Festskrift for Eidanger

i anledning

formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937

Innholdsfortegnelse

Barnetall
Bjørntvedt bygningsdistrikt
Bjørkedal vannverk
Boligbygning
Boligtyper, eldre
Boligtyper, nyere.
Brygger
Budgetter
Bygdeveier
Bygdens grenser
Dalen Portland Cementfabrik A/S
De kommunale funksjonærer og kontorer
Den kommunale økonomi
Eidanger kirke
Eidanger landmands- og ungdomslag
Eidanger landbrukslag
Eidanger kristelige ungdomsforening
Eidanger Røde Kors
Eidanger Sykepleieforening
Eidanger Trygdekasse
Eidanger vannverk
Fattigstyret
Fiskeri
Fjell i Eidanger
Fjorder i Eidanger
Flateinnhold, folketall og boligbygning
Folketall
Foreninger m. v
Formannskapsloven av 14. januar 1837
Gammel industri
Gjerpen og Eidanger Innkjøpslag
Grenlands Ungdomsskole
Grenser
Gårds- og bruksnr
Hagebruk
Heistad brygge
Heistad bygningsdistrikt
Heistad Fabrikker
Heiskogen
Herrredsstyrets medlemmer gjennem tidene
Herøens bygningsdistrikt
Herøens Menighetshus
Hovedveier
Husdyr
Hus og hjem
Høst og vår 1838-1914
Innledning
Isbedrifter i Eidanger
Jernbanen
Jordbruket
Kalkbrenneri
Kirkegården
Kirkens orgel
Kirkens verger
Kirketjener
Klokkere
Kommunal alders- og uførhetstrygd
Kommunikasjoner
Kommunens skoger
Landbruket i Eidanger
Landbruket i Eidanger - historisk tilbakeblikk
Langangens kapell
Langangens brygge
Langangens meieri
Langangens garveri og barkestampe
Langesundsfjordens komm. Kraftselskap
Lensmenn i Eidanger
Ligningsvesenet
Lillegårdens barnehjem
Lærebøker og undervisning
Lærernes lønnsforhold
Melkesalg og Meierier
Milebrenning
Molo på Sandøya
Mule Gamlehjem
Mølleindustri
Norsk Hydros virksomhet i Eidanger
Nydyrkning
Omkring formannskapet
Ordførerrekken
Porsgrunns byutvidelse 1920
Prester i Eidanger
Renhold
Sagbruk
Sandøva brygge
Seterliv og skogbeite
Skibsbygning og skibsrederi
Skogbruket i Eidanger
Skoleboksamlinger
Skolebudgetter
Skolebygninger
Skolenes renhold
Skolesparekasser
Skolestyret
Skolevesenet i Eidanger
Skyssvesenet
Sotilvann reservoar
Trelasthandel og utskibning
Trelast til Danmark
Trelasthandlen på England
Trygdekassen i Eidanger
Ulykkesforsikringen i Eidanger
Under verdenskrigen
Uthusbygninger
Vallermyrenes tørrlegning
Veier bygget uten stats- og fylkesbidrag
Veivesenet i Eidanger
Veivesenet i Eidanger 1915
Veivoktere
W. N. Mule og hustrus legat
Øvaldbryggen
Åkerbruk i Eidanger
Åkerbruksredskaper
Aamots havebruksskole på Valler

Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen