Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens forretnings-orden

av Stian Vemmestad

Som tidligere nævnt, var banken fra begyndelsen kun aapen 1 gang ukentlig, mandag kl. 5-7

Imidlertid har det antagelig været tilfelle her, som det var andre steder, at der daglig var anledning til at betale avdrag og faa utbetalt bevilgede laan paa kassererens kontor.

Der findes ikke noen særlig oplysning notert om dette; men det vides med sikkerhet at det ialfald var saa fra kasserer Høeghs tillrædelse i 1868, og forholdet har uten tvil været det samme i hans forgjængers tid. Ja, det maa vist ha været saa like fra begyndelsen. lalfald blev det i decbr. 1846 bekjendtgjort at i tiden før og efter nytaar, da banken var lukket, var der anledning til at betale avdrag daglig mellem kl. 10 formiddag og 2 eftermiddag.

Hvad indskud angaar, var det vistnok regelen at kassereren ogsaa mottok dem daglig; men han beholdt kontraboken for at fremlægge den i første direktionsmøte, hvor da en av direktørene satte sit navn under indskudet.

Saaledes gik det for sig til 1894, da banken fik særskilt bokholder. Siden den tid blir alt ekspedert paa stedet.

Med hensyn til uttagelse av indskud blev der ogsaa efterhaanden fra bankens side vist mere og mere imøtekommenhet, specielt for opsigelsesfristens vedkommende.

Den har i mange aar - praktisk talt - ikke eksistert.

En undtagelse danner krisetiden ved verdenskrigens utbrud i august 1914, da banken efter bestilling fra Finansdepartementet besluttet at overholde opsigelsesfristens for indskud paa 6 maaneders opsigelse. Ogsaa for indskud paa almindelige sparebankvilkaar skulde opsigelsesfrislen overholdes, dog saaledes at der skulde være anledning til straks at utbetale indtil kr. 50 pr. bok ukentlig.

Disse indskrænkninger blev imidlertid ikke av lang varighet.


Den daglige kontorlid var indtil 1894 kl. 9 til 1.
Fra januar 1894 blev den kl. 10-1, og fra, 1908 kl. 10-2.
Direktionen holder nu som før regelmæssig møte 1 gang hver uke.

Ved aarsopgjørene tok man sig i de første aar god tid. I de 4 første aar sees saaledes banken at være lukket for «Modtagelse af lndskud og Opsigelse af ditto» i 4 à 4½ à 5 uker.

Hvor længe dette praktisertes, er ikke oplyst; men i december 1871 findes nedtegnet en beslutning, om at «Sparebanken herefter bliver lukket for Indskud og Opsigelser mellem Jul og Nytaar».

Ogsaa denne indskrænkning er nu bortfaldt. Banken har nu i mange aar været aapen hver virkedag aaret rundt.

Under 12te november 1888 besluttet direktionen efter henstilling fra Skiensfjordens Kreditbank at «Sparebanken er villig til at modtage forekommende Sparemerkebøger og enten udbetale deres Paalydende 5 Kr. Contant mod 3 pCt. Rabat, eller mod at Beløbet indsættes i Sparebanken, rentebærende 5 Dage efter Indskud, mod den til enhver Tid gjeldende Indlaansrente».


I forstanderskapets møte den 27de mars 1905 bevilgedes kr. 50 «til Oprettelse af en Sparekasse for Folke- og Middelskolen, paa Betingelse af at lndskudene indsættes i Porsgrunds Sparebank, efter nærmere Conferene med Direktionen».

Fra 1894 har banken hat telefon (nr. 181).

Utdrag (s. 83-83) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen