Fra: Porsgrunns historie, b. 1

Oversikt over utrykt kildemateriale

Joh. N. Tønnessen

(De i kildehenvisningene brukte forkortelser er tilføyd i parentes.)

Riksarkivet (R.A.)

Bratsberg lens regnskaper (L.B.)
Fogedregnskaper Telemark og Bamle (F.R. Telem. og Bamle)
Skien byregnskaper, kontribusjonsregnskaper
Langesunds saltverks regnskaper
Folketellinger
Landkkommisjonen 1661
Jordebøker
Matrikler
Kongeskjøteprotokoller
Stattholderarkivet (Statth.)
Danske kanselli (D.K.)
    Norske innlegg (N.I.)
    Norske Missiver
    Norske Aabne Breve (N.Å.B.)
    3. Dept. Indlæg
    Realistisk ordnet avdeling (Real.o.avd.)
    Skapsaker (Skap). Tillegg til skapsaker
    Allminnelig samlining av kongebrev. Innbundne og uinnbundne kongebrev
  Supplikker
Rentekammeret (R.K.)
    Kongelge resolusjoner (Kgl. res.)
    Journaler
    Summariske ekstrakter (Summar.ekstr.)
    Kammerkanselliet, Dokumenter og konsept til ekspedisjonsprotokoll
    Realistisk ordnede avdeling (Real.o.avd.)

Kommersekollegiet (K.K.)
Kongelige resolusjoner (Kgl. res.)
Overhoffretten Oberberamtet
Generalforstamtet (GFA)
Lokalia: Skien Personalia, Privatarkiv.
Branntakstprotokoller

Oslo Statsarkiv (O.Sta.)

Skien
    Lagtingbøker (Lagtingb.)
    Bytingsprotokoller (Byt.prot.)
    Skifteprotokoller (Skifteprot.)
    Rådstuprotokoller (Rådstuprot.)
    Auksjonsprotokoller (Auksj.prot.)
Nedre Telemark og Bamle
    Tingbøker, skifteprotokoller, auksjonsprotokoller
Kirkebøker for Skien,
Porsgrunn, Eidanger, Solum
Bratsberg Amt (B.A.) Innkomne saker, kopiboker, journaler, diverse pakker.
Akershus stift (Ak.st.)

Porsgrunn kommunearkiv (P.Ka.)

Østre og Vestre Porsgrunn kirkestol
Branntakstprotokoller
Forlikskommisjonens forhandlingsprotokoll
Porsgrunn tollkammerarkiv

Skien kommunearkiv (Sk.Ka.)

Diverse saker, i utskrift ved kommunearkivaren

Danmarks Rigsarkiv (D.R.A.)

Rentekammeret (R.K.)
    Deliberationsprotokoller (Delib.Prot.)
    Norske Relations- og Resolutions-Protokoller (N.Rel. og Res.Prot.) Generaltollkammeret
    Norske Forestillings og Resolutions-Protokoller (N.Forest. og Bes.Prot.)
Kommersekollegiet
    Norske Forestillings- og Resolutions-Protokoller (N.Forest. og Res.Prot.)

Det Kongelige Bibliotek, København

Kallske Samlinger, diverse saker.

Arkiv i privat eie

Ulefoss Hovedgaards arkiv (Ulefoss)

Utdrag (s. 619-620) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen