Storgaden no. 204

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 214.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 16,

i 1762eier vistnok Hans Hansen Quist huset.
1778 brandtakst paa Svend Borgs hus400Rdl.
19/61790 skjøde til Hans Quist.
9/121813skjøde fra Hans Quists enke til Jacob Ottesen for 3166Rb.d.
1/121814faar Ottesen grundbrev paa tomten med engløkke og fjære af 83 alen længde de til Kulhuset.
25/101817auk.skjøde til Chr. Paus, Kjølnæs, paa huset for400Spd.
11/21818skjøde fra Chr. Paus til Erik Knudsen 400Spd.
4/91832skjøde fra Ottesen til Erik Knudsen paa sjøbod imed bolverk, engløkke og hauge for1500Spd.
4/91832skifte efter Erik Knudsens kone Berthe Marie Frogner paa samtlige eiendommer gaarden Borge med Borgeskoven, løsøre, hus, løkke og slæp med 3 boder.
1843brandtakst, huset er 29½ × 16½ alen2550Spd.
1862do.3280Spd.
1/21866skjøde fra A. W. Gjersø til Ingeborg Knudsen
29/51873skjøde fra Ingeborg Knudsen til Hans Iversen for2100Spd.
12/71904skjøde fra Iversen og hustrus arvinger til L. N. Knudsen12575kr.
4/81909skjøde fra N. L. Knudsen til P. S. Christensen18000 kr.
1940skjøde fra P. S. Christensen til murer Alb. Monsen

Svend Borg f. 1728 d. 1788
g. 1 m. N. N. f. 1725 d. 1778
g. 2 m. Anne Margrethe Olsdtr. f. 1732 d. 1810.
Borg var kobbersmed og ant. søn af Anders Borg i Gjerpen. Han kan ikke sees at have havt barn til daaben. Enken døde i Halls gd. no. 2.


Familien Quist.
Lensmand i Eidanger Hans Jensen Quist f. 1704 d. 1763
boede paa Tveten og var lensmand fra 1737 til 1761. Han havde to sønner:

 1. Hans Hansen Quist - se nedenfor.
 2. Simon Quist f. 1732 d. 1806, g. m. Ellen Fermann, fra Skien, f. 1735 d. 1797. De boede paa Søndre Tveten. Quist var skipper og førte i 1769 «Anne Sophie» 161 c.l. bygget i Larvig, hjemmehørende i Porsgrund. l 1801 boede han hos brodersønnen i nærværende gaard, men er begravet i Langesund. De havde børnene:
  1. Berthel Simonsen Quist f. 1770, var sjømand.
  2. Maren Quist f. 1776, i 1799 g. m. Christian Arweschoug Jynge, se Kjølnæsgaden no. 1.
 3. En datter N. N. f. 1729 d. 1768, g. m. Peder Engebretsen Bratsberg, se Storgaden no. 169.

Ad a) Hans Hansen Quist i 1753 g. m. Gunhild Margrethe Arwescheug, f. 1732 datter af Berthel Arweschoug i Storgaden no. 176. Quist var skipper, nævnes i 1762 som borger paa Osebakken, og er muligens omkommen paa sjøen, siden han ikke findes i kirkebøgerne. Det maa antages at han eiede denne gaard, og at sønnen Hans Quist jun. ikke har kunnet overtage den ved faderens død, saa den blev solgt til Svend Borg, og at sønnen har kjøbt den igjen i 1799. Svend Borg nævnes i grundbrevet til Ottesen, som tidligere eier. De havde 7 børn født mellem 1753 og 1763, hvoraf skal nævnes:
a-1) Hans Quist f. 1753 - se nedenfor.
a-5) Karen Quist f. 1759, i 1796 g. m. controllør Niels Wisløff.
a-7) Jens Christian Quist f. 1763. Det er mulig at den skipper Hans Quist Jensen, som ca. 1820 boede i Helgeroen er hans søn.
Ad a-1) Hans Quist f. 1753 d. før 1807, g. m. Karen Susanne Jensen f. 1774 d. 1814. Han var skipper og førte i 1790 skib «Justitia» 108½ c.l. for Nic. Benj. Aall og var opført i mandtallet for 1801. I 1813 solgte enken huset og kjøbte Storgaden no. 194, hvor hun døde. Maren Fransisca Paus siger i sin dagbog, at hendes Fritz Løvenskiold paa auktionen efter madame Quist 21de april 1814 kjøbte adskilligt. Quist maa saaledes have havt et pent hjem, siden Løvenskiold vilde kjøbe ting der til sit nye hjem paa Rafnes. De havde 3 børn:

 1. Eleonore Caroline f. 1799 conf. 1814.
 2. Bartholomeus Quist f. 1802.
 3. Maria Magdalene f. 1805, g. m. skipper Gotfred Schultz, Storgaden no. 196.


Jacob Ottesen
har ikke boet i huset, som han solgte i 1817, men han beholdt sjøboden og løkken, som han først solgte i 1832 til husets daværende eier Erik Knudsen. Da Paus solgte huset i 1818 nævner han i skjødet, at Bartholomeus Bruun bor i huset.
Skipper Bartholomeus Herman Bruun f. 1773 d. 1836 paa Osebakken, var i 1806 g. m. Anne Sabine Schumann f. 1778 d. 1842, der var fra Skien og søster af Gotfr. Lebr. Schultz's kone. Bruun har muligens ført skib fra andre byer, da han ikke findes blandt førere af skibe hjemmehørende her i byen. De havde børnene:

 1. Jens Gustav Bruun f. 1808,
 2. Elisabeth Bruun f. 1811.

I 1816 har han eiet hus paa Osebakken, da han oprettede en tinglæst leiekontrakt med skipper Jørgen Traag, hvori han «bortleier sin eiende gaard Paa Osebakken, nemlig den saakaldte «Skogstue» med fri adgang saavel til vand som landsiden». Leien var 20 Spd. om aaret saa længe Traag ønskede.
Bruun var søn af forvalter paa Herre Jens Bruun g. 1 m. Elisabeth Johnsdtr. d. 1781 paa Herre. g. 2 m. Karen Eeg, datter af Abraham Eeg, se E. P. side 107. Deres børn var:

 1. Ellen Kristine Margrethe f. 1771 d. 1811, i 1795 g. m. Iver Førre f. 1775, se E. P. side 75.
 2. Bartholomeus Herman f. 1773, se ovenfor.
 3. Simon Bruun f. 1784.
 4. Abraham Bruun f. 1785, i 1812 g. m. Judith Cathrine Høst f. 1787 d. 1874, som enke. Han var kontorist hos kammerherre Løvenskiold og siden dennes forvalter paa Herre. Maren Fransisca Paus omtaler ham ofte i sin dagbog. De havde 3 børn:
  1. Jens Gustav Bruun f. 1814.
  2. Fredrikke Ernstine B. f. 1820 g. m. forvalter Paul Paulsen.
  3. Juliane Louise Bruun f. 1327.
 5. Jens Gustav Bruun f. 1787.
 6. Anders Mørk Bruun f. 1790.


Erik Knudsen f. 1785 d. 1856
g. 1 m. Berthe Marie Johhnsen, Frogner, f. 1788 d. 1832,
i 1833 g. 2 m, Ingeborg Evendtr f. 1800 d. 1883, datter af oldermand Even Jacobsen, se Kjølnæsgaden no. 10.
Erik Knudsen var vistnok søn af Berthel Knudsen, omtalt under Kjølnæsgaden no. 8. Slægten skal være fra Lunde i Telemarken. Han var først skipper og blev høker i 1828. I 1817 eiede han mat. no. 58 i Vestre Porsgrund, takst 300 Spd. i 1818 kjøbte han nærværende hus og i 1832 den tilhørende engløkke med sjøbod, brygge etz.

I 1822 solgte har sin skonnert «Friheden» 59 c.l. for 3100 Spd., men eiede i 1832 slup «Tvende Brødre» 12 c.l., og bygget i 1840 årene nogen mindre fartøier paa Osebakken: «Elida» 66 c.l. og «Marthin Luther» 35 c.l. I 1852 byggede har skonnert «Elena» 22½ c.I.

Fra 1829 eiede han 5 skind i Søndre Ballestad. Af skiftet i 1832 efter hans første hustru sees han ogsaa at have eiet «Vestre Borge» og «Borgeskoven», som han i 1823 kjøbte af Const. Rasch for 750 Spd. Han havde ogsaa en sjøbod ved Lilleelven i 1825/26 drev kornhandel paa Danmark. En datter i første ægteskab: Berthe Christine Knudsen f. 1815 blev i 1845 g. m, skipper Anders Valle Gjersø f. 1815. Han overdrog i 1866 sin part i eiendommen til hustruen af 2det ægteskab Ingeborg Knudsen. Enken kjøbte nabohuset Storgaden no. 202 i 1857 og beholdt nærværende gaard til 1873.


Hans Iversen f. 1822 d. 1902
i 1854 g. m. Nicoline Christensen Sommer f. 1822 d. 1903, datter af lods Christen Johnsen og Anne Elisabeth Sommer, se E. P. side 262. .
Iversen var søn af overtoldbetjent Jens Iversen d. 1863 og Henrikke Cathrine Claumann d. 1853, der ogsaa havde datteren Pauline Cicilie g. m. skipper Simon Simonsen se E. P. side 32.

Hans blev skipper og førte flere skibe: i 1858 «Amelie» 306 c.l. og fra 1870 «Gungner» 282½ c.l. begge i emigrantfarten og «Dr. Mezger» 308½ c.l., alle tre for P. Petersen, i 1882 «Juno» 999 reg. t. for Louis Vauvert. Den 21de april seilte «Amelia» fra, Skien med 400 passagerer og ankom til en havn nær Quebec den 29de mai. De havde 3 sønner:

 1. Jens Christian Iversen f. 1857, g. m ... Langren. Han eiede gaarden Tolleskoven og drev i mineralvandfabrik.
 2. Carl Anthon Iversen f. 1862.
 3. Kristen Iversen f. 1868, sjømand.


Lars N. Knudsen f. 1848 d. 1926
g. m. Elise Bakke f. 1845 d. 1927.
var søn af Carl Christian Knudsen f. 1818 d. 1835 paa Vestsiden, og var bror af seilmager K. A. Knudsen f. 1846. I 1872 fik han skipperborgerskab, boede først paa Laurasgave, eiede derefter Vestre Borge. Han førte først «Harmonia» 410 reg. t. for sin far, i 1880 bark «Cuba» 212 reg. t. bygget i Porsgrund 1868 for Erik Rasmussen, i 1890 «Ansgar» 380 reg.t. som han havde indkjøbt. Fra 1903 «Insula Capri» 379 reg.t., bygget i Arendal i 1869, og i 1909 «Marie» 387 reg.t. bygget i Brake i 1866. Disse tre sidste eiede han selv. Deres børn er:

 1. Karl Knudsen, Enger, gaardbruger i Eidanger.
 2. Benny K. g. m. advokat Sunde, Skien.
 3. Martha Knudsen.


Peder Sevrin Christensen f. 1857 i Solum d. 1942
g. m. Grethe Marie Lieungh f. 1858 i Oslo d. 1942, datter af apotheker Lieungh.
Christensen var søn af skibstømmermand Christen Sørensen, Solum, blev skibsfører og førte i ca. 25 aar dampskibene «Christiania» og «Odin» for Winge & Co. Oslo, til han kjøbte dette hus i 1909, og begynte kjøbmandsforretning, var kulhandler og eiede slæbebaaden «Gerda» og flere lægtere. Deres børn er:

 1. Ingrid C. g. m. kjøbmand G. S. Ahlbom.
 2. Asbjørg C. telefondame.
 3. Birgit C. kontordame.
 4. Christen Halvard Christensen telefonformand.
Utdrag (s. 135-139) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen