Porsgrunds Sparebank

1844-1919

Utarbeidet av Stian Vemmestad

 1. Bankens oprettelse og første virksomhet
 2. Bankens første direktion
 3. Bankens første plan
 4. Bankens plan nr. 2 (av 1861)
 5. Bankens plan 3 (av 1891)
 6. Bankens plan 4 (av 1905)
 7. Bankens plan 5 (av 1915)
 8. Forskjellige træk fra bankens virksomhet ned gjennem aarene
 9. De tap banken har lidt.
 10. De gaver banken har utdelt
 11. Bankens lokale
 12. Bankens forretnings-orden.
 13. Bankens laaneformer
 14. Rentefoten
 15. Bankens direktører
 16. Forstanderskapets medlemmer
 17. Bankens funktionærer
 18. Revisionen
 19. Bankens sakførere
 20. Statistisk tabel over bankens virksomhet og stilling

Søk i boka:

Forord

Den 1ste oktober 1844 begyndte Porsgrunds sparebank sin virksomhet.

Der blev ikke utgit nogen samlet oversigt over dens arbeide og stilling ved dens 50 aars-jubilæum.

Da man av flere grunde finder det mindre formaalstjenlig at vente til 100 aars-jubilæet, har direktionen besluttet at late utarbeide en saadan oversigt ved dens 75 aars-jubilæum.

Oversigten er efter direktionens anmodning, utarbeidet av overlærer Stian Vemmestad.

Man har ønsket i dette skrift at fremstille billeder av bankens stiftere, dens første og dens nuværende forstanderskap, samt av dem der i aarenes løp har staat i et nærmere forhold til banken; og det har ogsaa lykkes for de flestes vedkommende.

Porsgrund den 16de juli 1919.

Nicolai Friis.O. K. Abrahamsen.R. O. Helgesen.
Peder Tollefsen.Oscar Olsen.
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919 - 133 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen