Fra: Porsgrunns historie, b. 1

Forfatterens forord

av Joh. N. Tønnessen

Da jeg av komitéen ble anmodet om å påta meg arbeidet med å skrive byens historie, var min største betenkelighet den at jeg ikke var en byens mann. En utenforstående ville visstnok kunne se mer uhildet og objektivt på personer og forhold i byen fordi han var ubundet av tradisjon og miljø; men det fremstillingen således ville kunne vinne i saklighet, ville den uten tvil tape i lokal koloritt. En fremmed har ikke den lokalpatriotiske kjærlighet som fornemmer byens sjel, er ett med den; han vil ikke formå å gjengi byens intime liv på samme måte som en der lever med i det, er en del av byorganismen.

Det har under arbeidets gang gått meg slik, tør jeg si, at jeg er blitt Porsgrunnsmann, jeg er blitt glad i byen, jeg har mellom linjene erklært den min kjærlighet, jeg har prøvd å leve i Porsgrunn mens jeg satt og skrev i Oslo. Jeg har ikke bare ved mangfoldige besøk, men også i tankene, vandret i byens enkle gater og sett ut fra den på de omliggende sogn, på amtet, på landet, på verden. I hvilken grad det har lykkes å gjøre meg ett med byen, får leseren dømme om.

De fleste lesere vil, er jeg forlieredt på, finne første halvpart av boken alt for tung og saklig, så tørr som den inegen sagflis der er skrevet om. Hensikten har vært å legge til rette på et så bredt grunnla som mulig de forhold som førte til byens oppkomst og siden befordret dens vekst frem til det bysamfunn som ble kjøpstad i 1807.

Det har i meget liten utstrekning kunnet nyttes litteratur til fremstillingen. Denne bygger nesten i sin helhet på utrykt og tidligere ukjent og ubrukt kildemateriale i arkivene. Hva dette materiale er, fremgår av fortegnelsen over det bak i boken, hvor også en del litteratur er nevnt. Innsamlingen av det utrykte kildemateriale har krevd uforholdsmessig lang tid fordi dette for Porsgrunns vedkommende er mer spredt enn det tør være for noen annen by. Ladestedets befolkning var delt på tre sogn, to fogderier og en kjøpstad. En har derfor måttet gå gjennom mange paralleltløpende arkivserier hvor en for en annen by hadde kunnet nøye seg med en. Under innsamlingen av materialet har vært etablert et utstrakt samarbeid med forfattere av andre byhistorier under utarbeidelse. Uten et slikt samarbeid ville stor stoffsamlingen ha krevd en uoverskuelig tid. Jeg skylder disse mine «kolleger» takk; det samme skylder jeg også betjeningen i arkivene, som utrettelig har stått til tjeneste for oss.

Når boken nå kan sendes ut på et tidlig tidspunkt, skyldes det først og fremst den forståelse en har møtt hos de bevilgende myndigheter og det uegennyttige arbeid liistoriekomitéen har nedlagt. Med begge instanser har samarbeidet vært udelt behagelig. Med fare for å støte mange som jeg står i takknemlighetsgjeld til og ikke her kan nevne, da det ville ta alt for stor plass, må jeg dog fremheve to, uten hvis bistand denne bok aldri hadde sett dagens lys. Den ene er komiteens formann, overrettssakfører Chr. Abrahamsen. Han har ikke bare gjennom komiteen administrert arbeidet, men med sitt inngående kjennskap til byen og dens historie ydet meg uvurderlig hjelp. En mer forståelsesfull arbeidsgiver kunne ingen byhistoriker ønske seg. Også byen er ham stor takk skyldig. Den andre er kammerherre Cato Aall, Ulefos Hovedgård. Med sin dype interesse for Porsgrunns historie har han med største beredvillighet stillet til min disposisjon de rike skatter i sitt arkiv, og også gitt meg mange opplysninger og fotografier til bokens illustrasjoner.

Cand. philol. Ivar Seierstad og cand. philol. Finn Holden har samlet inn en del av stoffet; sistnevnte har dessuten påtatt seg den Besværlige korrektur og utarbeidet navnercgistret. En hjertelig takk til begge for vel utført arbeid.

Da det viste seg ugjørlig å oppspore hvorfra mange av de til boken brukte fotografier skrev seg, fant en det best å unnlate å anføre dette ved dem enkeltvis. De fleste av dem skriver seg fra R. Kværne, Rich. Larsson, John Nilsen, P. Petersen, alle Porsgrunn. Noen få kommer fra Væring, Oslo, et enkelt fra H. E. Kjølseth, Porsgrunn, og fra O. Saugen, Hakadal.

Jeg vil til slutt rette en hjertelig takk til komitéen for det ærefulle oppdrag den ga meg, å skrive byens historie, og ikke minst for den tillit den har vist meg ved å gi meg fullstendig frie hender når det gjaldt bokens anlegg, omfang og utforming. Da det viste seg umulig å skaffe en spesiell billedredaktør, måtte jeg i siste liten også påta meg billedredaksjonen; derved ble dessverre tiden altfor knapp til denne ikke minst viktige del av boken. Til dette arbeid har jeg hatt den beste hjelp av komiteen og særlig av Chr. Abrahamsen.

Etter at jeg påbegynte arbeidet 1950, hadde jeg de første tre år permisjon fra skolen for helt å kunne ofre meg for byhistorien, men fra høsten 1953 har jeg hatt arbeidet ved siden av skolegjerningen. Den usammenhengende arbeidstid jeg derved fikk, har ikke kunnet unnlate å sette sitt preg på fremstillingen. Det er å håpe at 2. bind vil kunne ligge ferdig til jubileumsdagen 4. desember 1957.

Oslo, i november 1956

Joh. N. Tønnessen.

Fra
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen