Porsgrunns historie

Bind 1 | Bind 2

Fra lasteplass til kjøpstad. 1576-1807

av Joh. N. Tønnessen

  Innhold

  Forord
  Fra lasteplass til tollsted. 1576-1652.
 1. Hvor lå det eldste Porsgrunn?
 2. Hvorfor ble byen til?
 3. Næringslivet i Bratsberg frem til 1660
 4. De gamle gårder
  Fra tollsted til ladested. 1652-1737
 5. Den første tollbod og de første toldere
 6. Bebyggelse og befolkning ca. 1660
 7. Kjøpstad og ladesteder. 1660-1737
 8. Næringsliv og økonomiske forhold 1660-1740
 9. By eller land? Kjøpstad eller ladested? Borger eller strandsitter
 10. Byens fedre ca. 1700-1750
 11. Ladested og kjøpstad - båndene løsner
  Fra ladested til menighet. 1737-1763
 12. Kommunikasjoner. Kirke og skole. Hus og folk.
  Fra menighet til kjøpstad. 1763 (1750)-1807
 13. En slekt og en by
 14. Toll, toldere og tollsvik.
 15. Nye friheter for ladestedet
 16. Handel og skipsfart under krigs- og fredskonjunkturer. 1750-1807
 17. Fra folketelling til folketelling 1769-1801
 18. Kulturform og folkeliv ca. 1760-1807
 19. Året 1807, og det som fulgte


  Forkortelser i kildehenvisninger og anmerkninger
  Kildehenvisninger og anmerkninger

  Oversikt over kildematerialet, trykt
  Oversikt over kildematerialet, utrykt
  Register over de statistiske tabeller

Søk i boka:


Bokkomiteens forord

I Porsgrunn formannskaps møte den 25. mars 1947 ble det besluttet å nedsette en komité til utgivelse av en bybok i forbindelse med byens 150 års jubileum som kjøpstad i 1957.

Komitéen fikk følgende sammensetning: Overrettssakfører Chr. Abrahamsen, kinobestyrer Jonas Bjaaland, kontorsjef William Prøis samt driftsbestyrer Ingvald Tovsen.

Komitéen holdt sitt konstituerende møte den 1. april 1947. Til formann valgtes overrettssakfører Abrahamsen. Komitéen behandlet spørsmålet om retningslinjene for bokens innhold. Forslag herom ble forelagt for og godtatt av formannskapet, som samtidig ga komitéen fullmakt til å engasjere en hovedredaktør for verket likesom fremtidige bevilgninger ble stillet i utsikt.

Det tok forholdsvis lang tid før komitéen kom i forbindelse med en kvalifisert mann som kunne påta seg arbeidet. Først i august 1948 fikk man kontakt med lektor Joh. N. Tønnessen, Oslo, som på den tid var opptatt med å skrive avsnitt av «Den Norske Sjøfarts Historie». Han kunne derfor først fra 1950 av for alvor ta fatt på arbeidet med Porsgrunnsboken.

Sommeren 1955 var lektor Tønnessen ferdig med manuskriptet til bokens 1. bind. Komitéen trådte straks i forhandlinger med forskjellige firmaer angående trykningen. Den 28/2-1956 kunne komiteen endelig anta innkommet anbud.

Når verkets 1. bind nå foreligger trykt, og dets 2. bind kan ventes ferdig i løpet av jubileumsåret, så skyldes dette i høy grad den interesse for arbeidets fremme som er lagt for dagen såvel fra forfatterens og hans medarbeideres som fra trykkeriets side, og som i høy grad fortjener komiteens takk.

Komitéen vil også takke de kommunale myndigheter for den forståelse som er vist særlig med hensyn til bevilgninger. Herved er komiteens arbeide i høy grad blitt lettet.

Porsgrunn november 1956,
Chr. Abrahamsen.Jonas Bjaaland.Wm. Prøis.Ingvald Tovsen.
Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen