Festskrift for Eidanger

i anledning

formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937

Innholdsfortegnelse


Innledning
Herredsstyrets medlemmer gjennem tidene
   Ordførerrekka
Omkring formannskapet
Eidanger kirke m.m.
Skolevesenet i Eidanger
Grenland ungdomsskole
Lillegården barnehjem, Eidanger
Fattigstyret
Trekk av Eidanger Trygdekasses virksomhet i 25 år
Kommunikasjoner
Skyssvesenet
Langesundsfjordens kommunale kraftselskap
Den kommunale økonomien
Lensmenn i Eidanger
Flateinnhold, folketall og boligbygging
Landbruket i Eidanger
Fiskeri
Gammel industri
A.S. Dalen Portland-Cementfabrik
Norsk Hydros virksomhet i Eidanger
Heistad fabrikker
Eidanger vannverk
Bjørkedal vannverk
Tillegg til Boken om Eidanger kommune 1837-1937. Avsnitt: Fattigvesenet

Se også detaljert innholdsfortegnelse

Søk i bøkene:

Forord

Man har i Eidanger som i andre kommuner funnet det rimelig at der i anledning formannskapslovens 100-års jubileum utgis et skrift med et kort utsyn over utviklingen på de forskjellige områder innen kommunen i dette tidsrum.

Til å utarbeide et sådant skrift blev av formannskapet valgt en komite bestående av Olav Versvik, Johs. A. Johnsen, O. P. Grava, O. A. Langangen og M. Aamot.

I komiteens første møte blev Olav Versvik valgt til formann og Johs. A. Johnsen til nestformann.

Komiteen var enige om at ved utarbeidelse av et skrift som dette måtte det bli en skjønnsak hvor meget eller lite der skulde tas med.

Komiteen mente imidlertid at der burde tas med så vidt meget at det kunne gi et nogenlunde fyldig billede av bygdens utvikling i den omhandlede tid.

Man gikk derefter over til å opsette en plan for arbeidet og de forskjellige avsnitt blev delt mellem komiteens medlemmer således:

Olav Versvik skulde utarbeide avsnittene om herredsstyre, formannskap, kommunikasjonsvesen, den kommunale økonomi, bygdens topografi med folketall og boligbygning samt om vannverkene.
Johs. A. Johnsen: Skole- og kirkevesen m. v.
O. A. Langangen: Industri: Eidanger kommuneskoger, milebrenning, trelasthandel, skibsbygning, skibsrederi, iseksporten, Langangens meieri, Langangens brygge, dampskibsruten Langangen-Brevik og Langangens garveri. Videre har han skrevet om trygdevesen, alderdomspensjon og Rikstrygdeverket.
M. Aamot: Om gårdsbruk, hagebruk, skogbruk og meierivesen.
Om utarbeidelsen av artiklen om landbruket i Fidanger er bl. a. benyttet følgende kilder: I. C. Ramberg - Carl Lund Porsgrund 1807-1907 - landbruksdirektør Smith Norges landbruk og Oversikt over Norges landøkonomiske forhold m. fl. - Birkeland Selskapet for Norges Vel 1809-1829 Hasund: Landbrukets historie og Norges landbruk 1875-1925 Ambr. Sollid Telemark Landbruksselskap 1927- Fylkestingsforh. - Norges offisielle statistikk - herredsstyrets forh.-protokoll m. m.
O. P. Grava: Om fiskeri m. v.
Avsnittet forsorgsvesenet og Mule Gamlehjem er utarbeidet av forsorgsforstander H. N. Klevstrand.
Skolebestyrer Vevstad har skrevet om Grenland Ungdomsskole og generalsekretær Lyngstad om Lillegårdens barnehjem.
Driftsbestyrer Vinje har skrevet om Langesundsfjordens kommunale Kraftselskap.
Avsnittet: Dalen Portland Cementfabrik er skrevet ved dette selskaps kontor.
Avsnittet: Hydros virksomhet i Eidanger er skrevet ved dette selskaps kontor.

Til disse og de øvrige som har støttet oss med forskjellige oplysninger tillater vi oss å frembære vår ærbødige takk.

Eidanger den 12. august 1937.
Komiteen

Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937. - 294 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen