Gamle slekter i Telemark

av Erling Gjærum

  Øya - Valen - Sti
 1. Olle Øya
 2. Gjest Olsen Øya
 3. Reiar Gjestesen Valen
 4. Anders Reiarsen Valen
 5. Hans Andersen Valen
 6. Isak Hansen Valen
 7. Isak Isaksen Hegna
 8. Lars Isaksen Valen
 9. Paul Larsen Gjærum
  Lien - Tveitan
 1. Jens Jonsen Lien
 2. Joen Jensen Lien
 3. Hans Jonsen Lien, Tveitan
 4. Svend Hansen Tveitan
 5. Hans Svendsen Tveitan
 6. Jørgen Hansen Ø. Tveitan
 7. Hans Jørgensen Tveitan
 8. Hans Hansen Haukeli
 9. Karl Hansen Haukeli
  Melum
 1. Karl Eriksen Melum
 2. Anders Karlsen Melum
 3. Jon Andersen Melum
 4. Anders Johnsen v. Dal
 5. Halvor Andersen v. Dal
 6. Lars Halvoren Gjærum
 7. Halvor Larsen Gjærum
  Aspheim
 1. Aspheim - Åbjørnsrød
 2. Jon Larsen Aspheim
 3. Isak Jonsen Aspheim
 4. Kristen Isaksen Hummelsgård
 5. Anders Kristensen Hummelsgård - Rønningen
 6. Kristen Andersen Rønningen
 7. Anders Kristensen Åbjørnsrød
 8. Kristen Andersen Åbjørnsrød
 9. Anders Kristensen Åbjørnsrød
  Jordbakke
 1. Olle Svendsen Rull
 2. Svend Olsen Brenne
 3. Ole Svendsen Brenne
 4. Even Olsen Tveit
 1. Ole Hansen Jordbakke
 2. Even Olsen Jordbakke
 3. Ole Evensen Jordbakke

  Gjærum
 1. Paul Jensen Rinde
 2. Jens Paulsen Gjærum
 3. Jens Jensen Gjærum
 4. Jens Jensen Gjærum
 5. Hans Andreas Jensen Haukelien
 6. Jens Alvildus Hansen Haukelien

  Håtvedt
 1. Håtvet - Spirdalen - Skien
 2. Stein Eivensen Håtvet
 3. Anders Stensen Håtvet
 4. Sten Andersen Håtvet
 5. Ole Stensen Håtvet
 6. Halvor Olsen Haatvet
 7. Halvor Dahl

  Meltvet
 1. Ljøstad - Meltvedt - Åfoss
 2. Torvild Jørgensen
 3. Torvild Andersen Ljøstad
 4. Peder Torvildsen Selås
 5. Solve Pedersen Selås
 6. Anders Solvesen Meltvet
 7. Peder Andersen Meltvet
 8. Ole Pedersen Meltvet
 9. Søren Olsen Åfoss
 10. Ole Sørensen Åfoss
 11. Søren Olsen Åfoss
  Fjeldslekta
 1. Fjeldslekta
 2. Ole Vrålsen Kalstad
 3. Halvor Olsen Kalstad
 4. Halvor Halvorsen Fjeld
 5. Halvor Halvorsen Fjeld
 6. Halvor Randinius Halvorsen Dalene
  Gisholt-slekt
 1. Gisholt-slekt
 2. Rasmus Hansen Sætre
 3. Erik Rasmusen Sætre
 4. Rasmus Eriksen Gisholt
 5. Erik Rasmusen Gisholt
 6. Rasmus Eriksen Gisholt
 7. Rasmus Eriksen Gisholt

Søk i boka:

Føreord

I mange år har eg arbeid med å samle stoff for Ættegransking om slekter i Solum, Holla og Bamble.

Dette granskingsarbeid har greina seg mykje vidare til Heddal, Bø, Lunde, Drangedal. Gjerstad, Sannidal og Vegårdshei, slik at heile det tidlegare nemnde Grenland er meir og mindre kome med. Det er ogso kome med noko om norsk-amerikanarar.

Det er gamle bondeslekter som her er skrive om og som tittel på kvar slekt er vald dei mest omhandla gardar som har vore ii slekta gjenom mange år.

Kvar slekt må hava eit siktepunkt og det har ogso dei som her er skrivne. Frå stamfaren greinar slekta seg ut til tredje og noko til fjerde leff til sidene soleis: Første ledd 1. Andre ledd A. Tredje ledd a) og nokre i fjerde ledd 1).

Utforminga bryter med mange tilvende og standardiserte sjema. Det er her lagt vegt på at det skal vera lett å finna fram. Det er søkt å finna fram oppplysningar om kva dei ymse personar har hatt som yrke, men det er ikkje blitt so fyldig som ynskjeleg.

Det er her skrive 10 serskilde slekter. Dei første er teke til med i 1956 so her nok familiane auka og er soleis ikkje ført fram til no.

Når ein sume stader finn namn som er skrivne på gamle måten, so er det for å syne korleis dei ein gong i tida har vore skrivne. I Gisholtslekta har gardsnamnet Solum vore bruka av slekta i mange år, men so gått over til å kalla seg Solheim. Serleg gjeld dette dei som har flytta ut.

Av kilder er i Statsarkivet nytta kyrkjebøker, skifter, pantebøker, tingbøker og folketellingar for Holla, Heddal, Tuddal, Skien, Solum og Gjerpen. For Eidanger, Porsgrunn, Bø, Seljord, Lunde, Sauherad, Drangedal, Sannidal og Bamble er mest bruka kyrkjebøkar og skifter.

I Riksarkivet er for det meste granska i skattemanntal og fogderekneskapar.

På Universitetsbiblioteket er sett gjenom det som i ældre tid er skrive om Søndeled og Vegårdshei i Aust-Agder, elles er Statsarkivet i Kristiansand tilskrive om opplysningar frå desse stader.

Det er gjenom mange år samla på avisutklipp og biografiar i ymse blad. Det er ogso send ut brev med spørsmålsjema, og eg har vore mykje på reiser for å sanka opplysningar. Det er mange som har synt stor interesse for dette arbeid og skaffa meg sers godt stoff. Eg takkar desse so mykje for det.

Det er ogso nytta ein god sel avkortingar, men desse er so vanlege og ålment kjende at dei truleg ikkje vil skapa nokon vanskar.

Erling Gjærum

Gjærum: Gamle slekter i Telemark
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen