Fra: Porsgrunns historie, b. 1

Litteratur

Joh. N. Tønnessen

(I parentes er tilføyd den forkortelse som er brukt i kildelienvisningene. I nedennevnte oversikt er bare tatt med den litteratur som er sitert eller på annen måte brukt i fremstillingen. For en utførligere lokalhistorisk litteratur henvises til Johan Schweigaard: Norges topografi I-Il. Kra-Oslo 1918, 1930.)

Birkenes, J.: Solum herred gjennem 100 år. Skotfos 1940 (Birkenes: Solum herred).
Bugge, Alexander: Den norske Trælasthandels Historie I-II. Skien 1925, 1932 (Bugge: Den norske Trælasthandel).
Bull, Edv. (o. fl.) : Kristianias historie I-V. Kra-Oslo 1922 36 (Kristianias hist.).
Bødtker, Ragnvald: Norsk fløtnings historie inntil 1860. Oslo 1938.
Bødtker, Ragnvald: Norsk fløtnings historie II del inntil 1943. Oslo 1945 (Bødtker: Fløtnings hist. I, II).
Coll, A. L.: Skiensfjordens industri i tekst og bilder 1. 2. Kra 1900 (Goll 1, 11).
Den Norske Sjøfarts Historie fra de ældste Tider til vore Dage 1-III. Kra-Oslo 1923-51 (D. N. Sjøf. Hist.).
Eckstorm, A.: Sandfærdige Fortællinger og Hændelser. Chra 1792 (Eckstorm).
Fogtman, L.: Kongelige Rescripter, Resolutioner ... 1660-- 1800 1-XVII. Kbh. 1768-1806 (Fogtman).
(Jacobsen, R.): Fossum Verks historie gjennem 400 år. Derav i slekten Løvenskiolds eie 1739-1939. Oslo 1939 (Fossum Verks hist.).
(Trykt samling av) Forordninger og Aabne Breve (F. Aa. B.).
Friis, Peder Claussøn: Samlede Skrifter, udgivet ved Gustav Storm. Kra 1881 (P. C. Friis).
(Trykte, upaginerte) Forordninger.
Hansen, Jonas: Trælastindustrien i Skiensvasdraget. Første Periode (til 1664). Skien 1890 (J. Hansen: Trælastindustrien).
Hansen, Jonas: Topographiske meddelelser om Skien og nærmeste omegn i middelalderen. (Trykt i) Foreningen til norske fortidsmindesmerkers Bevaring, Årsberetn.1900. s. 199 ff. (J. Hansen: Topographiske meddelelser).
Helland, Amund: Norges Land og Folk VIII. Bratsberg Amt I-II. Kra 1900 (Helland: Bratsberg Amt).
Herredags-Dombøger, Norske (N.H.D.).
Historisk Tidsskrift, Norsk (N.H.T.).
Holmsen Andreas: Fra Linderud til Eidsvold Værk I. Oslo 1946.
Johnsen, O. A.: Aktstykker til de norske stendermøters historie 1548-1661 I. Oslo 1429 (Johnsen: Aktstykker).
Johnsen, O. A.: Tønsbergs historie I-II. Oslo 1929-34 (Johnsen: Tønsbergs hist.).
Knudsen, Finn C.: Eidanger-Porsgrund. Porsgr. 1932 (Eid.-Porsgr.).
Knudsen, Finn C.: Gjerpen-Porsgrund. Porsgrund 1948 (Gjerp.-Porsgr.).
Laursen, L.: Danmark-Norges Traktater 1523-1750 1-Xl. Kbh. 1907-49 (Danmark-Nor,,es Traktater).
Lund, Carl: Porsgrund 1807--1907. Porsgr. 1907 (Lund).
Løvenskiold B. Il.: Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Chra 1784 (Bradsbierg Amt).
Løvenskiold, Leopold: Gjerpen provstigods og Gjerpen kirkegods. Kra 1917 (Løvenskiold: Gjerpen provstigods).
Meddelelser fra Det Norske, Rigsarchiv 1. Chra 1870 (Medd. fra R.A. l).
Müller, Otto Frederik: Reise igjennem Øvre Tellemarken. Kbh. 1778 (Müller: Reise).
Norske Samlinger I-II. Chra 1852 -60.
Ording, Th.: Beskrivelse over Solum Præstegjeld. Skien 1894 (Ording: Solum).
Paus, Maren Fransisca: Fra en svunden tid. Utdrag av M.F.P.'s dagbøker fra Borgestad 1809-1814. Skien u.å. (M. Fr. Paus dagbøker).
Pavels, Biskop Claus: Autobiographi, udgivet af C. P. Riis. Chra 1866 (Pavels).
Pedersen, Tord: Drammen. En norsk østlandsbys udviklingshistorie I-II. Drammen 1912, 1920 (Pedersen: Drammen).
Qvisling, J. L.: Gjerpen. Den historiske del I-II. Gaardshistorie I. Kra 1917--21 (Qvisling: Gjerpen I-II, l).
Rigs-Registeanter, Norske I-Xll. Chra 1861-91 (N.R.R.).
Ropeid, Andreas: Hønefoss 1. Oslo 1952 (Ropeid: Hønefoss l).
Rygh, O.: Norske Gaardnavne Vll. Bratsberg Amt. Kra 1914 (Rygh).
Schilbred, C. S.: Brevik gjennom tidene 1. Oslo 1946 (Schilbred: Brevik l).
Schneider, J. A.: Fra det gamle Skien I-III. Skien 1914-15 (Schneider).
Schou, J. H.: Kongelige Forordninger og Aabne Breve ... 1-X. Kbh. 179.5 (Schou).
Schreiner, Johan: Nederland og Norge 1625-50. Trælastutførsel og handelspolitikk. Oslo 1933 (Schreiner: Nederl. og Norge).
Schreiner, Johan: Riksstyret og tømmerhandelen i det 16. århundre. N.ll.'1'. XXX s. 19 ff. (Schreiner: Riksstyret og tømmerhandelen).
Schreiner, Johan: Tømmereksport og tollpolitikk under Christian IV. Norsk Sjøfartsmuseums ,skrift nr. 17. Oslo 1945 (Schreiner: Tømmereksport).
Secher, V. A.: Forordninger, Recesser og andre kgl. Breve 15,58- 1660 T-VI. Kbh. 1887--1918 (Secher).
Slektshistorisk Tidsskrift, Norsk (N.S.H.T.).
Steen, Sverre: Det norske folks liv og historie gjennem tidene V-VIII. Oslo 1930 33 (N. f. liv og hist.).
Steen, Sverre: Kristiansands historie I-II. Oslo 1941, 1948 (Steen: Kr.sands hist.).
Steffeffens, Haagen Krog: Slægten Aall. Kra 1908 (Slægten Aall).
Steffeffens, Haagen Krog: Kragerø bys historie 1666 1916. Kra 1916 (Steffens: Kragerøs hist.).
Svalastoga, Kaare: Byer i emning. Oslo 1943 (Svalastoga).
Sætren, G.: Beskrivelse af norske Vasdrag. II Skiens Vasdrag. Kra 1907 (Sætren: Norske Vasdrag).
Sønstevold, Valborg: Den nederlandske Norgesfart i 1600-årene. N.H.T. XXXIII s. 89 ff. (V. Sønstevold: D. nederl. Norgesfart).
Thue, Fr. W.: Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbsted og Langesunds-Fjorden. Kbh. 1789 (Thue: Kragerøe).
Ulefoss. En norsk herregård. Norske Minnesmerker. utgitt av Riksalitikvariatet. Oslo 1940 (Ulefoss herregård).
Vogt, L. J.: Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. N.H.T. 2 N' 81 ff., 273 ff. (Vogt: Norges Udførsel af Trælast).
Wessel Berg, Fr. Aug.: Kongelige Rescripter ... I-IV. Chra 1841- 47 (Wessel Berg).
(Aall, Cato): Breve fra slekten Aalls arkiver. Oslo 1948 (Breve).
Jernverkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800. Skien 1939 (J. Aall: Optegnelser).
Årsskrift for Historielaget for Telemark og Grenland (Årsskrift f. Telem. og Grenl.).

Utdrag (s. 617-620) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen