Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens plan nr. 4

Næste gang planen blir forandret, er i 1905. I møte 1ste februar 1905 vedtok forstanderskapet

Bankens plan nr. 4:

§§ 1 og 2

Som i den forrige plan.

§ 3

Forstanderskabet bestaaer af 24 Medlemmer. Af disse vælger Kommunestyret en Jalvdel blandt dettes Medlemmer. Den anden Halvdel vælges blandt Porsgrunds Bys stemmeberettigede Borgere i eller udenfor Kommunestyret av de indenbys myndige Indskydere i Banken, som har og i de sidste 6 Maaneder før Valget havt mindst Kr. 500.00 indestaaende i Banken paa eget, Hustrus, umyndige Børns eller Myndlingers eller paa af dem bestyrede Selskaber eller Foreningers Navne.

Valg paa Forstandere foretages hvert tredie Aar inden Februar Maaneds Udgang i det første Aar, efterat nyt Kommunestyre er valgt. Valget paa Medlemmer, som vælges af Kommunestyret, foregaar i et Kommunestyremøte. Valget paa de Medlemmer, som skal vælges af Indskyderne, foregaar i et af Forstanderskabets Ordfører berammet Valgmøde, der afholdes snarest muligt, efterat Kommunestyret har foretaget Valg paa Forstandere. Stemmeret udøves ved prsonlig Fremmøde.

De valgte Forstanderes Funktionstid er 3 Aar.

Paa samme Maade som ovenfor nævnt vælges 8 Suppleanter (henholdsvis 4 og 4). Suppleanternes Funktionstid er ligeledes tre Aar.

Direktionens Medlemmer er, selv om o. s. v. - som i den forrige Plan.

§ 4

Som i den forrige Plan

§ 5

Forstanderne vaager over, at den om Sparebankens gjældende Lovgivning og denne Plan nøie overholdes, og fatter de Beslutninger, som ansees nødvendige og gavnlige for Bankens Organisation og Virksomhed.

Derhos kan Forstanderskabet bestemme, at det Beløb, hvormed Sparebankens Formue overstiger 1/10 Part av Beløbet af Bankens Forpligtelser, kan anvendes til gavnlige Foranstaltninger for Porsgrunds By; dog kan Forstanderskabet kun med 2/3 Pluralitet beslutte anvendt i dette Øiemed, hvad der maatte overstige Halvparten af det forløbne Aars Nettogevinst.

I Forstanderskabets Møder, hvor mindst 2/3 Parter af Forstanderne, Direktører iberegnede, maa være tilstede o. s. v. - som i den forrige plan.

§ 6

Forstanderskapet sammentræder:

  1. Inden hvert Aars Januar Maaned for at modtage Direktionens Aarsberetning og decidere det forløbne Aars Regnskab m.v.
  2. Snarest mulig, efterat nyt Valg paa Forstandere er foregaaet, til valg af Ordfører, Viceordfører, Direktører med Suppleanter, det i § 13 foreskrevne Udvalg, samt Revision. I de Aar, hvor intet nyt Forstandervalg finder Sted, kan de her omhandlede Valg foretages i det under a) nævnte Møde.
  3. Ellers saa ofte o. s. v. - som i den forrige Plan.

§ 7-11

som i den tidligere plan

§ 12

Ingen kan vælges til eller vedblive som Forstander eller Direktør, naar hans Bo er under Akkordforhandling eller Konkursbehandling eller privat Administration. Faar han o. s. v. som i den tidligere plan.

De øvrige paragrafer som i den tidligere plan.

Som man vil se, er man nu gaat videre paa den vei man slog ind paa i den forrige plan med hensyn til forstanderskapets sammensetning. Tendensen til at løsrive sig fra kommunestyret er stigende.

Istedenfor 2/3 skal kommunestyret kun vælge halvdelen av forstanderskapets medlemmer, likesom kommunestyrets medlemmer utelukkes fra som saadanne at delta i valget av den anden halvdel.

I § 5 er der foretat en forandring, hvorved adgangen til at utdele gaver var indsrænket noget.

Utdrag (s. 51-53) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen