Storgaden 137

L.matr.no. 24. Kjøbmand Tollefsens gaard

av Finn C. Knudsen

I 1720faar Syfert Dirichsen grundbrev paa denne tomt, som da er ganske liden, med grundleie 1 Rdl.
I 1747kjøber proprietær Friedrich Proph gaarden. Den 8/4-1748 er der auktion efter sal. Friedrich Proph, hvorunder gaarden med vandtomt kjøbes af Madame Proph, for 120 Rdl.
1759eier Anders Høegh gaarden.
I 1772overtager Thomas Frølund den, og sælger den
I 1778til Dr. Christian Radisch. Brandtaksten er i det aar 800 Rdl.
I 1793kjøber kammerherre Løvenskiold den og overdrager den
I 1795til Madame Magdalene Weyer for 600 Rdl.
I 1817er huset takseret for 1200 Spd.
I 1819overdrager hun eiendommen til Niels Johnsen.
I 1839overtager Niels Barfod Vauvert den.
I 1850M. T. Mathiesens Enke for 1000 Spd.
I 1853kjøber T. A. Holst den for 2,300 Spd.
I 1858kjøber P. M. Petersen den ved auktionsskiøde for 4,000 Spd. sammen med no. 23, 25c og 202.
I 1905 kjøber Peder Tollefsen gaarden.


Sivert (Syfert) Dirichsen
var sjømand og staar opført i skattelisten af 1712, og huset er antagelig bygget før den tid.


Friedrich Proph
har været omtalt under «Sømoe-gaarden», L.matr.no. 12.


Anders Høegh,
født 1727 d. 1796, var skipper og kjøbmand,
gift med Elisabeth Sophie Proph, f. 1732 d. 1789, datter af proprietær Friedrich Proph.
Han overtog gaarden efter sin svigermoder i 1759. I 1754 kjøbte han af Madame Anna sal. Rasch Kittil Lisbets tidligere engløkke etc. og solgte i 1756 det meste af denne eiendom til cancelliraad Schnell. Selv beholdt Høegh et stykke, 80 alen langs gaden og 40 alen dybt, hvorpaa der ikke maatte bygges.
Børn:

 1. Fredrica Magdalene, f. 1755.
 2. Marie, f. 1763, gift med kjøbmand Christian Kraft, eier af L.matr.no. 19.


Thomas Frølund.
født 1735 d. 1780.
I 1771 kjøbte han gaarden «Kjølnæs» af cancelliraad Schnells dødsbo.


Christian Radisch,
født 1746 d. 1828, var Amtschirurg,
gift I. med Karen Jochumsen, f. 1738 d. 1812, i 1815 gift II. med Elisabeth Aartvedt. f. 1776 d. 1851.
Børn:

 1. Lorentze Christine, f. 1784, i 1805 gift med Niels Larsen Zachariassen.
 2. Karl Radisch, der havde en søn, Ernst Christian, f. 1829, som blev sjømand, og i 1856 g. m. Karen Dorothea Arnundsdtr. Baar, f. 1831, datter af smed Amund Kittilsen Baar.

Radisch blev Amtschirurg efter Dr. Møller og ansat ved Radehuset i Porsgrund fra 1796 til 1805. Han boede i nogen aar, efter at han i 1793 havde solgt denne gaard, paa Osebakken, hvor man endnu har bevaret navnet «dokterløkken» paa tomten omkring Fagskolen. Først i 1800-tallet flyttede han ned til Winthergaden, hvor han eiede L.matr.no. 52, nu kaptein Fjeldvik Pedersens hus. I 1799 kjøbte han sammen med Sivert Bacha gaarden Jønholt, men solgte allerede i 1803 sin halvdel til Backa.


Severin v. Løvenskiold
er før omtalt under «Kammerherregaarden».


Magdalene Weyer, f. Kiill,
f. 1732 d. 1819, gift med Krigsraad Thomas Weyer, f. 1728 d. ca. 1775 i Drammen.
Hun var datter af Jens Kiill og Guri Gundersdatter Buer, hvis anden datter, Anne Kiill, blev gift med Halvor Jobsen Arweschoug og fik sønnen, Jens Kiill, f. 1743.
Madame Weyer kjøbte gaarden efterat hun var blevet enke og boede der til sin død. Hendes datter, Birgitte Gurine, blev gift med Eidsvoldsmanden Jørgen Aall i 1793.

Paa mødrenes side nedstammer hun fra:


Gunder Solvesen Buer,
født 1672 d. 1740, trælasthandler og skibsreder:
gift I. med Guri Tollefsdatter Klyve, f. 1699,
gift III. med Rønnaug, Niels Tolfsens enke, f. 1709,
gift III. i 1715 med Anne Jensdatter Hals fra Sorø, f. 1728,
g. IV. i 1729 m Marichen Hansdtr., f. 1688 1745, enke efter Gunder Nielsen Klyve.
Gunder Solvesen var fra Buer i Gjerpen, arvede Klyve i Solum med sin første hustru.
I 1710sees han at bo i Vestre Porsgrund,
I 1743er enken opført med en formue av 5,600 Rdl. og 2 børns arvelod 2,450 desuden har hun i dreng, 2 piger, 3 heste og 1 cariol, hvorav hun svarer i skat 192 Rdl.

Ved skiftet i 1745 var formuen 4,545 Rdl.
Den store marmorgravsten paa Vestsidens kirkegaard er et minde over ham og hans fire hustruer. Børn:

 1. Guri, f. 1701 d. 1790, i 1720 g. I. med Jens Kiill, f. 1676 d. 1739, gift II. mellem 1745 og 50 med Ole Nielsen Vindholmen.
  Jens Jensen Kiill var skibsfører og boede allerede i 1710 i Vestre Porsgrund. Han førte i det aar «Falchen», 195 c.l., tilhørende Anders Nielsen i Brevig. Guris anden mand, Ole Nielsen Vindholmen, f. 1707 d. 1794, var ogsaa skibsfører. I 1743 er han opført som boende i Porsgrund, formue 500 Rdl. i dreng, 2 piger, 2 heste og 1 cariol, skat 33 Rdl. Han er ogsaa i mandtallet for 1769 og fører da skibet «Enighed», 260 c.l., hjemmehørende i Skien. Børn af første ægteskab:
  1. Anne, 1. 1721, gift med Halvor Jobsen Arweschoug.
  2. Mette, f. 1722 d. 1797, i 1756 g. m. Rasmus Helletz, skibskaptein, f. 1732 d. 1804. l 1769 førte han skibet «Confidentia», 286½ c.l.
  3. Rønvor, født 1728 d. 1729.
  4. Magdalene, f. 1732, g. m. Hans Thomas Weyer.
  5. Anne Susanne, f. 1735 d. 1817, i 1761 g. m, toldskriver Gjert Lange, f. 1736 d. 1790.
  6. Mette Cathrine, f. 1736 d. 1808, i 1770 g. m. skipper David Lange, f. 1743 d. 1804.
 2. Marie, f. 1703 d. 1798, g. m. Anders Frønes.
 3. Hans, i 1719 g. m. Anne Cathrine van Deurs, datter af tolder Jacob van Deurs. Hans Buer er opført i skattemandtallet for 1732.
 4. Anne Elisabeth, i 1747 g. m. Hans Jacob Bomhoff. De havde i 1747 en søn, Gunder Buer, døbt i Solum.


Niels Johnsen,
født i 1777 paa Ulefos, d. 1851, var kjøbmand, i 1798 gift med Thorborg, født 1769 d. 1849.
Han arbeidede for Jørgen Aall fra 1804 til 1819, som forpagter paa Bjørntvedt først, siden paa Roligheden. Efterat han i 1819 havde kjøbt gaarden, begyndte han egen krambodforretning og Danmarksfart. I 1831 kjøbte han «
Aallegaarden», L.matr.no. 25. som han rev ned og ombyggede til den én-etages gaard, som senere gik under navn af «Baumanngaarden». I ægteskabet var der 5 døtre:

 1. Karen, født 1799 d. 1893, gift med kjøbmand paa Vestsiden, Mathias Thorstensen Mathiesen, f. 1796 d. 1841.
 2. Inger, født 1803, g. m. overtoldbetjent Lundstrøm, se «Møllergaarden», L.matr.no. 132.
 3. Birgithe, født 1805, gift med kaptein, senere kjøbmand, Niels Vauvert, som i 1839 overtog gaarden efter svigerfaderen.
 4. Gurine, f. 1806 d. 1885, g. m. kjøbmand Nikolay Larsen i Skien, f. 1808 d. 1879. Hun lærte akvarelmaling af Paul Linaae og har bl. a. malt et billede af Kirken og Skolen og et af Porsgrund seet fra Borgeaasen, begge malet i 1820.aarene, og eies nu af ingeniør Louis Duchesne Vauvert.
 5. Anne Kirstine Jørgine, f. 1807 d. 1885, ugift. Hun eiede L.m.no. 25 b, og søsteren, Gurine, boede som enke hos hende.

Niels Barfod Vauvert,
født 1797 d. 1875, kjøbmand, i 1829 gift med Birgithe Johnsen, f. 1805 d. 1868.
Han var først skibskaptein. I 1828 kjøbte han det lille hus paa Frednes, som nu eies af gartner Christiansen, I 1850 overtog han svigerfaderens store gaard «Baumanngaarden», og drev der krambodhandel, og eiede et par mindre skibe, der seilte med trælast, han selv indkjøbte og skibet til England. I en aarrække var han kæmner. I ægteskabet var der 3 børn:

 1. Consul Mathias Vauvert.
 2. Louise, (Lulla) f. 1833 d. 1916, telefonbestyrerinde.
 3. Thora, f. 1835, ugift i 1887.

M. T. Mathiesens Enke
er Johnsens ældste datter, Karen, som ved skiftet i 1850 blev udlagt denne eiendom med «Kammerherreløkken» og «nordre og øvre lasteplads med søbod» for 2,700 Spd., og som hun i 1853 solgte for 2,300 Spd. til svigersønnen T. A. Holst.
Mathias Thorstensen Mathiesen var først skibskaptein og blev, efter at han giftede sig, trælasthandler og kjøbmand.
Han boede i den nuværende Apothekergaard ved torvet i Vestre Porsgrund, L.matr.no. 12, som han i 1823 kjøbte af Torjer Evensens enke for 1380 Spd. Han eiede ogsaa Lysthusaasen og byggede det lille lysthus, som findes gjengivet paa gamle fotografier af Vestsiden. Deres børn:

 1. Augusta, f. 1825 d. 1855. i 1849 g. m. trælasthandler og skibsreder Christen Monrad Schøning, f. 1816 d.1887.
 2. Thora Sophie, f. 1827, g. m. kjøbmand T. A. Holst.
 3. Niels Mathiesen, f. 1829 d. 1900, g. m. Constance Flood, f. 1834 datter af Jørgen Flood. Han boede i L.matr.no.68 ved Lilleelven i Vestre Porsgrund, var agent, i mange aar byens ordfører og storthingsmand i aarene 1862-1868.
 4. Thomas Mathiesen, f. 1832, kommandørkaptein.
 5. Hanna Mathiesen, f. 1837 d. 1906, ugift.
 6. Carl Mathiesen, f. 1839 d. 1903, fuldmægtig i Hypothekbanken i Kristiania.
 7. Mathias Mathiesen, f. 1842 d. 1916, brukseier i Karlstad.


Thorvald August Holst,
født 1825 d. 1900, var kjøbmand. i 1852 g. m. Thora Sophie Mathiesen, f. 1827 d. 1917,
datter af skibskaptein og kjøbmand Mathias T. Mathiesen, Vestsiden. I 1853 kjøbte han ogsaa Skredsholts gaard, L.matr.no. 23, og fortsatte Vauverts tidligere krambodforretning til han i 1858 indstillede og flyttede i 1865 til det hus, som han byggede, nu Peder Jacobsens gaard paa Frednes eiendom. Sidst i syttiaarene flyttede han til Kristiania.


P. M. Petersens slegt:

Hans Peter Petersen,
1774 d. 1830, i 1808 g. m. Barbara Dorthea Hetting, f. 1782 d. 1863.
De var begge fra Fredrikshald. Familienavnet var egentlig Florschütz, men han tog sin pleiefars navn. I 1808 tog han kjøbmandsskab her, og eiede L.matr.no. 94 paa Vestsiden. I 1814 sees han at have været skoleforstander. Sammen med lodsoldermand Søren Rasch drev han en tid trælastforretning. Deres børn var:

 1. Hanna Dorthea, f. 1808, i 1829 g. m. senere overtoldbetjent i Mandal, Jens Rude.
 2. Chatrine Petronelle, f. 1809 d. 1900, i 1832 g. m. Jacob Olsen. Han var bygmester og døde ved et ulykkestilfælde under opførelsen af Bamble nye Kirke (1845). Deres datter Marie, f. 1842 d. 1932 var g. m. kaptein Jacob Eltvedt.
 3. August Christian, f. 1811 d. 1893, i 1834 g. m. Caroline Wesnes, f. 1813 d. 1892. Han var skibskaptein og boede i Brevig, men flyttede nogen aar før sin død op til sin søn paa Fredbo, vestre Porsgrund:
  Carl A. Petersen, skibsfører, g. m. Adolfine Mølbach, datter af lodsoldermand i Langesund H. J. Mølbach. Deres børn:
  1. Alf Petersen, skibsfører.
  2. Andreas Mølbach Petersen, proprietær.
  3. Andrea Birgitte, g. m. kontorchef Heilemann.
  4. Caroline (Lille), g, m. ingeniør Ivar Høy.
 4. Jens Ludvig Horn, f. 1813 d. 1874, i 1835 g. m. Henriette Wilhelmine Meyer, f. 1805 d. 1873. Han var skibskaptein. Deres børn:
  1. Hans Bernhard Petersen, f. 1837 d. 1928, g. m. Karen Tveten, datter af Amund Tveten i Eidanger. Han var skibsfører og boede paa Flaatten i Eidanger, til han efter gaardens brand 26.7.1879 solgte eiendommen. I de sidste aar boede han i Kristiania. To døtre: 1. Anna, 2. Agnes, g. m. distriktslæge Lassen.
  2. Albert Cornelius Petersen, f. 1840 g, m. Louise Schou. Han var grosserer i Kristiania, firmaet Petersen & Lünenschloss.
  3. Jens Petersen, f. 1843 d. 1926. Han udvandrede til De forenede Stater, var løitnant i armeen, og døde i Pensacola.
  4. Theodor Elias Petersen, f. 1847. g. m. Mathilde Torgersen f. 1929. Han var skibskaptein, senere forsikringsagent og bor i Oslo. Hans søn, Ludvig Horn Petersen, f. 1875, bankmand, er bosat i England.
 5. Peter Magnus Petersen (se denne).
 6. Eleonore Marie, f. 1820, g. m. bager Johan Tønnessen, (se denne).

Peter Magnus Petersen,
født 1816 d. 1893, var kaptein, trælasthandler og skibsreder, gift med Karen Magdalena Wright født 1821 d. 1907.
Han blev skibskaptein i 1842 og boede paa «Fjæra» paa Bien nedre, nu ved Brogaden hvor Metalverket har sit kontor. Begyndte tidlig trælastforretning og skibsrederi med indkjøbte skibe, særlig emigrantfart paa Staterne. Selv byggede han ogsaa endel skibe, og var interesseret i «Reform» byggeselskab.
Efter at have kjøbt Holsts hus med vandtomt i 1858 kjøbte han i 1869 Riisegaarden og i 1871 Reformtomten, og drev derfra trælastudskibning. I ægteskabet var der 2 børn:

 1. Alfred P. Wright, g. m, Helene Gulbranson.
 2. Ida Petersen, g. m. Axel J. Myhre.

Familien Tollefsen,

Jens Tollefsen
f. 1796 d. 1861, var høker og kontorist,
g.I m. Ingeborg Gurine Bendixen, f. 1785 d. 1824,
g. II m. Johanne Christine Falchenberg, f. 1798 d. 1883.
Han boede først paa Herre og var stiger ved gruberne, opført som høker i Brevik i 1836; tog borgerskab som høker her i 1841 og boede, da han døde, paa Osebakken. Børn:

Peder Chr. Falchenberg Tollefsen,
f. 1829 d. 1869, var skibskaptein, i 1860 g. m. Tobine Larsdatter, f. 1833 d. 1909, født paa Hiterø. Boede paa Osebakken. Deres børn:

 1. Laurits, f. 1862 d. 1901, skibsfører, ugift.
 2. Peder Tollefsen, f. 1864, kiøbmand, g. m. Wilhelmine Tillisch, datter af skibskaptein Rudolf Tillisch, f. 1821 d. 1906 og Anne Frantsine Ludvigsen, f. 1836 d. 1895.
 3. Christian Falchenberg Tollefsen, f. 1868, besigtelsesmand, g. m. Martha Elisabeth Houlder, datter af disponent Oluf S. Houlder, bor paa Osebakken i L.matr.no. 215, som hans foreldre eiede.
Utdrag (s. 85-93) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Vis bilder av Storgata 137 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside   Søk i bokbasen