Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens oprettelse og første virksomhet

av Stian Vemmestad

Porsgrunds formanskaps forhandlingsprotokol under 16de juni 1843 findes der en ganske kort notis om at ordføreren, kjøbmand Peter Boyesen, «foredrog om Oprettelse af en Sparebank».

Det er det første spor av offentlig forhandling om den sak. Under 22de s. m. findes saa tilført forhandlingsprotokollen følgende:

«Aar 1843 den 22de Juni holdtes Repræsentantssamling, hvorom Magistraten var underrettet, sædvanlig Bekjendtgjørelse var skeet, og Documenterne havde været udlagte. Fraværende formedelst lovligt Forfald vare J. Linaae, A. Folkman, J. OIsen, Lieutenant Abelsted, O. Arnesen. Formændene vare samtlige tilstede, saavelsom øvrige 7 Repræsentanter.

Følgende forhandledes:

For det Andet toges under Behandling om Oprettelse af en Sparebank paa Communens Garanti

Eenstemmig besluttedes:

«En Sparebank paa Communens Garanti, efter den Plan som - indstillet af den idag vælgendes Committee paa 3 Medlemmer - i Repræsentantskabet antages, bør opretes paa kongelig Approbation». Derefter skred man til Valg paa Medlemmer af fornævnte Committee, som eenstemmig faldt paa Grosserer Hans Møller sen., Consul Jens Gasmann, Procurator Borchsenius.

- - -

Peter Boyesen. Schjøtt. O. Willumsen. F. Vauvert. H. Wenstøb. G. Svennungsen. H. Schancke. G. Riise. Ths. Ludvigsen. Simon Bommen. P. Paus».

Næste gang byens repræsentantskap behandlet saken, 4de december samme aar, fattet man følgende beslutning:

«Overbeviist om del Gavnlige i Oprettelse af en Sparebank overtager Repræsentantskabet paa Communens Vegne, for at bringe Banken i Virksomhed, et Garanti for 1000, er Tusinde Specier, til lndskyderne af bemeldte rentebringende Sum i en oprettendes Sparebank i Porsgrund, indtil saadan Tid, da Banken maatte see sig istand til at tilbagebetale Summen, længst 10 er ti Aar».

I løpet av vaaren 1844 blev den under 22de juni 1843 nedsatte komité færdig med sit forslag til plan for banken, og den 13de mai 1844 besluttet repræsentantskabet énstemmig:

«Det af Hr. Gosserer H. Møller sen., Consul, Ridder J. Gasmann og const. Amtmand Borchsenius velvillig udarbeidede Lovudkast for en Sparebank i Porsgrund vedtoges, og dermed Communens Garanti for Sparebankens Laanefond af 800, er otte Hundrede Specier, efter bemeldte Lovforslags § 16. Alt i Forhaabning af kongelig Confirmation».

I et formandskapsmøte samme dag blev besluttet at «Samme bliver med Ansøgningen til Kongen behørig at sende».

Forslaget blev approbert 17de juli 1844, og - underlig nok - det er Kirkedepartementet som gjør paategning derom.

Under dette departement sorterte der nemlig paa den tid adskillige saker, som baade før og senere er blit henlagt under Finansdepartementet. Man behøver derfor ikke som man maaske kunde være tilbøielig til - at søke forklaringen i den betragtningsmaade som har faat sit uttryk i planens § 1. hvor det hedder at sparebanken oprettes «til Sædeligheds, Flids, Ordens og Sparsommeligheds Befordring».

Paategningen er saalydende:

«Ved høieste Resolution af 17de d. M. er den i Porsgrunds Bye oprettede Sparebank anerkjendt som saadan med de i Lov af 20de Juli 1824 hjemlede Rettigheder og i Overeensstemmelse med ovenstaaende Plan.

Departementet for Kirke- og Underviisningsvæsenet.

Christiania, den 19de Juli 1844.

Schouboe.

Birch-Reichenwald».

Under 13de april 1844 sees der at være utgaat

«lndbydelse til Subscription til Grundfond for
Sparebanken».

Dette dokument blev 21de august s. a. sammen med andre dokumenter overlevert bankens første direktion, som besluttet det «vedlagt protocollen»; men det har ikke været mulig at finde det nu.

Efter hele den maate hvorpaa saken er sat i verk, kan man vel temmelig sikkert gaa ut fra at det er formandskapet som har utstedt indbydelsen, eller den komité som utarbeidet forslag til plan.

Resultatet av indbydelsen var at grundfondet, 800 spd., blev tegnet av følgende:

Konsul Jørgen Flood for jomfru Constance Flood1)100 spd.
Kjøpmand, senere konsul Jørgen Aall Flood ditto50 spd.
Byfoged C. Heyerdahl100 spd.
Kjøpmand Niels Vauvert50 spd.
Kjøpmand Guttorm Riise50 spd.
Sorenskriver Jonas Wessel, Bjørndalen100 spd.
Cand. jur. Hans Wessel, Klyve spd.
Foged F. C. S. Borchsenius100 spd.
Sorenskriverfuldmægtig Garlov Bollmann, Bjørndalen (senere sakfører i Skien)50 spd.
M. T. Mathiesens enke 50 spd.
Toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch50 spd.
= 800 spd.

Efterat grundfondet nu var sikret og planen approbert, var det neste skridt at vælge forstanderskap.
Angaaende dette bestemte planens § 17:
Forstandernes antal skal ikke være mindre end 30.

Medlemmer av forstanderskapet er:
De til enhver tid fungerende formænd og repræsentanter for Porsgrunds kommunee, - endvidere stedets sogneprest, stedets byfoged, eierne av grundfondet, forsaavidt de hadde skutt ind minst 50 spd., - pg endelig de som var indvalgt av forstanderskapetet selv.


Valget paa det første forstanderskap foretoges 21de august 1844. - Navnene paa dets medlemmer vil findes opført senere i dette skrift under avsnittet «Forstanderskapets medlemmer».

1) Senere fru Constance Mathiesen

Utdrag (s. 9-15) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen