Lensmenn i Eidanger

En rik Gjerpensmann Dyre Meen sees av dokumenter å ha vært lensmann samtidig i Gjerpen, Eidanger og Slemdal i 1535 og 1596. Han døde i 1612. Hans sønn Simon Dyresen etterfulgte sin far i lensmannsbestillingen; men at han tillike var lensmann i Eidanger er lite sannsynlig. Der foreligger sikre meddelelser om at vårt sogn allerede i 1625 hadde sin egen lensmann, nemlig Johan Valen som kongelig majestets lensmann i Eidanger fra 1737 og til 1761. Han døde 1763. Noget nærmere kjenskap til lensmann Valen har det ikke vært mulig å opdrive, og efter ham er det dessuten et hull i rekken på over 100 år, så at neste sikre meddelelser først foreligger i 1737, da Hans Jensen Qvist uttrykkelig nevnes som lensmann i Eidanger i 1737 og 1761, død 1763.

Nils Amundsen nevnes i 1786 og avgikk allerede ved døden 1787 kun 37 år gammel. Amundsen var således født 1750. Han bodde på Lillegården som dengang var lensmannsgård og tingsted. Han blev gift med Berthe Jakobsdatter Lunde den 23/9-1779 og hadde med hende 2 sønner, der senere er mest kjent under navn: Amund Lillegården og Vetle Slevolden. Vetles sønn var Nils V. Slevolden, der avgikk ved døden 1895. Dennes sønner var Vetle Muhle, Abr. Traaholt og Kari Slevolden til hvem lensmannen således var oldefar.

Lensmann Hans Andersen var en bror av Ole Langangen og John Knudsen Kvestad og sønn av gamle Lønnebakken. Han var født 1767 og var ved Nils Amundsens død kun 20 år. Da han vel neppe kunne ansettes som lensmann før han blev myndig (25) tør vi vistnok gå ut fra at han ikke overtok stillingen som fast lensmann før 1792. Han innehadde rimligvis stillingen til sin død, der inntraff 23/8-1831, altså i ca. 40 år. Han bodde på Nordre Tveitan som han eide og som i hans tid var tingsted og lensmannsgård.

Lensmann Ole Mathisen var født 1792 i Gjerpen og avgikk ved døden 1869, omkring 77 år gammel. Han hadde efter sigende først forsøkt sjølivet en reis; men han hadde slitt så ondt at han foretrakk å bli på landjorden.

Hvorledes det gikk og ikke gikk blev han gift med en datter av lensmann Hans Andersen, blev ham behjelpelig som lensmannskarl og blev 4 år efter hans død i 1835 ansatt som lensmann. Han bodde på lensmannsgården og tingstedet Lilletveten, hvor fylkesgartner Tjomstøl nu bor. De par siste år av hans levetid blev stillingen bestyrt ved konstitusjon av Halvor N. Stridsklev, der oprindelig var fra Siljan i Bjørkedalen.

Halvor N. Stridsklev var født i april 1819 og blev fast ansatt lensmann i 1869. Han døde allerede våren 1873, 54 år gammel. Efter hans død var sønnen Nils Stridsklev konstituert lensmann et halvt års tid.

Anders Gunnuldsen blev den 30. august 1873 av herredsstyret innstillet til lensmann mot 4 stemmer som blev avgitt for Nils Slevolden. En liste med mannsterk påtegning til fordel for Gunnuidsen blev innsendt til herredsstyret. Gunnuldsen var organist og lærer. Han var fra Myrene, men kjøpte gården Flåtten først i 80-årene og bosatte sig der. Han var en sterk mann, og hans store arbeidskraft blev meget benyttet i kommunen. Han var således i en årrekke fra 1879 til sin død kasserer i Eidanger Sparebank. Han avgikk ved døden 4. januar 1900 av hjernebetendelse, 59 år gammel.

Martin Hegna, født 1862, stod som lensmann fra 1900 til sin død 1908. Sukkersyken med tilstøtende difterit la ham i graven, kun 46 år gammel.

Om denne stille og bramfrie mann er det bare godt å si. Lensmannskontoret var i den tid i hans hjem Hegna i Bjørkedalen.

Andreas Ramberg, født 1856, var en tid tilsjøs med et engelsk dampskib, tok navigasjon og blev fører av brigg Brunchorst og parthaver i Ramberg lsforretning. Kjøpte sammen med broren, Herman Røra Bruk og overtok efter farens død gården Berg. Kom i 80-årene inn i herredsstyre og fungerte i flere perioder som ordfører inntil han 10/10-1908 beskikkedes som lensmann. Flyttet derpå til Nystrand, hvor han allerede 10/10-1910 avgikk ved døden av blodstyrtning, kun 54 år gammel.

Simon Lunde, f. 5. januar 1884, tok eksamen ved Larsens middelskole i Skien 1902. Var 3½, år på kontoret hos sakfører Reynolds, i år kontorist hos politimesteren i Telemark og derpå 1 år bokholder ved trevarefabrikken Norkyn. Ved dennes brand i 1908 kom han som betjent til lensmann Ramberg og bestyrte under hans permisjon ombudet i 6 måneder og efter hans død 3 måneder. Lunde blev av herredsstyre enst. innstillet til lensmann og beskikket av amtmannen 28. januar 1911, kun 27 år gammel. Han fratråtte som lensmann 1924.

Johan Bernhard Larsen, f. 26. februar 1891 i Norderhov herred på Ringerike. Gjennemgikk ingeniørvåbnets Underoffiserskole i tiden 1909-1913. Ansattes som lensmannsbetjent i Hedrum den 1. oktober 1913 og politibetjent samme sted 1. januar 1914. Forfremmet til lensmannsfullmektig fra 1. juli 1916. Konstituert som lensmann i Hedrum fra 1. juli 1921 til 30. juni 1922. Ansatt som lensmann i Eidanger fra 15. september 1924 til 15. februar 1932.

Den nuværende lensmann, Halvor Lyngås, er født i Gjerpen den 25/11-1885 av bondeforeldre. Utenom folkeskolen hadde han nogen vintres aftenskole og endel småkurser. Senere har han i 5 år vært ansatt i innkasso- og auksjonsforretning, derefter en tid på sakførerkontor. Fra 1906 til 1932 var han ansatt på Skiens Byfogdkontor som førstebetjent og senere som kontorfullmektig. Han blev fra 1/7-32 ansatt som lensmann i Eidanger og tiltråtte denne stilling 1/9-1932.

Lensmannskontoret har nu sin beliggenhet ved Valler-landet ved veikrysset Brevik-Larvikveien. Det har den samme skjebne som de øvrige kontorer i kommunen. Arbeidet vokser, mens Gunnuldsen i 80-årene kunne ta bierhverv. (Han var således kasserer i Eidanger Sparebank fra 1879 til sin død 1900 med kontortid onsdag og lørdag). Hans ettermann Martin Hegna klarte arbeidet alene, kanskje med litt hjelp av sin frue. De senere lensmenn har hatt betjent, nu både betjent og fullmektig.

Edin Olsen er født i Eidanger den 22/9-1899 og blev ansatt ved Eidanger lensmannskontor i juli 1917 som betjent. lnnehadde denne stilling ca. 1½ år til desember 1918, idet han gikk over til annen stilling. Kom tilbake til lensmannskontoret igjen i novbr. 1920, hvor han under lensmann Lundes sykdom var konstituert i stillingen ca. ½ år. Har senere den hele tid vært ansatt som fullmektig ved lensmannskontoret. Edin Olsen har således vært knyttet til Eidanger lensmannskontor i ca. 18 år.

Som betjent ved lensmannskontoret har siden februar 1934 vært ansatt Sigvald Sørdal, f. 1896.

Utdrag (s. 164-167) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen