Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens direktører

av Stian Vemmestad

Banken staar i taknemmelighets-gjæld til mange av byens dygtige mænd for det store og uegennyttige arbeide de har utfført i dens tjeneste som direktører.

Det skulde ialfald ikke være lønnen som fristet dem; thi arbeidet har været aldeles ulønnet i den allerstørste del av disse 75 aar. Den eneste antydning til løn findes i forhandlings-protokollen for 29de januar 1875, hvorefter der bevilgedes 75 spd. til en foræring (et kabinets-ur) til kæmner T. P. Wiibe «som Anerkjendelse af hans lange, uegennyttige og indsigtsfulde Virksomhed som Sparebankens Direktør».

l forstanderskaps-møte den 30te januar 1894 blev der tilført forhandlings-protokollen følgende:

«Direktionens Formand, Nicolai Friis gav derpaa endel statistiske Oplysninger om Sparebanken siden dens Grundlæggelse for 50 aar siden. Forstanderskapet besluttede med Tak til Formanden, at disse Oplysninger bliver at trykke.

Ordføreren (Byfoged K. A. Enger) erindrede derpaa de Mænd, der havde stiftet Sparebanken, og nævnte som den eneste, der havde virket i den siden dens Grundlæggelse og endnu var Medlem af Forstanderskabet, Direktør J. Aall Flood.

Forstanderskabet sluttede sig til den Tak, som Ordføreren fremførte til disse Mænd.»


Det var først i 1893 at der i et forstanderskaps-møte den 29de januar fremsattes forslag om «aarligt Honorar indtil videre af 200 Kr. til Direktionens Formand og 100 Kr. til hver af Direktørerne, hvilket Forslag, efterat Direktionens Medlemmer havde fratraadt, enstemmig bevilgedes.»

Fra 1ste januar 1908 forhøiedes direktørernes honorar til kr. 200, mens honoraret til formanden bortfaldt ved omregulering av den administrerende direktørs gage.

Fra 1ste januar 1917 forhøiedes efter forslag av forstanderskapets ordfører direktørenes honorar til kr. 500 aarlig for hver.

Som direktører har i aarenes løp fungert:

1.Byfoged C. Heyerdahl 1844-47.
2.Konsul Jens Gasmann 1844-50.
3.Kjøbmand Jacob Müller 1844-49.
4.Konsul Jørgen Flood 1844-48.
5.Kjøbmand Niels Vauvert 1844-64.
6.Cand. jur., senere borgermester i Fredrikshald Hans Wessel 1847-63.
7.Konsul Jørgen Aall Flood 1848-66.
8.Trælasthandler Christian Schøning 1849-57.
9.Kæmner Tobias P. Wiibe 1851-73,1877-81.
10.Kjøbmand Simon Karenius Høegh 1858-68.
11. Konsul Hans Møller 1865-75.
12. Skibsreder Peter Magnus Petersen 1866-81.
13. Kjøbmand Thoresius Arveskaug 1866-69.
14. Kjøbmand Louis Vauvert 1869-81.
15. Malermester A. Halvorsen 1870-72, 1881-82.
16. Skibsfører Niels Jacob Pedersen 1872-80.
17. Konsul Hans Jørgen Gregersen 1873-78.
18. Konsul Mathias Vauvert 1880-93.
19. Konsul Johan Jeremiasseni 1880-85.
20. Konsul, cand. jur. Alfred P. Wright 1881-87.
21. Bakermester Jacob Johannessen 1882-1916.
22. Skibsfører Johan I. Pedersen 1882-84.
23. Skibsreder Axel J. Myhre 1882-84, 1887-89.
24. Trælasthandler H. C. Paus Knudsen 1883-85.
25. Kjøbmand Johan Olsen 1885 -1901.
26. Trælasthandler, cand. jur. Mathias Schøning 1886-88.
27. Overlærer Stian Vemmestad 1888-90.
28. Kjøbmand Anthon Hansen 1890-1901.
29. Kjøbmand Wilhelm Simonsen 1895-97.
30. Bokhandler Th. H. Dyring1897-1916.
Den nuværende direktion bestaar av:
31. Direktør Nicolai Friis,indvalgt 1888.
32.Direktør Olaf K. Abrahamsen, indvalgt 1901.
33. Kjøbmand Peder Tollefsen, indvalgt 1901.
34. Kjøbmand Realf Ording Helgesen, indvalgt 1916.
35. Bakermester Oscar Olsen, indvalgt 1916.
Nuværende suppleanter:
1.Brukseier Jonas Stavdal fra 1912.
2.Disponent Johannes Johannesen fra 1916.
3.Skibsreder Hans Jacob Larsen fra 1916,
Som formand i direktionen har fungert:
1.Konsul Js. Gasmann1844-50.
2.Cand. jur. H. Wessel 1850-65.
3.Kæmner T. P. Wiibe 1865-69, 1873-74, 1877-79.
4.Konsul Hans Møller1869-72, 1873-76.
5.Skibsreder P. M. Petersen 1880.
6.Konsul Johan Jeremiassen 1881-82, 1885.
7.Konsul Alfred P. Wright1883-84, 1886.
8.Konsul Math. Vauvert 1887.
9.Bakermester J. Johannessen 1888.
10. Direktør Nicolai Friis 1889-1919.

Den 22de januar 1889 fattet forstanderskapet følgende beslutning:

«Der bevilges Kr. 600 som Løn til et Medlem af Direktionen for i et Aar 1 Time daglig at være tilstede i Banken for at varetage det i Sparebankens Loves § 3 foreskrevne, samt med en af Direktionen givet begrændset Myndighed at diskontere gode Forretningspapirer.»

Til at overta dette hverv valgtes hr. N. Friis.

Dermed var det første skridt gjort til ansættelse av en administrerende direktør. Hr. Friis har hele tiden fungert som saadan og fungerer fremdeles. Imidlertid er «1 time daglig» vokset til hele den daglige ekspeditions-tid, likesom selvfølgelig ogsaa godtgjørelsen er øket i aarenes løp, saa den nu - i 1919 - er kr. 5,000, hvortil kommer 40% dyrtidstillæg.

Med hensyn til den fremtidige ordning henvises forøvrig til hvad der er anført side 18.

Som næstformand i direktionen har fungert:

Konsul Jørgen Flood1844-48.
Cand. jur. H. Wessel1850.
Kjøbmand N. Vauvert 1851-56, 1838.
Konsul J. Aall Flood 1857, 1861-65.
Kemner T. P. Wiibe 1859-60, 1865-68. 1870-72, 1880.
Kjøbmand S. K. Høegh 1866-68.
Skibsreder P. M. Petersen1869, 1878-79.
Konsul H. J. Gregersen 1873-77.
Konsul M. Vauvert 1881-82, 1883-86, 1889-93.
Konsul Johan Jeremiassen 1883-84.
Bakermester J. Johannesen 1887, 1894-1915.
Skibsreder Axel J. Myhre 1888.
Direktør O. K. Abrahamsen fra 1916.

Utdrag (s. 90-96) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen