Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens plan nr. 2 (av 1861)

§ 1.

Sparebankens Formaal er at modtage Capitaler til Forrentning, at gjøre Udlaan til Næringsveiens Opkomst og af sine opsparede Midler at yde Bidrag til gavnlige Foranstaltninger for Porsgrunds By. I dette sidste øiemed kan efter Forstanderskabets Beslutning anvendes, af den Deel af Sparebankens Formue, der overstiger 5000 Spd., indtil Halvparten af hvert Aars Nettogevinst. Naar Sparebankens Formue overstiger 10,000 Speciedaler kan Forstanderskabet derimod med 2/3 Pluralitet beslutte i samme øiemed anvendt hvilketsomhelst Beløb, naar kun de 10,000 Spd. ikke angribes.

§ 2.

Indskud, dog ikke under 12 sk, kunne gjøres paa Sparebankens Kontoir hver Søgnedag paa den Tid, som Dircetionen bestemmer. Udenbyes kunne indsende sine Indskud til Directionen i betalte Breve, og vil Contrabog blive Vedkommende tilstillet for deres egen Regning enten med Post eller paa anden forlangt Maade.

§ 3.

Enhver Indskyder meddeles Contrabog, hvori Loven for Sparebanken er indtagen, og hvori ethvert Indskud eller Udbetaling antegnes med een af Directeurernes og Cassererens Underskrifter. Denne Contrabog maa bestandig haves tilstede ved Indskud eller Udbetaling, da der ikke maa udstedes mere end een Contrabog paa eet Navn. For Indskud udenfor de almindelige Directionsmøder meddeler Cassereren, indtil Contrabogen kan blive vedbørligen paategnet, Interimsqvittering.

§ 4.

Contrabog meddeles uden Betaling, undtagen naar ny Contrabog fordres i en forkommens Sted, da den i dette Tilfælde betales Med 24 sk.

§ 5.

Overdragelse paa Eiendom i Sparebanken kan skee ved Paategning paa Contrabogen, men for at samme skal være bindende for Sparebanken, maa Contrabogen være forsynet med Dircetionens Paategning om, at Overdragelsen er noteret i Sparebankens Bøger.

§ 6.

For ethvert Indskud, paa 100 sk eller derover beregnes Renten fra Indskuds- til Udtagelsesdagen eller den Dag, som det efter Opsigelse er forfalden til Betaling. lndskudsrentens Størrelse bestemmes af Forstanderskabet inden lovbestemle Grændser.

§ 7.

Vil en Indskyder udtage noget af sit Fond er Sparebanken berettiget til, forsaavidt Directionen anseer det fornødent, at fordre følgende Opsigelsesfrister sc:

For indtil 50 Spd.8 Dage
For indtil 50 til 100 Spd.14 Dage
For indtil 100 til 300 Spd.4Uger
For indtil 300 til 600 Spd.9Uger
For indtil 600 til 1000 Spd.12Uger

Over 1000 Spd. kan ikke paa een Gang opsiges eller fordres udbetalt, og kan ny Opsigelse paa samme Contrabog ikke skee uden Dircetionens Samtykke, forinden Fristen for den foregaaende Opsigelse er udløben. Mindre end 1 Spd. Capital kan ikke opsiges eller udbetales, forsaavidt Contrabogen lyder paa Mere.

§ 8.

Sparebankens Midler anvendes fornemmelig til Discontering af gode VexIer og Vexelobligationer paa nærmere af Directionen fastsatte Vilkaar. De kunne ogsaa udlaanes mod Pant. For at anvendes i anden Retning f. E. til lndkjøb af Actier og andre Værdipapirer fordres en af Forstanderskabet vedtaget Indstilling fra Directionen.

§ 9.

Uundgaaelige Omkostninger ved lndretningen og Bestyrelsen samt Tab ved Midlernes Opbevaring og Forvaltning, efterat alle pligtmæssige, sikkrende Forholdsregler ere iagttagne, udredes af Sparebankens eget Fond.

§ 10.

Sparebankens Forretninger bestyres af en Dircetion bestaaende af 5 Medlemmer, hvoraf skifteviis 2 og 3 aarligen afgaae. De aftrædende kunne vælges paany. Desuden vælges aarlig 2 Suppleantdirecteurer til at fungere ved tilfældig Afgang i Directionen.

§ 11.

Dirceteurerne vælge af deres Midte en Formand og en Viceformand, som ved indtræffende Forfald har at udføre Formandens Functioner, der her hovedsagelig bestaa i:

 1. at føre Forhandlingsprotokollen, at sammenkalde Dircetionen og efter dennes Beslutning Forstanderskabet, samt at lede Forhandlingerne i disse Møder.
 2. saasnart det aarlige Regnskab er avsluttet, hvilket tillige med to tydelige Extracter bør være afgivet i Løbet af hvert Aars Januar Maaned, at give lndberetning til Forstanderskabet om Sparebankens Virksomhed i det sidst forløbne Aar.
 3. at besørge en Extrakt af Regnskabet bekjendtgjort.

§ 12.

Directionen skal bestyre alle Indretningens Anliggender overensstemmende med denne Plan og de nærmere Forskrifter, som i Henhold til samme af Forstanderskabet maatte blive den meddelt. Den besørger Sparebankens Midler snarest muligt gjorte frugtbringende med stadigt Hensyn til Sparebankens Tarv, er ansvarlig for Fondets og de gjorte Indskuds ordentlige og hensigtsmæssige Forvaltning, indstiller til Forstanderskabet at fatte Beslutninger, som den finder gavnlige, og modtager Andragender, lndretningen vedkommende.

§ 13.

Directeurerne sammentræde saa ofte, som det fornødiges, og mindst een Gang ugentlig. Ingen gyldig Dircetionsbeslutning kan fattes, medmindre tre Directeurer ere tilstede og ere enige. I Tilfælde af Stemmelighed gjør den fungerende Formands Stemme Udslaget. Suppleantdirecteurerne tilkaldes i den Orden, hvori de ere valgte.

§ 14.

Foruden en Casserer antager og afskediger Directionen ogsaa de flere Betjente, der maatte fornødiges ved Indretningen. Betjenterne meddeles Instrux af Directionen, der mindst een Gang hvert Fjerdingaar til ubestemte Tider og uden Varsel har at foretage Eftersyn af Bankens Penge og Documenter. For hvor stort Beløb Cassereren har at stille Caution bestemmes af Forstanderskabet, der tillige har efter Forslag fra Dircetionen at fastsætte Lønnen for Cassereren og de øvrige Betjente, der maatte fornødiges.

§ 15.

Overtilsynet med Sparebanken og dens Virksomhed føres af et Forstanderskab, der bestaar:

 1. af Porsgrunds Byes Formænd, Repræsentanter og Byfoged, forsaavidt de dertil ere villige;
 2. af de til enhver Tid fungerende Directeurer. Skulde Forstandernes Antal paa denne Maade ikke blive mindst 20, vælges det manglende Antal blandt dem, der have Indskud i Banken første Gang af det nu bestaaende Forstanderskab. Senere, naar Vacance indtræder, supplerer Forstanderskabet sig selv paa samme Maade ved Valg iblandt dem, der have lndskud i Banken. Den, der saaledes er valgt til Forstander, er pligtig at vedblive Forstanderskabet, saalænge Betingelsen for hans Valgbarhed er tilstede og indtil eet Aar efter Udgangen af det, hvori dette ophører at være Tilfældet. De væsentligste Pligter, der paahvile dette Forstanderskab, der afholder efter Directionens Berammelse et ordinairt Møde i hvert Aars Januar Maaned, ere - foruden at vaage over Sparebankens Interesser i Almindelighed og paasee, at Sparebankens Love og Forstanderskabets Beslutninger blive efterlevede,
 1. at møde efter Tilkaldelse af Directionens Formand saavel til ovennævnte ordinaire, som extraordinaire Forstanderskabsmøder,
 2. at vælge Directeurer og Suppleanter,
 3. at vælge to Revisorer,
 4. at decidere Regnskaberne,
  samt efter lndstilling og Forslag fra Directionen:
 5. at bestemme Betjenternes Løn,
 6. at bestemme Revisorernes Honorar,
 7. at beslutte eller forkaste foreslaaede Lovforandringer,
 8. at beslutte extraordinair Anvendelse af Sparebankens Midler i Henhold til § 1 og 8.

I Decision af Regnskaberne og Valg paa Revisorer deeltage ikke Directeurerne.

§ 16.

Gyldige Forstanderskabsbeslutninger kunne ikke fattes med mindre mindst 2/3 af dets Medlemmer ere tilstede. Beslutninger i Forstanderskabet fattes med simpel Pluralitet af de Mødende undtagen i de Tilfælde, anderledes i Planen er bestemt, og gjør Directionsformandens Stemme Udslaget, naar Stemmerne ere lige.

§ 17.

Revisionsantegnelserne skulle være færdige inden Juni Maaneds, Besvarelserne inden August Maaneds og Vedtegningerne inden October Maaneds Udgang. Directionen forelægger derefter førstpaafølgende ordinaire Forstanderskabsmøde det bele Revisionsværk tilligemed de Bemærkninger, den finder sig foranlediget til at gjøre, til Decision.

§ 18.

Forslag til Lovforandringer behandles først af Directionen, forelægges derefter et Forstanderskabsmøde og er gjældende, naar Beslutningen er fattet med 2/3 Pluralitet af de Mødende, samt, erholder kongelig Approbation.

§ 19.

For at Sparebanken kan ophæves og dens Virksomhed standses, fordres

 1. at Forslag derom fremsættes for Dircetionen,
 2. at Dircetionen derom fremsætter en motiveret Indstilling,
 3. at denne lndstilling i tre Maaneder circulerer imellem Forstanderne,
 4. at den vinder 2/3 af det hele Forstanderskabs Stemmetal for sig,
 5. at Regjeringen meddeler sit Samtykke.

Dette at være overeensstemmende med Porsgrunds Sparebanks Forstanderskabs Vedtagelse i Møder den 7de Mai og 1ste August 1861 bevidnes.

I Directionen for Porsgrunds Sparebank 6te August 1861.

H. Wessel,
Directionens Formand.


Ved høieste Resolution af 2den October 1861 er foranstaaende Plan naadigst bifaldt.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans- og Told-Departement, Christiania den, 15de October 1861.

E. Møinichen.

N. D. Aschehoug.

Av bestemmelser hvori denne plan avviker fra den ældre plan, skal vi her nævne:

I § 1 gives bestemte regler for hvormeget forstander kan utdele «til gavnlige, Foranstaltninger for Porsgrunds By».

Efter § 6 «bestemmes Indskudsrentens Størrelse af Forstanderskabet inden lovbestemte Grændser». I den ældre plan stod «4 procent».

I § 7 er opsigelsesfristerne gjort mere lempelige.

Efter § 8 kan der ogsaa være tale om «lndkjøp af Actier og andre Værdiepapirer».

§ 15 gir forstanderskapet en meget forskjellig sammensætning, idet stedets sogneprest og byfoged ikke længer er selvskrevne medlemmer, likesom indskyterne av det oprindelige grundfond nu gaar ut.
Forstanderskapet bestaar nu av byens kommunestyre og de til enhver tid fungerende direktører. Hvis forstandernes antal blir under 20, vælges det manglende antal blandt, dem der har indskud i banken;

Planen blev gjældende uforandret indtil 1884.

Den 28de januar 1884 vedtok forstanderskapet et par forandringer:

I § 15 indsattes «Revision» overalt hvor der stod «Revisorer».
§ 17 lik følgende ordlyd: «Revisionen udfører sit Arbeide i Overensstemmelse med en af Forstanderskabet udfærdiget Instrux. Naar Aarets Revisionsantegnelser ere besvarede og derefter vedtegnede, forelægger Direktionen det ordinære Forstanderstanderskabsmøde det hele Revisionsværk tilligemed de Bemærkninger, som den finder sig foranlediget til at gjøre, til Decision»

Utdrag (s. 38-43) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen