Eidanger kirke m. m.

Eidanger gamle kirke, der for den eldste dels vedkommende (stenkirken) menes å være opført i 1100-årene (jfr. sogneprest Schønings bok om Eidanger kirke) har utvendig ikke undersått større forandringer de siste 100 år, men har det utseende den fikk ved den store restaurering i 1787, da formentlig også tretilbygningen blev utført. Noget sikkert om dette vet man ikke. Jordeboken nevner intet derom. I 1852 blev stenkirkens søndre og østre side bordklædd og hvitmalt. Tretilbygningen var tidligere bordklædd og malt. Nordveggen blev ikke klædd, men har beholdt murveggen udekket. Av mindre ting som er foretatt utvendig kan nevnes, at tårnet, der oprindelig var bordklædd, i 1872 blev klædd med sink, likesom kirken til forskjellige tider er malt, siste gang 1925.

Ved kirkens interiør er i de siste hundre år foretatt flere forandringer. Den innredning som kirken fikk i 1787 blev bibeholdt i det vesentlige i hundre år til 1887, da en større restaurering av kirken blev foretatt. Tidligere var enkelte mindre forandringer gjort. I begynnelsen av 1870-årene blev således de to innelukkede familiestoler på galleriet, for prestegården og Tveten, nedskåret i høide med rekkverket. Omtrent samtidig blev anbragt et takvindu på nordsiden, over galleriet, hvorved lysforholdene blev bedre.

Ved den nevnte restaurering i 1887, der blev foretatt efter initiativ av daværende sogneprest C. F. Holmboe, blev alterpartiet helt forandret. Den gamle alteropbygning med prekestolen over altermaleriet blev nedrevet og ombyttet med en ny, mindre og tarveligere. Istedetfor det gamle maleri blev anbragt et stort, enkelt trekors med et grønt klæde drapert på baksiden. De røde og dengang meget defekte draperier øverst i koret på begge sider av alteret blev tatt bort. Prekestolen, der som nevnt tidligere var plasert over alteret, blev flyttet frem på gulvet i koret, hvor den nu står. Det var en vinning, men det er riktig når Schøning sier: «Den nye prekestol kunne gjerne blitt noget penere».

Galleriet blev også forandret og gjort mindre, idet sidegalleriene blev tatt bort. Takhvelvet som siden 1787 hadde været blått med skyer, blev inndelt i felter og malt hvitt med brune lister om feltene. Sakristiet blev ved en panelvegg delt i to rum, det ene for presten, det andre til bruk for dåbsbarna. Kirkestolene blev også helt forandret, og de gamle familiestoler fjernet. Stolene blev malt med en brun og ikke pen farve som ga et lite tiltalende inntrykk. I det hele må det kunne sies at kirkens indre ved denne restaurering ikke på nogen måte blev forskjønnet. Det gamle interiør fra 1787 var vakrere. Tegningene til dette arbeide var utført av kaptein Wessel, der også ledet arbeidet, som blev utført av bygmester O. Tovsen. Malerarbeidet blev utført av malermester Ditlefsen, Porsgrunn.

Den neste og siste forandring av kirkens indre blev påbegynt i 1920 og fullført i 1921. Det var sogneprest Schøning, der overtok sogneprestembedet i 1906 som ganske straks reiste tanken om og vakte interesse for kirkens utsmykning. Det var spesielt den vakre romanske korbue, der siden 1787 hadde været skjult bak alteropbygningen, som vakte hans opmerksomhet. Det var naturlig at han med sin utpregede sans for og store kyndighet i alt som angikk gammel kirkekunst, ønsket at dette vakre stykke middelalder igjen skulde bli synbart. For at dette skulde kunne skje måtte alteropbygningen fjernes. Schønings plan var foruten å få korbuen frem igjen, også å få østveggen (korveggen) dekorativt utsmykket. Denne plan vant straks riksantikvarens og de kirkelige myndigheters tilslutning, og det første arkitekt Backer gjorde, var å rive ned alteropbygningen så korbuen blev synlig. Imidlertid kom senere Dominico Erdmann med sitt forslag til kirkens restaurering, ledsaget av tegninger. Denne gikk ut på å gi interiøret tilbake dets utseende fra restaureringen i 1787 i hel rokokkostil med høi alteropbygning og draperier på sidene. Denne plan blev nu godtatt av riksantikvaren og departementet. Men kirketilsynet med tilslutning av herredsstyre og stiftsdireksjon, motsatte sig planen for alterets, og korveggens vedkommende. For den øvrige del av kirken blev den tiltrådt. Alterpartiet og korveggen blev stillet i bero. Imidlertid var alteropbygningen fjernet. Et nytt mindre alterbord blev satt inn med en ganske lav opbygning, et såkalt retabulum, så korbuen i sin helhet kan sees. Den øvrige del av restaureringsarbeidet blev utført efter Erdmanns plan. Feltene i takhvelvet blev tatt vekk og den hvite maling fjernet og skyene på blå bunn fra 1787 kom igjen frem.

Av andre arbeider kan nevnes at gulvet i stor utstrekning blev fornyet. Galleriet blev utvidet med sidegallerier frem til murveggene. Stolene fikk nye endestykker og blev malt med en lysere farve. Den før nevnte avdeling av sakristiet blev tatt bort, så det igjen blev ett rum, og et eget rum for dåbsbarna blev tilbygget på nordsiden ved siden av sakristiet og med dør inn til dette.

Ved denne restaurering har kirkens utseende vunnet betydelig, blitt lysere og venligere. Men det er beklagelig at det intet blev gjort med østveggen. Den står fremdeles kold og bar og virker skjemmende. Det bør være en opgave å få den utsmykket, så det gamle ærverdige kor også får et vakrere utseende. For etpar år siden blev anskaffet et vakkert gulvteppe der dekker hele korgulvet, og som har bidradd meget til å gjøre det lunt og pent. Samtidig blev også skaffet nytt teppe innenfor alterringen. Av midler skjenket av Petrea og Olalia Wright blev på foranledning av sogneprest Amlie i 1930 innkjøpt et stort kunstnerisk forarbeidet kors og to lysestaker samt et blomsterglass, alt i rent sølv, som er anbragt på alteret og er til verdifull pryd. Disse gjenstander er forarbeidet av ciselør Henrik Møller, Trondheim.

Et stort og betydningsfullt tiltak var det som blev gjort i 1925, da det blev innlagt elektrisk lys i kirken. Midlene til lysarrangement blev skaffet tilveie ad privat vei. Tanken om å skaffe kirken lys - noget som ofte hadde været savnet - blev optatt av fruene Mimmi Johnsen og Herdis Aamot, og disse sammen med andre av bygdens damer hadde i flere år på forhånd arbeidet med å få samlet inn de nødvendige penger. Det blev holdt basarer og tilstelninger av forskjellig slags, og midlene øket etterhvert. En betydelig hjelp i innsamlingsarbeidet fikk man, da en gammel Eidangermann - en hjemvendt norsk-amerikaner - Hans Halvorsen, skjenket det betydelige beløp kr. 800.00, som et uttrykk for den kjærlighet han hadde bevart til Eidanger gamle kirke, hvor han var blitt døpt og konfirmert. Da det tilstrekkelige beløp var samlet blev der ved menighetsrådet innhentet tegninger og anbud på det hele arrangement, der består av i lysekrone, 5 vegglampetter, 4 galleribelysninger og 2 takbelysninger. Lysekronen og lampettene er efter forslag av arkitekt Backer utført i tinn. De er forarbeidet av gjørtler C. P. Larsen, Oslo. Med arbeidsutgifter og alt kostet det hele anlegg kr. 3,538.00. De flinke damer i bygden, der ved denne som ved mange andre anledninger har vist hvad de evner å få til når det gjelder fremme av verdifulle tiltak, fortjener menighetens takk og anerkjennelse for dette betydelige arbeide for kirken.

Lysanlegget blev innviet den 7. juli 1925 ved en vespergudstjeneste ved pastor Mollestad, Borgestad, med assistanse av Borgestad kirkekor. l 1935 blev kirken forsynt med lynavleder.

Kirken er brandforsikret i Norges Brandkasse for kr. 135,800.00, derav for orglet kr. 25,000.00.

Kirkens orgel

Det første orgel i Eidanger kirke fikk man formentlig ifl. I. C. Ramberg «Boken om Eidanger», i 1840. Tidligere hadde det såvidt man vet ikke været orgel i kirken. Midler til anskaffelse av dette var skaffet ad frivillig vei. Organisten sees av jordeboken i 1846 å være utbetalt av kirkekassen 5 spd., hvilket skulde være 1/3 av hans lønn. Imidlertid har nok dette orgel været i dårlig forfatning da det blev innkjøpt, idet det ganske snart sees å ha været utgifter til reparasjon. Det blev da også efter bare få års bruk ombyttet med et annet som efter I. C. Rambergs oplysninger blev skjenket kirken av Ole Langangen. Også dette var gammelt og blev ubrukelig om ikke rett mange år.

I 1867 fikk kirken sitt første helt nye pipeorgel bygget av orgelbygger Engh. Dette kostet 750 spd. (kr. 3,000.00) og har været benyttet inntil man i 1929 fikk det nuværende store, vakre kirkeorgel. Det gamle orgel er nu opbevart hos Olav Versvik på Bjørnly og er av menighetsrådet foreslått reparert og opsatt i Langangen kapel, hvor der hittil kun har været et harmonium, der er skrøpelig og lite skikket som kirkeorgel.

Anskaffelsen av det nye orgel i Eidanger kirke var i mange år under forberedelse. Allerede i 1914 blev valgt en komite til å arbeide med saken. Eidanger sparebank bevilget fra 1916 i flere år fremover av sitt overskudd tilsammen kr. 2,500.00, likesom Eidanger herredsstyre avsatte etpar beløp. Dette sammen med privat innsamling, ofring i kirken m. v. samt påløpne renter, utgjorde i 1929 tilsammen kr. 6,964.66.

I 1928 bevilget herredsstyret det betydelige beløp kr. 19,000.00 til nytt orgel. Ved denne generøse bevilgning av herredsstyret var orgelspørsmålet løst på en slik måte at et fullt tidsmessig orgel kunne anskaffes. En herredsstyrevalgt komite bestående av sogneprest Amlie, kirkesanger Vamraak, organist Kvæstad og kirkeverge Johnsen - med Vamraak som formann - fikk i opdrag å ordne med innkjøp m. v. Sakkyndig konsulent var organist Abr. Hvidsten, der ydet megen og verdifull assistanse. Orglet blev etterat anbud var innhentet bestilt hos orgelbygger Jørgensen, Oslo. Det blev opsatt på forsommeren 1929 og innviet ved en kirkekonsert av organist Hvidsten 14. juli samme år. Den skjønne kirkemusikk man da fikk høre godtgjorde tilfulle at Eidanger kirke nu hadde fått ett i enhver henseende prektig instrument med sjelden vakre toner.

Orgelfasaden er utført efter tegning av arkitekt W. Swensen, Porsgrunn.

Selve orglet kostet opsatt kr. 24,400.00. Imidlertid kom adskillige utgifter til. Det nye orgel er betydelig større enn det gamle, og det måtte derfor foretas adskillig forandring ved galleriet. De samlede utgifter ved anskaffelsen utgjorde kr. 27,252.18.

Den første organist i Eidanger var Lars J. Kaasa, som også var lærer. I de første årene fremover blev stillingen betjent av forskjellige. Den som den lengste tid har været organist i Eidanger var lærer og senere lensmann A. Gunnuldsen, der innehadde stillingen i omkr. 30 år. Efter ham var sønnen Julius Gunnuldsen organist i 9 år til 1904. I 1906 blev den nuværende organist Johs. Kvæstad ansatt. l mellemtiden spilte lærer Vamraak.

Kirkegården

Eidanger vakre kirkegård har vistnok været utvidet mange ganger. Den første gang som nevnes i jordeboken var i 1833 i sogneprest Stenbucks dage. l de siste 100 år er den utvidet fire ganger. Første gang i 1846 med et mindre stykke. En større utvidelse fant sted i 1863 i sogneprest Nielsens tid. Da blev der utvidet med 3½ mål. Stengjerdet blev flyttet ut og ovenpå blev anbragt jernstolper med jerntråd mellem. (Efter Schønings bok).

En ennu betydeligere utvidelse av kirkegården blev gjort i Holmboes tid, idet der dengang blev lagt til ca. 7 mål. Den blev da utvidet videre mot øst, nedover mot hovedveien. Hele kirkegården blev da inndelt i kvartaler ved oparbeidelse av paralelle veier nord-syd og en bredere hovedvei anlagt fra den nedre kirkegårdsport op forbi kirken til hovedporten. På den eldste del av kirkegården blev kvartalsinndelingen uregelmessig, da der slik som gravene var anbragt var vanskelig å få det til uten å flytte formeget på de gamle gravsteder.

Den siste utvidelse fant sted i Schønings tid i 1915. Den blev da utvidet med ca. 6 mål nord-ost for kirken ned til hovedveien. Endel av dette stykke er også opdelt i kvartaler med oparbeidelse av veier, mens en annen del bare er ryddet og avplanert, men ikke tatt i bruk. Ved denne siste utvidelse er det formentlig gravplass i adskillige år fremover.

I 1917 blev av fylkesgartner Tjomstøl utarbeidet kart over kirkegården.

Sommeren 1927 blev der utført et stort og betydningsfullt arbeide på kirkegården. Som før nevnt blev der ved fylkesgartner Tjomstøl. utvidelsen og reguleringen i 1896 oparbeidet en rekke veier. Disse var etterhvert blitt tilgrodd med gress og lå nokså vanskjøttet. Veiene blev nu oparbeidet pånytt, gresstorven tatt bort og binnfyll og grus påkjørt, så de igjen blev i skikkelig stand. Den bortførte jord blev benyttet til igjenfylling av groper og ujevnheter på kirkens nordside og ellers på kirkegården, hvorved hele kirkegårdens utseende blev penere. Dette store arbeide blev i sin helhet utført ved frivillig hjelp uten utgift for kommunen. På utsendte lister ved kirkevergen blev tegnet ca. 100 dagsverk og 70 hester og dessuten ca. kr. 100.00 i bidrag. Arbeidet blev ledet på kyndig og skjønsom måte av fylkesgartner Tjomstøl, der alltid har vist stor interesse for kirkegården og gjort meget for å vekke sansen for at den blir holdt i pen og sømmelig stand. Det må også trygt kunne sies at kirkegården er vel vedlikeholdt og at folk i Eidanger er flinke til å pynte og stelle om sine kjære bortgangnes siste hvilested.

Da kirkegården vesentlig består av sannjord og derfor er tørr, var det en stor hjelp for vedlikeholdet at der for nogen år siden blev innlagt springvann med kum på kirkegården. Dette blev bekostet og utført av Eidanger Landmands- og Ungdomslag.

l 1934 blev efter forslag av kirkevergen innkjøpt og tatt i bruk det senkeapparat som nu benyttes ved begravelser og hvorved nedsenkningen kan foregå på en mer stilferdig og høitidelig måte enn tidligere kunne skje.

Trangen til og ønsket om å få et gravkapell ved kirkegården hadde i mange år været tilstede i bygden, og da den store nybebyggelse med øket folkemengde, særlig som følge av Hydros anlegg på Herøya tok til, vokste denne trang og spørsmålet om å bygge likkapell blev aktuelt. Menighetsrådet tok da saken op på kirkebudgettet i 1930-31 og 31-32 blev opført og av herredsstyret bevilget et beløp til likkapell. Den nødvendige utvidelse av kirkegården for plass til kapellet blev bragt iorden. De forberedende arbeider med rydning og planering av tomten, flytning av gjerde og bygning av nytt, oparbeidelse av vei til kapellporten m. v. blev utført. Sommeren 1933 blev så likkapellet reist. Det er bygget efter tegning av arkitekt Swensen og bygningsarbeidet er utført efter godtatt anbud av bygningssnekkerne Anders Karlsen og Torjus Kristensen. Malerarbeidet er utført av H. Sivertsen.

Kapellet er vakkert og tiltalende, men det viser sig at det burde været noget større. Den høitidelige innvielse blev foretatt av sogneprest Amlie med assistanse av hjelpeprest Amlie juleaften 1933. At det var behov for et slikt kapell har tilfulle vist sig i de år som er gått siden innvielsen, idet det jevnlig har været benyttet ved begravelser fra de forskjelligste kanter av bygden.

Til Langangen var tidligere anskaffet gravkapell, idet Porsgrunns gamle kapell var innkjøpt og flyttet derinn.

Langangen kapell

Langangen med «Marka» utgjør et betydelig distrikt i bygden med en forholsdvis stor bebyggelse. Veien derfra til kirken er lang, og det hadde derfor i mange år været et sterkt ønske hos befolkningen om å få en kapellkirke der inne med regelmessige gudstjenester. I C. F. Holmboes tid og vistnok ved hans medvirken, fikk man i 1888 uventet midler til å reise et slikt kapell, idet da avdøde skibsreder Chr. Knudsens familie hadde meddelt sognepresten at de skjenket kr. 6,000.00 til kapell i Langangen på betingelse av at kommunen overtok kapellets fremtidige vedlikehold. Nu skulde man tro at tilbudet om en slik gave av alle vilde blitt mottatt med stor takk. Men så blev merkelig nok ikke tilfellet. Da saken kom fore i herredsstyret blev det reist sterk opposisjon mot å motta gaven når det var knyttet en sådan betingelse til. Opposisjonens leder var en dengang velkjendt kommunepolitiker Peder P. Røra, der sammen med en nokså sterk minoritet i herredsstyret reiste en kraftig agitasjon mot kapellet. Han foreslog at de tilbudte 6,000 kr. skulde anvendes til å opføre et bedehus. De mulig tiloversblevne midler skulde avsettes og rentene anvendes til vedlikehold av huset. Fra den annen side - de som arbeidet for kapellet - blev fremholdt at gaven var gitt til kapell og ikke til bedehus, og at det var dette som imøtekom befolkningens behov og ønske - å få et hus med kirkelig vigsel, hvor alle kirkelige handlinger kunde utføres. Om dette gikk stridens bølger ganske høit en tid fremover og satte sindene i sterk bevegelse med skarpe debatter og protokolltilføielser i herredsstyret. Den - som det synes nokså urimelige og lite tiltalende strid «kapellstriden» - endte dog med at motstanden la sig og gaven blev mottatt med den av giverne tilføiede betingelse. Kapellet blev besluttet bygget og fremtidig vedlikehold overtatt av kommunen - en beslutning som blev hilst med stor og almindelig glede i Langangen. Langangen kapell blev reist og innviet til kirkelig bruk av biskop Heuch våren 1891.

Det vidner om høisind hos giverne at de ikke trakk gaven tilbake, når det kunne reises en så ubetimelig strid om den - en strid som folk flest har hatt vanskelig for å forstå hensikten med.

Kapellet er brandforsikret i Norges Brandkasse for kr. 67,500.00. Foruten kapellet har Langangen også forlengst fått sitt bedehus, anskaffet for privat innsamlede midler.

Herøens Menighetshus

På grunn av de store fabrikkanlegg på Herøya blev det fra 1928 og fremover en stor nybebyggelse med stadig økende folketall i dette distrikt. Man var derfor snart opmerksom på at der var behov for å få reist et forsamlingslokale dernede som kunne benyttes til opbyggelige møter og andre sammenkomster.

Efter henstilling til menighetsrådet fra biskopen tok dette op spørsmålet om å bygge et menighetshus, der også kunne benyttes til almindelige gudstjenester med kirkelige handlinger. En av menighetsrådet godkjent komite blev valgt og gikk igang med å arbeide for å skaffe tilveie de nødvendige midler m. v. Komiteen bestod av følgende: Fru direktør Gjestland, fru Mimmi Johnsen, Per Versvik, lærer Tveitan og K. Bakke, med fru Johnsen som formann. Senere blev også bokholder P. Hagen innvalgt i komiteen, og Versvik der fraflyttet, ombyttet med H. Skrabeklev. Det blev av stedets befolkning vist megen interesse for saken og et ganske betydelig beløp blev på forskjellig måte innsamlet ad frivillig vei. Eidanger kommune ydet verdifull støtte ved å skjenke fri tomt og herredsstyret bevilget dessuten kr. 5,000.00. Et tilsvarende beløp blev også velvilligst ydet av Eidanger Salpeterfabriker. Med de på denne måte tilveiebragte midler fant komiteen å kunne gå ivei med bygning av huset våren 1934. Bygningen blev opført efter tegning av arkitektene Ødegård og Børve.

Huset blev høitidelig innviet ved en gudstjeneste søndag 30-12-1934 av sogneprest Amlie og hjelpepresten. Huset, der er beregnet å skulde rumme ca. 250 mennesker, var fyllt til siste plass, og det var en samstemmig mening at man her hadde fått et sjelden vakkert og tiltalende menighetshus.

Bygningen kostet ca. kr. 22,000.00, hvorav var betalt kr. 14,000.00. Der var således en gjeld på huset ved overtagelsen på ca. kr. 8,000.00, hvorav kr. 7,000.00 i pantegjeld. Der skal derfor et stadig og flittig fortsatt arbeide til for ad frivillig vei å skaffe de nødvendige midler som må til.

Imidlertid er der almindelig tilfredshet med å ha fått huset, særlig da menighetsrådet med velvillig imøtekommenhet av sognepresten har bestemt at der skal holdes regelmessige gudstjenester en gang månedlig. Hvis det som man går ut fra, også blir utført øvrige kirkelige handlinger (dåp og nadverd) vil formentlig kirkespørsmålet for stedet være løst for lengere tid fremover.

Prester i Eidanger de siste 100 år

l året 1837 var Erik Johan Stenbuck sogneprest i Eidanger. Han hadde tiltrådt embedet i 1808 og innehadde det til sin død i 1846. I hans tid blev altså det kommunale selvstyre innført i Eidanger. Ifølge Rambergs meddelelser i sin bok om Eidanger hadde Stenbuck vanskelig for å innordne sig under de nye forhold som formannskapsloven av 1837 medførte, og dette foranlediget mange stridigheter mellem sognepresten og det ifl. den nye lov etablerte herredsstyre. - Stenbuck og hans hustru ligger begravet på Eidanger kirkegård på sydsiden av kirken.

Stenbuck hadde som pers.kapellan først Nicolai Bugge fra 1834 til han i 1843 blev utnevnt til sogneprest i Lurø. Bugge var bygdens ordfører (den 2. i rekken) fra 1839 til han blev forflyttet i 1843. I hans ordførertid blev nok sogneprestens innstilling overfor formannskapet i nogen mon bedret. Bugges ettermann som pers.kapellan blev C. C. H. Bruun inntil Stenbucks død i 1846. Han bestyrte embedet i ledigheten til den nye sogneprest tiltrådte. Han blev nogen år senere utnevnt til sogneprest i Slemdal (Siljan) der ved Stenbucks død blev fraskilt Eidanger som anneks og lagt til Gjerpen, men det blev allerede i 1856 eget sognekald med Bruun som første sogneprest.

Den siste residerende kapellan i Eidanger var Thrane Esmark fra 1826 til 1849. Det residerende kapellani blev nedlagt i 1850, før Brevik ennu var fraskilt Eidanger, hvilket først skjedde i 1861. Esmark var kjent som en meget dyktig mineralog.

Stenbucks ettermann som sogneprest var Ole Nilsen fra 1847 til 1867. l hans embedstid blev som nevnt Brevik fraskilt Eidanger og blev eget sognekall. Han døde i Eidanger, men blev ikke begravet her. Under hans sykdom siste år var Johs. Flood forrettende sogneprest.

Fra 1867 var Fr. Carl Mülertz sogneprest til 1878, da han tok avskjed. Han bodde senere i Porsgrunn til sin død i 1883. Under ledigheten mellem Nilsen og Mülertz bestyrtes sognekallet av Ole Ugland som dengang var stiftskapellan. Mülertz hadde de siste år da hans helbred var svekket, som pers.kap. Peter Schreiner Høegh fra Porsgrunn, en mann som var meget avholdt og som tok virksomt del i det kristelige arbeide i menigheten, spesielt ved å lede den store vekkelse i 70-årene i sund og god retning.

Som Mülertz' ettermann kom N. J. Laache der var sogneprest fra 1878 til 1883 da han blev sogneprest i Arendal, hvor han bare blev en ganske kort tid, idet han samme år blev biskop i Trondhjem. Det vakte stor glede da man i Eidanger mottok meddelelsen om Laaches utnevnelse, særlig i legmannskretser. Han var en sjelden dyktig forkynner og øvet en sterk innflytelse i menigheten, hvor han var meget avholdt. Kirkesøkningen var i hans tid så stor som neppe nogen gang i de siste hundre år. l ledigheten før og efter Laache bestyrtes embedet av stiftskapellan Samuel Sandved.

C. F. Holmboe var sogneprest fra 1883 til han i 1899 tok avskjed. Holmboe var en elskverdig og fin mann - et godt menneske, men ikke særlig utrustet som taler. Hans prekener var nokså dogmatiske og virket noget tørre og livsfjerne, så kirkesøkningen tok svert av i hans tid. Han var en varm venn av skolen og gjorde adskillig for å fremme skolevesenet i bygden, særlig de første år da han efter den gamle skoleordning var selvskreven formann i skolekommisjonen. Han nedla et stort og fortjenstfullt arbeide ved å få reist kapellet i Langangen.

I tiden fra 1890 til 1892 hadde Holmboe som pers.kap. den senere velkjente misjonsprest Johannes johnson. Han vil ennu minnes av mange som den usedvanlig dyktige og varmhjertedeforkynner, der samlet store skarer av tilhørere såvel i kirken som i møter han flittig holdt rundt om i bygden. Han vant i høi grad menighetens kjærlighet i de par år han øvet sitt velsignelsesrike virke her. Ved hans avskjedspreken sommeren 1892 var det samlet så mange mennesker ved Eidanger kirke som vistnok aldri nogen gang før, Han reiste samme sommer ut som misjonsprest til Madagaskar, hvor han virket til 1911, da han på grunn av svekket helbred måtte slutte sitt arbeide på misjonsmarken.

I Holmboes siste år var Sigurd Eriksen pers.kap. Han blev ordinert i Eidanger kirke av biskop Heuch.

Holmboes ettermann var Hans Nilsen Hauge, der blev forflyttet fra Brevik i 1900 og innehadde embedet til 1903, da han blev utnevnt til kirkestatsråd i Hagerups ministerium. Ved sin avgang som statsråd i 1905 blev han utnevnt til sogneprest i Skien. Hauge var en høit ansett geistlig og en fremragende predikant som fikk mange venner her i den korte tid han virket og som meget beklaget at han så snart kom til å fraflytte. Eidanger kristelige Ungdomforening blev stiftet av Hauge.

Under ledigheten i Hauges statsrådstid og til den nye sogneprest Arnt Johan Schøning tiltrådte i 1906 bestyrtes kallet av Thor Seeberg. Han flyttet fra Eidanger til Froland, hvor han var blitt utnevnt til sogneprest.

Schøning kom til Eidanger fra Tromsø hvor han var stiftsprost. Han var sogneprest i Eidanger fra 1906 til 1921, da han tok avskjed og flyttet til Drøbak hvor han bodde til sin død. Schøning var en stillfarende mann, et godt menneske og en omsorgsfull sjelesørger som vant menighetens udelte tillit og aktelse. Han var levende interessert i kirkens restaurering og utsmykning og utførte et betydelig arbeide for dette. Hans store kyndighet i og forståelse av gammel kirkebygning og kirkekunst gjorde ham særlig skikket hertil. Sin interesse for kirken og Eidanger har han også vist ved efter sin avskjed å utgi sin interessante bok om Eidanger kirke. Den er tilegnet Eidanger menighet.

Fra Schønings fratredelse høsten 1921 til den nyutnevnte sogneprest E. J. B. Amlie tiltrådte våren 1922 bestyrtes embedet av pastor Johan Prytz, Porsgrunn.

Amlie kom til Eidanger fra Kvernes på Nordmør. Han søkte avskjed ved opnådd aldersgrense omkring årskiftet 1935 og holdt sin fratredelsespreken siste søndag i april samme år. I hans tid blev som nevnt likkapellet bygget - en sak han var meget interessert for og ofret betydelig og verdifullt arbeide for å få fremmet. Efter sin fratredelse flyttet han til egen villa i Gjerpen.

I de siste par år hadde han som hjelpeprest sin sønn Einar Amlie, der også var forrettende sogneprest til den nuværende sogneprest Otto Halvorsen overtok embedet 1. april 1936. Halvorsen har tidligere været småkirkeprest og sist forstander for diakonhjemmet i Oslo. Hans utnevnelse imøtekom et sterkt og almindelig ønske i menigheten.

Av sogneprestene i Eidanger de siste 100 år er kun to - Laache og Hauge fraflyttet - til nye embeder, de øvrige har innehatt embedet til sin død eller til sin avskjed.

Ved «Lov om geistlige Embedsmænds og Kirkesangeres Lønning» av 1897 blev sogneprestens avlønning forandret, idet den tidligere ordning med frivillige høitidsoffer og offer for kirkelige handlinger bortfalt. Istedet fikk presten fast årlig lønn utredet av herredskassen. Lønnens størrelse blev fastsatt efter gjennemsnittsinntekten av ofring de foregående 10 år. Da denne i Eidanger hadde været gjennemgående bra, blev lønnen sammen med embedets øvrige inntekter så stor at Eidanger blev et godt kall. I nevnte lov bestemmes likeledes at overskuddet av embedsinntekter m. v. skal opsamles til et fond, Eidanger geistlige lønningsfond, hvorav rentene kan anvendes til øket geistlig betjening. Fondet utgjorde ved utgangen av 1935 kr. 5,156.00. Rentene er her innbetalt i herredskassen med 90% mens 10% er tillagt fondet. Ifølge bestemmelser i lønningsloven er en del av prestetiende og annen grunnbyrde innløst og opsamlet i et eget fond, grunnbyrdefondet. Rentene av dette fond tilkommer sognepresten. Det utgjorde ved utgangen av 1935 kr. 1,671.00. Disse fonds forvaltning er henlagt under menighetsrådet.

Den tidligere kirketiende er i sin helhet innløst og er sammen med innløst landskyld til kirken avsatt til et eget fond, kirkefondet. Dette utgjorde pr. 30/6-1936 kr. 2,310.00. Rentene herav anvendes til kirkens løpende utgifter. Disse utgjorde for siste budgettår kr. 6,883.19.

Fra 1921 da det første menighetsråd blev valgt er alle saker vedr. kirkevesenet henlagt under dette. Derved blev det tidligere kirketilsyn overflødiggjort og bortfalt. Menighetsrådet består av 10 medlemmer, hvorav 8 er valgt av stemmeberettigede innen statskirken og 1 valgt av formannskapet. Sognepresten er selvskrevet medlem og har også været rådets formann den hele tid, når undtas tiden i ledigheten efter sogneprest Amlie til sogneprest Halvorsen tiltrådte. l denne tid fungerte Olav Versvik som formann.

Kirkens verger de siste hundre år

I 1837 blev Ole A. Langangen kirkeverge og stod som sådan til 1846, da hans sønn Anders O. Langangen blev verge til 1850. Efter ham fulgte broren Amund O. Tveten til 1854. Videre: Anders J. Lunde fra 1854 til 1857, Niels V. Slevolden 1858 til 1861, Claus C. Haugholt fra 1862 til 1865, Jacob Haugholt 1866, Johan A. Tveten 1867 til 1884, Amund Øvald 1885 til 1888, K. A. Anderssen Stridsklev fra 1889 til 1897, K. Larsen Røra fra 1898 til 1902. Da han det år frasa sig stillingen blev til kirkens verge valgt lærer Johs. A. Johnsen, Klevstrand, der siden har fungert som sådan.

Klokkere i Eidanger siden 1837

Klokkerstillingen i Eidanger har ikke skiftet ofte i løpet av de siste hundre år, idet kun følgende har innehatt stillingen i dette tidsrum: Jacob Halvorsen Døvik, der ifl. I. C. Ramberg fikk en tragisk død i 1850, hadde vistnok været klokker fra før 1837. Den neste klokker Knud Pedersen, der blev ansatt 1850, innehadde stillingen til sin død 1875. Hans ettermann G. Westrum var kirkesanger og lærer ved Tveten skole den lange tid fra 1875 til 1918, da han søkte avskjed. l 1919 blev tidligere lærer ved Oklungen skole Johan Vamraak ansatt som kirkesanger og lærer ved Tveten skole, hvilken stilling han fremdeles innehar.

Kirketjenere og gravere

For 100 år siden hadde man ingen fast ansatt kirketjener og graver. Ved begravelser blev ringning og gjenkastning av graven besørget av likfølget. Den først ansatte graver var formentlig, iflg. Ramberg, Lars Larsen Aasen, der i slutten av 60-årene blev avløst av Ole Ulverød, der fungerte som kirketjener, graver og belgtreder til 1894, da han avgikk ved døden. De følgende kirketjenere har været: lsak Tollefsen Ekelund fra 1894 til 1900, Lars Larsen Aasen jun. fra 1901 til 1913 og Lars Jensen Traaholt fra 1914 til sin død 1920. Stillingen blev da overtatt av sønnen Jens Traaholt, der fremdeles fungerer og skjøtter sin stilling på en meget tilfredsstillende måte.

Foreninger m. v.

Ved siden av den geistlige virksomhet i menigheten har der i lange tider været en ganske stor legmannsvirksomhet, dels ved egne stedlige krefter og dels ved emisærer, særlig fra «Langesundsfjordens Indremisjonsselskap». Rundt om i bygden er dannet foreninger - særlig kvinneforeninger - som arbeider flittig og trofast for de forskjellige grener av misjonen (hedningemisjon, indremisjon, sjømannsmisjon m. fl.). Den eldste av disse foreninger blev stiftet på Sandøen av Mariane Johnsen og Gunhild Marie Leerstang sammen med nogen andre kvinner fra Sandøen og Bergsbygda allerede i 1871 og har således virket i 65 år. Også enkelte andre har arbeidet i over 50 år. Som tidligere nevnt stiftet sogneprest Hauge en kristelig ungdomsforening, der like straks vant stor tilslutning og fikk stort medlemsantall (på det høieste omkr. 200). I en rekke år, under Hauge, Seeberg og Schøning var foreningen ledet av presten som formann. I de siste år har formannstillingen ofte skiftet mellem andre. For tiden er lærer Haugen formann.

Medlemstallet har været sterkt vekslende frem gjennem årene. Foreningen har den meste tid holdt til i kommunens lokaler på Tveten, der av herredsstyret var stillet til fri disposisjon.

Av foreninger med mere humanitære formål må nevnes Eidanger Sykepleieforening der nu har øvet sitt store og gavnlige virke i bygden i 25 år, idet den blev stiftet i 1911 efter initiativ av fru Mimmi Johnsen, der også den hele tid har stått som foreningens formann. Denne forening har ved sin menighetssøster utført et velsignelsesrikt arbeide ved å skaffe kyndig og god pleie til syke og lidende. Den har også i stor utstrekning ydet hjelp til fattige og trengende på forskjellig måte når en håndsrekning var påkrevet.

Foreningen blev straks tilsluttet «Den norske nationalforening mot tuberkulosen» og optok dermed også arbeide til bekjempelse av denne sykdom, der dessverre er velkjent også i Eidanger. Ved sin helsesøster og på annen måte har foreningen ydet hjelp til hygieniske forholdsregler for å forebygge smitte. Mange unge av sykdommen angrepne mennesker har fått støtte til sanatorieophold eller hjelp til bedre forpleining på annen måte. Foreningen har den hele tid vært møtt med stor sympati fra alle hold i bygden og har alltid fått god støtte til å kunne drive sitt menneskekjærlige arbeide. Kommunen har i alle år latt menighetssøsteren ha fritt ophold på Mule gamlehjem, når hun ikke er ute i pleie.

Nogen år senere blev også dannet en avdeling av Norges Røde Kors for Eidanger med fru Herdis Aamot som første formann. Også denne forening har frem gjennem årene utført et stort og godt arbeide. Foreningens nuværende formann er fru Marie Larsen, Tveten.

De almindelige opbyggelsesmøter blev i tidligere år almindelig holdt i skolelokalene og tildels i private hus. Men da der i senere år på grunn av strengere bestemmelser om renhold i skolene blev vanskelig å få benytte disse til møter, blev der behov for egne møtelokaler. Bedehus og andre forsamlingslokaler er derfor opført i mange av bygdens kretser.

Endel utmeldelsen av statskirken har til forskjellige tider funnet sted, oftest foranlediget ved sekterisk virksomhet. Allerede i Mülertz's dage virket metodister på enkelte steder, særlig ved Langangen. I begynnelsen av 80-årene var der, vesentlig fra Bergsbygda og Bjønnes, nogen utskrivning av kirken av folk som sluttet sig til Den lutherske frikirke, der på den tid hadde dannet egen menighet i Brevik og hvis første forstander var Martin Solvik fra Bjønnes. I de senere år er det særlig de såkaldte pinsevenner som også her i Eidanger har drevet sin virksomhet og fått en ikke så liten tilslutning, særlig på Herøya, men også andre steder i bygden. Disse der som regel også blir gjendøpt har latt sig utskrive av kirken. Nogen masseutskrivning som tilfellet har været på mange steder har dog ikke funnet sted. Der har også været drevet adskillig virksomhet av andre som står vår kirke nokså fjernt: Den frie misjon, Frelsesarmeen o. fl., men tilhengere av disse er som regel ikke utskrevet av kirken.

Utdrag (s. 31-49) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen