Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens låneformer

av Stian Vemmestad

Bankens midler har fra begyndelsen av og i en lang aarrække kun været utlaant mot veksIer og vekselobligationer.

Disse sidste Iød fra først av paa, 3 maaneder med 1 løpemaaned; men fra 1865 av Iyder de paa 4 maaneder.

Med hensyn til avdrag var regelen i lang tid at dette skulde hver gang være 10 procent av laanets oprindelige størrelse. Hvis nogen laantager ønsket lempeligere vilkaar, maatte der for hver gang indsendes særlig andragende derom.

Konkurrancen har imidlertid i aarenes løp bevirket at banken efterhaanden har slappet paa regelen, indtil den er helt faldt bort.

I de sidste 40-50 aar ialfald har der under almindelige omstændigheter været adgang for debitor til at betale det avdrag han selv ønsket, eller til enkelte gange at fritages for at betale avdrag

Av beslutninger som er fattet angaaende disse ting, skal her nævnes:

18de decbr. 1871: «Det besluttedes enstemmig at overdrage til den til enhver Tid hersteds fungerende Fattigforstander og Kommunesekretær at møde ved Forligelseskommissionen og indgaa Forlig for Dokumenter, dev behandles ved Forligelseskommissionen».
17de novbr. 1879: «ObIigationerne maa ikke henligge (uordnede) længere end til 2den Forligelseskommission efter Forfaldstiden uden Forliig, medmindige saadant indvilges av Direktionen.»
18de oktbr. 1880: «Salær til den der paa Sparebankens Debitorers Vegne afgiver Møde i Forligelsescommissionen til Afslutning af Forlig angaaende Obligationer, som ikke til Forfaldstid er ordnede, bliver fra 1ste Novbr. førstk. kuns at erlægge med 40 Øre for hvert Forlig.»
5te februar 1883: «Fra 1ste Marts førstk. bliver Protest at optage paa Acceptens Forfaldsdag uden at oppebie de to Respitdage.»
13de oktbr. 1884: «Det blev besluttet, naar et Dokument er paaklaget, gjennem Posten at underrette Udsteder og Enndossenter derom.»

Mot pantobIiationer har banken - praktisk talt - aldrig laant ut. Derimot er det meget almindelig at laane ut mot vekselobligation uten endossenter, men med pantobligationer eller andre værdipapirer som deposita.

I de senere aar er kassakredit (mot depositum) blit en noksaa meget benyttet laaneform.

Utdrag (s. 84-86) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen