Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens første direktion

av Stian Vemmestad

Det nyvalgte forstanderskap traadte samme dag sammen og valgte til direktion følgende herrer:

Byfoged G. Heyerdahlmed 22 stemmer
Konsul Jens Gasmannmed 22 stemmer
Kjøbmand Jacob Müllermed 21 stemmer
Konsul Jørgen Floodmed 20 stemmer
Kjøbmand Nils Karl Barfod Vauvertmed 17 stemmer
Til supIeanter valgtes:
Kandidat Hans Wesselmed 19 stemmer
Kjøbmand Guttorm Riisemed 18 stemmer
Foged Frederik Chartow Sophus Borchseniusmed 13 stemmer
Kjøbmand Jørgen Aall Floodmed 11 stemmer
Kjøbmand Hans Elonardus Møllermed 10 stemmer

Endvidere besluttedes: «I Overeensstemmelse med § 24 bestemte Forstanderskabet, at Bogholder- og Cassererposten beklædes til Videre af een Person, hvorimod Revisionen udføres af 2, der i sin Tid blive at udnævne.»


Den 29de august valgte direktionen til formand konsul Gasmann og til viceformand konsul J. Flood.

Samtidig besluttedes ifølge forhandlingsprotokollen:

 1. «Det overdrages til Formanden at foranstalte trykt og indrettet 500 Exemplarer Contrabøger, indeholdende Lovene, og iøyrigt, indrettede som Contrabøger i Almindelighed med Sparebanker. Endvidere 50 løse Exemplarer af Lovene, 200 Exemplarer Blanketter til Klage til Forligelsescommissionen og 50 Exemplarer Blanketter til Vexelobligationer.
 2. Det overlades Likeledes til Formanden at anskaffe de fornødne Regnskabsbøger.
 3. Directionens ordinære Møder afholdes indtil Videre hver Mandag fra 5 til 7 Eftermiddag, og ligeledes indtil Videre samt i Forventning af Formandskabets Vedtagelse, afbenyttes Locale paa Raadhuset.
 4. Subscribenterne af Grundfondet anmodes af Formanden om til Dircetionen og mod dens Qvittering at indbetale de subscriberede Beløb i løbet eller inden Udgangen af næste Maaned.
 5. Første Mandag1) i anstundende October tager Sparebankens Virksomhed med Udlaan, Modtagelse af Indskud etc. sin Begyndelse, og som forud offentliggjøres.
 6. Bogholder- og Casserer-Posten maa strax averteres vacant med lovbestemt Forpligtelse for den Ansættende, at skaffe Caution og tilveiebringe Legitimagion for hans Duelighed og Paalidelighed, ligesom derved bliver at paaagte, at han boer her i Byen og om mulig har at afgive Locale med Lys og Brænde samt Reenhold til Bankens Embedsmænd og Betjente under Møderne.
 7. Bogholderens og Cassererens aarlige Løn, naar han tillige, som ombemeldt, skaffer Locale etc., bestemmes indtil Videre til 100, eet hundrede Speciesdaler. Opsigelse forbeholdes paa begge Sider af 3 Maaneder. Denne Post beroer efter Lovenes § 24 paa Forstanderskabets Approbation, hvis Erklæring herom i sin Tid bliver at indhente ved udstedt Circulaire.
 8. Formanden overtager at besørge det fornødne Contoirinventarium anskaffet, hvorved in specie bliver nøie at paasee, at Cassen og de vigtigere Documenter, efter Mulighed, betryggende blive forvarede.»

De blev tirsdag. Se nedenfor.


Samme dag udstedte formanden, konsul Gasmann, bekjendtgjørelse om bokholder- og kassererposten i overensstemmelse med ovenstaaende (post 6 og 7), og bekjendtgjørelsen blev indrykket 3 gange i «Amts Correspondent» og «Bratsberg Amtstidende».

Kravet om at den som ansattes, ogsaa skulde skaffe lokale med lys og brænde m. m., har vel voldt nogen vanskelighet

lalfald henvendte direktionen sig til formandskapet med anmodning om foreløbig at faa lokale for banken i Raadhuset - hvilket ogsaa blev indvilget.

Derhos utstedte direktionen under 19de september en ny bekjendtgjørelse, saalydende:

«I forbindelse med undertegnede Directions Bekjendtgjørelse af 29. f. M. kundgjøres herved, at Den, som maatte attraae at overtage Bogholder- og Cassererposten ved Porsgrunds Sparebank, uden Forpligtelse til at afgive Locale for samme, og paa det Vilkaar, at Lønnen først nærmere bestemmes, og ialfald rettes efter Omstændighederne, maa snarest mulig melde sig for Directionen.»

Den 28de september holdt direktionen møte for at besætte posten.
Av forhandlingsprotokollen for den dag hitsættes:

«Til denne Post have meldt sig Kjøbmændene Paulus Flood og Guttorm Riise.

Consul Jørgen Flood erklærede, for det Tilfælde, at hans Broder Kjøbmand Paulus Flood antages til Bogholder og Casserer ved Porsgrunds Sparebank, at han vil indgaae som Selvskyldner Cautionist for Cassens rigtige Forvaltning for ethvert Beløb, og for Bogholderiets ordentlige Førelse, ligesom han, i saa Fald, vedtager at medunderskrive Directionens Bekjendtgjørelse herom.

Valg paa bogholder og Casserer, uden Forpligtelse for ham at skaffe Locale, og me nærmere bestemmende Løn blev derpaa foretaget.

Eenstemmig valgtes under nævnte Selvskyldner Cautjon og i Henhold til Lovenes § 24, til Bogholder og Casserer ved Porsgrunds Sparebank, - Kjøbmand Paulus Flood, der herom bliver at underrette.

I Henhold til dette Valg gjentager Consul Jørgen Flood herved den af ham foran tilbudne Selvskyldner Cautjon for Broderen, Kjøbmand Paulus Flood - som Bogholder og Casserer ved Porsgruds Sparebank, i Ord og lndhold som Protocollen tilført, saalænge han i denne Post forbliver og indtil vedbørlig Rigtighed for samme af ham er aflagt. - Dette Cautjons Anbud vedtoges af de øvrige Dirceteurer, samt træder ved Underskrifterne heraf i Retsgyldighed.»

I samme møte besluttet man ogsaa at indrykke i de offentlige blade følgende bekjendtgjørelse:

«Porsgrunds Sparebank aabnes paa førstkommende Tirsdag den 1ste October, under Bestyrelse af undertegnede Directeurer, og som Bogholder og Casserer er antaget Kjøbmand Paulus Flood, under Selvskyldnercaution af Consul og Jernværkseier Jørgen Flood, saavel for Cassens rigtige Forvaltning for ethvert Beløb, som og for Bogholderiets ordentlige Førelse.

Mandagen i enhver Uge, fra Klokken 5 til 7 Eftermiddag, er bestemt til Møde, for at modtage lndskud, bevilge og gjøre Udlaan, m. v., Sparebankens Forretninger vedkommende.

Enhver, der har Noget at afgjøre med Sparebanken, ville behagentlig henvende sig til samme ovennævnte Tid, indtil videre i Raadhuslocalet.

Js. Gasmann.    Jørgen Flood.    Heyerdahl.   
Jacob Müller.    N. Vauvert. »

Direktionen sees ogsaa at ha sendt et eksemplar av bankens plan til direktionen for Skiens sparebank - og desuten til følgende herrer - med anmodning om at «gjøre lndretningen bekjendt»:

Sorenskriver Arndsen, Stathelle.
Foged Qvinsgaard, Brevik.
Pastor Lammers, Bamble.
Pastor Esmarch, Brevik.
Pastor Bruun, Eidanger.
Provst Beylegaard, Holden.
Provst Wettergreen, Solum.
Ordføreren i Gjerpens formandskap.
Overtoldbetjent Aschehoug, Stathelle
Kjøbmand Jørgen Wright, Langesund.
Kjøbmand Jørgen Traag, Herre.
Proprietær Chr. Paus, Kjølnæs.
Abraham Bergan, Mælum.
Gjæstgiver Hans A. Hansen, Fjærestrand.
Lensmand Mathiesen, Eidanger.

Tirsdag den 1ste oktober 1844 begyndte banken sin virksomhet. Paa den dag sees alle indskytere av grundfondet at ha indbetalt de 800 spd. Desuten bIev der gjort indskud af følgende:

Admiral Fabricius' bo ved byfoged Heyerdahl200 spd.
Hans Andersen Solum1 spd.
Halvor Østensen, Toldnesmoen, Solum1 spd.
Anders Andersen Kaasen, junior, Solum1 spd.

Den neste møtedag mandag den 7de oktober, var der 6 nye indskydere med samlet indskudssum 23 spd.

Av dem som var indskydere i bankens første virkeaar, 1844-45, lever endnu følgende:

 1. Agent Karenius S. Backa, Kristiania.
 2. Frøken Charlotte F. L. Backa, Porsgrund.
 3. Frøken Bentine M. Backa, Porsgrund.
 4. Besigtelsesmand Jens Kraft Pedersen, do.
 5. Kommandørkaptein Thomas Mathiesen, Kristiania.
 6. Frøken Karen H. Vauvert, Stathelle, nu Porsgrund.

Blandt det første aars indskytere var ogsaa træasthandler Hans Linaae Bruun, som døde i februar 1919.

Paa bankens aabningsdag meldte der sig ogsaa en laansøker, nemlig skipsfører Niels Z. Monrad (ved konen), som ønsket 200 spd. med endossement av skibsfører Halvor Erichsen og kjøbmand Jacob Müller.

Laanet blev bevilget; men ansøkningen blev tilbakekaldt.

Det første laan som virkelig blev utbetalt, blev git 21de oktbr. til kjøbmand Jacob Müller. Det var paa 600 spd., og endossenterne var Myhre & Plesner og Lars R. Barnholdt.

Samme dag blev der ogsaa utbetalt et laan paa 20 spd. til klokker 0ttesen med endossement av handlende Erik Arnesen og skolelærer Knud Pedersen.


Den 2den oktober sammentraadte forstanderskapet for at bestemme kassererens Iøn m. m.

Direktionen hadde, som det vil erindres, indstillet paa en Iøn av 100 spd., hvorhos kravet om lokale m. m. skulde frafaldes; men forstanderskapet besluttet noget andet.

«Af Bankens Netto lndtægt nyder Bogholderen og Cassereren indlil videre en aarlig Løn af bemeldte Indtægt indtil en Sum af 50 - femti Spd. som Maximum og for hvilken Løn han tillige afgiver et passende Locale med fortnødent Lys, Varme og Renholdelse».

Efter denne beslutning blev jo kassererens avlønning ganske betydelig reducert. Beslutningen vidner om en høi grad av forsiktighet hos forstanderskapet man vilde aapenbart først se paa forretningens gang.

At man kunde gaa til en saadan reduktion skyldtes selvfølgelig at «Bogholderen Hr. Kjøbmand Paulus Flood som tilstede erklærede sig tilfreds med de foran anførte Vilkaar for hans Lønning».

Endvidere besluttet forstanderskapet i samme møte: «Da Aaret er saa langt fremskreden bifaldt Forstanderskabet, at et fuldstændigt Regnskab først bliver at aflægge til næstkommende Aars 31te Decbr., hvorimod en Extract af Regnskabet for hvad der i dette aar passerer, vil ansees fyldestgjørende».


Saa hadde da banken begynt sin virksomhet.

Der var jevnlig indskud; men de allerfleste var jo smaa. Følgelig var det ikke altid let at tilfredsstille laansøkerne. Man kan derfor i bevilgningsprotokollen fra den første tid finde bemerkninger som dsse: «Kan af mangel paa Fond, for Tiden ikke indvilges», - eller «Bevilget til Udbetaling naar Cassebeholdningen tillader» - eller: «Bevilget til Udbetaling naar Penge kommer i Cassen» o. l.

Som ovenfor nævnt, var det, første laan som blev utlaant mot vekselobligation, paa 600 spd.: men ellers varierte laanenes størrelse i regelen mellem 10 og 100 spd. Det største beløp som blev utlaant, ialfald i de første 10 aar, var 700 spd., og det indtraf kun en eneste gang.


Av hvad ovenfor er anført, fremgaar følgende:

 1. Porsgrunds sparebank er opprettet efter initiativ av Porsgrunds kommune.
 2. Porsgrunds kommune har ikke direkte indskutt noget i bankens grundfond; men den har garantert indskyterne av dette fond at de skal faa sine indskud tilbake med renter. Garantien gjaldt efter kommunens første beslutning for 1000 spd., - et beløp som senere - i overensstemmelse med den vedtagne plan - blev nedsat til 800 spd. Endvidere gjaldt garantien, indlil banken kunde betale indskudene tilbake, eller, som det blev formet i planen, indtil banken selv hadde opspart sig et beløp ligesaa stort som grundfondet, - dog høist i 10 aar.
  Av regnskaperne fremgaar derhos:
 3. At alle indskytere av grundfondet har faat sine indskud tilbage med renter, - den sidste i 1855.

Al garanti fra kommunens side er altsaa forlængst bortfalt.

Utdrag (s. 16-25) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen