Innledning

Ved grunnloven av 17. mai 1814 blev folkestyret gjort til det bærende prinsipp i forfatningen. Folket skulde nu ikke lenger være umyndige og ledes og styres av embedsmennene, men det skulde selv styre. Der skulde være selvstendighet såvel i indre som i ytre anliggender. Grunnloven tok ikke bare sikte på å hevde folkets selvbestemmelsesrett utad i forhold til andre makter, men også innad. All makt i folkets hånd var parolen. Hvad forholdet utad angikk var og er grunnlovens bestemmelser klare nok. Norge skulde være et fritt, udelelig og selvstendig rike. Dette slo Eidsvoldsmennene fast straks, og ingen hadde fått dem til å reise hjem før dette var bestemt.

Med hensyn til ordningen av landets indre forhold merker vi oss at Eidsvoldsmennene her ikke blev ferdig, som rimelig var. Det var heller ikke der deres hovedopgave lå. Men de gikk dog ikke fra hverandre før de i selve grunnloven hadde inntatt bestemmelse om at «en ny almindelig civil og kriminal lovbok skal foranstaltes utgitt på første eller om dette ikke er mulig, på annet ordentlig storting». Så snart skulde det imidlertid ikke gå, og nogen egentlig lovbok kom det ikke ut av det. Men resultatet blev dog at formannskapsloven blev vedtatt på 4. overordentlige storting i 1836 og 14. januar 1837 blev loven sanksjonert. Hermed var folket i realiteten blitt selvstendige også i de indre anliggender. Formannskapsloven bestemte at der i hvert herred skulde velges et herredsstyre på 12 til 36 medlemmer, alt efter herredets størrelse, av disse ¼ valgt som formenn og ¾ som representanter. I overensstemmelse hermed blev der i Eidanger avholdt valg om høsten 1837.

Vi avtrykker nedenfor Formannskapsloven av 14. januar 1837 således som den da forelå:

[Her følger Formannskapsloven av 14. januar 1837 i sin helhet,
ikke digitalisert her]

Utdrag (s. 1-2) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen