Porsgrund Sparebank 1844-1919

Saa kommer vi endelig til

Bankens plan nr. 5, av 1915

§ 1.

Sparebankens formaal er at motta indskud og gjøre samme frugtbringende.

§ 2.

Banken bestyres av et forstanderskap og en direktion.

§ 3.

Forstanderskapet bestaar av 24 medlemmer, der vælges blaridt Porsgrunds bys stemmeberettigede borgere. Berettiget til at avgi stemme ved dette valg er indenbysboende myndige mandlige og kvindelige indskytere, som har og i de sidste 6 maaneder for valget har hat mindst; kr. 500.00 indestaaende i banken paa eget, egtefælle, umyndige børn eller myndlingers navne eller paa selskapers eller foreningers, bestyret av dem.
Syemmeret kan endvidere uløves under samme betingelser som for indenbysboende av dem, der er bosat indtil 3 km. utenfor byens grænser.
Av de saaledes valgte forstandere avgaar ved hvert av de første to aar efter lodtrækning en trediepart og derefter hvert aar den trediepart som har fungert Iængst.
Hver gang valg paa forstandere foregaar, vælges desuten 6 suppleantet, hvis funktionstid er 1 aar.
Valgmøterne avholdes hvert aar inden 15de december og sammetkaldes og ledes av forstanderskapets ordfører. Stemmeret utøves ved personlig fremmøte.
Direktionens medlemmer er selvom de ikke efter valg tilhører forstanderskapet for sin funktionstid medlemmer av dette. Bankens betjente kan ikke være forstandere.
Direktionens medlemmer deltar ikke i valget av revision og det i § 13 omhandlede utvalg, utfærdigelse av instruks for revisionen, fastsættelse av dennes godtgjørelse samt regnskapernes decision. Det samme gjælder om alle direktionen selv vedkommende anliggender.

§ 4.

Forstanderne vælger aarlig av sin midte utenfor direktionen en ordfører og en viceordfører.
Ordføreren sammenkalder forstanderskapet og leder dets forhandlinger.
Ordføreren er selvskreven medlem av og formand i det i § 13 foreskrevne utvalg.
Ingen av bankens revisorer kan, selv om de er medlemmer av forstanderskapet, vælges til dettes ordfører, viceordfører eller til medlem av direktionen.

§ 5.

Forstanderne vaaker over, at den om sparebankerne gjældende lovgivning og denne plan nøie overholdes og fatter de beslutninger, som ansees nødvendige og gavnlige for bankens organisation og virksomhet.
I forstanderskapets møter maa mindst 2/3 parter av forstanderne (direktører iberegnet) være tilstede for at beslutning kan fattes. Avgjølserne træffes i almindelighet med simpeIt flertal, idet ordførerens stemme i tilfælde av stemmelighet, gjør utslaget. Forfald blir i betimelig tid at anmelde for ordføreren, der isaafald tilkalder suppleanterne i den orden, hvori de er valgt.

§ 6.

Forstanderskapet sammentrær

 1. lnden hvert aars 15de februar for at motta direktionens aarsberetning og det forløpne Aars regnskap m. v.
 2. Inden aarets utgang og efterat det aarlige valgmøte er avholdt til valg av ordfører, viceordfører, direktører, med suppleanter, det i § 13 omhandlede utvalg samt revision.
 3. Ellers saa ofte ordføreren finder det nødvendig eller forlangende derom fremkommer fra det nævnte utvalg direktionen eller mindst 6 forstandere utenfor denne.

§ 7.

Sparebankens forretninger bestyres av en direktion. paa 5 medlemmer som forstatidertie vælger i eller utenfor sin midte. Av direktørerarne utgaar skiftevis 2, 2 og 1 aarlig. De avtrædende kan gjenvælges, men kan undslaa sig for saa lang tid, som de har fungert. Desuten vælges aarlig 3 suppleantdirektører.

§ 8.

Direktørerne vælger inden sin midte en formand og en viceformand.

§ 9.

Direktionen skal bestyre alle bankens anliggender overensstemmeiide med den om sparebanker gjældende lovgivning, denne plan og de nærmere forskrifter, som i henhold til samme av forstanderskapet maatte bli den meddelt. Den besørger sparebankens midler snarest mulig gjort frugtbringelide med stadig hensyn til bankens tarv, bestemmer utlaansrentens størrelse, er ansvarlig for fondets og de gjorte indskuds ordentlige og hensigtsmæssige forvaltning, indstiller til forstanderskapet at fatte de beslutninger, som den finder gavnlig og mottar andragender, som vedkommer banken. Forsaavidt direktionen ikke opbevarer bankens papirer og protokoller har den mindst 2 gange aarlig til ubestemte tider og uten varsel at foreta eftersyn av bankens penge og dokumenter.

§ 10.

Direktørerne sammendrær saa ofte, som del fornødiges, og mindst en gang ukentlig. Ingen gyldig direktionsbeslutning kan fattes, mednindre tre direktører er tilstede og er enige. I tilfælde av stemmelighed gjør den fungerende formands stemme utslaget. Suppleantdirektørerne tilkaldes i den orden, hvori de er valgt. Forsaavidt forstanderskapet beslutter, at en av direktørerne skal være tilstede i bankens ekspeditionstid, kan det med 2/3 stemmers flertal bemyndige denne til at diskontere gode forretningspapirer overensstemmende med instruks, som utfærdiges av direktionen og stadfæstes av forstanderskapet. Disse diskonteringer forelægges for direktionen til gjennemgaaelse i første direktionsmøte.
Direktionen vælger inden sin midte den administrerende direktør, hvis løn fastsættes av forstanderskapet, der ogsaa kan bestemme godtgjørelsen til de øvrige medlemmer av direktionen.
Direktionen bestemmer størrelsen av det høieste beløp av de laanepapirer som den forrettende eller den administrerende direktør kan anta uten at ha forelagt saken for direktionen. Dette beløp skal ikke overskride 2000 kr.

§ 11.

Formandens pligt i særdeleshet er det

 1. At sammenkalde og lede direktionens møter samt at føre forhandlingsprotokollen, hvori enhver tagen beslutning indføres.
 2. Saasnart det aarlige regnskap er avlagt og senest inden 15de februar at avgi indberetning til forstanderskapet om bankens virksomhet i det sisst forløpne aar ledsaget av et tydelig utdrag av regnskapet.
 3. Inden 14 dage, efterat det aarlige regnskap er avlagt, at besørge el utdrag av samme bekjendtgjørt og indsendt til det statistiske centralbyraa.
 4. Indeti 1 maaned, efterat regnskaperne er decidert, at indsende til finansdeparlementet gjennem amtmanden et av direktionen og revisionen bekræftet og av det i § 13 omhandlede utvalg paategnet utdrag av samme Lillike med mulige decisioner og de til grund for disse liggende revisionsantegnelser, besvarelser og vedtegninger i original eller bekræftet avskrift. Samtidig indsendes en fortegnelse over direktionens medlemmer og disses suppleanter samt over medlemmerne av det i § 13 foreskrevne utvalg.

De i litr. c. og d. omhandlede utdrag skal iøvrig være avfattet saaledes og ledsaget av saadanne legitimationer m. v., som finansdepartementet til enhver tid bestemmer.

§ 12.

Ingen kan vælges til eller vedbli som forstander eller direktør, naar hans bo er under akkordforhandling, konkurs behandling eller privat administration. Faar han efter opnaaet akkord raadighet over sit bo igjen kan han først gjenindtræ i nævnte stillinger efter nyt valg.

§ 13.

Forstanderskapet vælger hvert aar inden sin midte 2 utenfor bankens direktion og revision slaaende mænd, der i forening med forstanderskapets ordfører til ubestemte tider har at gjennemgaa bankens bøker og værdipapirer samt uten varsel at efterse kassebeholdningen. Herover føres protokol, der forelægges for forstanderskapet.

§ 14.

Direktionen ansætter bankens funktionærer. Det tilkommer alene kassereren at motta og utbetale penge paa bankens vegne og kun i bankens ekspeditionstid. Kassereren og bokholderen meddeles instruks av direktionen. Forstanderskapet bestemmer, for hvor stort beløp kassereren har at stille kaution; likeledes bestemmer forstanderskapet efter forslag av direktionen lønnen for bankens funktionærer.

§ 15.

Enhver indskyter meddeies kontrabok, hvori er indtat sparebankens plan samt lov om sparebanker. l kontraboken indføres ethvert indskud og uttak med den adm. direktør og kassererens underskrifter. Beløpet indføres straks paa konto eller i en kontrolkassebok, kontraboken tilbakeleveres indskyteren.

§ 16.

Mindste indskud er 50 øre. Renter beregnes av hver fulde krone. Ved hvert aars utgang lægges renterne til kapitalen og den hele beholdning overføres i ny regning. Indskudsrentens størrelse bestemmes av direktionen.

§ 17.

Naar nongen indskyter vil utta av sparebanken enten det hele eller en del av sit indskud, er denne, forsaavidt direktionen anser det fornødent, berettiget til at fordre følgende opsigelsesfrister:

 1. for iudskud paa alm. sparebankvilkaap 8 - otte - dage for indtil 260 kr.
  8 - otte - dage for indtil 200 kr.
  4 - fire - uker for 200 kr. indtil 1000 kr.
  8 - otte - uker for 1000 indtil 2000 kr.
  12 - tolv - uker for 2000 indtil 4000 kr.
  som er den høieste sum, der paa en gang kan opsies.
 2. for indskud paa 6 mdrs. opsigelse:
  Av disse indskud er den høieste sum, som kan opsies paa en gang 8000 kr.

Naar opsagt kapital ikke hæves inden 14 - fjorten dage - efter opsigelsesfristens utløp, er ny opsigelse fornøden.
Forinden den opsagte sum er utbetalt kan ingen ny opsigelse ske av samme indskyter.
Naar kassebeholdningen tillater det, kan større summer utbetales uten opsigelsesfrist.

§ 18.

Direktionen lar føre en fortegnelse over bankens veksler og vekselobligalioner med angivelse av beløp, datum, laanetid, hovedskyldner og endossenter eller kautionister samt mulig depositum. Fortegnelsen bør indrettes saaledes, at derav med lethet kan sees, hvormeget her enkelt er forpligtet til banken. Denne fortegnelse forelægges for samt gjennemgaaes av det i § 13 foreskrevne utvalg.

§ 19.

Bankens og dens kasserer maa ikke antas som kautionister eller endossenter for nye laan i banken og som laantager kun mot pant i fast eiendom eller deponerte værdi papirer. Det tilbudte pant eller depositum maa av det i § 13 omhaadlede utvalg godkjendes som fuldt betryggende, forinden laan kan tilstaaes.

§ 20.

Av bankens aarsindtægt anvendes først det fornødne til dækning av omkostninger ved bankens drift og bestyrelse.
Tap ved midlerns opbevaring og forvaltning utredes, naar de ikke hitrører fra noens forsømmelighet, av bankens reservefond, forsaavidt de ikke dækkes av aarsindtægten.
Skulde banken lide eller umiddelbart være truet av større og særlig hvis 1/10 part, av bankens forvaltningskapital nogensinde skulde utestaa, i boer, som har stanset sine betalinger, skal, direktionen uopholdelig la forstanderskapet sammenkalde og forelægge det en delaljert redegørelse for de indtrufne eller truende taps aarsaker og størrelse samt forslag til de foranstaltninger, som i den anledning maatte være at træffe.
Skulde banken lide tap av saadan størrelse, at den ikke alene har tapt sit fond, men ogsaa paadrat sig et saadant underskud, at der mangler dækning for 5% av bankens forpligtelser, skal direktionen uopholdelig og navnlig, hvis underskuddet fremgaar av regnskapet, uten at avvente revisionen, gjøre indberetning saavel til finansdepartementet som til forstanderskapet.

§ 21.

Av bankens formue paa den tid, da nærværende bestemmelse trær i kraft, hensættes til et grundfond et beløp, som svarer til 10% av bankens forpligtelser. Resten av formuen hensættes til et reservefond. Kommer grundfondet ved forpligternes stigning i den, stilling, at det ikke længre utgjør 1/10 av bankens forpligtelser overføres fra reservefondet til grundfondet det fornødne beløp for atter at bringe det op i denne størrelse.
Til reservefondet overføres mindst halvparten av bankens aarlige netto-overskud, indtil dette fond har naaet kr. 100,000.00.
Reservefondet tilskrives endvidere 4% renter p. a. av dets beløp, indtil fondet har naad den ovenfor bestemte størrelse.
Reservefondet bærer først og fremst, saalangt det tilstrækker, bankens tap, forsaavidt disse ikke dækkes av aarsintægten og kan ikke av forstanderskapet disponeres over almennyttige formaal.
Til almennyttige formaal for Porsgrunds by, kan derimot forstanderskapet anvende indtil halvparlen, og naar reservefondet har naad den ovenfor bestemte størrelse, indtil ¾ parter av bankens aarlige netto-overskud.

§ 22.

Beslutning om forandring i planen eller om bankens ophævelse, kan alene fattes, efterat forslag derom er fremsat i et foregaaende forstanderskapsmøte og da kun med 2/3 flertal av de møtende og mindst halvdelen av samme forstanderes stemmer. For at bli gyldig maa beslutningen erholde kongelig stadfæstelse.

§ 23.

Blir banken ophævet, skal dens fond, efterat dens samtlige forpligtelser er avgjort, anvendes til et eller andel almennyttig for Porsgrunds by efter bestemmelse av forstanderskapet; i forening med magistrat og formandskap.

§ 24.

Denne plan trær i kraft straks.

Første valg efter denne plan foretas inden 13de december 1916. Ved dette blir at vælge 16 nye forstandere, idet 8 av de av indskyterne tidligere valgte forstandere efter lodtrækning blir staaende.


Vedtaget i forstanderskapsmøter den 29de januar og 7de oktober 1915 og stadfæstet ved kgl. resolution av 21de oktober 1915.

H. E. Møller,
Forstanderskapets ordfører.

Denne plan betegner betydelige forandringer.

Først og fremst den at man nu har tat skridtet fuldt ut, idet det nu er fastslaat at forstanderskapet vælges utelukkende av indskyterne.
Dernæst fastsættes bestemte grænser for den administrerende direktørs myndighet.
Bestemmelsen om dannelse av et reservefond har i forholdenes medfær endnu ikke kunnet sættes i verk.


Der er nu iverksat forhandling om nogen forandringer ogsaa i denne plan.

I forstanderskaps-møte den 10de februar 1919 blev der nemlig tilført forhandlings-protokollen følgende:

«Ordføreren oplyste i Mødet, at den administrerende Direktor Hr. Nicolai Friis i en nær Fremtid saa sig nødsaget til af Helbredshensyn at fratræde sin Stilling.

Ordføreren rettede en Tak til ham for hans mangeaarige Arbeide i Sparebankens Tjeneste.

I Anledning af hans Fratræden besluttede man enstemmig, at der i Lighed med hvad der nu er Tilfælde med en Række andre Sparebanker, bør fast ansættes en administrerende Direktør udenfor den valgte Direktion og Forstanderskab. Man anmodede Direktionen om at forelægge for et senere Forstandermøde til endelig Vedtagelse Forslag til de Forandringer i Planen, som dette gjør nødvendig».

Delte nye forstandermøte holdles den 8de juli 1919, og der blev vedtat følgende forandringer i planen:

§ 7.

Sparebankens forretninger ledes av en direktion paa 5 medlemmer, hvorav forstanderne vælger 4 i eller utenfor sin midte. Direktionens femte medlem er den administrerende direktør.
Av de valgte direktører uttrær hvert aar de to som har fungert længst, idet lodtrækning anvendes, om flere end to direktører har like, lang funktionstid. De uttrædende, kan gjenvælges, men kan undslaa sig for gjenvalg i saa, lang tid som de har fungert. Der vælges aarlig 3 suppleantdirektører, hvorav første suppleant ved særskilt valg. Forstanderskapet bestemmer lønnen for de valgte direktører.
Den administrerende direktør ansættes av forstanderskapet, hvis ordfører kundgjør stillingen ledig. Direktionen avgir indstilling til forstanderskapet. Den administrerende direktør ansættes med 6 maaneders gjensidig opsigelse. Han er i sin funktionstid fast medlem av forstanderskapet. Han kan suspenderes ved enstemmig beslutning av den øvrige direktion, der herom straks gjør indberetning til forstanderskapets ordfører. Beslutning om den adm. Direktørs avskedigelse træffes av forstanderskapet, efterat den valgte direktions uttalelse herom foreligger. De valgte direktører deltar i avgjørelsen av den adm. direktørs løn.

§ 8.

Direktørerne vælger inden sin midte en formand og en viceformand. Den administrerende direktør kan ikke vælges til formand.

§ 9.

Sidste punktum skal lyde:
Bankens værdipapirer og deposita opbevares av den administrerende direktør, hvorimot den øvrige direktion i fornøden utstrækning, dog mindst 1 gang aarlig, fører kontrol med at de er tilstede. Likeledes foretar direktionen til ubestemte tider eftersyn av kassebeholdningen.

§ 10.

Direktørerne sammentræder saa ofte som det fornødiges, og mindst en gang ukentlig. Ingen gyldig direktionsbeslutning kan fattes, medmindre tre direktører er tilstede og er enige. Suppleanterne tilkaldes i den orden hvori de er valgt.
Den administrerende direktør skal være berettiget til at diskontere gode forretningspapirer i saadan utstrækning som forstanderskapet bestemmer. Disse diskonteringer forelægges for direktionen til gjennemgaaelse i første direktionsmøte.
I hans fravær kan direktionen bemyndige et av sine medlemmer til at utføre hans forretninger.


I samme møte valgte forstanderskapet hr. overretssakfører Einar Wellerop til administrerende direktør fra den tid hr. Friis fratræder. Hans gage blev foreløbig sat til kr. 8,000.00 + dyrtidstillæg kr. 2,000.00 kr. 10,000.00.

Utdrag (s. 53-62) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen