Storgaden 159

L.matr.no. 11. Floodegaarden

av Finn C. Knudsen

Denne eiendom er sammensat at flere smaa tomter, hvorpaa der i 1720 var udstedt grundbreve.
Det ser ud, som om Niels Aall i 1730 har faaet grundbrev paa en tomt her oppe, Ligesaa har Niels Aall i 1742 kjøbt 2 smaa huse, Gjert Solvesens for 50 Rdl. og Lispeth Bentsdatters for 57 Rdl. Endvidere har han kjøbt Solve Andersens hus og tomt - ogsaa slødende op til denne eiendom.
Alt dette, og enda et par grunde, han selv havde kjøbt i 1744, faar kjøbmand Søfren Nielsen et samlet grundbrev paa i 1752.
Niels Aall giver selv grundseddelen saadan paategning: «At afstaaelsen paa Solve Andersens hustomt og derefter forestaaende grundseddel til bemeldte huus beliggende tomt til min svoger Søfren Nielsen af mig er bleven overladt, attesteres».
Det vides bestemt, at Søfren Nielsen var kjøbmand i Porsgrund fra 1743, og da han eiede tomter her, kan han have opført gaarden. Niels Aalls paategning paa grundbrevet af 1754 berører kun overdragelsen af Solve Andersens tomt, saa her er ikke noget, som direkte tyder paa, at Niels Aall, som traditionen hævder, har bygget Floodegaarden. I hvertfald er gaarden bygget omkring 1744.

I 1778overtager Ditlef Rasch eiendommen.
I 1793overtager Niels Aall junior eiendommen.
I 1810overtager Hans El. Møller eiendommen.
I 1817takseres huset for 5,000 5pd.
I 1833overtages den af Jørgen Flood.
I 1855overtages Jørgen Aall Flood.
I 1868faar Ths. Heftye & Søn auktionsskjøde.
I 1872sælger firmaet den til Porsgrunds Kommune for 5,250 Spd. Kommunen benyttet den i nogen aar til folkeskole, frasolgte tomter og
I 1889solgtes gaarden til Hals & Co.
I 1892solgtes den til Halvor A. Staakkan og
I 1894til August Petersen.

Lispeth Bentsdatter, f. 1689 d. 1741,
blev i 1726 g. m. Marthin Jacob Nielsen Mølbach, søn af sagmester Niels Jacobsen Mølbach fra Skien.
De havde: Niels, f. 1720, og Johannes i 1733,


Niels Aall
vil bli nærmere omtalf under «Sømoe-gaarden».


Søfren Nielsen,
født 1715 d. 1760 - kaptein og kjøbmand,
i 1743 gift med Constance Bergh, f. 1707 d. 1780, datter af lagmand Nicolai Bergh paa Moss.
Nielsen var fra Næskilen, østenfor Arendal, og kom hid til byen i 1743. Han var da kaptein paa skibet «Haabet» og opført med en formue paa 1,000 Rdl., og har «1 dreng, 1 pige, 1 hest og 1 cariol». Efter at have bygget gaarden, nedsatte han sig som kjøbmand, og drev korn- og krambodforretning. Han var en velstaaende mand, betalte saaledes i 1749 i «Princessestyr» 16 Rdl. Ved auktionen efter hustruen, som døde i 1780, blev der solgt indbo og krambodvarer for 2,308 Rdl.
Gjennem sin hustru blev Nielsen besvogret med Niels Aall, idet dennes anden hustru var Constance Berghs søster, Benedicte. Nielsen betitles som «Seigneur». Han har stiftet et legat paa 200 Rdl. til skolens vedligehold og 200 Rdl. til Østsidens kirke og er den første, som blev begravet paa østre Porsgrunds kirkegaard. De store jernplader over ham og hans hustru ligger udenfor væggen paa høire side af den nordre indgang til kirken. I ægteskabet var der 2 børn:

 1. Dorthe Marie, f. 1743 d. samme aar.
 2. Constance, f. 1740 d. 1751.
Deres pleiedatter, Constance Bergh, datter af skipper Nicolai Bergh, blev gift med Ditlef Rasch, og en anden pleiedatter, Margrethe Bergh, blev gift med kirkeværge Henrich Berggreen.


Ditlef Rasch,
født 1731 d. 1813, mægler og lodsoldermand,
i 1759 gift med Constance Bergh, f. 1736 d. 1769.,
Han var søn af rektor Jacob Rasch og hustru, Anna Deichmann. Rasch var kun 23 aar gammel, da han fik grundbrev paa den tomt, hvorpaa han byggede sit første hus, den senere saakaldte «Morgenstierne-gaard». I 1750-aarene førte han «Anne Dorothea» paa 149 c.l.
Han byggede den første ordentlige bro over Ose-elven og havde erhvervet ret til at opkræve «bompenge», en afgift, som blev betalt, indtil bønderne i Gjerpen i 1767 nedrev bommene og tilbød sig at vedligeholde broen.
Han var med at faa istand den gjensidige brandforsikring i byen, og optog de første takster i aarene 1778 til 1781. Jordbruget maa have interesserer ham, da han forpagtede «Tolleskoven», og erholdt præmie for opdyrkning paa Vallermyrene.
Børn:

 1. Anne Dorothea. f. 1760 d. 1787,
  i 1786 gift med Folkman Freck, f. 1744 d. 1809.
 2. Constance, f. 1762 d. 1828, i 1783 g. I. med kaptein Henrich Bruun, og i 1797 g. II. med kjøbmand Jens Kiill (se under «Morgenstierne-gaarden»).


Niels Aall,
født 1769 d. 1854 paa Ulefos,
i 1794 g. I. m. Marianne Møller f. 1774 d. 1796,
i 1804 g. II. med Christine Johanne Blom. f, 1782 d. 1868.
Aall var ældste søn af Nicolai Benjamin Aall og hustru, Amborg Wesselstoft. Marianne Møller var datter af landfysikus Hans Møller og hustru, Eleonore Hedvig Rasch.
Børn:

 1. Nicolai Benjamin.
 2. Hanna Hedvig.

Efter nogen aars ophold i udlandet bosatte Aall sig her. I 1800 var Aall blevet medeier i Menstad gaard, som han kjøbte af dr. Hans Møller for 3,500 Rdl. Senere kjøbte han Brekke gaard i Skien. Efter faderen overtog han i 1807 Aalle-gaarden. Menstad solgte han i 1819 til Carl Møller. Aall boede som nygift paa Menstad.
I 1804 ægtede han Christine Johanne Blom, datter af skibsreder og handelsmand i Skien, Hans Christophersen Blom og hustru, Elisabeth Catharina Rougtvedt, hvis fader var kammerraad og foged i Bamble, Andreas Rougtvedt.
Aall lod i aarene 1805 og 1814 opføre hovedbygningen paa Ulefos og Lille-Ulefos gaard, og boede senere paa Ulefos. Han deltog med iver og hæder i det politiske liv og blev Statsraad.
Indtil Aall i 1810 solgte gaarden til sin svoger, Hans El. Møller, var den én-etages. Taksten i 1797 var 3,500 Rdl. og i 1807 3,800 Rdl. Den beskrives i taksten af 1807 saaledes: En etage, 61 × 10 alen, 9 værelser foruden kjøkken, 8 kakkelovne, 19 fag vinduer. Paa nordsiden bryggerhus. Søndre side 99 × 10 alen fløi, med én dobbelt kakkelovn. Baghusbygning 45 alen lang. Søbod i 3 etager.


Hans Eleonordus Møller,
født 1780 d. 1860 paa Ekeli,
i 1801 gift med Inger Aall, f. 1774 d. 1856.
Han var søn af landfysikus Hans Møller, og hustruen var datter af Nicolai Benjamin Aall. Efter at have kjøbt gaarden i 1810, paabyggede han hovedbygningen én etage.
Sammen med svogeren, Niels Aall, dannede han et handelsselskab, Aall & Møller, hvori Aall indskjød kontanter og varer for 100,000 Rdl. Forretningen bragte tab. Møller drev selv skibsrederi og trælasthandel. Han byggede Ekeli, hvor han boede, og ombyggede Aakre.
Børn:

 1. Hans Eleonardus, f. 1804, g. m. Amborg Laura Aall.
 2. Simonine, f, 1810, g. m. Niels Egidius Gasmann.
 3. Marianne, f. 1812, g. m. amtmand Aall.


Jørgen Flood,
født 1792 d. 1867 - kjøbmand og dansk vice consul,
i 1818 gift med Hanna Aall, f. 1796 d. 1863.
Flood var søn af kjøbmand Peder Jørgensen Flood i Skien og hustru, Inger Jørgensen Wesselstoft. Hustruen var datter af Eidsvoldsmanden, Jørgen Aall. Flood boede paa søndre Tveten i Eidanger, hvor vistnok de fleste af hans børn blev født.
Sammen med broderen, Elias M. Flood, dannede han i 1817 firmaet J. & E. M. Flood, der drev en stor forretning i korn og manufaktur, tobaksfabrik etc., med forretningslokale i den saakaldte «Floodebutik» i Langbakken. Firmaet havde lagere i sjøbodene paa Friisebryggen og Jeremiassens plads. I 1833 flyttede firmaet ind i «Floodegaarden». I 1837 blev han valgt til byens første ordfører. I 1841 kjøbte Jørgen Flood Bolvig Jernverk og flyttede i 1847 til Vold. Hustruen døde der i 1863, og Flood reiste til Grimstad, hvor han døde i 1867.
Børn:

 1. Jørgen Aall, f. 1820 - se denne.
 2. Birgitte, f. 1825, g. i 1845 m. toldkasserer Andreas Hansen. f. 1802.
 3. Fritz Trampe, f. 1826 - se denne.
 4. Niels Weyer Aall, f. 1827 d. 1910, ugift,
 5. Nina, f. 1829, g. m. kaptein Engelhart.
 6. Marianne, f. 1830, g, m. doktor Vetlesen - se denne,
 7. Constance, f. 1834, g. m. kjøbmand Niels Mathiesen.


Jørgen Aall Flood,
født 1820 d. 1892 - assurancedirektør og consul,
gift med Anna Cathrine Bæhr, f. 1825 d. 1886.
Flood blev optaget i firmaet J. & E. M. Flood i 1855. Direktør i Første Norske Assuranceforening siden 1861. Efter sin onkel, E. M. Flood, arvede han Nedre Borge gaard, som han i 1866 solgte. Efter firmaets opløsning i 1865, boede han i det hus ovenfor Osebro, som kaptein Edvard Funnemark havde bygget, og som nu eies af dr. Birkeland.
Børn:

 1. Fredrikke Caroline Elise (Lilly) f. 1844, i 1869 gift med distriktslæge Rich. Clason, f. 1841.
 2. Carl Gustav Flood, f. 1847, o.r.sagfører og byskriver i Bergen.
 3. Adolph Fredrik Flood, f. 1849,
 4. Kjel Emil Flood, f. 1853.
 5. Fritz Flood, f. 1856.
 6. Jørgen Flood, f. 1858.
 7. Cato Flood, f. 1860.
 8. Anna Flood, f. 1802.

Efter firmaets fallit overtog bankierfirmaet Ths. Johs. Heftye & Søn de faste aktiva, og solgte i 1872 denne gaard til kommunen.
Allerede i Jørgen Aall Floods tid blev der bortsat tomter langs Lille-elvgaden, i 1860-aarene, og kommunen frasolgte flere tomter, bl. a. til Jernbanen. Vandtomten blev dampskibsbrygge. Ved salget til Hals & Co. beholdt kommunen den saakaldte Floodeløkke.


August Petersen,
født 1867 d. 1926, kjøbmand,
g. m. Mathea Jensen.
Han tog borgerskab som kjøbmand i 1889 og kjøbte gaarden i 1894.
Børn:

 1. Trygve Petersen, kjøbmand.
 2. Borghild, g. m. fabrikeier Berg-Hanssen.
Utdrag (s. 40-45) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Vis bilder av Storgata 159 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside   Søk i bokbasen