Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens første plan

§ 1.

I Porsgrunds Kjøbstad oprettes - til Sædeligheds, Flids, Ordens og Sparsommeligheds Befordring - en Sparebank, kaldet «Porsgrunds Sparebank». Det er derhos Sparebankens Øiemed ved dens Udlaan at virke for Næringsveienes Opkomst og ved dens opsparede Midler i sin Tid at komme Porsgrunds Commune til Hjælp ved Bidrag til Foranstaltninger, som for Communen ansees gavnlige.

§ 2.

Ved denne lndretning modtages Penge af Personer af begge Kjøn, isærdeleshed af Arbeids- og Tienestefolk, eller saadanne Personer, som, ved at indskyde Spareskillinger, ville opsamle sig et Fond til Nødens eller Trangens Dage; hvilke Summer gjøres frugtbringende for Eierne ved Bergning af Renter og ved at lægge disse til Capilalen. Ligeledes kunne lndskud gjøres af offentlige Stiftelser, Boer og andre juridiske Personer, til Forrentning paa lige Maade. De indskudte Penge ere lndskyderens lovlige Eiendom, staae til hans Raadighed i Overeensstemmelse med denne Plans Forskrifter, og ere ikke underkastede Afkortning eller Omkostninger for Forvaltningen.

§ 3.

Indskud, der ei maa være under 12 Skilling Species, modtages een Gang hver Uge paa den Tid og det Sted, Dircetionen bestemmer og kundgjør. Naar de indskudte Summer ere opløbne til 100 Skilling Species forrentes de fra det Qvartals Slutning, i hvilket de ere indskudte, med 1 Procent qvartaliter. For hver fulde Specie beregnes foranførte 4%, aarlige Rente, regnet fra 1 Maaned efter lndskydelsen i Sparebanken.

For det hele Beløb, der for hver lndskyder er indsat ved Udgangen af December Maaned, beregnes lndskyderne foranførte Rente fra paafølgende 1ste Januar, dog ikke af Skillinger, som førmeldt, førend Beløbel er 100 sk.

§ 4.

Enhver, som gjør lndskud i Sparebanken, er pligtig til at opgive sit eller deres Navne, for hvem Indskuddet skeer hvis ikke, tabes den indskudte Capital, der da tilfalder Sparebanken. Derimod ere Sparebankens Directeurer og andre Vedkommende pligtige, nar det forlanges, at holde hemmeligt, af og for hvem lndskud gjøres.

§ 5.

De indskudte Summer antegnes i en dertil indrettet Kassebog, medens lndskyderen er tilstede, og Enhver erholder desuden en gjennemdragen og med Sparebankens Segl forsynet, pagineret Contrabog, paategnet det No., han har i Sparebankens Regnskaber, og hvori denne plan er aftrykt. I denne Contrabog anføres ethvert Indskud ved Contrabogens Foreviisning, hvilket opsummeres ved Aarets Udgang, da den forfaldne Rente lægges til Capitalen og den hele Beholdning anføres paa ny Regning.

§ 6.

Bortkommer en Contrabog, paaligger det Eieren deraf snarest muligt at anmelde dette for Directionen. Contrabogen leveres første Gang uden Betaling; men hvis den forkommer, eller naar den er fuldskreven, i hvilket Tilfælde den tilbageleveres, da betales for en ny Bog 12 sk., som tilfalder Bogholderen.

§ 7.

Indskud i Sparebanken kunne ei disponeres af eller overdrages til Trediemand uden ved Behandling i Sparebank-Expeditionen, da den nye Eier strax erholder en ny Contrabog paa eget Navn, ved hvis Udstedelse den ældre Bog uden Videre er død og matesløs, og erholder den nye Eier med Hjemmel af den nye Contrabog samme Rettigheder i enhver Henseende, som den ældre Bog hjemlede til Renter o. s v.. uden Afdrag for Opsigelses- og lndskuds-Frist.

§ 8.

Enhver kan gjøre Indskud paa Børns, Tyendes eller Andres Navne og til disses Fordeel. Saadanne Penge med paaløbne Renter utbetales til dem, for hvis Regning de ere indsatte efter Indskyderens Forskrift, hvilken dog maa være overeensstemmende med disse Regler. Gives ikke nogen saadan Forskrift, udbetales Pengene ikkun til den, der har gjort Indskuddet, eller naar den, for hvem Indskuddet er gjort, bliver myndig eller gift, eller kommer i beviiselig Trang, da til den Angjældende eller dennes livlige Værge.

§ 9.

Ingen maa i Sparebanken eie mere paa een Gang end 2000 (to tusinde) Species. Naar Nogens Regning stiger til dette Beløb, lægges for ham ei Renter mere til CapitaIen, og godtgjøres ham alene 4% Rente aarlig. Lader Nogen af en saadan Capital Renten indestaae ukrævet 1 Aar fra det næstforegaaende Aars Udgang, da Renten deraf er forfalden uden Opsigelse, godtgjøres deraf ingen Rente.

§ 10.

Naar nogen Indskyder vil af Sparebanken udtage Endeel af sit Fond, eller det Hele, maa han anmelde det paa samme Tid og Sted, hvor Indskuddene modtages: 8 Dage forud naar Summen er indtil 20 Spd. inclusive, 4 Uger forud fra 20 til 100 Spd. inclusive, 6 Uger forud. fra 100 til 200 Spd. incl., 9 Uger forud fra 200 til 300 Spd. incl., og 12 Uger forud fra 300 tit 500 Spd. inclusive, der er den høieste Sum, Nogen paa een Gang kan udtage. Den opsagte Sum forrentes fra Opsigelsesdag ikke af Banken. Ny Opsigelse efter samme Sparebankbog maa ei finde Sted, førend den sidst gjorte Opsigelse er udløben. Et mindre Afdrag end 2 Spd. maa ikke udtages.

§ 11.

Directionen er dog bemyndiget til under særdeles Omstændigheder, at bevilge Penge udbelalte efter en kortere Opsigelse, naar Kassen tillader det, imod at Udlageren erlægger til Bankens Fond Renter af Summen fra dens Udbetaling til dens rette Forfaldstid.

§ 12.

Døer Indskyderen, eller den hvem Indskuddet efter Indskyderens Bestemmelse tilhører, uden at efterlade sig lovlig Arving eller uden at Nogen saadan melder sig inden 15 Aar efter Indskyderens eller Eierens Død, tilfalder det Indskudte med Renter Sparebanken. Ligeledes tilfalder Sparebanken ethvert Indskud med Renter, som har indestaaet i 20 Aar uden at Eieren melder sig.

§ 13.

Personer ar Arbeidsklassen, som have havt eller endnu have Penge i Sparebanken, og som have udmærket sig ved flittige lndskud, skulle naar de ved at begynde en Næringsvei behøve Pengelaan, fremfor Andre have Adgang til et saadant af Sparebanken, naar de kunne stille fornøden Sikkerhed. Det forbeholdes derhos Direktionen gjennem Indstilling til Sparebankens Forstanderskab, om muligt, ved Præmier at opmuntre den ordentlige og flittige Indskyder.

§ 14.

De nødvendige Udgifter og Omkostninger ved lndretningens Istandbringelse og Bestyrelse, samt de i forrige § anmeldte Præmier udredes ar Sparebankens egne eller opsparede Midler, ligesom ogsaa paa samme Maade forholdes med mulige Tab ved Bankens Udlaan eller Bestyrelse.

§ 15.

Sparebankens Grundfond, 800 Norske Species, tilveiebringes ved rentebærende Laan, under Porsgrunds Communes Garanti for disse Laans Tilbagebetaling, saasnart Sparebanken selv har opsparet sig et lignende Beløb som Grundfond, eller i det Seneste inden 10 Aar fra den Tid, Sparebanken er traadt i Virksomhed.

§ 16.

De i forrige § omhandlede Laan til Grundfondet tilveiebringes efter lndbydelse; og skulle de, der forstrække med en Sum af mindst 50 Spd., som Laan til Grundfondet, være stemmeberettigede Medlemmer ar Sparebankens Forstanderskab. Laanene forrentes med 4% aarlig og tilbagebetales saasnart som Sparebanken selv har opsparet sig et Beløb af 800 Spd. altsaa naar Grundfondet ved dens Virksomhed er blevet fordoblet til 1600 Species.
Renterne af det laante Fond udbetales ved hvert Aars Udgang. Creditorerne for disse Laan skulle ellers selvfølgeligen, indtil Sparebanken, som anført, selv har opsparet et Grundfond, staae tilbage for Sparebankens andre Creditorer og isærdeleshed for dem, der gjøre lndskud mod Contrabøger, overeensstemmende med denne Plans Forskrifter. Derimod skal Porsgrunds Commune overeensstemmende med hvad den har vedtaget, garantere dem, der forstrække med Laanene til Grundfondet, at de inden de bestemte 10 Aar erholde Laanene med Renter tilbage.

§ 17.

Forstandernes Antal skal ikke være mindre end 30. Forstandere ere de til enhver Tid fungerende Formænd og Repræsentanter for Porsgrunds Commune tilligemed Stedets Sognepræst, og Byfoged foruden de i § 16 omhandlede Eiere af det oprindelige Grundfond. Forstanderne som ere i flere af de Stillinger, der give dem Sæde i Forstanderskabet, enholde dog kun een Stemme.
Til, i Tilfælde, at complettere Antallet til 30, vælge Forstanderskabet det fornødne Antal Forstandere blandt Byens eller den nærmeste Omegns lndvaanere, der nyde lige Stemmeret med de øvrige.

§ 18.

Forstanderskabet meddeler Directionen Qvittering for dens Forvaltning, og bestemmer med Regjeringens Approbation de Forandringer i Planen, som Directionen maatte foreslaae. Forstandernes Stemmeret maa udøves personlig og hverken ved indsendte Stemmesedler eller ved Fuldmægtig.

§ 19.

Forstanderne vaage over, at denne Plan ubrødelig overholdes, og fatte de Beslutninger i Anledning af Directionens Forslag og Foranstaltninger, som maatte, ansees gavnlige for lndretningens Organisation og Virksomhed. I Forstanderskabets Møder have Directeurerne Stemme forsaavidt de ikke tillige ere Forstandere og allerede i sidstnævnte Egenskab ere stemmeberettigede. I Tilfælde al Stemmelighed har den fungerende Formand 2 Stemmer.
Angaaer Sagen formeentlig Tilsidesættelse af Planen eller Forstanderskabets Beslutninger, hvori Directeurerne skulle have gjort sig skyldig, eller andet Ansvar for disse, eller Klage over deres Forhold som Directeurer, deeltage disse vel i Deliberationerne, men ikke i Stemmegivningen; og for et saadant Tilfælde vælge Forstanderne foreløbigen af deres egen Midte en midlertidig Formand eller Ordfører til at lede Forhandlingerne.

§ 20.

Sparebanken bestyres iøvrigt af en Direction bestaaende af 5 Medlemmer, som vælges af Forstanderskabet hvilke ei under nogensomhelst Forvending, enten directe eller indirecte, derfor maa drage nogen Fordeel af lndretningens Midler, hvilket ogsaa gjælder Forstanderne. Af Dirceteurerne afgaae aarlig skifteviis 3 og 2. Hvem der første Gang skal afgaae, afgjøres ved Lodkastning; siden afgaae de, der længst have været i Ombudet. De Aftrædende kunne vælges paanyt men kunne undslaae sig for at modlage Valget, naar de i de næstforegaaende 3 Aar havde fungeret som Dirceteurer. De fungerende Directeurer deeltage i Valget uden at de dog kunne stemme paa sig selv. For Directeurerne vælges desuden aarligen 5 Supleanter til at fungere, naar tilfældig Afgang maatte finde Sted, eller naar nogen Directeur maatte have lovligt Forfald.

§ 21.

Directeurerne vælge blandt deres egen Midte en Formand og for dennes Forfald en Viceformand. Directionen sammentræder, saa ofte Formanden finder det nødvendigt, og til et gyldigt Dircetionsmøde udfordres at enten Formanden eller Viceformaiiden og foruden ham 3 af de øvrige Medlemmer (eller Suppleanter) ere tilstede. Ere Stemmerne lige gjør Formandens Stemme Udslaget; dog skulle 3 Medlemmer af Directionen være enige, naar Bestemmelse om Udlaan skal fattes.

§ 22.

Directionen er i det Hele ansvarlig for lndretningens ordentlige Forvaltning og isærdeleshed for de indehavende Midlers forsigtige Bestyrelse ved Udlaan mod rescriptmæssigt Pant i faste Eieadomme, haandfaaet Pant eller paalidelige Gjeldsbreves Discontering, hvilken sidste kun bør finde Sted, naar der for Papirets Paalydende hæfte mindst 2 vederhæflige Personer; men for Midler som formedelst Mangel paa Laansøgere maatte beholdes i Casse, - hvilke dog saavidt muligt skulle ufortøvet indsættes paa Folio i Banken, - ere Directeurerne ansvarlige lige med Oppebørselsbetjente for Statens Midler, dog uden Indskrænkning i deres Eiendommes fri Afbenyttelse og Disposition, og uden at de skulle stille Caution.

§ 23.

Directionen udlaaner saasnart muligt Sparebankens Midler i Almindelighed paa den størst mulige Sikkerhed og mod den høieste lovlige Vinding. Udlaansrenten er 5% aarlig, men Discontopræmien beroer paa Dircetionens Bestemmelse.

§ 24.

Directionen antager og afskediger Betjente for Bogholderi og Regnskabsførelse og bestemmer med Forstanderskabets Approbation Betjenternes Løn og de ved Indretningen ellers uundgaaelige Udgifter og afgjør andre nødvendige Spørgsmaale, som ikke ere henlagte til Forstanderskabets Afgjørelse, og er endelig forpligtet til, i alle Dele at holde sig Forstanderskabets Beslutninger og Instructioner, forsaavidt saadanne ikke stride mod Planen, efterrettelige. Forstanderskabet afgjør om een og samme Person kan fungere som Casserer og Bogholder. For hvad der betroes Cassereren ere Directeurerne solidarisk ansvarlige.

§ 25.

En Directeur, som hver Maaned omskifter efter Omgang, og som, i Tilfælde af Forfald, kan lade møde ved Een af Meddirecteurerne, bør tilligemed Bogholderen een Gang hver Uge være tilstede paa bestemt Tid og Sted ved Indskuddenes Modtagelse og Penges Opsigelse eller Udbetaling der kun da kan foregaae.
De Summer, som indkomne skulle, forsaavidt de ikke strax anvendes til Udlaan, eller til Udbetaling, og udgjøre 300 Spd. tilligemed de Sparebanken tilhørende Laanedocumenter og Papirer forvares paa den for lndretningen meest betryggende Maade. Udisponeret Beholdning, der overskyder 500 Spd., skal i ethvert Tiefælde indsættes paa Folio i vedkommende Afdeling af Norges Bank. Er Beholdningen mindre end 300 Spd., kan den bero hos Kassereren, der har at stille Sparebanken eller Directionen Caution indtil et Beløb af mindst 300 Spd. af hans Oppebørsler.

§ 26.

Forstanderne skulle hvert Aar i en Sammenkomst i Januar Maaned:

  1. vælge een eller to Revisorer til at drøfte Regnskabet for det løbende Aar og Midlernes Forvaltning i samme;
  2. bestemme efterat Directionen derover har yttret sig det Honorarium, som bliver at udbetale for Revisionen;
  3. af deres egen Midte vælge en Commitee af 3 Medlemmer, der gjør Forslag til Decision af Revisionsantegnelserne, samt 2 Suppleanter for Medlemmerne af denne Commitee.
Directeurerne deltage ikke i Stemmegivningen efter denne § og ere ei heller valgbare. Det samme gjælder om de i det næstforegaaende Aar fungerende Directeurer.

§ 27.

Revisionsantegnelserne skulle være færdige og Directionen tilstillede inden Marts Maaneds Udgang for det foregaaende Aar; de besvares inden Mai Maaneds Udgang og tilbagesendes Revisionen til Vedtegning, hvorefter de inden Juli Maaaeds Udgang med Besvarelsen og Vedtegninger sendes Decisionscommiteen der tager samme under Overveielse og indhenter de Oplysninger, den maatte finde nødvendige, hvorefter den til næste Generalforsamling gjennem Dircetionen saaledes som i efterfølgende § bestemmes, forelægger Forstanderskabet Revisionsværket til Decision med behørig Indstilling, efter at Commiteen derhos nøiagtigen har efterset Kassebeholdningen, Bøgerne, og de lndretningen tilhørende Gjeldsbeviser, haandfaaede Panter m. V., hvorom Forklaring forelægges Forstanderskabet.

§ 28.

I Generalforsmulingen skal Dircetionen afgive Beretning om Sparebankens Virksomhed i det sidstforløbne Aar, og om dens Status ved Aarets Udgang, sammenlignet med Status ved Udgangen af det foregaaende Aar.
Dircetionen skal derhos fremlægge Regnskab for del sidst forløbne Aar tilligemed Revisionens Anmærkninger, Besvarelsen, Vedtegninger og Indstillinger til Decision, hvorefter Forstanderne, uden at de, der i det sidstforløbne Aar har været eller for Tiden ere Directeurer, tage Deel i Stemmegivningen desangaaende, argive Decision og meddele Directionen Qvittering. Det Forhandlede og isærdeleshed Beretningen om Sparebankens Status bekjendlgjøres extractviis ved Formanden.

§ 29.

Del tilkommer Forstanderskabet ved mindst 2/3 Stemmers Pluralitet, efterat have erhvervet Regjeringens Samtykke, at bestemme Sparebankens Ophævelse og hvorledes denne paa lempeligste og billigste Maade bør finde Sted. Hvorledes Bankens mulige Overskud da bedst kan anvendes til Fremme af en eller anden for Porsgrunds Commune gavnlig Gjenstand, bestemmer Forstanderskabet. Simpel Pluralitet afgjør dette Sidste.

§ 30.

Naar Sparebankens eget sammensparede Fond udgjør mere end 1/10 Deel eller 10 Procent af det samlede Beløb af de Summer, som i Sparebanken indestaae og tilhøre ladskyderne, og forsaavidt som dens eget Fond tillige udgjør mindst det Femdobbelte af det oprindelige Grundfond, eller i reen og udisputteerlig Beholdning 4000 Spd., kan Forstanderskabet med 2/3 Deel Stemmers Pluralitet bevilge Overskuddet eller Endeel deraf anvendt til nyttige Gjenstande for Communen, overensstemmende med foranstanende § 29.

Hans Møller.Js. Gasmann.
F. C. S. Borchsenius.

Oplæst i Repræsentantmødet den 13de Mai 1844, og eenstemmig vedtaget, i Forbaabning af kongelig Confirmation.

Porsgrunds Formandskab 13de Mai 1844.

Peter Boyesen,
Ordfører.


Ved høieste Resolution af 17de d. M. er den i Porsgrunds Bye oprettede Sparebank anerkjendt som saadant med de i Lov af 20de Juli 1824 hjemlede Rettigheter og i Overensstemmelse med ovenstaaende Plan.

Departementet for Kirke- og Underviisningsvæsenet,

Christiania den 19de Juli 1844.
Schouboe.Læst og publiceret i Porgrunds Bything den 6te August 1844, i Justits-Protokollen extraheret og i Skjøde- og Pantebogen ordlydende indført. Herfor er intet fordret eller betalt.

Heyerdahl

Naar man nu gjennemlæser planens bestemmelser, vil man nok studse ved enkelte ting som man ikke kunde tænke sig praktikable i vore dage; saaledes

ved bestemmelsen i § 3, at renter av indskud først regnes fra 1 maaned efter indskudsdagen. - I henhold til denne bestemmelse sees endog indskyterne av grundfondet at ha faaet renter av sine indskud - ikke fra 1ste oktober, men fra 1ste november.

Fremdeles
ved bestemmelsen i § 9 at ingen indskyter maa ha indestaaende mere end 2000 spd., og at renter ikke mere lægges til kapitalen, naar nogens regning stiger til dette beløp.

Og endelig
ved § 10, hvorefter indskud som er opsagt, ikke forrentes fra opsigelsesdagen. Naar altsaa f. eks. en indskyter opsagde 350 spd., mistet han renten av denne sum i hele 12 uker, og det maa jo siges at være noksaa drøit.

Man maa imidlertid ikke tro at disse strenge bestemmelser var eiendommelige for Porsgrunds Sparebank. De gjaldt vistnok uten undtagelse ved alle landets sparebanker i deres første virketid.

Bemærkelsesværdig er bestemmelsen i § 12 om adgang til at opstille præmier for at «opmuntre den ordentlige og flittige Indskyder». Den kan dog ikke sees at ha været kommet til anvendelse.

Angaaende § 23 bemerkes at den noget underlige form paragrafen har faat, muligens kan ha sin grund i da gjældende lov om rente. «Discontopræmien beroer paa Directionens Bestemmelse», hedder det. - Nogen beslutning i den anledning kan ikke findes indført i forhandlings-protokollen; men - efter hvad renteberegningen i kassaboken utviser - blev diskontopræmien fra begyndelsen av sat til 6 procent. Efter § 3 var indskudspræmien fastsat til 4 procent.


Det varte ikke længe, før man skjønte at der maate foretages forandringer i planen.

Allerede den 30te januar 1849 vedtok forstanderskapet efter forslag av direktionen at der søkes kongelig approbation paa en forandring i planens § 3, første avsnit, idet ordene «regnet fra 1 Maaned efter Indskydelsen i Sparebanken» skal forandres til «fra Indskudsdagen». Indskyterne skulde altsaa faa rente av sine indskud straks.

Direktionen fik imidlertid betænkeligheter. De har «troet at bemærle, at den forhen brugte Beregningsmaade har en heldigere Indflydelse paa Sparebankens Virken, end muligens den nye vilde have, og har derfor fundet det rigtigst at udsætte med at faa denne Beslutning iværksat, indtil denne Gjenstand paany i den kommende Generalforsamling er drøftet». - Utsættelsen blev bifalt av forstanderskapet den 29de januar 1850.

I januar 1854 blev saken atter optat til behandling i forening med et par andre forandringer i planen.

Direktionen hadde nu mot 1 stemme (Chr. Schøning) indstillet paa at den nævnte forandring skulde iverksættes, og mot 3 stemmer blev forslaget bifaldt av forstanderskapet.

Endvidere vedtokes i samme møte énstemmig den forandring i § 10, at 2det punktum skulde utgaa, hvorefter sparebanken svarer renter av indskud til utbetalingsdagen.

Fremdeles blev vedtat mot 1 stemme at § 11 blir saalydende:

«Directionen er bemyndiget til at udbetale opsagte Summer saa hurtig som Bankens Casse tilsteder, uden Hensyn til de i forangaaende § fastsatte Opsigelsesterminer».

Endelig vedtokes enstemmig en forandring i § 25, hvorefter «den Sum, Directionen maa have i Casse, bliver 1500 Spd.» (istedenfor 500).

Disse forandringer i planen blev bifaldt ved «høieste Resolution» av 12te april 1854.


Under 29de januar 1859 besluttet forstanderskapet med 15 mot 8 stemmer at «Directionen bemyndiges til at bestemme Indlaansrenten, dog ikke under 4 eller over 5 pCt. uden Forstanderskabets Vedtagelse».


I 1861 blev der nedsat en komite for at utarbeide forslag til en ny plan for banken. Hvilke medlemmer komiteen bestod av, er ikke nævnt.

Komiteens forslag blev behandlet av forstanderskapet 7de mai 1864 og blev vedtat med endel forandringer. Paa foranledning av en skrivelse fra Finansdepartementet blev saken paany behandlet av forstanderskapet den 1ste august s. a., hvor endel av departementet foreslaaede ændringer blev vedtat.

Planen ble apporobert ved «høieste Resolution» av 2den oktober 1864 og blev gjort gjældende fra 1ste februar 1862.

Utdrag (s. 26-37) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen