Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens plan nr. 3 (av 1891)

§ 1.

Sparebankens Formaal er at modtae Indskud og at gjøre samme frugtbringende.

§ 2.

Banken staar under Bestyrelse af et Forstanderskab og en Direktion.

§ 3.

Forslanderskabet bestaar af 24 Medlemmer. Af Forstanderne vælges 16 blandt Kommunebestyrelsens Medlemmer og 8 blandt Byens stemmeberettigede Borgere udenfor denne. Af de saaledes valgte Forstandere afgaar hvert Aar 6 (resp. 4 og 2), de første 3 Aar efter Lodtrækning og senere de, der har fungeret længst. I de udtrædende Forstanderes Sted vælges i Begyndelsea av hvert Aars Februar Maaned et tilsvarende Antal samt 6 Suppleanter efter samme Regel som ovenfor.
Suppleanternes Funktionstid er 1 Aar. Stemmeberettigede ved Valgmøderne er Kommunebestyrelsens Medlemmer samt de indenbyes lndskydere, som har og i de sidste 6 Maaneder har havt mindst Kr, 500.00 indestaaende paa eget, Hustrues, umyndige Børns eller Myndlingers Navne. Stemmeret udøes ved personlig Fremmøde.
Direktionens Medlemmer er, selv om de ikke efter Valg tilhører Forstanderskabet, for sin Funktionstid Medlemmer af dette. Bankens Betjente kan ikke være Forstandere.
I af Revision og det i § 13 foreskrevne Udvalg, Udfærdigelse af lnstrux for Revisionen, Fastsættelsen af dennes Godtgjørelse samt Regnskabernes Decision, deltager ikke Direktionens Medlemmer. Det samme gjælder om alle Direktionen selv vedkommende Anliggender.

§ 4.

Forstanderne vælger aarlig af sin Midte udenfor Direktionen en Ordfører og en Viceordfører, der ved indtræffende Forfald fungerer i Ordførerens Sted. Ordføreren sammenkalder Valg- og Forstanderskabsmøder og leder Forhandlingerne i disse Møder.
Ordføreren er selvskrevet Medlem af og Formand i det i § 13 foreskrevne Udvalg.
Ingen af Bankens Revisorer kan, selv om de er Medlemmer af Bankens Forstanderskab, vælges til dettes Ordfører eller Viceordfører.

§ 5.

Forstanderne vaager over, at den om Sparebankerne, gjældende Lovgivning og denne Plan nøie overholdes, og fatter de Beslutninger, som ansees nødvendige og gavnlige for Bankens Organisation og Virksomhed.
Derhos kan Forstanderskabet bestemme, at det Beløb, hvormed Sparebankens Formue overstiger 1/10 Part af Beløbet ar Bankens Forpligtelser, kan anvendes til gavnlige Foranstaltninger for Porsgrunds By; dog kan Forstanderskabet kun med 2/3 pluralitet beslutte anvendt i dette Øiemed, hvad der maatte overstige det forløbne Aars Nettogevinst.
I Forstanderskabets Møder, hvor mindst tre Fjerdeparter af Forstanderne, Direktører iberegnede, maa være tilstede, for at Mødet skal være gyldigt, fattes Beslutninger i Almindelighed med simpel Pluralitet; i Tilfælde af Stemmelighed gjør Ordførerens Stemme Udslaget. Forfald anmeldes betimelig for Ordføreren, som tilkalder Suppleanterne i den Orden, hvori de er valgte.

§ 6.

Forstanderskabet sammentræder:

  1. lnden Udgangen af hvert Aars Januar Maaned for at modtage Direktionens Aarsberetning og decidere det forløbne Aars Regnskab m.v.
  2. Snarest muligt efterat det aarlige Valgmøde har været afholdt, til Valg af Ordfører og Viceordfører, Direktører med Suppleanter, det i § 13 foreskrevne Udvalg samt Revision,
  3. Ellers saa ofte Ordføreren finder det fornødent, eller Forlangende derom fremkommer fra det nævnte Udvalg, Direktionen eller mindst 6 Forstandere udenfor denne.

§ 7.

Sparebankens Forretninger bestyres af en Direktion, bestaaende af 5 Medlemmer, som Forstanderne vælger i eller udenfor sin Midte. Direktørerne afgaar skiftevis 2 og 3 aarligen. De aftrædende kan vælges paany, men de har Ret til at undslaa sig for saa lang Tid, som de har fungeret. Desuden vælges aarlig 3 Suppleantdirektører.

§ 8.

Direktørerne vælger af sin Midte en Formand og en Viceformand, der ved indtræffende Forfald fungerer i Formandens Sted.

§ 9.

Direktionen skal bestyre alle Bankens Anliggender overensstemmende med den om Sparebanker gjældende Lovgivning, navnlig ogsaa under lagttagelse af Bestemmelserne i Lov af 6te Juli 1887 §§ 8 og 9 jfr. § 18, denne Plan og de nærmere Forskrifter, som i HenhoId til samme af Forstanderskabet maatte bli den meddelt. Den besørger Sparebankens Midler snarest muligt gjorte frugtbringende med stadigt Hensyn til Sparebankens Tarv, bestemmer Udlaansrentens Størrelse, er ansvarlig for Fondets og de gjorte Indskuds ordentlige og hensigtsmæssige Forvaltning, indstiller til Forstanderskabet at fatte Beslutninger, som den finder gavnlige, og modtager Andragender, Banken vedkommende. Forsaavidt Direktionen ikke opbevarer Bankens Papirer og Protokoller, har den mindst 2 Gange aarlig, til ubestemte Tider og uden Varsel, at foretage Eftersyn af Bankens Penge og Dokumenter.

§ 10.

Direktørerne sammentræder saa ofte, som det fornødiges, og mindst en Gang ugentlig. Ingen gyldig Direktionsbeslutning kan fattes, med mindre tre Direktører er tilstede og er enige. I Tilfælde af Stemmelighed gjør den fungerende Formands Stemme Udslaget. Suppleantdirektørerne tilkaldes i den Orden, hvori de er valgte. Forsaavidt Forstanderskabet beslutter, at en av Direklørerne skal være tilstede i Bankens Expeditionstid, kan det, med 2/3 Stemmers Pluralitet, bemyndige denne til at diskontere gode Forretningspapirer overensstemmende med den lnstrux, som udfærdiges af Direktionen og stadfæstes af Forstanderskabet. Disse Diskonteringer forelægges for Direktionen i først afholdende Direktionsmøde til Gjennemgaaelse.
Direktionen vælger inden sin Midte den administrerende Direktør, hvis Løn fastsættes af Forstanderskabet, der ogsaa kan bestemme Godtgjørelse til de øvrige Medlemmer af Direktionen.

§ 11.

Formandens Pligt i Særdeleshed er det:

  1. At sammetikalde og lede Direktionens Møder samt at føre Forhandlingsprotokollen, hvori enhver tagen Beslutning indføres.
  2. Saasnart det aarlige Regnskab er aflagt, og senest inden Januar Maaneds Udgang, at afgive Indberetning til Forstanderskabet om Bankens Virksomhed i det sidst forløbne Aar, ledsaget af et tydeligt Uddrag af Regnskabet.
  3. Inden 14 Dage, efterat det aarlige Regnskab er aflagt, at besørge et Uddrag av samme bekjendtgjort, og indsendt til det statistiske Centralbureau.
  4. Inden 1 Maaned, efterat Regnskaberne er deciderede, at indsende til Finantsdepartementet gjennem Amtmanden et af Direktionen og Revisionen bekræftet og af det i § 13 omhandlede Udvalg paategnet Uddrag af samme tilligemed mulige Decisioner og de til Grund for disse liggende Revisionsantegnelser, Besvarelser og Vedtegninger i Original eller bekræftet Afskrift. Samtidig indsendes en Fortegnelse over Direktionens Medlemmer og disses Suppleanter samt over Medlemmerne af det i § 13 foreskrevne Udvalg.

De i Litr. c og d omhandlede Uddrag skal iøvrigt være affattede saaledes og ledsagede av saadanne Legitimationer m. v., som Finantsdepartementet til enhver Tid bestemmer.

§ 12.

lngen kan vælges til eller vedblive som Forstander eller Direktør, naar hans Bo er under Konkursbehandling eller privat Administration. Faar han efter opnaaet Akkord Raadigheden over sit Bo igjen, kan han først gjenindtræde i nævnte Stillinger efter nyt Valg.

§ 13.

Forstanderskabet vælger hvert Aar inden sin Midte 2 udenfor Bankens Direktion og Revision staaende Mænd, der i Forening med Forstanderskabets Ordfører til ubestemte Tider har at gjennemgaa Bankens Bøger,og Værdipapirer samt - uden Varsel - at efterse Kassebeholdningen. Herover føres Protokol, der forelægges for Forstanderskabet.

§ 14.

Direktiotien antager for Banken en Kasserer, hvem det alene tilkommer at modtage og udbetale Penge paa Bankens Vegne og alene i Bankens Expeditionstid, samt en Bogholder. Forstanderskabet bestemmer, om flere skal antages. Kassereren og Bogholderen skal meddeles lnstrux af Direktionen. For hvor stort Beløb Kassereren har at stille Kaution, bestemmes af Forstanderskabet; ligeledes bestemmer Forstanderskabet, efter Forslag fra Direktionen, Lønnen for Kassereren, Bogholderen og de øvrige Betjente, om flere saadanne antages.

§ 15.

Enhver lndskyder meddeles Kontrabog, hvori Sparebankens Plan samt Lov om Sparebanker er indtagen, og hvori ethvert Indskud eller Udbetaling antegnes med Kassererens og Bogholderens Underskrifter. Bogholderen indfører Beløbet strax paa Konto eller i en Kontrol-Kassebog, hvorefter Kontrabogen tilbageleveres Indskyderen.

§ 16.

For Indskud, der dog ei maa være under 50 Øre, beregnes Renter af hver fulde Krone, naar samme udgjør 5 Kroner. Ved hvert Aars Udgang lægges Renterne til Kapitalen, og den hele Beholdning anføres paa ny Regning. Indskudsrentens Størrelse inden de lovbestemte Grændser bestemmes af Forstanderskabet, dog saaledes, at Direktionen, om den maatte finde det fornødent, ved enstemmig Beslutning kan forandre samme, indtil næste ordieære Forstanderskabsmøde derom kan fatte Bestemmelse.

§ 17.

Naar nogen Indskyder vil udtage af Banken enten det hele eller noget af sit Indskud, er Sparebanken berettiget til, forsaavidt Direktionen anser det fornødent, at fordre følgende Opsigelsesfrister:

For indtil 200 Kr. 8 Dage
For 200 indtil 400 Kr.14 Dage
For 400 indtil 1,200 Kr.4Uger
For 1,200 indtil 2,400 Kr.8Uger
For 2,400 indtil 4,000 Kr.12Uger

Over 4,000 Kr. kan ikke paa én Gang opsiges eller fordres udbetalt, og kan ny Opsigelse paa samme Kontrabog ikke ske uden Direktionens Samtykke, forinden Fristen for den foregaaende Opsigelse er udløben. Mindre end 5 Kr. Kapital kan ikke opsiges eller udbetales, forsaavidt Kontrabogen lyder paa mere. Efter Opsigelsesfristens Udløb beregnes ingen Renter. Saafremt imidlertid en opsagt Sum ikke udtages inden 14 Dage efter Opsigelsesfristens Udløb, betragtes den som, paany indskudt og udbetales først efter en ny Opsigelse.

§ 18.

Direktionen lader føre en Fortegnelse over Bankens Vexler og Vexelobligationer med Angivelse af Beløb, Datum, Laanetid, Hovedskyldner og Endossenter eller Kautionister samt muligt Depositum. Fortegnelsen bør indrettes saaledes, at deraf med Lethed. kan sees, hvormeget hver enkelt er forpligtet til Banken. Denne Fortegnelse forelægges for samt gjennemgaaes af det i § 13 foreskrevne Udvalg.

§ 19.

Bankens Direktører eller Kasserer maa ikke antages som Kautionister eller Endossenter for nye Laan i Banken og som Laantagere kun mod Pant i fast Eiendom eller deponerede Værdipapirer. Det tilbudte Pant eller Depositum maa af det i § 13 foreskrevne Udvalg godkjendes som fuldt betryggende, forinden Laan kan tilstaaes.

§ 20.

Uundgaaelige Omkostninger ved Banken og dens Bestyrelse samt Tab ved Midlernes Opbevaring og Forvaltning udredes, naar de ikke hidrører fra nogens Forsømmelighed, af Bankens eget Fond, forsaavidt de ikke kan dækkes af Aarsindtægten. Saafremt Banken skulde lide eller være umiddelbart truet af større Tab, og navnlig ubetinget, hvis 1/10 af Bankens Forvaltningskapital nogensinde skulde udstaa i Boer, som har standset sine Betalinger, skal Direktionen uopholdelig foranledige Forstanderskabet sammenkaldt og forelægge, det en detaljeret Redegjørelse for de indtrufne eller truende Tabs Aarsager og Størrelse samt Forslag til de Foranstaltninger, som i den Anledning maatte være at træffe.
Skulde Banken lide Tab af saadan Størrelse, at den ikke alene har tabt sit Fond, men ogsaa paadraget sig et saadant Underskud, at der mangler Dækning for 5% af Bankens Forpligtelser, skal Direktionen uopholdelig og navnlig, hvis Underskuddet fremgaar af Regnskabet, uden at afvente Revisionen gjøre Indberetning saavel til Finantsdepartementet som til Forstanderskabet.

§ 21.

Beslutning om Forandring i Planen eller om Bankens Ophævelse kan alene fattes, efterat Forslag derom er fremsat i en foregaaende Forstandersamling, og da kun med 2/3 Pluralitet af de Mødende, og mindst Halvdelen af samtlige Forstanderes Stemmer, ligesom den heller ikke bliver gyldig, medmindre kongelig Stadfæstelse erholdes.

§ 22.

Bliver Banken ophevet, skal dens Fond, efterat dens samtlige Forpligtelser er afgjorte, anvendes til et eller andet almennyttigt Øiemed for Porsgrunds By efter Kommunebestyrelsens Bestemmelse.


Dette at være overensstemmende med Porsgrunds Sparebanks Forstanderskabs Vedtagelse i Møde, den 13de Marts 1891 bevidnes.

Nicolai Friis,
Direktionens Formand.Ved høieste resolution af 4de april 1891 er foranstaaende plan for Porsgrunds sparebank naadigst stadfæstet som trædende istedetfor bankens ældre ved høieste resolution af 2den oktober 1861 og 11te juli 1884 stadfæstede plan.

Den kgl. norske regerings finants- og tolddepartement.

Kristiania den 6te april 1891.

Steen.

E. H. Bull.

Det hvori denne plan avviker fra den ældre plan, er væsentlig følgende:
Efter § 3 bestaar forstanderskapet av 24 medlemmer, av hvilke 16 vælges blandt kommunestyrets medlemmer og 8 blandt byens stemmeberettigede borgere utenfor kommunestyret. Stemmeberettigede er kommunestyrets medlemmer og udenbys indskytere som i de sidste 6 maaneder har hat mindst kr. 500 indestaaende i banken.

Der blev ved denne bestemmelse løsnet litt paa baandet mellem bystyret og banken.

Efter § 10 kan forstanderskapet beslutte at et av direktionens medlemmer fungerer som administrerende direktør. - Det var en forestilling fra Porsgrunds handelsforenings bestyrelse som gav støtet til at denne bestemmelse kom i planen.

§ 13 etablerer det saakaldte «Kontrolutvalg». Dette skyldes lov av 61e juli 1887, som forøvrig ogsaa bevirket endel andre nye bestemmelser i planen.

I § 16 faar direktionen bemyndigelse til midlertidig at forandre indlaansrentens størrelse.

§ 19 bestemmer. al bankens direktører eller kasserer ikke maa antages som endossenter, og som laantager kun mot et av «Kontrolutvalget» godkjendt pant i fast eiendom eller deponerte værdipapirer.

Utdrag (s. 44-51) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen