L.matr.no. 25. Aalle-gaarden - Baumanngaarden

av F.C. Knudsen

Først paa 1700 fallet sees James Bowmann at have faaet grundbrev paa en stor eiendom, hvoraf svares 14 Rdl. i aarlig grundleie til Bjørntvedt.
Bowmann døde i 1730 og enken giftede sig i 1732 med Hans Kierulf, hvorved denne kom til at overtage eiendommen.

I 1746 holdes auktion efter avdøde cancelliraad Kierulf over hans gaard som beskrives saaledes: «2 etager i høiden, I 2 jern kakkelovne i værelserne samt en indmuret bryggekjedel med laag, aparte udhuser og gaardsrum med springvand udi; item en søebod tilligemed et lidet logihus, staaende strags ved bryggen, hvorudi én kakkelovn, frugt-, urte- og engehauge, samt bolverk og lasteplads».
Cancelliraad Løvenskiold kjøber eiendommen for 2,201 Rdl. Det i beskrivelsen nævnte springvand i gaardsrummet er senere, antagelig i Niels Johnsens tid, forlenget ud i Aallegaden, eller Skolegaden som den nu kaldes. Her stod indtil byen i 1868 fik sit eget vandverk, en vandpost, hvorfra husene i nabolaget hentede sit vand. Paa veien op til Bjørntvedt, i krydset ved Høegh-alléen, der hvor bestyrer Tovsens hus nu staar, var et stort vandhus, hvorfra vandet i trærør lededes ned til vandposten i Aallegaden.
14/10 1754 sælger Løvenskiold gaarden til cancelliraad Ulrich Schnell for samme beløb.
I 1756 tilkjøbte Schnell af Anders Høegh Kittil-Lisbeths hustomt og hauger, samt David Nilsen Jydes hauge, saaledes som beskrivelse og kart af 1761 viser. Kartet eksisterer endnu og opbevares paa Borgermesterens kontor.
Grundleien er derefter Rdl. 16, 48/ og blev samme aar indløst med 420 Rdl., dansk courant.
1770kjøbte Nicolai Benjamin Aall eiendommen.
1817sælger hans søn, Statsraad Niels Aall, eiendommen til Paul Linaae for 3,500 Spd. Huset var takseret for 3,000 Spd.
1831sælges den til Niels Johnsen
1850til dennes svigersøn, Niels Vauvert, for 2,100 Spd.
1877sælger dennes søn, Mathias Vauvert, eiendommen til consul Albert Baumann, som eiede den til den nedbrændte 14de april 1908.

Paa selve hustomten er nu opført 2 to-etages murgaarde, Direktør H. E. Pohlmann's og Frøken Ytterbøe's, og hele eiendommen er udstykket i tomter, den saakaldte Baumannby.


James Bowmann,
født 1681 i England d. 1730,
gift med Else Søfrensdatter Brinch, født i Arendal 1694 d. 1746.
Bowmann oparbeidede en stor trælastforretning med skibsrederi, ligesom han eiede sagene paa Herre. Han har øiensynlig bygget gaarden omkring 1710, i hvertfald eiede han gaarden i 1714. I 1716 er han i skattemandtallet opført med en skat af 40 Rdl. Børn:

 1. Karen, f. 1712 d. 1797, ugift, bisat i Kirken. Hun eiede i 1773 hus pad den saakaldte «Controllør-Haugen» - nu Kirkehaugen.
 2. Marie, f. 1714 d. ung.
 3. Søren, f. 1715, gift I. i 1731 med Karen Jensdatter, gift II. i 1755 med Hedvig Ulricha Eliesen (en søster af Justisraad Christian Anchers hustru). Deres søn, Hans, f. 1749 d. 1797. Søren Bowmann forpagtede Bjørntvedt af baron Severin Løvenskiold. I 1752 holdt han frivillig auktion paa Bjørntvedt over besætning og redskaber.
 4. Thomas, f. 1718 d. 1769 hos sin søster Karen.
 5. Marie Christine, f. 1720 d. 1761; hun var fadder hos Niels Aall i 1737, gift i 1739 med Petter Chr. Jørgensen, skibsreder i Langesund.
 6. James, f. 1722.
 7. Lars, f. 1725 d. 1764. Om ham, se under L.matr.no. 32, «Hammondgaarden».
 8. Hanna, f. 1729.
 9. Jacobine, f. 1731, efter faderens død. I 1755 gift med Stian Herlofsen, Arendal.

Cancelliraad Hans Jensen Kierulf,
født 1699 d. 1743.
Han var bror af Sorenskriver i Bamble, Søren Kierulf, og drev trælasthandel i Porsgrund.
I 1732 blev han gift med James Bowmanns enke, Else Brinch, og overtog med hende Bowmanns gaard og forretning. I 1742 kjøbte han af Niels Jacobsen dennes løkke «Myren» kaldet, som laa op til Kierulfs eiendom.
I ægteskabet var der 2 børn

 1. James, født i 1733.
 2. Jens Andreas, født 1735.

Kierulf døde i 1743 og hustruen 1746.
Paa auktionen efter hende, 29de juli s. a., kjøber Cancelliraad Løvenskiold eiendommen, og solgte den igjen 14de oktober 1754 til Ulrich Schnell.


Ulrich Fredrich Schnell,
født 1699 d. 1771, jernverkseier og cancelliraad,
i 1751 gift med Anna Dorothea Rasch, f. 1725 d. 1759.
Han var søn af foged i Telemarken, Jørgen Schnell, blev Regimentskvartermester og By- og Raadstueskriver i Kristiania. Hustruen var datter af Rektor Jacob Rasch og Anna Deichmann.
Allerede i 1720-aarene sees han at have været fadder her i byen. Gjennem sine svogre Raschs og Deichmanns var han knyttet til Porsgrund. I 1725 havde han kjøbt Baaseland (Næs) Jernverk, og da han blev gift, slog han sig ned her i byen. I 1740 blev han Cancelliraad. Gaarden «KjøInæs» eiede han til sin død, da den blev solgt til hr. Thomas Frølund for 900 Rdl, Schnell ydede del vesentligste bidrag til bygning af Østsidens Kirke i 1759.
I ægteskabet var der 2 børn:

 1. Jacob Schnell, f. 1753. Han overtog Jernverket efter faderen, blev adlet i 1792, og solgte i 1799 Jernverket til Jacob Aall, hvorefter han flyttede til Danmark.
 2. Magdalene, gift med Amtmand Lachmann.

Nicoloi Benjamin Aall,
f. 1739 d. 1798, ældste søn af Niels Aall,
i 1769 gift med Amborg Jørgensdatter Wesselstoft, f. 1741 d. 1815.
I 1759 tog Aall theologisk eksamen, men gik senere ind i faderens forretning. Fra 1775 var Aall medeier i Ulefos Verk, og i 1782 kjøbte han hele verket med tilhørende eiendomme, blandt mange andre ogsaa Bjørntvedt gaard. Sammen med Didrich v. Cappelen anlagde han i 1796 Reberbanen i Vestre Porsgrund. Familien førte i Aallegaarden, som gaarden kaldtes efter ham, et stort og selskabeligt hus, men Aall var selv en meget nøgtern mand. Hustruen roses som en prægtig moder og særlig kyndig i den ædle kjøkkenkunst.

I 1780 kjøbte han Gaasegrund (Roligheden) efter Carl Deichmann, og opførte der i 1783 sit vakre landsted med have og parkanlæg. Familien boede der om sommeren.

I 1796 eiede Aall følgende skibe:

Porsgrund157c.l.skipper Just Wright
Haabet105c.l.skipper Louis Vauvert
Enigheden183½c.l.skipper Joachim Borse
De 4 Brødre114c.l.skipper Christian Kruuse
Emanuel152½c.l.skipper Johan Altenburg
Justitia108½c.l.skipper Hans Quist
Aall69c.l.skipper Hans Michael Hall
Ambrocia58¾c.l.skipper Erik Traag
De 3 Søstre129½c.l.skipper Anders Hall
Norske Løve148½c.l.skipper Lars Iversen
Langesund113c.l.skipper Christen Traag

Aall holdt paa at opføre en herskabelig bygning paa Bjørntvedt og havde den ene fløibygning færdig, da han døde den 16de januar 1798. I ægteskabet var der 4 sønner og 3 døtre:

 1. Niels Aall, f. 1769 d. 1854, er omtalt under «Floodegaarden».
 2. Jørgen Aall, f. 1771 d. 1833 vil blive omtalt under L.matr.no. 33.
 3. Benedicte Henricka, f. 1772 d. 1812, gift med Ulrich Fredrich v. Cappelen, vil blive omtalt under L.matr.no. 152.
 4. Jacob Aall, f. 1773 d. 1844, til Næs Jernverk.
 5. Inger, f. 1774 d. 1856, gift med Hans El. Møller.
 6. Nicolai Benjamin Aall, f. 1776 d. 1811, gift med Anna Cathrine Iversen - omtalt under Bjørntvedt.
 7. Constance Aall, f. 1778 d. 1842, gift med Statshauptmand P. D. S. Herlofson.

Ved skiftet i 1800 overtog Niels Aall gaarden, og solgte den i 1817 til Paul Linaae.


Paul Linaae,
født 1790 d. 1866,
i 1824 gift med Marianne Aall, f. 1801 d. 1826.
Han var søn af lodsoldermand i Langesund, Hans Lund Linaae og hustruen var datter af Jørgen Aall.
Linaae-slægten kom hertil fra Linaa i Silkeborg sogn ved Aarhus. Det første medlem af slægten her var Hans Rasmussen Linaae, f. 1705 d. 1759, gift i Langesund i 1739 med Hedvig Hansdatter Lund, f. 1710 d. 1753. Hun var datter af Hans Lund og hustru, Magdalene, der er opført i mandtallet for Langesund 1716. Hans R. Linaae er opført i 1743 som kjøbmand i Langesund med en formue av 1200 Rdl. De havde 7 børn, hvoriblandt:
Hans Lund Linaae, f. 1747 d. 1631, gift II. i 1782 med Alet Cathrine Siewers, f. 1750 d. 1840, datter af Iver Siewers i Langesund. Hans Linaae var lodsoldermand i Langesund og boede i den gaard vestenfor toldboden, som senere blev Johnsens hotel, og som nedbrændte omkring 1900. 6 børn:

 1. Hedvig, f. 1774 d. 1863 i Vestre Porsgrund, ugift.
 2. Marie, f. 1785 d. 1819, i 1816 g. m. kjøbmand Christian Bruun.
 3. Jørgen. f. 1787 d. 1876, i 1822 g. m. Mette Borelly Erboe, f. 1793 d. 1855. Han var kaptein og bosat i Linaaegaarden paa Vestsiden.
 4. Karen, f. 1788 d. 1847, i 1821 g. m. Christian Bruun.
 5. Paul, f. 1790 d. 1866, i 1824 g. m. Marianne Aall, f. 1801 d. 1826.

Jørgen Linaae
var skibskaptein og skibsreder og eiede «Linaaegaarden» paa Vestsiden. I aarene 1651 og 1854 var han storthingssuppleant. Borellyfamilien var udvandret fra Frankrige under revolutionen og havde bosat sig i Arendal.
Børn:

 1. Marie Bruun, f. 1823.
 2. Marie Elise Charlotte, f. 1828.
 3. Hans Borelly, f. 1826 d. 1871, kjøbmand, g. m. Helle Bolette Krefting, f. 1835. Deres søn Carl Jørgen, f. 1859. Linaae handlede i L.m.no. 204a ved Osebro.
 4. Laura, f. 1829 d. 1911, ugift, Iærerinde.
 5. Jørgen, f. 1832 d. 1862, som kaptein.
 6. Jean Borelly, f. 1835, skibsmægler i Sandefjord, g. m. Severine Mathilde Berrum.
 7. Marianne, f. 1833 d. 1896, g. m. C. O. Wright, f. 1813 d. 1900.
 8. Hanna Bruun, f. 1837 d. 1872, i 1863 g. m. kaptein Simon Wright, søn af Just Wright i Langesund.

Som ung foretog Paul Linaae flere reiser til udlandet, hvoretter han kom paa kontoret hos Aall. Efterat han blev gift drev han trælasthandel. Linaae var kunstnerisk anlagt, studerte malerkunst i England og Tyskland og spillede meget godt violin. Han opholdt sig flere aar i Sverige som forvalter af en messingfabrik samt hos grev Bonde paa Sävstadholm. Statsminister Louis de Geer skriver i sine «Minnen»:

Til lärare uti ritning och målning med vattenfärg fick jag en norsk artist vid navn Linaae, som var anstäld vid den af grefve Adolf Rosen anlagde mekaniska verkstaden i Nyköping, ock som blef en af både gamla ock unga afhollen vän för Stiernholmfamilien. Han hade studerat akvarellmålning i England ock var en skicklig affärskarl. I segling, jakt ock fiske var han en fulländad sportsman, ock som han dertil sjöng ock spelade fiol, kunde min far aldrig funnit någon, som mera delade hans smak i alla riktningar.

Fra omkring 1834 var han bestyrer paa Bolvig Jernverk og for Cappelens Enkes eiendomme i Porsgrund. Ved sin død var han bogholder i «Første Norske».


Niels Johnsen,
er omtalt under «Tollefsens gaard». Han rev som nævnt den gamle gaard og byggede en ny én-etages.


Niels Vauvert,
er ogsaa omtalt foran.


Mathias Vauvert,
født 1841 d. 1902, søn af kjøbmand Niels Vauvert, i 1867 gift med Louise Vauvert, f. 1847 d. 1902, datter af Louis Vauvert paa Traag.
Han var consul og drev sammen med Simon Høegh under firma Vauvert og Høegh skibsbyggeri paa tomten foran Baumanngaarden. Firmaet drev ogsaa skibsrederi, isforretning, snellefabrik m. v. Efter firmaets opløsning blev han kasserer i Porsgrunds Sparebank.
Han boede nogen aar i «Gasmanngaarden», som firmaet eiede, og byggede i sytti-aarene den store villa «Løkka», nu Grand Hotel.


Albert Baumann
født 1844 d. 1901, søn af foged Baumann,
gift med Marie Christensen fra Sandefjord.
Han var løitnant i Marinen og blev i 1874 ansat som bestyrer af Porsgrunds Sjømandsskole og kjøbte da denne eiendom. Gaarden nedbrændte i 1908.
I brochyren: «To gamle Porsgrundshjem» har arkitekt H. Børve beskrevet den gamle «Aallegaard». Deres børn:

 1. Johanne, g. m. direktør H. E. Pohlmann.
 2. Lilly, g. m. direktør Niels Nielsen. Oslo.
Utdrag (s. 93-101) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen