Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Sandøya

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes flere husmenn og festere på Sandøya på annen halvdel av 1700-tallet. En husmann måtte ofte selv rydde seg en plass i hovedgårdens utmark. Leien for plassen ble gjerne betalt i form av arbeid på bondens gård. Ble husmannen bedt om å gjøre arbeid utover avtalen, fikk han vanlig daglønn.

Husmenn under Sandøya

Sand

Denne plassen lå under det senere bruksnummer 2. Den første husmannen en kjenner til på stedet het Knud Andersen. Han brukte plassen i 1840-50-årene. Knud Andersen var gift med Anne Olsdatter.
Kjente barn:

 1. Maren Kristine, født 1852
 2. Anders Christian, født 1855
 3. Berthea, født 1858

Knud Andersen Sandøen var skipstømmermann ved siden av sine husmannsplikter.


Omkring 1865 gikk plassen over til Henrik Larsen (født 1835) fra Brunlanes. Han var gift med Gunhild Marie Halvorsdatter (født 1841) fra Bamble.
Kjente barn:

 1. Inger Marie, født 1864
 2. Hendrikke Marie, født 1867 - død 1868
 3. Ludvig Martinius, født 1869 Bosatt i Brevik.
 4. Anna, født 1871 - død 1871
 5. Hans Andreas, født 1874
 6. Halvor Olaves, født 1876
 7. Gunder, født 1878

Under folketellingen i 1865 hadde familien ei tjenestejente og en losjerende sjømann hos seg, Andrea Halvorsdatter (født ca. 1836) og Ole Halvorsen (født ca. 1835). Begge to kom fra Bamble.

Branntakst over husene ble holdt i 1868. Det fantes da:

Et 1-etasjes våningshus med vedskur, tømret, 6 laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 12 alen langt - 9 alen bredt - 4 alen høyt, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein, bakerovn og hovedrør. I huset to 2-etasjes jernkakkelovner. Under huset grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen tykk - 1 alen høy. Vedskuret var oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 12 alen langt - 4 alen bredt - 3 alen høyt. Våningshuset og vedskuret ble taksert til 150 spd., grunnmuren 10 spd., jernkakkelovnene 10 spd.

Henrik Larsen bodde på Sand under folketellingen i år 1900. Han var da enkemann og drev vesentlig med fiske ved siden av litt skogsarbeid. Fire av barna var ugifte og hadde Sand som sin bostedsadresse. Den eldste datteren, Inger Marie, hjalp til med husstellet. Guttene Hans, Halvor og Gunder var sjømenn.

Evald Berg kjøpte senere eiendomen. Han solgte den i 1950-årene til Georg Gregersen fra Skien. Ei datter av ham, Ellen Pøyhønen, eier nå stedet som brukes som feriested.

Gonvik

Tron Halvorsen (1817-1896) var sønn av Halvor Tronsen på Sandøya. Han giftet seg første gang i 1842 med Anne Helene Sørensdatter (1818-1843). Hun var datter av Søren Hansen på Heistad. Anne Helene Sørensdatter døde i barselseng med et dødfødt barn 15. juni 1843.

Etter at den første kona var død, giftet Tron Halvorsen seg i 1846 med Anne Kirstine (Stina) Nilsdatter (født 1822). Hun var datter av Nils Hansen på Tangen under Skjelsvik.
Kjente barn:

 1. Anne Helene, født 1847 - død 1885. Gift med Anders Andersen (1822-1905). Sønn av Anders Andersen Auen. Bosatt på Auen under Håøya (bruksnummer 2).
 2. Mette Nicoline, født 1849 - død 1925. Gift 1880 med Anders Jonsen (1847-1920). Sønn av Jon Nielsen Bassebo. Bosatt på Bassebo (bruksnummer 2).
 3. Trine Birgitte, født 1851 - død 1935. Ugift. Bosatt på Auen.
 4. Hanna Kirstine, født 1854. Gift med Nils Lindtvedt. Bosatt i Brunlanes.
 5. Halvor, født 1857 - død 1939. Gift 1883 med Olalia Knudsdatter (1858-1929). Datter av Knud Pedersen Sandøen. Bosatt i Gonvik (denne plassen).
 6. Niels Theodor, født 1863. Døde ved arbeidsulykke. Emigrerte til USA. Gift med Jennie.

Tron Halvorsen var husmann under det senere bruksnummer 2. Han livnærte seg for en stor del som bjelkehogger og tømmermåler. Husmannsseddel fikk han i 1850. På plassen holdt han en eller to kyr ved siden av at han sådde litt korn. Branntakst over husene ble holdt i 1868. Det fantes da:

Et 1-etasjes våningshus, tømret, 6-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 15½ alen langt - 9 alen bredt - 4 alen høyt, inneholdt 1 stue 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein, hovedrør og bakerovn, 1 forstuegang. I huset en 2-etasjes jernkakkelovn. Under huset grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen tykk - ½ alen høy. Våningshuset ble taksert til 150 spd., grunnmuren 10 spd., jernkakkelovnen 5 spd. Et vedskur, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 6 alen langt - 3½ alen bredt - 2½ alen høyt. Vedskuret ble taksert til 10 spd. Et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 6 alen langt - 6 alen bredt - 3 alen høyt, innredet til 2 kuer. Fehuset ble taksert til 10 spd. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, 9 alen lang - 8 alen bred - 3½ alen høy. I forbindelse med uthusbygningen var et lokum, oppført av bindingsverk, 2 alen langt - 2 alen bredt - 2½ alen høyt. Uthusbygningen og lokumet ble taksert til 20 spd.

Etter farens død bosatte en sønn, Halvor Tronsen, seg på plassen.


Halvor Tronsen (1857-1939) giftet seg i 1883 med Olalia Knudsdatter (1858-1929).
Kjente barn:

 1. Tora Kirstine, født 1891 - død 1978. Gift 1915 med gårdbruker Arnt Theodor Karlsen (1888-1952). Sønn av Karl Jonassen på Kroken under Håøya. Bosatt på Kroken under Håøya (bruksnummer 4).
 2. Kathrine, født 1893. Gift med Johannes Vold (død 1981).
 3. Alise Petrea, født 1895. Gift med Bjarne Hartvig Svendsen (1889-1947) fra Brevik.
 4. Ingrid, født 1897. Gift med Ole Olsen (født 1890). Sønn av Ole Amundsen Sandøen.
 5. Herda. Ugift.

Ved folketellingen i 1900 bodde husbondens mor, «Stina» Tronsen, på gården. Hun var da føderådskone. Ellers bodde Ingeborg Tronsen (født 1832) på plassen. Hun var ugift og hadde tittel av «husbestyrerinde».

Halvor Tronsen bodde på plassen som alminnelig fester og altså ikke som husmann. Dette innebar at han betalte vanlig festeavgift uten å ha noe pliktarbeid hvilende på seg. Han var kjent som en storfisker i vadtrekk. (I. C. Ramberg: «Boken om Eidanger», side 210.) Også politikken opptok Halvor Tronsen. Han var således med i herredsstyret i perioden 1902-04.

I Gonvik hadde han en eller to kyr, noen høner, en liten kjøkken- og frukthage ved siden av at han sådde litt korn. Ellers livnærte Halvor Tronsen seg mest som fisker og tømmerhogger.

Etter Halvor Tronsens død kjøpte Nils Halvorsen fra Porsgrunn stedet. Noen år senere ble eiendommen solgt til Anders Aslaksen fra Bamble. Stedet eies nå av familien Skive fra Oslo. De bruker eiendommen som feriested.

Sandviken

Ved folketellingen som ble gjennomført i 1801, bodde det en husmannsfamilie på Sandøya. Familien bodde på plassen «Sandviken» som lå under det senere bruksnummer 5. Stedet ligger i dag på bruksnummer 2's grunn.

John Nirissen (ca. 1744-1818) var i sitt andre ekteskap gift med Groe Knudsdatter (født ca. 1763). De hadde en tjenestegutt, John Christensen (født ca. 1788), til å hjelpe seg med gårdsdriften.

Dette er den første husmannsfamilien en kjenner til på Sandøya. John Nirissen ryddet trolig plassen på slutten av 1700-tallet. Plassen gikk senere over til Raamund Raamundsen.


Raamund Raamundsen (ca. 1787-1852) var sønn av Raamund Kittilsen og Anne Raamundsdatter Soterud. Han var gift med Anne Aslaksdatter (ca. 1792-1826). Hun var datter av Aslack Raamundsen og Margit Halvorsdatter Aarhus. Begge ektefellene var født i Seljord og flyttet i 1820 til Eidanger.
Kjente barn:

 1. Raamund, født 1818 i Seljord. Gift 1850 med Methe Marie Nilsdatter (1827 -1864). Datter av Nils Hansen på Tangen under Skjelsvik. Bosatt i Sandviken (denne plassen).
 2. Anne Marie, født 1822 Gift 1844 med Elev Olsen (født ca. 1797) fra Stathelle i Bamble. Sønn av Ole Halvorsen.
 3. Gunhild Marie, født 1824. Gift 1856 med Abraham Hansen (født 1823). Sønn av Hans Olsen Berg.

Anne Aslaksdatter døde i 1826. Skiftet etter henne ble holdt 14. juni 1827. Det utgjorde brutto 79 spesidaler, 4 ort og 18 skilling. Etter at utgiftene var trukket fra, var det 6 spesidaler og 12 skilling igjen. Av husdyr fantes 1 ku (Anneros) som var verdsatt til 4 spesidaler, og 2 sauer som var verdsatt til 2 spesidaler.

Etter at skiftet var ordnet, giftet Raamund Raamundsen seg samme år med Gjørel Stenersdatter (ca. 1790-1870). Hun var datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter i Brevik.

I 1840 fikk Raamund Raamundsen skjøte på festeretten til plassen Sandviken «med paaståede husebygninger» fra Hans Johnsens enke og arvinger for 50 spesidaler. (Se bruksnummer 5.) Senere på året gikk skjøte fra, Raamund Raamundsen til en sønn med samme navn, Raamund Raamundsen, på festeretten til plassen Sandviken med hus og uthus.


Raamund Raamundsen (født 1818 i Seljord) giftet seg i 1850 med Methe Marie Nilsdatter Tangen (1827-1864).
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født 1850 - død 1894. Gift 1877 med matros Isak Hansen (1847-1934). Sønn av Hans Torsen Oxøen. Bosatt på Smedholmen under Lerstang (bruksnummer 10).
 2. Nicolai, født 1854 - død 1931. Gift med Anna Marie Coch (1855-1894). Bosatt i Sandviken (denne plassen).
 3. Martine, født 1856.
 4. Abraham Rudolph Severin, født 1861.
 5. Severin, født 1862.
 6. Ingebret Martinius, født 1864.

Raamund Raamundsen livnærte seg helst som bjelkehogger. Han lot i 1854 Hans Gundersen få skjøte på hus og uthus på plassen. (Se bruksnummer 5.) På stedet holdt han 1 ku og satte litt poteter. Plassen gikk senere over til den eldste sønnen, Nicolai Raamundsen.


Nicolai Raamundsen (1854-1931) var gift med Anna Marie Coch (1855-1894).
Kjente barn:

 1. Aksel Vilhelm, født 1882.
 2. Peder Robert, født 1884 - død 1890.
 3. Marselius, født 1886 - død 1970. Isarbeider i år 1900, senere på Dalen Portland sementfabrikk ved Brevik. Bosatt på Sandøya.
 4. Arnt, født 1889 - død 1890.
 5. Anna Marie, født 1894. Gift med Martin Eriksen (1884-1966). Sønn av Erik Olsen på Bjønnes. Bosatt på Sandøya (denne plassen).

Ved folketellingen i år 1900 bodde det ei tjenestejente på stedet. Hun het Karen Amundsen (født 1852), var ugift og stod oppført som «husbestyrerinde».

Nicolai Raamundsen hadde ingen husmannsplikter. Han betalte vanlig festeavgift. På stedet ble det holdt 1 eller 2 kyr og noen høns. Ved siden av ble det satt litt poteter. Familien hadde dessuten en liten kjøkken- og frukthage. Ellers livnærte Nicolai Raamundsen seg for det meste som fisker og isarbeider.

Rødodden

Rødodden var en husmannsplass. Plassen ble ryddet under det senere bruksnummer 5. Hans Jacobsen fikk i 1854 husmannsseddel på Rødodden for levetid mot en årlig avgift på 2 spesidaler. Utstedere av seddelen var Hans Gundersen Bjønnes og Johan Hansen Jordet.

Husmandsseddel

Jeg undertegnede Hans Gundersen og Johan Hansen Sandøen, vedkjender herved at have til Hans Jacobsen Rørarød bortfestet et jordstykke af vår eiende Gaardpart i Gaarden Sandøen i Eidanger Prestegjeld, Bamble Tinglaug, Matr.nr. 30, Løbeno. 81, hvilke jordstykke ere beliggende på den Søndre Part af Eiendommen ved den såkaldte Kalven. Pladsens Deeleer ere som følger.

Delet tager sin Begyndelse ved søen, i en liden Strand eller Bjergkløfte og følger Fjeldpyntene i flere Bøininger omtrent i Nord til Jorde, hvor Deelet vender om til Vest og gaaer over en Jordslette til en Haug eller Fjeldpynte, og følger dens Søndre Fjeldspidser i flere Bøininger til Sydvest Vest, Norvest til Noeer til den ender ved en Jordslette hvor Deelet gaar over efter gjerde, som gaar Lige til Fjeldet og følger samme omtrendt i Nordvest til et Gjerde der Deelet vender meere vestligere og følger Jorde som gaaer i flere Bøininger indtil det ender i Søen hvor ligeledes Deelet ender.

Foromhandlede Plads inden for dens beskrevne grenser overlates førnævnte Hans Jacobsen til Brug og Raadighet for seg og Kones Levetid saa godt som han best ved, vil og kan, hvorimod tillades ham at opføre et Vaaningshus med Udhuuse paa Pladsen, som er hans og arvingers Eiendom paa den Maade at naar Husmand med Kone er hensovet bortflyttes Huusebygningene af Pladsen og falder Pladsen tilbake til Eiendommen. Som afgift til Jorddrottene af Pladsen betales aarligen til hvert Aars Michaelsdag den 29de September 1 spd. 3 ort. Skriver en Spesidaler tre Ort, hvis ikke betalingene erlegges til foranførte Tid, bliver Huusmanden dessangaaende at forholde sig efter Huusmandsloven af 24de Sept. 1851. Til Pladsen følger ingen Rettigheder saasom Væd-brende, Husefang, Gjerdefang, Havnegang eller nogen som helst lignende, men han selv holde Pladsen Omgjerdet forsynet med forsvarlige Gjerder uden nogen Godtgjørelse hverken med istandsettelse eller naar Pladsen tilbageleveres, men derfor er moderert med afgiften.

Forøvrigt haver han at forholde sig som en Huuse Mand imod sin Grundeier hvortil vi skylder os begge under Husmandsloven desangaaende.

Heraf er oprettet tvende ligelydende Contracter hvoraf Huusmanden modtager Coppie og det Originale Docomente paa Stemplet Papir ere i Gaardeierens Verge.

Overanførte Vilkaar Vedtager jeg undertegnede Hans Jacobsen som Huusemand paa egne og Kones Vegne til overholdelse og Efterlevelse i alle Deeler.

Sandøen 5te April 1854

Til vitterlighed som Husemand
Hans Jacobsen
H. J. HvalenHans Gundersen
m.p.h.p.
Anders HansenJohan Hansen
m.p.h.p.


Hans Jacobsen Røe (1816-1912) var sønn av Jacob Olsen Rørarød. Han giftet seg i 1848 med Maren Kirstine Isaksdatter (1819-1896). Hun var datter av Isach Hansen Gravastranden.
Kjente barn:

 1. Inger Marie, født 1848 - død 1933. Gift 1874 med Erik Amundsen (1849-1927). Sønn av Amund Eriksen Sandøen. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 7).
 2. Jacobine, født 1853. Gift 1880 med Johan Amundsen Sandøen (født 1855). Sønn av Amund Eriksen Oksøen. Bosatt på Sandøya. (Festetomt under bruksnummer 2.)
 3. Isak, født 1856 - død 1915. Skipskaptein. Gift 1881 med Anne Cathrine Larsdatter (født 1855) fra Sandøya. Datter av Lars Andersen Sandøen. Bosatt på Rødodden (denne plassen).

På plassen bodde det i 1865 ei husmannsenke, Gjørel Stenersdatter. Hun var enke etter Raamund Raamundsen på plassen Sandviken og ble understøttet av bygdas fattigkasse.

På plassen ble det holdt noen sauer og satt litt poteter. Senere gikk plassen over til sønnen, Isak Hansen.


Isak Hansen Røe (1856-1915) giftet seg i 1881 med Anne Cathrine Larsdatter (født 1855).
Kjente barn:

 1. Hans, født 1882 - død 1959. Sjømann i år 1900. Ugift.
 2. Elise, født 1884. Gift med fisker Amandus Fredriksen fra Langesund i Bamble.
 3. Maren, født 1888 - død 1981. Gift med Peder Jacobsen Berg (1877-1962). Sønn av Jacob Martin Pedersen Berg. Bosatt på Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11).
 4. Lars, født 1892 - død 1938
 5. Ida Alvarda, født 1897 - død 1934. Gift med Olav Vidar Ramberg (1895-1969). Sønn av Herman Darius Olsen Ramberg. Bosatt på Lerstang (bruksnummer 1).
 6. Marie, født 1899. Gift med skipper Alf Edvartsen. Bosatt på Sandøya.

Husbondens far, Hans Jacobsen Røe, var enkemann i år 1900. Han bodde også på stedet. Isak Hansen betalte vanlig leieavgift for Rødodden og hadde ingen husmannsplikter. Han fór tidlig til sjøs og ble skipskaptein. På Rødodden holdt han noen høner, satte litt poteter og hadde en liten frukt- og kjøkkenhage. - John Larsen eier og bor på stedet.

Plassen

Denne plassen lå under det senere bruksnummer 8. I 1854 festet Lars Hansen stedet for resten av sin levetid mot en årlig avgift på 2 spesidaler. Festepengene ble senere omgjort til arbeid på gården Jordet.
Kjente barn:

 1. Olea Marie, født 1840. Gift 1864 med matros Hans Larsen (født ca. 1834). Sønn av Lars Johnsen Sandøen.
 2. Anne Pernille, født 1843.
 3. Hans, født 1845. Gift med Siri Marie Halvorsdatter. Bosatt på Plassen (denne plassen).
 4. Ole, født 1848 - død 1864. Døde på reise fra Amerika til London. Ble begravd i sjøen.
 5. Regine, født 1851.
 6. Laurine, født 1854. Gift 1876 med Ole Amundsen (1852-1933). Sønn av Amund Eriksen Oxøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 7. Ingeborg, født 1858 - død 1861.

Lars Hansen (ca. 1811-1884) kom fra Brunlanes. Han giftet seg med Ingeborg Olsdatter (født ca. 1812) fra Nes i Sauherad.
Lars Hansen livnærte seg vesentlig som bjelkehogger. På Plassen ble det holdt et par sauer og satt litt poteter. Plassen gikk senere over til en sønn, Hans Larsen.


Hans Larsen (født 1845) var gift med Siri Marie Halvorsdatter.
Kjente barn:

 1. Lars Herman, født 1872
 2. Anne Kristine, født 1876
 3. Herman Martinius, født 1877 - død 1904
 4. Johan, født 1878

Hans Larsen var sjømann. Han betalte vanlig festeavgift og hadde ingen husmannsplikter.

Liveplassen

Halvor Hansen var gift med Live Guldbrandsdatter.
Kjente barn:

 1. Signe, født 1824 - død 1842
 2. Maren, født 1827

I dag står det bare grunnsteinene tilbake på tomta.

Andre husmenn under Sandøya

Gunder Olsen var gift med Anne Knudsdatter.
Kjent barn: Ole, født 1821


Gullik Johnsen var gift med Karen Marie Larsdatter.
Kjente barn:

 1. Inger Karine, født 1856
 2. Lise, født 1858

Tollef Olsen (ca. 1757-1818) var også husmann under Sandøya.

Anne Marie Jens (Jons-)datter (ca. 1770-1837) var husmannskone på Sandøya.

Aslak Olsen Sandøen (ca. 1794-1844) var innerst. Han ble funnet «Frosset ihjel på en reise hjem fra Brevig».

Utdrag (s. 601-607) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen