Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sandøya

Gårdsnummer 33, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1790 delte John Halvorsen Blegeli og hans svoger, John Andersen Feset, gården Sandøya. John Halvorsen overtok det senere løpenummer 81 (denne eiendommen), mens John Andersen bosatte seg på det senere løpenummer 80 (senere bruksnummer 1). Hvert bruk fikk en skyld på 9 skinn.

John Halvorsen Blegeli (1762-1839) var gift med Margrethe Sørensdatter (ca. 1768-1853).
John og Margrethe hadde disse barna:

 1. Karen, født 1793. Gift med Hans Pedersen Haaøen. Bosatt i Brevik.
 2. Anne Margrethe, født 1797.
 3. Maren, født 1799 - død 1868. Gift 1821 med Arne Olsen (1787-1874). Sønn av Ole Tengelsen på Hitterød under Kjørholt. Bosatt på Oksøya (bruksnummer 6).
 4. Hans, født 1801 - død 1839. Gift 1832 med Sara Kristine Nielsdatter (ca. 1812-1879). Datter av Niels Johnsen Kjørholt. Bosatt på Sandøya (denne eiendommen).

Husene på bruket stod til dels langt fra hverandre. Våningshuset lå på den sørligste delen av øya (senere festetomt), mens uthuset lå lenger mot nord og mer østlig (senere Jordet).

I 1823 utstedte John Halvorsen et festebrev til Raamund Raamundsen og hustru på jordstykket «Sandvig i Hæstehavnen» for deres levetid. Festeren måtte selv bekoste husenes oppførelse. Han fikk ingen rett til brensel eller gjerdefang. For leien måtte Raamundsen betale en avgift på 3 spesidaler i året.

John Halvorsen skjøtet i 1826 hele 8 skinn av de daværende 9 skinn i eiendommen over på sin sønn, Hans Johnsen, for 800 spesidaler. Med i overdragelsessummen var hus og gårdsredskaper. Selgeren forbeholdt seg bruken av gården. Kjøperen skulle etter sine foreldres død forplikte seg til å betale sin eldste søster, Karen, og sin yngste søster, Maren, hver 200 spesidaler.


Hans Johnsen (1801-1839) var gift med Sara Kristine Nielsdatter Kjørholt (1812-1879).
Hans og Sara Kristine hadde disse barna:

 1. Johan, født 1833 - død 1906. Gift med Karen Margrete Christiansdatter (1829-1903). Datter av Christian Olsen Leerstang. Bosatt på Jordet under Sandøya (bruksnummer 8).
 2. Niels Christian, født 1838 - død 1841. Druknet.

Matrikkelen av 1838 med John Halvorsen som oppsitter, viser at løpenummer 81 var udelt. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 9 skinn til 2 skylddaler og 12 skilling.

I kirkeboka ble det i forbindelse med Hans Johnsen Sandøens død i 1839 gjort en anmerkning: «Selvmorder ved at henge seg i et tre. Blev begravet uden nogen seremoni.»

Skiftet etter Hans Johnsen utgjorde brutto 1065 daler, 1 ort og 8 skilling, netto 734 daler, 3 ort og 10 skilling. Selve bruket ble taksert til 850 spesidaler.

Noe senere samme år døde faren, John Halvorsen. Han ble nær 80 år gammel. Skiftet etter ham viste en nettobeholdning på 70 spesidaler, 1 ort og 17 skilling.

Vel to år senere ble det avholdt enda et skifte i familien. Den yngste sønnen, Niels Christian, druknet etter å ha rent på en kjelke ut i Eidangerfjorden. Skiftet viste brutto 193 daler, 2 ort og 9 skilling og netto 163 daler, 2 ort og 4 skilling.

Sara Kristine Nielsdatter giftet seg i 1840 med Hans Gundersen (1814-1905). Han var sønn av Gunder Jacobsen Bjønnes. De bosatte seg på Bjønnes (senere bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Det ble i 1840 holdt en skylddeling på bruket. Da ble løpenummer 81b (senere bruksnummer 6) fraskilt til Hans Haaøen og Arne Hitterøe med en skyld på 1 ort og 18 skilling.

Samme år gikk skjøte fra Hans Johnsens enke og arvinger til Raamund Raamundsen på festeretten til plassen «Sandviken» med påstående bygninger for 50 spesidaler. Omkring et halvt år etter skjøtet Raamund Raamundsen plassen over på sin sønn med samme navn.

I 1852 ble eiendommen på Sandøya delt i to like store deler mellom Hans Gundersen og stesønnen Johan Hansen. Hver part fikk en skyld på 4 ort og 9 skilling. Det fraskilte bruket, løpenummer 81d (senere bruksnummer 8), ble overtatt av Johan Hansen. Handelen ble oppgjort med 425 spesidaler og halvparten av føderådet til enken, Margrethe Sørensdatter. Hun skulle ha fritt hus, føde, pleie og brensel for resten av sin levetid.

To år senere skjøtet Raamund Raamundsen hus og uthus på plassen «Sandviken» til Hans Gundersen. Samme år ble det underskrevet en festeseddel fra Hans Gundersen og Johan Hansen Jordet til Hans Jacobsen Rød og kone på plassen «Rødodden». Lars Hansen Omli og kone fikk festeseddel på den plassen som senere ble skoletomt, for deres levetid. Anders Hansen fikk samme år festeseddel på plassen «Løkken».

Løpenummer 81a (denne eiendommen) med Hans Gundersen som eier og bruker, var ubebodd i 1865. Eieren var som tidligere fortalt, bosatt på Bjønnes sammen med sin kone og deres barn.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 32 mål. Det naturlige englandet ved gården utgjorde 22¾ mål. Noen utslått hørte ikke med til bruket på Sandøya. Det oppgis at eiendommen hadde omtrent 3 mål jord som var egnet til oppdyrking.
Den årlige utsæden var på 1 tønne havre, ¼ tønne bygg og 15 tønner poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 24 skippund høy.
På eiendommen var det 1 hest, 1 ku og 3 sauer. Dyrene hadde en havnegang. Den ble karakterisert som ikke tilstrekkelig.
Det fantes skogsprodukter til brensel på bruket.
Til eiendommen hørte også en fiskegrunne. Selve bruket ble karakterisert som lettbrukt og godt dyrket. Skylden ble av herredskommisjonen foreslått satt opp til 4 ort og 17 skilling.

I 1872 ble løpenummer 81f (senere bruksnummer 10) skilt ut fra bruket. Denne eiendommen ble senere sammenføyd med løpenummer 81d (senere bruksnummer 8). Noen år senere, i 1879, ble løpenummer 81g (senere bruksnummer 11), Kula, skilt ut fra løpenummer 81a (denne eiendommen).

Det ble i 1885 skiftet etter Sara Kristine Nielsdatter som var død. Bruket på Sandøya ble utlagt sterbosønnen, Hans Jacob Hansen, for 1350 kroner.


Hans Jacob Hansen (1841-1907) giftet seg i 1867 med Kirsten Marie Simonsdatter (1843 -1917) fra Hafreaker i Bamble.
Hans Jacob og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Sara Nilette, født 1868 - død 1953. Gift med Ole Andreas Johnsen (1863-1939). Sønn av John Nielsen Kjørholt. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 1).
 2. Hans Severin, født 1871 - død 1956. Gift med Gunhild Leikvold (1870-1960).
 3. Nils Bernhard, født 1873. Sjømann i år 1900, senere stuert.
 4. Karl Herman, født 1877 - død 1952. Styrmann i år 1900. Gift 1906 med Selma Marie Jacobsdatter (1879-1970). Datter av Jacob Martin Pedersen Berg. Bosatt på Moen under Røra (bruksnummer 3).
 5. Matilde, født 1880. Ugift.
 6. Gunder Martin, født 1881 - død 1958. Ugift. Bosatt på Sandøya (denne eiendommen).

Hans Jacob Hansen drev ved siden av gårdsbruket en isforretning. Matrikkelen av 1889 gav løpenummer Sla bruksnummer 5 under gårdsnummer 33, Sandøya. Skylden på bruket ble revidert fra 1 ort og 6 skilling til 74 øre.

Etter Hans Jacob Hansens død i 1907 gikk bruket over til enken, Kirsten Hansen. I 1911 ble bruksnummer 18, Røe, skilt ut. To år senere solgte Kirsten Hansen den resterende delen av bruket til sin yngste sønn, Gunder Hansen (1881-1958). Den nye eieren levde ugift til sin død.

I 1915 ble det holdt to skylddelinger på bruket (bruksnummer 20 og 21). Bruksnummer 34, Solbakken, ble skilt ut i 1923 med en skyld på 51 øre. Hovedbruket, bruksnummer 5, hadde etter dette en gjenværende skyld på 3 øre.

Etter Gunder Hansens død i 1958, gikk eiendommen over til arvingene: Cato Hansen, Fritz Hansen og Margareth Ekeli. Eiendommen ble verdsatt til 10 000 kroner, og målebrevet som ble grunnbokført i 1961, viser at arealet da var på 4756 m².

Eiendommen ble i 1981 solgt til Tom Eek på Sandøya. Han leide huset på bruket noen år før han kjøpte det.

Utdrag (s. 589-592) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen