Sikker som banken

Sparebanken Grenland 150 år

av Harald Bache Bystrøm

Innhold

Forord

 1. «Spredt og i klynger ...»
 2. «Overbevist om det gavnlige ...»
 3. Bankens første Plan
 4. «Til Sædeligheds Befordring»
 5. «Det glade vanvidds tid»
 6. Sparebanken får akkord
 7. Kommunal garanti - kommunal gjeldsordning
 8. Okkupasjonsår
 9. Porsgrunds Sparebanks driftsresultater 1845-1971
 10. Banksjefer Porsgrunds Sparebank 1888-1972.   Porsgrunds Sparebanks styreformenn 1844-1972.   Porsgrunds Sparebanks formenn forstanderskapet 1892-1972.
  «Sol over Brevik, vår by»
 11. Hollendertid og smakkehandel
 12. William Thrane og «Adresse-Tidende»
 13. Istid i Brevik
 14. Brevik får sparebank
 15. Vanskelige år
 16. Mot lysere tider
 17. Brevik Sparebanks styreformenn 1847-1969.   Brevik Sparebanks formenn forstanderskapet 1896-1969.   Brevik Sparebanks banksjefer 1909-1969

  «Syng da din sang om gamle Eidanger»

 18. Fra veidemark til industrikommune
 19. Móa kirkja i Eidangr
 20. Næringsliv og arbeidsliv
 21. Østerseventyr i Ønna
 22. «Med Hovedfacaden vendende mod Fjorden»
 23. Storindustrien erobrer Eidanger
 24. Eidanger Sparebank opprettes
 25. Motgangstider
 26. Skjebneår
 27. Eidanger Sparebanks driftsresultater 1871-1920 Eidanger Sparebanks driftsresultater 1951-1968
 28. Eidanger Sparebanks styreformenn 1871-1969. Eidanger Sparebanks formenn forstanderskapet 1894-1969. Eidanger Sparebanks banksjefer 1915-1969.
 29. En ny bank blir til.
  Brevik og Eidanger Sparebanks driftsresultater 1969-1972. Brevik og Eidanger Sparebanks styreformann 1969-1972. Brevik og Eidanger Sparebanks formann forstanderskapet 1969-1972. Brevik og Eidanger Sparebanks banksjef 1969-1972
 30. Den endelige sammenslåing
 31. Sparebanken Telemark
 32. En bank i fremgang
 33. Sparebanken Grenlands styreformenn 1972-1994. Sparebanken Grenlands formenn forstanderskapet 1972-1994. Sparebanken Grenlands banksjefer 1972-1994. Kunstnerisk utsmykning. Sparebankprisen
 34. Ansatte i banken
 35. Sparebanken Grenlands Vedtekter
 36. Sparebankens hovedkontor. Sparebanken Grenlands filialer
 37. Oversikt over sparebanker som kom i vanskeligheter 1921-1934
 38. Kildelitteratur

Søk i boka:

Forord

Den 1. oktober 1994 er det 150 år siden Porsgrunds Sparebank hadde sin første virkedag. Den 20. februar 1847 startet Brevigs Sparebank, mens Eidang er Sparebank begynte sin virksomhet 18. juli 1871. Den 1. oktober 1972 fusjonerte de tre banker under fellesnavnet Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn - i dag Sparebanken Grenland.

Å skrive Sparebanken Grenlands historie betød med andre ord å skulle levendegjøre tre lokalbankers historie - mellem to permer. En oppgave som i utgangspunktet var uhyre krevende. Og som ikke ble mindre vanskelig ved at særdeles viktig grunnlagsmateriale er forsvunnet. Som f.eks. Brevigs Sparebanks første styre- og forstanderskapsprotokoll for 1847 - 1888, og forstanderskapsprotokollene for årene 1908 - 1924.

Forutsetningen for å skrive en balansert og parallell fremstilling av bankenes utvikling var dermed delvis borte. Dertil kommer, at store deler av de foreliggende protokoller til dels er meget mangelfulle i sine møtereferater. Ofte benyttes bare følgende notat: «Intet at behandle», «En Laanesøknad innvilget», samt dato og styremedlemmenes underskrifter.

De mange protokoller med de få ord gir således skuffende lite næring til en historisk fremstilling av allmen interesse.

Foreliggende bok, «Sikker som banken», er dermed ikke blitt en bankhistorie i tradisjonell forstand. I stedet har jeg forsøkt, bl.a. ved utstrakt bruk av Universitetsbibliotekets og lokale bibliotekers mikrofilmer, å plassere bankene som en integrert del av deres nærsamfunn. Boken er et forsøk på å gi glimt av svundne sekler frem til vår egen tid, innen handel, nærings- og samfunnsliv. Og hvor de tre lokalbanker ble en naturlig og betydelig del av denne utvikling.

Om forsøket har lykkes, blir opp til den enkelte leser å vurdere.

Ballestad, den 12. september 1994
Harald Bache Bystrøm

Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994. - 293 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen