Skolen i Eidanger del 1 | del 2

Skolevesenet i Eidanger

Da det kommunale selvstyre ved formannskapsloven av 14. januar 1837 blev innført stod skolevesenet i Eidanger som ellers i landet på et lavt nivå.

Om skoleforholdene i bygden på den tid vet man ikke rett meget. Skolevesenet på landet var dengang ordnet efter «Lov om almueskoler på landet av 14. juli 1827». Efter denne lov skulde barna ha 2-3 måneders skole om året fra 7-8 års alderen til konfirmasjonen, altså vanlig 7 års skolegang. Skolelokaler fantes ennu ikke, men skolen holdtes på omgang efter tur på gårdene 1 a 2 uker på hvert sted efter gårdens størrelse.

Den utdannelse som den tids skoleholdere hadde var mangelfull og undervisningen blev nok ofte derefter. Skolen var i første rekke religionsskole, og religionsundervisningen bestod vesentlig i leksehøring i Luthers katekismus og Pontopidans forklaring - en tung og efter vår tids pedagogiske syn lite høvelig lærebok, der skaffet barna mangen tung stund og meget strev, når dens mange og vanskelige spørsmål og svar skulde prentes inn i hukommelsen. Men så var jo også dette den eneste lekselæring barna hadde, og annet hjemmearbeide fra skolen forekom ikke. Og sikkert er det at hvor meget der enn kan være å utsette på denne form for kristendomsundervisning, så hadde den tids mennesker gjennem Pontopidans forklaring tilegnet sig et fond av kristelig kunnskap som var verdifull og av stor betydning. Ved siden av kristendomsoplæringen blev der også gitt undervisning i lesning, skrivning og for de mer fremmelige elever også litt regning. Som lesebok blev benyttet ny-testamentet, annen lesebok fantes ennu ikke.

Skolesøkningen i disse omgangsskolen var nok høist uregelmessig, og skoleforsømmelsene som det ikke blev tatt så nøie med, var store. Det var ikke få barn hvis samlede skoletid kun var nogen få uker for ikke å si dager. Deres lese- og skriveferdighet blev da såre mangelfull. At voksne folk ikke kunne skrive navnet sitt var derfor ingen sjeldenhet, ja like op til vår tid har det jo forekommet gamle mennesker fra omgangsskolens dager som ikke har kunnet skrive sitt navn, og som derfor når det skulde anbringes på et eller annet «papir» måtte få det utført med «påholdt penn».

Til å ordne med den tids skolevesen på landet hadde man det såkalte skoleformannskap, der bestod av presten, lensmann og prestens medhjelpere samt inntil 1838 også bygdens valgmenn.

Omkring 1850 var der ifl. I. C. Ramberg 4 omgangsskolelærere i Eidanger. Dessuten holdt også klokkeren skole.

Et stort og betydningsfullt fremsteg for skolevesenet på landet blev gjort ved «Ny lov om almueskolevesenet på landet av 15. mai 1860». Av de viktigste bestemmelser i denne lov må nevnes at kommunene fikk rett til statstilskudd til skolen i forhold til det kommunen selv vilde yte og at lærernes lønns- og arbeidsvilkår blev bedret. Videre bestemtes at skolen fra nu av såvidt gjørlig skulde være fast skole i egne opførte eller leide lokaler, såfremt minst 30 barn kunne søke samme skole. I kretser med spredt bebyggelse hvor et så stort antall barn ikke kunne samles var omgangsskole fremdeles tillatt. Fastskolen var dermed opstilt som det normale, men det tok sin tid før man kom helt bort fra omgangsskolen.

Loven tok sig også av lærerutdannelsen og ga nye bestemmelser om styre og tilsyn således at dette blev mer sakkyndig. I hver skolekommune skulde være en skolekommisjon til å ordne med skolevesenet og føre tilsyn med skolen. I denne var presten selvskrevet medlem og formann. Lærerne fikk også sin representant i skolekommisjon, likesom ordføreren var selvskrevet medlem. Dens øvrige medlemmer valgtes av herredsstyret i et antall som dette bestemmer. For hver skolekrets blev opnevnt en tilsynsmann for skolen. Overopsynet med skolevesenet i hvert stift blev henlagt under stiftsdireksjonen (biskop og skoledirektør). Denne hadde bl. a. å beskikke lærere efter innstilling fra skolekommisjonen. Endelig bestemte loven at skolen fra nu av ikke bare vesentlig skulde være en religionsskole, men en kristelig borgerlig skole.

Den årlige undervisningstid var i loven fastsatt til 9 uker for hver klasse i to-delt skole og 12 uker i udelt skole. Den undervisning som straktes utover dette ukeantall var frivillig. Ved de to-delte skoler i Eidanger var det frivillige uketall 3 uker i hver klasse. Denne frivillige undervisning holdtes gjerne i sommerhalvåret og blev meget dårlig utnyttet. Mange av barna som på sommertiden hadde annet å bestille var enten helt borte fra skolen eller søkte den høist uregelmessig. I skolens protokoller innførtes alt vedrørende den frivillige skole på eget dertil anvist sted, helt adskilt fra den lovbefalte skole.

Ved denne lovs ikrafttreden blev også skoleforholdene i Eidanger i betydelig mon bedret. Der blev ganske snart gått igang med å skaffe faste skolelokaler enten ved nybygning eller leie. Det første faste skolelokale fikk man ved Tveten skole i forbindelse med kommunelokale. Allerede i 1864 blev der opført skolebygning med lærerbolig på Sandøia. Samme år blev bygd skolestue på Kievstrand. Den blev bygget til et mindre innkjøpt hus som blev lærerbolig. l 1873 blev Langangens skole med lærerbolig opført. Allerede året efter blev der bygd skolelokale i Solli krets. For Heistad krets blev i 1875 innkjøpt et privathus der foruten en liten lærerbolig gav plass for to klasseværelser. Der var nemlig samme år ansatt lærerinne - den første i Eidanger. Tidligere hadde skolen været holdt på Skaveraker. l 1894 fikk kretsen ny opført skolebygning med 2 klasseværelser og lærer- og lærerinnebolig.

Bergsbygda fikk skolestue i 1880. Skolen hadde tidligere holdt til i leiet lokale (bryggerhus) på Røra. l 1883 blev opført skolestue i Bjørkedal og i 1889 på Bjønnes. l Oklungen holdtes skolen ennu i leiet lokale. Skolelovens bestemmelse om faste skoler enten ved leide lokaler eller nyopførte skolehus blev således forholdvis fort gjennemført i Eidanger. En levning av den gamle omgangsskole hadde man dog så sent som da nedskriveren av nærværende for ca. 50 år siden begynte som lærer, idet skolen i Auen-Håøens krets fremdeles holdtes vekselvis efter tur på gårdene der ute. Også denne krets har senere fått egen skolestue.

l 1860-årene blev der etterhvert ansatt lærere med bedre utdannelse. Flere av dem var utgått fra Klyve lærerskole i Solum, der utdannet en rekke lærere i amtet nogen år fremover. Senere fikk man en lignende lærerskole i Skien. Fra denne skole var uteksaminert 2 av bygdens mangeårige lærere, brødrene Larsen. Begge disse frekventerte straks efter sin ansettelse stiftseminar og tok eksamen der. Frem gjennem 70 og 80-årene blev bygdens lærerposter besatt med seminarutdannede lærere, og da A. Johnsen, Sandøen, i 1887 sluttet som lærer, hadde samtlige lærere sådan utdannelse.

Den første lærerinne frk. Tea Chrysti, blev som for nevnt ansatt på Heistad allerede i 1875. l en rekke år fremover var Heistad den eneste krets med lærerinne. Da frk. Anne Sagbakken i 1886 blev ansatt blev stillingen ambulerende mellem de 3 største kretser, Heistad, Klevstrand og Langangen. Ved de øvrige kretser var der fremdeles ikke lærerinner. l 1889 fikk frk. Maren Oksøen nogen få ukers skole i Bjønnes og Auens kretser. Begge disse hadde lærerinne-eksamen, den første fra Skiens, den annen fra Strømsbo lærerinneskole ved Arendal. Lærerinner med utdannelse fra stiftseminar hadde man ennu ikke.

l de gamle omgangsskolen fantes omtrent ikke undervisningsmidler. Som før nevnt blev ny-testamentet benyttet til leseøvelser ved siden av nogen stave- og lesetabeller. Slike tabeller blev også brukt som forskrifter ved skriveundervisningen.

Også i lengere tid efterat man fikk fast skole var det smått stell med undervisningsmidler. Et bra fremskritt var det da man fikk innført «Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet», utgitt efter offentlig foranstaltning. Den blev brukt like til den i slutten av 1890-årene blev ombyttet med Nordahl Rolfsens lesebok, der fremdeles benyttes ved skolene i Eidanger. Først i 80-årene da Laache og senere Holmboe var formenn i skolekommisjonen blev noget mer skolemateriell anskaffet. Flere kart og bibelske billeder blev innkjøpt til hver skole. Sandbergs skrivebøker blev innført, men til de første skriveøvelser blev fremdeles og i mange år fremover benyttet skifertavlen og griffel, der også blev brukt ved regneundervisningen. Pontoppidans forklaring var avløst av H. U. Sverdrups uttog, og Vogts bibelhistorie innført. I fagene geografi, historie og naturfag var ikke før efter 1889 innført særskilte lærebøker. Undervisningen i disse fag var knyttet til leseboken under fellesbetegnelsen «utvalgte stykker av leseboken». Denne inneholdt adskillig stoff hentet såvel fra geografi som historie og naturhistorie. Ved flere av skolene fantes endel ekspl. av Berlins naturhistorie. Likeså var der nogen ekspl. av Feragens bok til øvelse i lesning av håndskrift. Feragens regnebok blev også benyttet.

l 1890 - det siste år før skoleloven av 1889 blev gjort gjeldende for Eidanger - var bygden delt i følgende skolekretser: Tveten, Heistad, Klevstrand, Langangen, Bergsbygden, Sandøen, Bjønnes, Auen-Håøen, Bjerkedalen, Oklungen og Solli, tilsammen 11 kretser med 6 lærere og i lærerinne samt i hjelpelærerinne med nogen få uker. Kun 2 kretser - Tveten og Heistad - utgjorde full lærerpost alene. Til de øvrige poster hørte 2 og for en enkelts vedkommende - Sandøen - 3 kretser.

Lærerpersonalet nevnte år var følgende: Kirkesanger og lærer G. Westrum, Tveten skole, O. Trygsland, Heistad, C. Edv. Johnsen, Klevstrand og Oklungen, Johs. Larsen (Roheim), Langangen og Solli, K. Larsen Bergsbygda og Bjerkedalen og Johs. A. Johnsen som konstituert i posten efter sin far A. Johnsen, som samme år var avgått ved døden, i Sandøen, Bjønnes og Auen-Håøen kretser. De to lærerinner frkn. Anne Sagbakken og Maren Oksøen underviste i de før nevnte kretser. Av dette lærerpersonale er alle med undtagelse av frk. Sagbakken og Johnsen, der begge søkte avskjed i 1928 avgått ved døden.

Den neste store merkepel i skolevesenets utvikling blev satt ved «Lov om folkeskolen på landet av 26. januar 1889». Samtidig blev også ny lov for byskolen vedtatt. For første gang blev derved folkeskolens ordning lovfestet samtidig for by- og landsskolen. Man legger merke til at i den nye lov er betegnelsen aImueskoIe ,ombyttet med foIkeskoIe. Dette innebærer noget mer enn bare et navnebytte. Navnet gir uttrykk for en stor og meget viktig realitet. Skolen skal fra nu av knyttes nærmere folket, og hjemmene skal gjennem sine representanter i skolestyre og skoletilsyn bli medvirkende og medansvarlige for barnas undervisning og opdragelse i skolen. Det ligger videre i navnet den store demokratiske tanke at folkeskolen skal samle barna fra alle samfundslag til ens skole som grunnskole for det hele folk. En så vidtrekkende skoleordning kunne selvsagt ikke bli helt gjennemført med en gang, men prinsippet var slått fast og grunnlinjene trukket op, og de snart 50 år som er gått har vist at lovgiverne i 1889 hadde gitt en skolelov som det kunde bygges videre på og lagt et godt og fremsynt grunnlag for den store utvikling som folkeskolen siden har hatt.

Lovens § 1 bestemmer: «I hvert herred skal der være det fornødne antall folkeskoler, hvis formål det skal være å medvirke til barnas kristelige opdragelse og til å meddele dem den almendannelse som bør være felles for alle samfundets medlemmer».

Her skal ikke gåes nærmere inn på alle de forskjellige bestemmelser som loven inneholder, men kun pekes på enkelte av de viktigste: Skolen skal være 7-årig, normalt fra 7 til 14 år. For hver av bygdens kretser skal ordnes en folkeskole bestående av to avdelinger, nemlig: Første avdeling - småskolen - beregnet på barn fra 7-10 år, og annen avdeling - storskolen - beregnet på barn fra 10-14 år. Loven fastsatte som minimum en undervisning av 12 uker årlig såvel i storskolen som i småskolen. Men undervisningstiden kunde efter beslutning av herredsstyret og med kretsens samtykke utvides til 15 uker lovbefalt skole i begge avdelinger. Kun i kretser hvor barnetallet var under 12 kunne skoletiden nedsettes til 9 uker.

Til å ordne med bygdens skolevesen skal der være et skolestyre istedet for den tidligere skolekommisjon. I skolestyret er som før presten selvskrevet medlem, men ikke som tidligere selvskrevet formann. Bygdens ordfører er likeledes selvskrevet medlem, likesom lærerpersonalet skal være representert. De øvrige medlemmer velges av herredsstyret for 3 år i så stort antall som dette selv bestemmer. I Eidanger har det alltid været så mange herredsstyrevalgte medlemmer som der er skolekretser. I hver krets skal der være et tilsynsutvalg bestående av kretsens skolestyremedlem som formann - kretsformann - og 3 medlemmer valgt i kretsmøte for et år. Tilsynsutvalget har å føre det nærmeste tilsyn med skolen. En ganske viktig bestemmelse er den at tilsynsutvalgets uttalelse skal innhentes ved besettelse av lærerposter. Denne uttalelse har i praksis form av en innstilling, der oftest blir fulgt av skolestyret, som har den ansettende myndighet. Tilsynsutvalget får således en ganske betydelig innflytelse ved læreransettelser. Om denne tilsynsutvalgets sterke innflytelse på valg av lærer alltid har været heldig og til virkelig gavn for skolen har det været meget delte meninger. Bestemmelsen betegner utvilsomt et demokratisk prinsipp, men den sterke innvending som kan gjøres mot den er at utvalget i mange tilfeller mangler den fornødne sakkyndighet til riktig vurdering av ansøkernes kvalifikasjoner. Den samme innvending har også været gjort likeoverfor skolestyrene når det gjelder læreransettelser. Der har derfor gjentagende hevet sig sterke røster for at centralmyndigheten burde få en større innflytelse ved lærernes ansettelse. Men nogen videre forandring i loven i den retning er ennu ikke gjort.

Visse saker - kretsregulering, utvidelse av skoletiden, sprogform i skolen m. v. - skal forelegges kretsen til uttalelse i kretsmøte.

Skolens overtilsyn er skoledirektøren og for enkelte sakers vedkommende også biskopen. Skoleloven har frem gjennem årene gjentagne ganger blitt forandret med tillegslover etterhvert som utviklingen har gjort det påkrevet. Lovens bestemmelse om den årlige undervisningstid er således flere ganger forandret. Ved tilleggslov av 1915 blev minimumstiden for storskolen forhøiet til 14 uker og med rett til å øke ukeantallet fra tidligere 15 til 21 uker. Denne forøkede skoletid blev ved stortingsbeslutning av 1920 - De Magelske tilleggslover nedsatt til 18 uker som fremdeles er det høieste uketall for hvilket statsbidrag ytes. Utgifter for mulig flere skoleuker må bæres helt av kommunene. Fremdeles er det minste lovbefalte uketall i småskolen 12 og storskolen 14 uker. Den tillatt utvidede skoletid er øket med 3 uker, fra 15 til 18.

Ved ny lov nu i år er det obligatoriske uketall satt op til 16 uker i småskolen og 18 i storskolen og med rett til statstilskudd for inntil 27 uker for hver klasse. Ved dette lovvedtak er man kommet et godt skritt lenger mot det mål å gjøre også landsfolkeskolen til den solide grunnskole hvorpå den videre oplæring og høiere utdannelse kan bygges (Enhetsskoleprinsipet).

l Eidanger blev den nye skolelovs bestemmelser gjort gjeldende fra høsten 1891. Til å forberede den nye skoleordning med forslag til kretsregulering, utarbeidelse av skoleplan m. v. blev nedsatt en komite bestående av sognepresten, Holmboe, lærer C. Edv. Johnsen og Jacob O. Grava. Den tidligere kretsregulering blev i det vesentlige opretholdt. Som ny krets blev utskilt Myrene, hvorfra barna tidligere hadde været henvist til Tveten skole. For kretsen blev bygd eget skolehus nær bygrensen ved Porsgrunn. Oprettelsen av en ny krets og omordning med deling i stor- og småskole ved flere av skolene gjorde det nødvendig å ansette en ny lærer og den tidligere hjelpelærerinne fikk full post. Den nye lærer blev ansatt i Oklungen krets, hvortil nu blev lagt Auen-Håøen, der før lå til Sandøen. Storskolen i den nye Myrene krets blev tillagt læreren i Klevstrand, der tidligere hadde hatt Oklungen som bikrets. Til Sandøen hørte storskolen på Bjønnes, til Bergsbygden storskolen i Bjerkedalen og til Langangen, Sollis udelte skole. Fremdeles hadde kun lærerne på Heistad og Tveten bare en krets. Den nyansatte lærerinne frk. Maren Oksøen tikk småskolen i Bjerkedalen, Myrene og Bjønnes, mens frk. Sagbakken fortsatte ved de tidligere nevnte skoler Heistad, Klevstrand og Langangen.

Den på mange steder nokså spredte bebyggelse i Eidanger har gjort det vanskelig å få istand en tilfredsstillende kretsregulering med nogenlunde ens skoleordning. Der har måttet ordnes flere småkretser med lite barnetall. Klassedeling m. v. har derfor alltid været meget uensartet. Man har hatt udelte, 2-delte og 3-delte skoler. Først i de senere år er der ved enkelte av de større skoler blitt en mer fullstendig klassedeling. Heistad og Klevstrand har nu i nogen år hatt 7-delt skole, for den sistes vedkommende også med paralellklasser.

Ved nyreguleringen 1891 blev bygdens forskjellige skoler ordnet således: Heistad, Klevstrand og Langangen 3-delt skole med 15 ukers årlig skoletid for hver klasse i storskolen og 13 uker i småskolen. Tveten 3-delt med 12 uker i hver klasse, Bergsbygden og Sandøen 2-delt med 15 uker, Myrene, Bjerkedalen, Oklungen og Bjønnes også 2-delt med 12 uker og endelig Auen og Solli udelt skole med 12 skoleuker årlig. Denne ordning blev i det vesentlige opretholdt til omkring 100-årsskiftet, da det blev foretatt endel forandringer. En ny lærerpost blev oprettet, idet Sigtesøen blev utskilt fra Sandøen som egen krets. Den nye lærer blev ansatt i Bjerkedalen og til denne post blev storskolen på Myrene henlagt, mens Klevstrand blev egen lærerpost. I 1906 blev småskolen på Langangen og Bjønnes samt den udelte skole på Sigtesøen slått sammen til en post og en ny lærerinne ansatt. Samme år blev småskolen på Tveten delt i 2 klasser på grunn av øket tilgang av barn fra Lillegårdens barnehjem.

Fra 1912 blev skoletiden betydelig utvidet for de fleste skolers vedkommende, idet uketallet ved storskolen ved de større skoler, Heistad, Klevstrand, Langangen og Tveten, blev øket til 20 uker for hver klasse. Det samme uketall blev også tillagt Sandøen. Også ved de fleste av de mindre skoler blev uketallet satt op. For småskolen blev uketallet satt til 13 uker pr. klasse ved de større skoler som hadde småskole med 3 klasser (Klevstrand og Heistad) og til 14 uker i skoler med 2 eller 1 klasse.

Som følge av denne utvidede skoletid måtte en ny lærerpost oprettes. Den nyansatte lærer H. Løland overtok Bjønnes, Sigtesoen og Håøen kretser. Samtidig ansattes som lærerinne på Klevstrand frk. Margit Braathu, og ved Langangen Bergit Ramsvatn.

Samme år blev skolen på Bjønnes igjen 2-delt og Håøen lagt til lærerinnen på Langangen. Denne ordning varer til 1917 da Bjønnes på grunn av at barnetallet var gått ned igjen blev udelt skole med 12 uker og slåes sammen med Sigtesøen og Håøen. Oklungen skole blev utvidet med 1 klasse og Solli legges til lærerinnen i Langangen. Samme år får Klevstrand og Myrene hver en klasse til og en midlertidig lærer blir ansatt for disse kretser. Dette år blev også besluttet innført håndarbeidsundervisning for jenter ved alle de større skoler i bygden. Som håndgjerningslærerinne blev ansatt frk. Sigrid Ramsvatn.

Ved byutvidelsen av Porsgrunn i 1920 blev barnetallet sterkt redusert ved Klevstrand skole så denne atter blev 3-delt. Lærerinnen ved Klevstrand overtok undervisningen ved storskolen på Myrene. Ved Heistad var barnetallet sterkt øket så en ny lærerpost måtte oprettes, og som ny lærer ansattes samme år Sigurd Kalhovde.

l 1925 besluttet skolestyret å innføre sløidundervisning ved 4 av skolene med 2 uker for hver klasse i storskolen. Undervisningstiden for de almindelige skolefag blev nedsatt med tilsvarende 2 uker til 18 uker. Efterhvert blev også sløid innført ved alle bygdens flerdelte skoler. Efter at frk. Ramsvatn hadde sagt op posten som håndgjerningslærerinne, blev de fleste av ukene overtatt av frk. Anna Klevstrand, tidligere lærerinne ved Klevstrands husflidskole, og endel uker foreløbig ved en timelærerinne. Senere overtok frk. Klevstrand undervisningen i samtlige skoler med håndarbeide med undtagelse av Langangen.

Ved den store nybebyggelse i Klevstrand krets, som tok sin begynnelse i 1928 og som har fortsatt i årene fremover, har barnetallet i denne krets øket sterkt - fra 37 elever i 1927 til 65 i 1928 og til 283 i 1936. Lærerpersonalet ved skolen måtte derfor også snart økes. l 1929 blev lærerinne ansatt i hel post og i 1931 ansattes en ny lærer. Allerede i 1932 blev yterligere ansatt 2 lærere og i lærerinne konstituert i halv post. Hun er siste år ansatt. Nu har således skolen 4 lærere og 1 lærerinne i fullstendige poster og i lærerinne der underviser i 2 klasser ved denne skole og i klasse på Heistad.

l 1936 er skoleordningen i Eidanger denne:
Skolens navnKlasse-
deling
Antall skoleuker i hver klasseHertil for storskolenAntall
Småskolen
I II III
StorskolenHånd-arbeid SløidLærereLærerinner
1. Klevstrand7-delt12 12 1818224
2. Heistad7-delt12 12 1818222
3. Tveten5-delt12 12 1818221½:1
4. Langangen4-delt16182211
5. Oklungen3-delt18 + 191722 
6. Bjørkedal2-delt1818221 
7. Myrene3-delt181822 
8. Bergsbygda2-delt1818221 
9. Sandøy2-delt1818221 
10. SolliUdelt2015  ½ 
11. BjønnesUdelt 15  1/3 
12. BjørkøyUdelt 14  1/3 
13. HåøyUdelt 12  1/3 
Håndarbeidsskolen      1
      166

Lærerpersonalet 1936
Klevstrand skoleLærere:Olav I. Tveitan, Halvor Hovinbøle, Ole Soltvedt og Thorleif Halvorsen.
 Lærerinner:Bergljot Jacobsen og Randi Ramsholt, den siste i halv post.
Heistad skole.Lærere:Harald Løland og Carl Sundby. Karen Jacobsen og Randi Ramsholt, den siste i halv post.
Heistad skole.Lærere:
Tveten skole.Lærere:Johan Vamraak og Olav Topland, den siste i halv post.
 Lærerinner:Astrid Farsjø.
Myrene skole.Lærere:Alf Myhra og Olav Topland, den siste i halv post.
Bjørkedal skole.Lærere:Olav Haugen.
Oklungen skole.Lærere:Asbjørn Hovstø og Kristian Lunde, den siste i halv post.
Solli skole.Lærere:Kristian Lunde
Langangen skoleLærere:Finn Solgaard.
 Lærerinner:Karen Oksum.
Bergsbygda skoleLærere:Alf Moe.
Sandøya skoleLærere:Martin Kvalvaagnes
Bjønnes, Sigtesøya og
Håøya skole.
Lærere:Rolf Langangen
 Håndgjernings-
lærerinne:
Ingil Vamraak.

Skolebygninger.

Som tidligere nevnt var der i tiden fra 60-årene og fremover til 1889 bygd eller innkjøpt skolehus ved de aller fleste av bygdens kretser. Men også efter den tid er nye skoler bygd og flere av de gamle påbygd og utvidet etterhvert som det økede barnetall har gjort det påkrevet. I 1892 blev opført skolebygning med lærerbolig på Oklungen, hvor inntil da skolen hadde været holdt i leiet lokale. På Heistad blev etterhvert som barnetallet øket skolelokakalene i det i sin tid innkjøpte privathus utilfredsstillende, og i 1894 fikk også denne krets egen nyopført skolebygning med lærer- og lærerinne-bekvemmelighet. Da barnetallet i 1920 var blitt så stort at en ny lærerpost måtte oprettes, blev lærerboligen ominnredet til klasseværelse. Til lærerbolig blev innkjøpt et privathus nær skolen med leiligheter for begge skolens lærere.

Klevstrands gamle skole blev i 1899 ombygd og 2 klasseværelser innredd. Den gamle lærerbolig, som skolestuen var bygd inntil, blev solgt og bortflyttet. Da der i 1918 blev oprettet en midlertidig lærerpost blev et klasseværelse innredd ovenpå. Overetasjener senere ominnredd til lærerinnebekvemmelighet. Da den sterke økning i barnetall fra 1928 og fremover tok til, blev snart de gamle lokaler for små, og spørsmålet om nybygning høist aktuelt.

Allerede i 1930 blev ny skolebygning besluttet opført nær den gamle på nyinnkjøpt tomt. Den er opført av bygningssnekker Georg Hogstad m. fl. og efter tegning av arkitekt Swensen. Malerarbeidet er utført av malermester H. Sivertsen. Den er bygd i 2 etasjer med 3 store, lyse og venlige klasseværelser i hver, samt et lærerværelse og et rum til opbevaring av undervisningsmidler. Ved siden av klasseværelsene er store og rummelige korridorer. Såvel klasserum som korridorer opvarmes ved Sentralfyring. Samtlige rum er med det nuværende barnetall tatt i bruk til den alm. leseskole. Sløid og håndgjerningsundervisningen har man på den gamle skole. Skolen tilfredsstiller således det øieblikkelige behov. Men med den utvikling som stadig pågår og som man har grunn til å mene også kommer til å fortsette i årene fremover, vil formentlig ny utvidelse bli nødvendig om ikke så mange år. En praktisk løsning av denne eventualitet blev der muligens ikke tatt tilstrekkelig hensyn til da skolen blev reist. Likeså må det sies å være en ganske vesentlig mangel ved en så stor skole at den helt savner gymnastikklokale. Med den forståelse man nu har av kropsøvningens betydning for den opvoksende slekt, burde et slikt lokale ikke savnes ved nogen større skole. Skolen blev tatt i bruk 1932.

I 1900 fikk Tveten ny skole i det nyopførte kommunelokale istedet for det gamle som var brent. Skolen, hvortil hører bolig for kirkesangeren, har to klasseværelser.

I 1902 blev Bjørkedal skole påbygd og utvidet med innredning av lærerbolig. Samme år fikk Håøya egen skolestue. Da det så endelig i 1916 også blev bygd skole på Bjerkøya for denne og Sigtesøyas krets, hadde samtlige bygdens skoiekretser sine egne skolehus, så de mer eller mindre mangelfulle leide lokaler kunne undgås.

Den sist opførte skolebygning i Eidanger er Myrene nye skole. Denne krets er også av dem hvor barnetallet er øket betraktelig i de siste år. Den gamle skole, der i flere henseender var mindre tilfredsstillende, blev derfor forliten så mere rum blev nødvendig. Istedet for ved påbygning å utvide den gamle skole, der siden byutvidelsen har ligget innenfor byens grenser, blev det besluttet å opføre helt ny skolebygning på et for den hele krets mere høvelig sted. Tomt blev innkjøpt lenger ute på Myrene nær hovedveien, hvor skolen blev reist og tatt i bruk i 1935. Tegningen til denne er gitt av arkitekt Tufte og bygningsarbeidet utført av Georg Hogstad. Den inneholder 3 klasseværelser, og er en meget pen og tiltalende bygning.

Hvad foran er nevnt om skolebygninger er det vesentlige av hvad der i Eidanger fra 60-årene og til nu er gjort for å skaffe skolen de nødvendige lokaler. Meget må sies å være utrettet, men nye tiltak vil bli nødvendige. Ved kgl. resolusjon av 20/11 1931 er gitt bestemmelser om anordning av korridorer m. v. ved hver skole. Disse bestemmelser er gjennemført foruten ved de to nyopførte skoler også ved Heistad og Bjørkedal. På inneværende års budgett er opført et beløp til korridorer ved flere - en ordning som efterhvert blir å gjennemføre ved alle skoler.

Utdrag (s. 50-63) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen