Lillegården barnehjem Eidanger

Oprettet 1902

Norsk misjon blandt hjemløse (tidligere: Den norske omstreifermisjon) blev stiftet 1. juli 1897 av sogneprest Jakob Walnum med formål å arbeide blandt omstreifere og andre hjemløse i Norge. Sogneprest Walnum så det som en hovedopgave for misjonen å ta sig av omstreifernes barn, for at de gjennem en god og kristelig opdragelse kunde bli nyttige og bra samfundsmennesker.

l 1898 kjøpte misjonen eiendommen Lillegården i Eidanger med påstående hus for kr. 13,000.00. Til eiendommen hørte en jordvei 160 mål. Eiendommens hus var for litet til barnehjem, og våren 1900 lot misjonen byggmester Thorsen - Torjussen føre op en større tilbygning, som kom på kr. 20,000.00. Gårdens øvrige hus blev utbedret og satt istand.

De første barn blev optatt 12. november 1901 og søndag 8. juni 1902 blev barnehjemmet innviet av daværende kirkestatsråd, senere biskop, V. A. Wexelsen. Barnehjemmets arbeide var omfattet med levende interesse fra de omliggende distrikter, og det var ved innvielsen gjeldfritt. Eidanger herredsstyre besluttet også at det skulde være skattefritt.

I 1922 blev opført ny uthusbygning som imidlertid brente allerede 14. januar 1924, men blev opført påny i juni samme år. Gårdens øvrige hus har i årenes løp været utbedret og ombygget.

Lillegården barnehjem har siden været i uavbrutt virksomhet og tatt imot ca. 120 barn. Barna blir optatt før de er fyllt 4 år og blev tidligere på barnehjemmet inntil de var konfirmert. Senere er de flyttet ut i gode private hjem i 10-12 års alderen, da det har vist sig at man opnådde bedre resultater ad den vei, da barna på den måte har lettere for å slå rot i samfundet. En kort tid i begynnelsen underviste en lærerinne barna på barnehjemmet. Men senere har de gått på bygdens skole, hvad der utvilsomt har været meget heldig. Der har også alltid været et godt forhold mellem skolen og barnehjemmet.

Som bestyrerinne og «mor» for barnehjemmet blev i 1901 ansatt fru Andrea Thorsen, som i de første grunnleggende år gjorde et utmerket arbeide, ikke minst fordi hun nøt en enestående tillit blandt omstreiferne. Både foreldre og barn var glade i henne, fordi de visste hun vilde dem vel. Efter 19 års arbeide blev hun i 1920 avløst av frøken Karoline Vågen, som hadde arbeidet ved barnehjemmet i mange år. Hun blev i 1928 etterfulgt av Hans Østreng og hustru Klara, som bestyrerfolk.

Ved barnehjemmet er fast Legeundersøkelse av barn og personale. Og for alle barn føres helsekort.

Der har alltid været den beste forståelse mellem barnehjemmet og bygdens folk, og misjonen er meget takknemlig for det hjertelag som alltid har været vist arbeidet blandt de hjemløse.

Utdrag (s. 86-88) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen