Porsgrund Sparebank 1844-1919

Revisionen

av Stian Vemmestad

I forstanderskapets møte den 6te mars 1893 blev der vedtat følgende instruks:

§ 1.

Revisionen har at paase at Sparebankens Regaskaber er ført med Orden og Nøiagtighed i den Form, som for samme er foreskrevet, og at dens Midler er forvaltede overensstemmende med derom fattede Beslutninger.
Den har derhos at paase, at Bogholderiet holdes à jour. Foruden hvad der nedenfor særlig er nævnt, paaligger det endvidere Revisionen i Almindelighed under Udførelsen af dens Arbeide at have sin Opmærksomhed henvendt paa alt andet, som kan tjene til at sikre en nøiagtig Regnskabsførsel samt til at skaffe fuld Forvisning om Bogførselens og Regaskabernes Rigtighed. Den er derfor ogsaa berettiget til at fordre sig forelagt, foruden de nedenfor nævnte Protokoller, alle øvrige Sparebankens Regnskabsvæsen vedkommende Sager, som den finder fornødne til Revisionens Udførelse.
Den har at gjøre sig bekjendt saavel med den til enhver Tid gjældende Plan for Sparebanken som ogsaa med lnstrukserne for Sparebankens Kasserer og Bogholder, om saadanne maatte være udfærdigede.

§ 2.

De Regnskabsbøger og Dokumenter, som fornemmelig er Gjenstand for Revisionens Granskning, er følgende:

 1. Kassejournalen, hvori enhver Sparebanken vedkommende Indbetaling eller Udbetaling straks indføres under den Datum, den foregaar; dog bliver de Summer, der indskydes i eller udtages af Sparebanken, kun med deres Hovedsum en Gang ugentlig at indføre i Kassejournalen fra den under Nr. 2 nævnte Bog.
 2. lndskuds- og Udtagsbogon, hvori straks antegnes den Sum, som indskydes i eller udtages af Sparebanken.
 3. Kontobøgerne over lndskuddene, hvori paa særskilt Konto for hver lndskyder under hans Indskuds-Nr. og Navn antegnes efter Datum enhver indskudt og igjen udtaget Sum, samt den Indskyderen godkjendle Rente.
 4. Hovedbogen for døde Konti.
 5. Sammendrag af Renter af Indskud og Udbetalinger.
 6. Det af Direktionen underskrevne Generalregnskab for hvert Aar.
Som Anliggender, hvorpaa Revisionen bør have sin Opmærksomhet henvendt, nævnes endvidere:
Kontrol med, at Papirer, som ikke i rette Tid fornyes eller indfries, behandles efter de aljuindelig vedtagne Regler til Forligsafslutning, Oversendelse til Sagfører eller desl., eller overensstemmende med Direktionsbeslutning i de enkelteTilfælde.
At udlagte Forligsomkostninger enkeltvis opføres i vedkommende Protokol og noteres til paafølgende Refusion.
At Registeret over hver enkelt Persons eller Firmas Forpligtelser til Sparebanken til enhver Tid er ført med størst mulig Nøiagtighed og altid à jour.
At Registeret over Deposita er i Orden.

§ 3.

Ved Kassejournalen har Revisionen fornemmelig at paase:

 1. At enhver Sum, der er ført til Udgift som udlaant, stemmer, saavel hvad Laanets Størrelse som den derfor givne Sikkerhed og Hoveddebitors, Kautionisters og Endossenters Navne angaar, overens med den af Direktionen derom fattede Beslutning, at de ved Vekselobligationer i Almindelighed brugelige saakaldte Endossementserkjendelser er i Orden, og at mulige Mangler eller Uoverensstemmelser forelægges Direktionen.
 2. At ethvert, som Rente eller Diskonto af udlaant Sum til lndtægt ført Beløb er rigtig beregnet.
 3. At ethvert til Udgift ført Beløb er legitimeret.
 4. At de i Kassejournalen som bevilgede til Udgift førte Bidrag er stemmende med Forstanderskabets Beslutning.
 5. At Indskud i eller Udbetalinger af andre Banker legitimeres ved Forevisning af Kontrabøger.
 6. At Beløbet af samtlige Indtægts- og Udgiftsposter er rigtig opsummeret og Kassebeholdningen derefter rigtig anført.
 7. lndbetalinger gjennem Bankens Sagfører sammenholdes med Protokollen over de ham oversendte Dokumenter.

§ 4.

Ved Indskuds- og Udtagsbogen har Revisionen fornemmelig at paase:

 1. At Indskyderens Navn, Nummeret af hans Konto og den indskudte eller udtagne Sums Beløb tydelig er anført, samt ved første Indskud saavidt mulig tillige Indskyderens Næringsvei og borgerlige Stilling.
 2. At den ved hvert enkelt Indskud eller Udbetaling tilføiede Renteberegninger rigtig.
 3. at Beløbet er rigtig overført paa Indskyderens Konto i Kontobogen.
 4. At Totalbeløbet af det indskudte og udbetalte er rigtig opsummeret og behørig ført til Indtægt og Udgift i Kassejournalen.

§ 5.

Ved Kontobøgerne over Indskuddene har Revisionen fornemmelig at paase:

 1. At Overskrifterne af enhver Konto saavidt mulig angiver lndskyderens eller Eierens fulde Navn, Næringsvei eller borgerlige Stilling og Opholdssted samt at gjorte Forbehold med Hensyn til Udbetalinger er noterede.
 2. At enhver indskudt eller udbetalt Sum er anført under rigtig Dato og med rigtigt Beløb efter Indskuds- og Udtagsbogen.
 3. Al Renter rigtig paaføres Kontoen.

§ 6.

Revisionen har at undersøge de Sparebanken tilhørende Værdipapirer og paase, at ethvert enkelt Papir er paaført med dets paalydende Sum, at Renter indkræves i rette Tid, at til lndfrielse udtrukne Papirer indløses ved Forfald, og at enhver Af- og Tilgang nøiagtig noteres.

§ 7.

Revisionen har at gjennemgaa den Protokol, hvori indløbne Andragender om Laan er indførte, for at konferere de for bevilgede Laan udstedte Dokumenter med Direktionens derom fattede Beslutninger.

§ 8.

Revisionen har mindst en Gang hver Maaned til ubestemt Tid at undersøge Kassebeholdningen samt at deltage Udvalgets Gjennemgaaelse af Bankens Bøger og Værdipapirer.

§ 9.

De Feil eller Mangler, som Revisionen finder ved Kassevisitationen, Regnskabet eller Bogførselen, har den at anmærke i en Protokol. Forsaavidt Feilene straks bliver berigtigede, antegnes dette i Protokollen; i andet Fald udfærdiger den Antegnelser, hvis Besvarelse forsynes med Revisionens Vedtegninger. Revisionen har at paase, at de af Forstanderskabet avgivne Decisioner efterkommes.

§ 10.

Revisionen er ugentlig1). Revisionen af Aarsregnskabet maa være færdig saaledes, at Planens Bestemmelse i § 11 kan opfyldes. Med Aarsregnskabet skal den i § 9 nævnte Protokol følge som Bilag.

§ 11.

Revisionen er under Bestillings Fortabelse ansvarlig for, at ingen Uvedkommende faar Adgang til at gjøre sig bekjendt med Indholdet af de den til Udførelse af dens Hverv overleverede Sparebanken vedkommende Bøger og Papirer. Den maa under samme Ansvar heller ikke give uvedkommende Underretning om Noget, der angaar Sparebanken, dens lndskydere, Laansøgere, Debitorer, Kautionister eller Endossenter.


Fra begyndelsen og like til 1884 var der stadig 2 revisorer, - senere kun 1.

1) Den har nu i lang tid været daglig.

Som revisorer har fungert:

 1. Kjøbmand Chr. Schøning 1846-49
 2. Kaptein Abelsted 1846
 3. Kæmner T. P. Wiibe 1847-49
 4. Kjøbmand T. A. Holst 1850-54, 1858-59
 5. Overtoldbetjent Nicolai Georg Fredrik Lund 1850, 1856-57
 6. Kjøbmand T. Arveskaug 1851-54
 7. Kjøbmand S. K. Høegh 1855-56
 8. Kjøbmand Niels Mathiesen 1855
 9. Kontorbetjent, senere Overtoldbetjent i Tønsberg Christian Fredrik Møllerop Mørk 1857
 10. Kjøbmand H. B. Linaae 1858-60
 11. Kjøbmand O. P. Halvorsen 1860; da han blev «borte», valgtes i hans sted
 12. Kontorist H. D. Stephensen 1860-73
 13. Kontorist Carl J. Halvorsen 1860-72
 14. Sakfører Malthe Didrik Tonning 1873-78
 15. Kontorist Carl O. Wright 1874-84
 16. Overlærer S. Vemmestad 1879-84
 17. Kjøbmand Johan Friis 1884-89
 18. Kontorist Stephensen igjen 1889-99
 19. Agent Hansten Arnestad 1900-01
 20. Fhv. skibsfører Just S. F. Wright fra 1902.

Revisorenes løn var i de første 8 aar 25 spd. tilsammen, i de næste 7 aar 30 spd., saa steg den efterhaanden og var fra 1875 kr. 240 for hver.

Fra 1885, da der kun var 4 revisor, var lønnen kr. 400, efter 5 aar steg den til kr. 480, efter 8 aar igjen til kr. 600 o.s.v. For tiden er den kr. 1500, hvortil kommer 40% dyrtidstillæg.

Utdrag (s. -123) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen