Den kommunale økonomi

Iflg. Ramberg

I tidsrummet fra form.skapslovens ikrafttreden og helt til 80-årene er budgetteringen så mangelfull at det har vært forbundet med uoverkommelige vanskeligheter å finne rede på herredets kontante uttellinger. Så meget kan imidlertid sees at disse skattesatser kun har dreiet sig om rene bagateller. Den tyngste byrde var skydsvesenet, der foruten et kontant utlegg dessuten måtte svares in natura. Arrestantvakten til lensmannen var ca. 50 spd, og andre årlige utgifter kunne vel andra til ca. 100 spd.

Kosthold til lærerne og veihold svartes også in natura. Omtrent alle kontantutredsler blev utlignet på matrikkelen; kun en forsvindende del betaltes av husmend og innerster. Presten var formann i det såkalte fattig- og skoleformannskap, og ligningskomisjon fantes ikke. Istedet valgte man gjerne et par mannn av bygden til å fordele skattebyrderne. De skatter som blev utlignet på matrikkelen blev innkassert av fogden og utlignet av ham på høsttinget.

Lignings- og overligningskommisjon er der ikke tale om før i 1864. Det år blir nemlig fattig-, skole- og muligens også herredsskatt utlignet av denne, der blev valgt av herredsstyret samme dag som budgettet blev behandlet, nemlig 3-10 1864 og bestod av følgende 8 mann: Jacob S. Hvalen, Claus Clausen Haugholt, Søren Hansen Qvæstad, Nils Amundsen Sollid, John Nilsen Bassebo, Hans Gundersen Bjønnes, Isak Jacobsen Grønli, Johan Isaksen, Røra, hvilke herrer altså fungerte som den første ligningskommisjon.

Den første overligningskommisjon kom til å bestå av følgende 4 herrer: Kirkesanger K. Pedersen, Jacob Jørgensen Haugholt, kjøbmann Nils Jørgensen Tangen, Peder Pedersen Røra.

I den tid blev skatten utlignet i tre forskjellige beløp, skoleskatt, fattigskatt og kommuneskatt. I dette festskrift er der et særskilt kapitel for skolen og et for forsorgsvesenet og skal derfor kun nevne at i 1885 sees herredskassens utgifter å ha vokset til 2,700 kr. og i 1895 til 7,206 kr.

Herredets samlede utgifter var 1883 opført til 15,300 kr., i 1893 til 34,358, i 1900 til 52,288 kr., i 1911 til 558,344 kr., i 1916-17 til 87,000 kr.

Herredets skattbare formue var i 1885 ansatt til kr. 4,500,000 kr. og den skattbare inntekt til 480,000. I 1916-17 er formuen ansatt til 7,213,000 kr. og den skattbare inntekt til 946,000.

Amtsskatten var i 1884 2,328 kr., i 1895 3,703 kr., i 1904 5,300 kr., i 1911-12 5,922 kr. og i 1916-17 11,700 kr.

De kommunale funksjonærer og kontorer

Den 22/1 1838 blev N. Stamland ansatt som kasserer for fattig- og skoleregnskapet i Eidanger og var således den første kommunale kasserer. Den årlige lønn blev satt til 6 spd. 1840 blev stillingen betrodd Jacob Larsen for 7 spd. i årlig lønn. I 1841 blev Lars Jacobsen, Kåsa kasserer for 7½ spd.

I 1842 blev skoleholder Søren Olsen Røed kasserer. Egen garanti. Lønnen var da steget til 8½ spd. Han frasa sig denne post i mai 1846.

Den 27/6 s.å. blev Lars J. Kåsa atter kasserer og regnskapsfører for 8½ spd. Denne løn blev 29/3-47 forhøiet til 15 spd. Han fratråtte 4/7-53. (Han var en tid skoleholder samt av og til organist i Eidanger kirke.)

Posten blev sistnevnte dato overtatt av klokker Pedersen som stod som kasserer inntil 23/8-56. Lønnen var da steget til 20 spd.

Så kom der tilbud fra Halvor Stranden om å overta stillingen for 12 spd.; men allerede 10/4-58 foreligger hans opsigelse.

Den 29/5-58 blev klokker Pedersen atter antatt til kasserer med en årlig løn av 20 spd. Han stod nu som kasserer til 18/1-64. Peder Lillegården blev så antatt med en årlig lønn av 20 spd. Den 11/3-68 foreligger hans opsigelse.

Og den 25/1-1869 blev klokker Pedersen for tredje gang kasserer og denne gang med en lønn av 23 spd.

Claus Haugholt hadde imidlertid tilbudt sig å overta stillingen for 20 spd., og der opstod adskillig dissens, idet en minoritet holdt sterkt på Haugholdt som den billigste. Men alle måtte være enige i at klokkeren bodde så langt mere bekvemt til at dette opveide de 3 spd., og så blev det ham. Under klokkerens sykdom og ved ledigheten i midten av 70-årene blev posten bestyrt av hans svigersønn kapt. Holm. Så var lensmann Gunnuldsen kasserer en kort tid.

l april 1877 blev kirkesanger Vestrum kasserer for en lønn av 160 kr. inntil 11/9-1895 da stillingen blev overtatt av herredskasserer Martin Hegna for 600 kr. årlig. Med stillingen fulgte også å fungere som sekretær for ordføreren og ligningsvesenet.

Sekretærstillingen for ordføreren bestod dengang i å føre protokollen i herredsstyremøte og ta avskrift av de 10 a 12 saker som i regelen blev behandlet. Sekretær for ligningsvesenet bestod i å utregne skatten efter den formue, inntekt og skattøre som var fastsatt av ligningskommisjonen.

Ligningsarbeidet foregikk dengang således: Herredet var inndelt i 14 kretser med en ligningsmann for hver krets som tilsammen dannet ligningskommisjonen. Når ligningsarbeidet skulde påbegynnes sammenkalte ordføreren ligningskommisjonen til valg av formann og varaformann.

Kommisjonen satt sammen 14 dages tid utpå vinteren når skogkjøringen var unnagjort. Ligningen foregikk således: Formannen og et annet skrivekyndig medlem førte kladdelistene. Ligningsmannen fra kretsen satt med kladden fra forrige år og anslo skattyderens formue, inntekt og klasse. Den øvrige kommisjon satt opmerksom og påhørte. Hvis det ikke var nogen uenighet blev ansettelsen innført i kladden og man gikk over til neste mann. Således var ligningen avgjort på en fjorten dages tid. Ligningen blev oversendt til sekretæren som renskrev ligningen og utregnet skatten når skattøre var fastsatt efter at herredsstyret hadde vedtatt budgettet. En kladdeliste blev oversendt amtet.

Martin Hegna var herredskasserer til han blev lensmann i 1899. Efter Hegna blev kaptein J. P. Eriksen herredskasserer og innehadde stillingen til den 15/4-1916.

Hans ettermann blev den nuværende herredskasserer Lars Bjerketvedt som nu har innehatt stillingen i over 20 år. Bjerketvedt fungerte også den første tid som sekretær for ordføreren og ligningsvesenet, men arbeidets vekst har medført at det har vært nødvendig å foreta fordeling av arbeidet. Følgende tall syner arbeidets vekst: Budgettet som i 1916-17 var 87,000 kr. er i 1936-37 øket til 900,648 kr. Skattyderne som i 1916-17 var 1185 er i 1936-37 øket til 2331.

l 1913 begynte ligningsrådet sin virksomhet, idet plikt til å inngi selvangivelse krevet en omhyggeligere giennemgåelse. Ligningsrådet har taushetsplikt for hvad de måtte erfare i stillingens medfør. Denne gjelder også ligningsvesenets funksjonerer.

Det første ligningsråd bestod av Karl Hartveit, formann, Simon Lunde og Martin P. Berg.

Fra 1/1-1923 blev ligningsvesenet utskilt fra herredskassereren og Georg Johnsen, Heistad ansatt som forretningsfører for ligningsvesenet. Bjerketvedt fortsatte som herredskasserer og sekretær for ordføreren. Fra 1. august 1928 blev frk. Ruth Bjerketvedt ansatt som assistent på herredskassererkontoret.

Fra 1. oktober 1930 blev herredssekretærstillingen utskilt fra herredskassereren og blev tillagt en nyoprettet stilling, idet ingeniør Kolle fra 1. oktober 1930 blev ansatt som herredssekretær og har som ingeniør å planlegge å ha tilsyn med de kommunale arbeider efter formannskapets nærmere bestemmelse.

Fra 1. juli 1935 blev Alf Holthe ansatt som bokholder på herredskassererkontoret.

Georg Johnsen blev som nevnt ansatt som forretningsfører for ligningsvesenet i 1923, men da han hadde dårlig hjerte og således ikke godt tålte for megen anstrengelse ved kontorarbeide, leide han privat Hjørdis Versvik til assistanse, men han blev ingen gammel mann. Han døde 17. oktober 1926 47¾, år gammel, og dermed mistet Eidanger en av sine beste sønner.

Efter Georg Johnsen blev Martin Ørvik forretningsfører fra 1927. Hjørdis Versvik var ansatt som assistent ved ligningskontoret i 1930, 31 og 32. Efter hende blev fru Anna Werswick assistent, men da hun ikke var sterk av helbred måtte hun søke permisjon fra begynnelsen av 1934. Da det ikke så ut til at hun blev så bra at hun kunne overta posten, sa hun den fra sig fra 14. august 1935.

Reidar Versvik vikarierte fra mars 1934 og blev fast ansatt som assistent 14. august 1935.

Kommunen hadde ikke egne kontorer før den 1. mars 1918, men leide da 3 værelser i første etasje i Eidanger Sparebanks gård. Til å begynne med hadde herredskassereren det ene værelse og fra 1/1-1923 hadde ligningsvesenet det annet og trygdekassen det tredje.

Den kommunale administrasjon vokste til enhver tid, så de kommunale kontorer blev for trange, og kommunen måtte gå til å leie hele 2nen etasje i Sparebankens gård fra 1. oktober 1930. Formannskapet fikk 1 værelse, ligningsvesenet 1 værelse og 1 værelse til felles avbenyttelse efter behovet.

Fru Olga Eriksen blev vaktmester, og hun har 1 værelse og kjøkken til sin rådighet.

Arbeidsformidlingskontoret blev oprettet 1. juli 1933 og som bestyrer ansattes malermester H. Sivertsen. Både Arbeidsformidlingen og Trygdekassen har måttet leie kontorlokaler i privathus ute i byen. Bjarne Langangen er ansatt som forretningsfører for Trygdekassen, Vidar Langangen som bokholder og frk. Gerd Zakariassen som assistent.

Oversikt over den av ligningsvesenet ansatte formue, inntekt, skattbar inntekt og antall skattydere i de siste tyve år.

BudgettårFormueInntektSkattbar
inntekt
Antall
skattydere
1916-178 001 8501 703 114983 0871185
1917-1815 496 3213 348 1882 429 6041341
1918-1923 125 2504 086 3252 966 4301585
1919-2025 335 7254 694 9333 424 7631676
1920-2121 770 2684 070 7742 972 6741424
1921-2216 388 8003 995 0802 652 7201253
1922-2313 299 7003 526 7802 339 3001253
1923-2411 822 1003 205 8701 938 5801247
1924-2511 496 5003 038.5801 766 2351251
1925-2611 616 6003 167 2191 885 7321230
1926-2711 563 5003 301 5901 944 4141336
1927-2811 010 8002 672 1841 466 2751396
1928-299 848 8002 795 0191 621 1291433
1929-3011 660 5003 782 5752 298 6251726
1930-3122 529 3004 587 0552 932 6941904
1931-3231 898 8007 464 5265 693 6312001
1932-3334 395 8004 021 3032 287 3242059
1933-3423 248 6005 042 8842 920 6502020
1934-3527 092 8004 992 0512 956 2672171
1935-3630 593 7004 638 0632 761 2402289
1936-3732 196 3004.924 5543 022 0092331

l 1916-17 var forholdene særegne, idet inntektene steg så skattøret var nede i 7%. Budgettets utgifter var kr. 87000.

I 1917-18 var inntektene gått så op at man foruten det ordinære budgett med en utgift kr. 136,345.00 hadde et ekstraordinært budgett kr. 66,844.00 med skattøre 7%. Den samme høikonjunktur viste sig i 1918-19.

Grunnen til den voldsomme stigning i de siste år var de uhørte høie skibsfrakter, jobbing med skibsaksjer, innflytning av kapitalister og startning av millionforetagender.

Budgetter
ÅrUtgiftInntektEkstra-budgettTil utligningSkatt-øreFylkes-skatt
1917-18136 34520 04566844 183 144 7%13 200
1918-19290 58435 371 255 212 8%18 400
1919-20316 43834 589 281 849 7%36 500
1920-21 356 74738 175 281 56910%66 500
1921-22 374 94758 442 316 505 10%79 400
1922-23 336 83124 020 312 81111%86 000
1923-24 367 03572 625 294 409 12,5%85 000
1924-25 333 59065 830 267 760 13%83 000
1925-26 348 14180 322 267 819 12%78 000
1926-27 370 33197 847 272 482 12%76 000
1927-28 340 99272 674 268 318 14%71 000
1928-29 302 00067 000 235 000 12,5%68 000
1929-30 404 087107 231 296 845 11,5%70 000
1930-31 474 049113 616 Lån: 250 000360 43310,5%70 000
1931-32 1 138 915133 005 755 910 10,5%92 000
1932-33 574 228108 503 465 725 15%99 000
1933-34 980 738450 738 530 000 14%107 000
1934-35 647 306122 534  524 772 14%137 195
1935-36 738 996207 713 531 282 15%148 990
1936-37 900 648246 639100 000654 009 17,6%195 900

Den 1. juli 1920 blev Porsgrunns grense utvidet, idet 1000 mål av Eidanger blev innlemmet i byen med 1078 innvånere, derav 120 skolebarn. Dette strøk beboddes av jevnt velstilte personer og deriblandt endel rikfolk. Det var således et godt skattedistrikt. Eidanger hadde det siste år strøket hørte til denne kommune, en skatteinntekt av dette kr. 92,308.70, altså over 1/3 av utligningssummen på Eidangers budgett. For det her omhandlede strøk stilte skatteforholdene til Porsgrunn efter innlemmelsen sig således:

 Formue:Inntekt:Skattøre: Skatt:
1920-21kr. 2,659,500 kr. 1,147.47512%kr. 141,114
1921-22kr. 3,244,500 kr. 1,348,20013,2% kr. 160,648

Hertil kommer eiendomsskatten som ikke var opgitt av Porsgrunn for skjønnet.

Vi hadde håpet vi skulde fått budgettet ned, men det lykkedes ikke. Tidene var vanskelige, arbeidsledigheten gjorde sig gjeldende, det var vanskelig å klare budgettet, og kommunegjelden økte. Ved byutvidelsen var Eidangers kommunegjeld kr. 98,173.21. Vi skulde ha erstatning, men det tok sin tid. Loven om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunns grense er av 27. juni 1919.

l skrivelse av 25. februar 1921 meddelte fylkesmannen departementet at han hadde opnevnt politimester Fin Krog, Notodden, og lensmann Midgaard, Skåtøy, som skjønnsmenn. l mai 1921 opnevnte departementet fylkesmann Bødtker, Moss, til i forening med de av fylkesmannen opnevnte til å avgi det i § 12 omhandlede skjønn.

Landkommunene Solum, Eidanger og Gjerpen blev enige om, en felles advokat til å vareta disse kommuners interesse ved skjønnsretten, og gjorde henvendelse til advokat Thaulow Aubert som påtok sig hvervet.

Eidanger herredstyre nedsatte en komite til i forening med advokaten å tilveiebringe de nødvendige oplysninger for skjønnsretten. Komiteen bestod av ordfører Olav Versvik, varaordfører Abr. Traaholt, O. A. Langangen, Anton Tveten og herredskasserer Bjerketvedt. Komiteen hadde sitt første møte den 10. juni 1921 og, valgte Olav Versvik til formann. Den 30. juli hadde komiteen det avsluttende møte og efter de mest samvittighetsfulle overveielser var vi kommet til at det årlige tap kapitalisert 20 ganger blev kr. 1,874,372, på samme måte de årlige besparelser kr. 441,926. Nettotap kr. 1,432,446. Komiteen var klar over at disse tall var høikonjunkturens tall, og at det måtte bli skjønnskommisjonens sak å avgjøre hvor den normale erstatning skulde ligge.

Skjønnet blev avsagt den 21. mai 1922. Erstatningen til Eidanger blev satt til kr. 430,000. Porsgrunn nektet å betale erstatningen, idet de hevdet at skjønnet manglet begrunnelse, og appellerte skjønnet til Gjerpen herredsrett.

Underrettsdommen blev avsagt den 25/1 1924 av statsadvokat Hartmann som settedommer. Porsgrunn kommune blev tilpliktet å betale:

  1. Solum kommune 500,000 kr. med renter fra 1. juli 1920 inntil betaling skjedde, beregnet efter samme rentefot som i pågjeldende tidsrum hadde vært for Norges Banks offisielle vekseldiskonto.
  2. Eidanger kommune 430,000 kr.
  3. Gjerpen kommune 50,000 kr., alle med renter som for Solum bestemt og omkostninger, henholdsvis 600, 500 og 300 kr.

Porsgrunn appellerte underrettens dom til overretten som kjente for rett: Underrettsdommen bør ved makt å stande, dog således at omkostningene ved underretten opheves.

Høiesterettsdommen blev avsagt 14. desember 1927, og enst. kjentes for rett: Overrettens dom bør ved makt å stande. I saksomkostninger for Høiesterett betaler Porsgrunn kommune til landkommunene 2,000 kr.

Den 4. september 1928 besluttet herredsstyret enst. å benytte erstatningen fra Porsgrunn med påløpne renter til å innfri kommunens gjeld med 321,500 kr. og avsatte til fond 200,000 kr. Det resterende, kr. 115,204.58 tillikemed fondet blir å innsette i Eidanger Sparebank.

Det siste års budgett 1936-37 har den høieste skattøre i Eidangers historie. Et medvirkende moment til den høie utgiftssum er fylkesskattens stigning og den ting at kommunen tapte en skatteprosess den hadde med Norsk Hydro, og blev dømt til å tilbakebetale ca. 300,000 kr. Ennskjønt Hydro har stillet sig velvillig, er det et tap som føles og må regnes med.

Kommunen har på grunn av arbeidsledigheten vært nødsaget til å holde anleggsvirksomheten igang. Disse arbeider som var nyttige, ja nødvendige, vilde det vel delvis blitt holdt igjen med, hvis man bare hadde hatt å ta hensyn til kommunens økonomi. Det på budgettet for 1931-32 opførte lån kr. 250,000.00 er kun delvis benyttet og er nu tilbakebetalt i sin helhet. Av det på budgettet for 1936-37 opførte lån av Brandkassen kr. 100,000.00 til vannledning til Heistad er til dato kun benyttet kr. 40,000.00.

Kommunens samlede gjeld pr. 30. novbr. 1936 er rest på langsiktig lån i Centralbanken av 1901 til bygning av kommunelokale på Tveitan kr. 3,000.00.

Rest på det tapte skattebeløp kr. 300,000.00 til Norsk Hydro kr. 229,170.88, samt den nu benyttede del av Brandkassens lån kr. 40,000.00, tilsammen kr. 272,170.88.

Utdrag (s. 154-163) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen