Omkring formannskapet

Loven om formannskaper for landdistriktene datert 14/1 1837 trådte først i full kraft den 1. januar 1838. År 1837 den 1. novbr. var formennene for Eidanger sogn, Peder Røra, Jacob N. Grønsholt og Jacob Hvalen personlig tilstede på gården Hvalen for ifølge ovenanførte lov å velge ordfører og viseordfører. Til ordfører valgtes Jacob Sørensen Hvalen og til viseordfører Peder P. Røra (begge med 2 stemmer).

Kommunestyret holdt fra først av sine møter på Lillegården, som på den tid var tingsted og lensmannsgård. Det synes rimelig at den gamle 2 etasjes bygning nettop var opført til sådant bruk, for den hadde i hver etasje en stue, der opgis til 8 m. i firkant, og disse 2 værelser var de største beboelsesrum i Eidanger. Visst er det i ethvertfald at lokalet på Lillegården har været brukt til retts- og tingmøter. Det av amtmann Aall i 1855 avholdte massemøte om skyssordningen blev også avholdt i 2. etasje på Lillegården. Den gamle bygning blev omkring 80-årene nedrevet av skibsreder Amund Sørensen. Efter hans død i 1894 blev den nuværende eiendom kjøpt av Norsk Misjon blandt Hjemløse, og bygningen omdannet til barnehjem. l 1787 var Nils Amundsen lensmann i Eidanger. Denne mann bodde på Lillegården og er far til Amund Nilsen, der igjen hadde en sønn som het Nils Amundsen, eier av Lillegården og som døde i 70-årene. Den første sak som blev behandlet var ordning av faste skyss-stasjoner på eller ved Lillegården og i Brevik. Efter langvarige overlegninger og rådslagninger i møter den 2., 10. og 15. januar blev endelig saken avgjort i møte av hele kommunestyret, der for første gang trådte sammen på Lillegården den 22. januar 1838. l dette møte blev også Nils N. Stamland ansatt som kasserer og regnskapsfører for skole- og fattigvesen med en årlig lønn av 6 spd., kr. 24.00, fra 1/1 1838.

Kommunestyret hadde sitt 2net møte samme sted den 15. mars. Ett av medlemmene, Jacob O. Grava, der i første møte var sykmeldt var nu allerede avgått ved døden. Han kom således ikke til å delta i noget møte. - Her blev besluttet å ansette en bygdevekter (fantefut) med en årlig lønn av 13 spd., kr. 52.00, med kostog nattelosji in natura. En sådan autoritet var forpliktet til å gjennemstreife sognet en uke i hver måned for å holde distriktet ryddig for «fremmede betlere og omstreifere». Den lykkelige blev John Olsen Skavreager, der foreløbig blev å ansette på 2 år med I måneds gjensidig opsigelse. Som tegn på sin verdighet bar han en «morgenstjerne», d. v. s. en langskaftet trekølle med pigger av jern, og tradisjonen vil vite at der stod respekt av mannen med køllen, skjønt der heller ikke manglet eksempler på at der også kunde stå en ganske uhyggelig respekt av et mannsterkt fantefølge.

Amtmann var dengang Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg. Han blev i 1811, 24 år gammel, amtmann i Finmarken og i 1913 i Bratsberg. Den 29/3 1838 blev han på ansøkning tollinspektør i Porsgrunn og i 1844 i Larvik. Død 1863. Foged i Bamble og nedre Telemarken blev Axel Qvinsgaard med bosted Stathelle omkring 1843.

Utdrag (s. 29-30) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen