Storgaden 131

L.matr.no. 29. Gasmanngaarden - Victoria Hotel

av Finn C. Knudsen

I 1720 fik Lars Syfursen grundbrev «paa tomt eller engehauge, hvorpaa hans huus er bestående». Det var en stor tomt, hvorfor betaltes i aarlig grundleie 2 Rdl. 48 sk. og svaredes 3 slaattedage.
I 1750- 60eies gaarden af Niels Hansen skrædder.
I 1701eier Abraham Eeg gaarden.
I 1778er brandtaksten paa huset 150 Rdl.
I 1784overtager kaptein Sivert Backa gaarden. Han byggede den store 2-etages gaard, som i brandprotokollen for 1807 beskrives saaledes: 2 etager høi, 31 alen lang og 18 alen bred. 31 fag vinduer, 14 værelser og store sidebygninger. Takst 3,560 Rdl.
I 1811kjøbte consul Jens Gasmann gaarden.
I 1817var huset takseret for 4,000 Spd.
I 1851faar Simon Karenius Høegh auktionsskjøde.
I 1874overtager hans søn, Simon Høegh, gaarden.
I 1883kjøber consul Mathias Vauvert gaarden.
I 1891sælges den til hoteleier H. B. Nielsen, som
I 1911overdrager den til N. P. Sønderskov.

Niels Hansen,
Om ham vides kun, at han var skredder, og at hans hustru, Maren Bakke, leiede pladsen Toldskougen for 6 Rdl. aarlig leie, til Lars Bowmann overtog den i 1763.


Abraham Eeg,
skipper, g. m. Hedvig Sivertsdatter Backe, f. 1732 d. 1816 paa Herre.
Hun var datter af sergeant Sivert Larsen Backe og Maren Rolfsdatter Tvedt, som var datter af Rolf Evensen, der eiede L.m.no. 19. I 1742 eiede Sivert Backe hus beliggende ved Lispet Bentsdatters hus (paa Floodeløkken), som Niels Aall da kjøbte. Backe blev gift i 1728, og ved datteren Ellens barndaab i 1730 var følgende faddere: Madame Pastor Friedrich Meier, Seigneur Errenst Schweder, Monsieur Friedrich Proph, Seigneur Pastor Volf.
Efter 1742 boede de paa Osebakken, paa Borgestad grund, og deres hus blev i 1784, efter Maren Backes død, solgt til Sr. Werner for 180 Rdl, I 1750 førte Eeg skibet «Mette Cathrine» paa 33 c.l.
Børn:

 1. Sivert Backa, f. 1757.
 2. Jørgine, f. 1759 d. 1814, g. m. kontrollør Bastholm, Skien.
 3. Karen, g. m. forvalter Jens Bruun paa Herre.
 4. Elisabeth.

Sivert Backa,
født 1757 d. 1814, skibskaptein og kjøbmand,
i 1787 g. I. m. Ellen Marie Bergh, f. 1706 d. 1793.
i 1794 g. II. m, Karen Petronelle Bergh, f. 1770 d. 1829, begge døtre af skibsfører Christen Bergh paa Osebakken.
Backa, søn af Abraham Eeg, var først sjømand; førte i 1790 «Haabet». Efterat han i 1784 overtog eiendommen, har han bygget den store 2-etages gaard og senere slaaet sig ned som kjøbmand og kornhandler. I 1797 er huset takseret for 3,310 Rdl. I 1799 kjøbte han sammen med Dr. Radisch Jønholt gaard, som i 1803 solgtes til toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch. Skrukkerød og Jønholt gaards grundleier solgte han i 1811 til consul Jens Gasmann, som da samtidig kjøbte Backas gaard. Backa var en god ven af presten Jeremias Hagerup og opkaldte en af sine sønner efter ham.
Børn:

 1. Abraham, g. m. Benedicte Henrikke Bruun,
 2. Ellen Maria, f. 1793.
 3. Hans Jacob, f. 1794 d. 1840, i 1833 g. m. Henriette Andrea Vauvert, f 1814 d. 1852. Han førte i 1825 U. F. Cudrios «Venskabet», 80 c.l., og i 1828 var han fadder til digteren Henrik Ibsen.
 4. Eleonore, f. 1794 d. 1856, g. m. matros Jacob Nygaard.
 5. Bernt Anker, f. 1802 d. 1862, skibskaptein, i 1837 g. m. Magnine Vauvert, f. 1817 d. 1891. Henriette og Magnine var begge døtre af havnefoged Fredrik Vauvert. Børn: Carenius, f. 1840, Charlotte. f. 1842, Berntine, f. 1844 d. 1932.
 6. Jeremias Hagerup, f. 1804 d. 1851 i Yarmouth. Han blev skibsfører i 1835, i 1834 g. m. Sophie Margrethe Willumsen, f. 1812 d. 1884, datter af skibsfører Willum Willumsen og Eleonore Dorothea Schwarck. Deres søn, Abraham Hans Sivertsen Backa, f. 1842 d. 1914, i 1872 g. m. Karen Simonine Folkman, f. 1843 d. 1925. Disses søn er Jeremias Hagerup Backa, revisor.
  Abraham Backa var skibskaptein, førte i en aarrække d/s «Traag», som eiedes af Traag Iscompani, og anvendtes i farten paa London med is fra Traag. Fra 1893 var han disponent for Traag Iscompani. Sammen med sin svoger, Christian Folkman, Skien, eiede han «Ringeprivilegiet». Dette daterte sig fra 1738, da Johannes Mortensen Saling (f. 1683 d. 1743) i Brevig fik ref til af opkræve afgift af fartøier, som passerte op og ud fjorden, for benyttelse af endel fortøiningsringe, som han havde anbragt. Privilegiet gik fra ham over til Jacob Nielsen Lerstang af Brevig, og senere til dennes brodersøn, Niels Larsen, I 1793 kjøbte Jørgen Zachariassen det, og solgte det i 1796 til toldskriver i Porsgrund, Folkman Freck, hvis søn, Arnt Folkman, 1888) og senere dennes søn Christian Folkman og svigersøn, Abraham Backa, arvede det og solgte det til fjordens Havnevæsener, som nu i fællesskab opkræver afgifterne.
 7. Caroline Marie, f. 1806, i 1830 g. m. Carl Fredrik Bruun, f. 1792 d. 1830 g. m. Carl Fredrik Bruun, f. 1792.

Angaaende Sivert Backas hustruer kan oplyses at de er døtre av

Skibskaptein Christen Bergh,
født 1741 d. 1819, i 1765 g. m. Petronelle Post, f. 1728 d. 1803.
Bergh kjøbte i 1768 Madame Karhoffs hus paa Münsterpladsen paa Osebakken, takseret til 700 Rdl. I 1790 førte han skibet «Gratis».
Børn:

 1. Ellen f. 1766.
 2. Karen f. 1770, begge g. m. Sivert Backa.
 3. Søren; han blev skibskaptein, førte i 1806 og 1814 «Caroline Mathilde».

Slægten Bergh

nedstammer her i landet fra
Hans Bergh, f. 1625 d. 1707, g. m. Birgitte Thrane f. 1631 d. 1692. Han var kommandant paa Oberberget i Halden. Deres søn
Nicolaus Bergh, f. 1654 d. 1725, g. m. Constance Heuch f. 1672 d. 1748. Han var født i Skien og blev lagmand paa Moss. De havde 4 sønner og 4 døtre, hvoriblandt Benedicte, f. 1714, g. m. Niels Aall, og Constance, f. 1707, g. m. Søfren Nielsen.
Af sønnerne nævnes:

 1. Christian Bergh, f. 1697 d. 1731, ugift. Han var Amtmand i Bratsberg og boede her, saavidt det kan forstaaes, paa Kjølnæs, som han ved testamente skjænkede til Kirsten Leopoldus paa Bjørntvedt.
 2. Nicolai Bergh, som var skibskaptein, men neppe har boet her, men han skjænkede i 1759 10 Rdl. til kirkens bygning. Hans 2 døtre, Margrethe Fredrikke, f. 1734, der blev gift med Henrich Berggreen, og Constance, f. 1736, der blev gift med Ditlef Rasch, blev begge opdraget hos onkelen Søfren Nielsen. Nicolais søn er forannevnte Christen Bergh.

Om slægten Post kan anføres:

I 1624 sees en Johan Post fra Kjøbenhavn, sammen med endel andre, at ha faaet privilegium paa Fossum Jernverk. Det er antagelig hans broderdatter

Marie Henrichsdatter Post, d. 1660, der i 1651 blev g. m. Povel Olufsen, f. 1624 i Sigdal. De havde flere børn som tog moderens navn Post. 5te søn var:

Hr. Hans Post, f. 1658 d. 1721, sogneprest i Lardal i 1695, g. m. Marthe Amdal. De havde 3 børn: A) Hans. B) Jacob. C) Anders.

 1. Hans Hansen Post, bosat i Porsgrund, i 1727 g. m. Pernille Blehr, f. 1698, datter af kapellan i Skien, Ludvig Albertsen Blehr.
  Deres datter Petronelle blev gift med Christen Bergh. Antagelig er ogsaa nedennævnte deres børn:
  Maren Post, f. 1737 d. 1797, g. m. Ekstrøm.
  Hans Nicolai Post, i 1779, g. m. Dorthe Marie Usler, datter af søkaptein Jens Usler. De havde i 1780 sønnen Hans Post, der sees at have boet her.
 2. Jacob Hansen Post, f. 1698 d. 1767, handlende i vestre Porsgrund.
 3. Anders Hansen Post, f. 1700 d. 1769 i Porsgrund. Han betitles som monseigneur. Om han og Jacob har været gifte vides ikke.

Jens Gasmann,
født 1776 d. 1850, consul,
i 1800 g. m. Bodil Zachariassen Wesseltoft, f. 1779 d. 1848.
Han var født paa Foss i Gjerpen og søn af prokurator Niels Egidius Gasmann, f. 1747 d. 1811, i 1775 g. I. m. Kirstine Schweder, f. 1757 d. 1785. Hustruen var datter af Jørgen Zachariassen Wesseltoft, f. 1739 d. 1799 og Bodil Nielsdt. Lerstang.
Han tog tidlig tilsjøs, blev skipper i 1798 og førte i nogen aar fartøi for Jørgen Aall. I 1806 førte han «Knud Terkelsen» paa 130 com. lester. Dette skib var opkaldt efter dets bygmester, som Jørgen Aall paa den maade vilde hædre, da Terkelsen ansaaes som en af tidens dygtigste skibsbygmestre. (Jacob Aalls Erindringer). l 1812 tog han borgerskab som kjøbmand og overdrog fædrenegaarden Foss i Gjerpen til sin broder Hans Jacob Gasmann.
Han boede først i L.matr.no. 206 paa Osebakken, som han i ca. 1800 kjøbte af kaptein Louis Vauvert. I 1811 kjøbte han Sivert Backas gaard. I 1824 var han storthingsmand for Skien og Porsgrund, og medens han var paa tinget brændte hans gaard ned, samtidig med «Morgenstiernegaarden». Efter branden kjøbte han Morgenstiernegaardens tomt, omregulerede veien op til Bjørntvedt, nu Skolegaden, og byggede sin nye gaard, som endnu eksisterer. Den beskrives i brandtaksten af 1825 som: én etage paa høi grundmur, 50 alen lang, 19¾ alen bred, med 2 sidebygninger. Brandtakst 4,800 Spd. Han indrettede senere brændevinsbrænderi i gaarden, og fik ny takst paa 10,000 Spd. I 1826 fik han bevilling som vare-, vexel- og skibsmægler i Langesundsfjorden. I 1828 blev han sjøindrulleringsbetjent efter toldinspektør Hammond og havnefoged efter Olaf H. Leth. Fra 1818 var han Britisk Vice-consul, og i 1833 blev han ridder af Vasa-ordenen. I ægteskabet var der 4 børn:

 1. Christine Caroline, f. 1803 d. 1894 i Porsgrund, ugift.
 2. Jørgen Zacharias, f. 1805 d. 1879, toldbetjent i Drammen, g. m. Livia Arbo.
 3. Bodil, f. 1809 d. 1882, g. m. overtoldbetjent Hans Hammond Aschehoug, Brevig.
 4. Niels Egidius, f. 1810 d. 1865, kjøbmand i Christiania, i 1838 g. m. Simonine Møller, f. 1810, datter af Hans Møller paa Ekeli.

Simon Karenius Høegh,
født 1810 d.1893, bankkasserer,
i 1843 g. m. Karen Sophie Wiborg. f. 1815 d. 1905.
Han var søn af Anders Jensen Høegh i Brevig. Ved en tilfeldighed kom han til at være tilstede ved auktionen efter Gasmann i 1851, gjorde bud paa gaarden og fik tilslaget. Han drev en tid ølbryggeri, senere bageri sammen med J. Johannessen. Sammen med sin svoger, Frølich i Christiania, drev han krudtmøllen paa Herre, til denne sprang i luften ca. 1875. I sytti-aarene kjøbte han Høegh-løkken, og byggede der det hus, som nu er Katolsk Hospital. Han var interesseret i isbedriften paa Saltboden, var ordfører i 1855 og i flere perioder vice-ordfører. Fra 1868 til sin død kasserer i Porsgrunds Sparebank, som havde lokale i hans gaard, til den i 1883 flyttede til Raadhuset.
I ægteskabet var der 6 børn:

 1. Anders Høegh, f. 1844, apotheker paa Stenkjær.
 2. Simon Høegh, f. 1845 d. 1892.
 3. Peter Schreiner Høegh, f. 1847 d. 1920, sogneprest.
 4. Cathrine, f. 1848, g. m. Dr. Boye Martens.
 5. Karen, f. 1853, g. m. sagfører Oscar Omdahl, Kristianssand.
 6. Elise, f. 1856, g. m. kaptein i Marinen og navigationslærer Krogh i Trondhjem.

Simon Høegh,
født 1843 d. 1892, ugift.
Han overtog gaarden i 1874, var kompagnon i firmaet Vauvert & Høegh. I otti-aarene byggede han en gaard, som laa der, hvor den østre fløi af Meieri-gaarden nu ligger. Denne nedbrændte i 1899.


Mathias Vauvert
er tidligere omtalt.


Siden H. B. Nielsen kjøbte gaarden, har den været kjendt under navnet «Victoria Hotel».

Utdrag (s. 106-113) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen