Raadhusgaden 1

L.matr.no. 13 Kammerherregaarden

av Finn C. Knudsen

Som nævnt under foregaaende gaard samlede Niels Aall et større areal, som strakte sig fra Floodeløkken og ned til Bowmanns løkke. Her byggede han den gaard, som senere kom til af blive kaldt Kammerherregaarden.
Det er ikke godt at fastslaa i hvilket aarstal han har bygget gaarden, men siden han selv i 1760, ved skifte efter hans da afdøde hustru Frederiche Sophie Rasch, opfører blandt sin formue: «Bygaarden med søebod og hauge, for 2,000 Rdl.», og man ved, at Niels Aall stod som eier af «Sømoegaarden» helt til 1777, maa man slutte, at Kammerherregaarden ikke er paabegyndt før efter 1760.
Den oprindelige grundseddels dato kjendes ikke, men man har Nicolai Benjamin Aall d. y.'s gjentagelse af igde december 1810, hvori den samlede tomt er beskrevet.
Angaaende beskrivelse af gaarden henvises til Lunds: «Porsgrund» , side 179 o. fl.

I 1777takserer Niels Aall selv gaarden for 1,550 Rdl. og overdrager den til sin søn, Jacob Aall.
I 1787sælges den til Kammerherre Severin v. Løvenskiold.
I 1814overtager sønnerne, Niels og Fritz Løvenskiold, gaarden, som de beholder til
1823da de sælger den til kjøbmand Jacob Grubbe Ottesen. I 1817 var gaarden takseret for 4,000 Spd.
I 1838blev gaarden kjøbt af Porsgrunds Kommune for 2,200 Spd.

Niels Aall
er tidligere omtalt. Hans søn,


Jacob Aall,
født 1754 d. 1826 paa Borgestad,
gift I. i 1779 med Edle Margrethe Løvenskiold, f. 1753 d. 1795,
gift II. i 1796 m. Christiane Elisabeth f. Boyesen, f. 1768 d. 1833.
Hans første hustru var datter af cancelliraad Bartholomeus Løvenskiold og hustru, Edle Margrethe Rasch. De blev gifte i 1779 og boede først i Kammerherregaarden, som da var blevet «ombygget og restaurerer paa det prægtigste». I 1787 kjøbte han af sin svigerfader «Borgestad», hvortil han flyttede, og solgte huset i Porsgrund til sin svoger, Kammerherre Severin v. Løvenskiold. Fru Edle døde i 1795, barnløs, og aaret efter giftede Aall sig med den 28-aarige enke, Christiane Elisabeth v. Cappelen, født i Skien i 1768, datter af Realf Boysen (Ording) og tidligere gift med Didrich v. Cappelen sen.
I dette ægteskab havde Aall 1 søn og 6 døtre. Af børnene vokste følgende op:

  1. Edle Margrethe, g. m. provst Realf Ottesen.
  2. Didrikke, g. m. provst Otto Chr. Ottesen. De boede i sine sidste aar paa Jønholt, hvor han døde i 1870 og hustruen i 1871.
  3. Fredrikke Sophie, g. m. skibsreder Jacob Grubbe Ottesen, boede i Kammerherregaarden. Hun blev 2den gang gift i 1849 med Henrich Jørgen Rasch, tolder i Grimstad.
  4. Benedicte Henrikke, f. 1810, døde ugift i Porsgrund i 1887, og dermed uddøde denne slægtsgren.

Pleiesønnen, Realf Cappelen, overtog Borgestad i 1823, men Aalls boede i den søndre fløi til sin død.


Severin v. Løvenskiold,
født 1743 d. 1818, var kammerherre,
giff i 1775 med Benedicte, Henrikka Aall, f. 1756 d. 1813.
Han var søn af Bartholomeus Løvenskiold paa Borgestad, og hustruen var datter af Niels Aall. De boede først i «Lagmandsgaarden».
I 1777 overtog han efter sin broder, Bartholomeus Herman v. Løvenskiold, Bolvig Jernverk. I 1787 kjøbte han Kammerherregaarden, hvor han regelmæssig boede om vinteren. Han eiede «Kjølnæs», der benyttedes som landsted.
I 1793 overtog han Fossum Jernverk af sin broder, Herman. Af de 9 børn skal her kun nævnes de to, som overtog gaarden i 1814:

  1. Niels Løvenskiold, født 1789 d. 1883, var forstjunker, gift med Anne Zacharine Paus, f. 1786 d. 1866. Han overtog Bolvig Jernverk og boede der.
  2. Fritz Løvenskiold, født 1790 d. 1869, kammerherre, i 1815 gift med Maren Paus, f. 1793 d. 1854.

Begge brødre var gift med 2 søstre, døtre af proprietær Paus paa Kjølnæs. Maren Paus blev opdraget som pleiedatter hos Jacob Aall paa Borgestad.
Sammen med broderen overtog han Bolvig, og boede paa Rafnes, som hans fader havde kjøbt i 1783. Familien Løvenskiold, Rafnes, nedstammer fra ham.


Jacob Grubbe Ottesen,
født 1785 d. 1836, kjøbmand og skibsreder,
i 1832 gift med Fredrikke Sophie Aall, f. 1800 d. 1881.
Han var søn af pastor Otto Ottesen og Christine Realfsdatter Boysen, og hustruen var datter af Jacob Aall paa Borgestad.
Før han i 1823 kjøbte denne gaard, eiede han gaarden «Første Norske», L.matr.no. 287 paa Osebakken. Som saa mange andre, havde han en tid været skibsfører, men sluttede at fare og begyndte kjøbmandsforretning.
I 1849 ægtede enken toldkasserer i Grimstad, Henrich Jørgen Rasch, yngste søn af etatsraad Chr. Rasch.

Straks efter Kommunens overtagelse af eiendommen frasolgtes løkker for 1200 Spd. Fra firtiaarene havde borgerskolen og senere ogsaa folkeskolen sine lokaler i gaardens Østre del, medens de kommunale kontorer laa paa den vestre side af hovedindgangen.
I aarene 1882-83 blev gaarden ombygget. Herunder mistede gaarden sin vakre stil, men blev muligens mere tjenlig for de praktiske behov.
Den 9de december 1901 nedbrændte «Kammerherregaarden». Det nye «Raadhus» er en murbygning, opført i 1905,

Utdrag (s. 56-61) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen