Porsgrund Sparebank 1844-1919

Rentefoten

av Stian Vemmestad

Rentefoten blev staaende uforandret i de først 10 aar, 4% for indskud og 6% for laan.

1ste juli 1854 blev diskontopræmien for 3/m veksler paa 200 spd. og derover nedsat til 5%.

Fra 1ste oktbr. 1857 blev satserne forhøiet til henholdsvis 5 og 7%; og fra 1ste februar 1858 blev endog indskudsrenten forhøiet til 6%.

Den næste forandring fandt sted fra 1ste mars 1859, da begge satser blev henholdsvis 5 og 6½%.

Disse satser blev staaende uforandret i hele 8 aar, til januar 1867, da diskontopræmien blev forhøiet til 7%. I februar 1868 blev den igjen nedsat til 6½%.

3 aar senere, i august 1871, blev satserne nedsat til 4 og 5½% (5% for accepter paa 100 spd. og derover); og i septbr. 1872 blev indskudsrenten nedsat til 3½%.

Dette blev gjældende indtil 1875, da diskontoen blev forhøiet, først til 6, derefter til 6½% og saa til 7%.

Den maa antagelig efter nogen tid være nedsat, eftersom den fra 1ste novbr. 1877 besluttedes «forhøiet» til 7%

Fra 1ste februar 179 blev indskudsrenten sat til 5½%, men blev i 1880 nedsat, først til 5 og saa til 4½ for saa i 1881 at gaa ned til 4%. Samtidig blev utlaansrenten nedsat til 6½, 6 og 5½%.

Saa blev der ingen forandring før i 1887, da satserne blev 3½ og 5, og disse satser gjaldt like til januar 1891, da den første sats blev forhøiet til 4%.

I de følgende aar var der jevnlig forandringer.

Fra 1ste januar 1892 bIev indskudsrenten forhøiet til 5%, for saa efterhaanden at gaa ned til 4½, 4 og fra septbr. 1895 til 3½%. Dette er den laveste sats for indskud; men den steg efterhaanden igjen til 4 og 4½, for saa at gaa ned igjen til 3½ i 1898. Det følgende aar gik den atter op 5 og 5½%.

Fra mars 1900 besluttet direktionen at der skulde gives ½% høiere rente for indskud paa 6 maaneders opsigelse.

lndskudsrenten har hele tiden siden holdt sig mellem 3½ og 5 (5½); lavest var den i 1904, 1909 og i første halvaar av 1914.

UtIaansrenten har jevnlig været 1 à 1½% høiere end indskudsrenten. For efterskudsrenter er der dog beregnet ½% mere. Den har saaledes holdt sig mellem 5, 5½ og 6%. Et enkelt aar - 1900 - var den 7%.

Siden 13de mai 1819 har satserne været for indskud 4½ (5) og for utlaan, saavel mot veksler som mot vekselobligationer, 6 (6½) %.

Utdrag (s. 87-89) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen