Tillegg til boken om Eidanger kommune 1837-1937

Avsnitt: Fattigvesenet

l henhold til lov av 19. mai 1900, dens § 28, skal der for drift av bergverk opsamles et fond der skal tjene til å sikre den fattigkommune, hvori verket ligger, bidrag til dekkelse av de forøkede utgifter til fattigvesenet, som vil påføres samme ved verkets mulige nedleggelse.

l Eidanger har man f. t. to sådanne bedrifter nemlig Dalen Portland Cementfabriks kalkstensbrudd i Dalen og a/s Rjukanfoss kalkstensbrudd på Kjørholt.

Ved kongelig resolusjon av 7. november 1924 er plan for Dalen Portland Cementfabriks sikkerhetsfond approbert. Fondets størrelse er inntil videre fastsatt til kr. 25,000.00.

Selskapet innbetaler til fondet hvert kvartal 1% av de ved bedriften utbetalte lønninger, og beløpene innsettes på fondets konto i Eidanger Sparebank.

Bankboken er påført Agder Stiftsdireksjons urådighetspåtegning så at det på boken innestående beløp ikke kan disponeres uten Stiftsdireksjonens samtykke. Rentene tillegges fondet.

Som sikkerhet for bedriftens innbetalinger til fondet har Den norske Creditbank Oslo, utstedt garanti.

Pr. 9. januar 1937 innestod på fondets konto i Eidanger Sparebank kr. 19,838.34.

Plan for a/s Rjukanfoss kalkstensbrudd på Kjørholt er approbert ved kongelig resolusjon av 18. januar 1929. Fondets størrelse blev da fastsatt til kr. 10,000.00 + kr.,5,000.00 som overførtes fra a/s Kalksten, hvis drift var ophørt for å gå inn i a/s Rjukanfoss. Senere er ved kgl. res. av 17. august 1934 fondets størrelse forhøiet til kr. 30,000.00.

Selskapet innbetaler til fondet ved hvert kvartal ½% av de ved driften utbetalte lønninger, og beløpene innsettes på fondets konto i Eidanger Sparebank. Denne bankbok er også påført Stiftsdireksjonens urådighetspåtegning.

Som sikkerhet for innbetaling til fondet har selskapet deponert Norske Hypotekbankobligasjoner av 1922, og pr. 26. januar 1937 innestod på fondets konto i Eidanger Sparebank kr. 20,242.94.

Når fondene med renter har nådd den fastsatte størrelse, avgjøres det av kongen, efterat betenkning er innhentet av et utvalg bestående av fylkesmannen som formann, med en representant fra selskapene og en representant for kommunestyret, om opsamlingen av fondet skal fortsette eller ophøre.

Fondet styres av fattigstyrets formann der tillike er formann i fondets styre og av to andre medlemmer, hvorav det ene skal representere verket og det annet kommunestyret.

Fondet skal til enhver tid være undergitt den for offentlige stiftelsers midler bestemte kontroll.

Ved bedriftens nedleggelse blir fondet kommunens eiendom. Dets midler skal dog alene kunne anvendes til dekkelse av kommunens fattigutgifter, mot at kongens samtykke utkreves til bruk av kapitalen. Har fondet ved bedriftens nedleggelse ikke nådd den fastsatte størrelse, skal verkseieren eller verkseierne utskyte det manglende.

Fondenes regnskap sendes hvert år gjennem fylkesmannen i Telemark til departementet for offentlige stiftelser.

Utdrag (s. 293-294) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen