Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Gravastranden

Gårdsnummer 66, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Omkring 1820 ble det holdt en skylddeling på Søndre Grava. Da ble løpenummer 168b (denne eiendommen), skilt ut med en skyld på ¾ skinn. Det fraskilte bruket ble kjøpt av en fetter av Jacob Olsen med navn Isach Hansen (sønnesønn til Jacob Olsen [1711-1764]).

Isach Hansen (1789-1826) var gift med Inger Eriksdatter (1788-1865). Hun var datter av husmann Erik Hansen Grava.
Isach og Inger hadde disse barna:

  1. Hans, født 1816 - død 1841.
  2. Maren Kirstine, født 1819 - død 1896. Gift 1848 med Hans Jacobsen (1816-1912). Sønn av Jacob Olsen Rørarød. Besatt på Rødodden under Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
  3. Abraham, født 1822 - død 1865. Ugift.
  4. Anne Marie, født 1825 - død 1827

Isach Hansen døde i 1826. Skiftet etter ham utgjorde brutto og netto 72 spesidaler, 3 ort og 10 skilling. Selve bruket ble taksert til 60 spesidaler.

Etter mannens død overtok enken, Inger Eriksdatter, bruket. Hun giftet seg i 1829 med Johannes Sørensen (ca. 1803-1839).


I 1831 gikk auksjonsskjøte på Gravastranden til examinatus juris T. I. Christian for 41 spesidaler. Han solgte året etter bruket videre til Ole Halvorsen for 100 spesidaler.

Matrikkelen av 1838 gav Søndre Grava matrikkelnummer 67. Løpenummer 168b, «Grafverstranden», med Ole Halvorsen som eier, fikk en ny skyld på 6 skilling.

I 1847 solgte Ole Halvorsen bruket til Niels Amundsen Aas for 240 spesidaler. Skjøtet ble datert og tinglyst 8. juli dette året.

Niels Amundsen bodde på Gravastranden til han i 1860 kjøpte det senere bruksnummer 5 under Søndre Ås. Han flyttet da dit sammen med sin familie. (Sleksoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1852 ble det tinglyst en deklarasjon, kalt forening, hvorved Niels Amundsen som eier av Gravastranden, erkjente seg ingen rett til den fiskegrunnen som støtte mot hans eiendom. Denne fiskegrunnen tilhørte bruksnummer 1.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at eiendommen på Gravastranden var på 5 mål. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre og ½ tønne poteter. Avlingen viste 6 fold. Ved siden av ble det dyrket 6 skippund høy.
På bruket var det 3 sauer. Dyrene hadde en havnegang som ikke var tilstrekkelig stor. - Det hørte ikke med noen skog til, eiendommen, men bruket hadde rett til gjerdefang i Ole Petter Gravas skog.
Gården lå 1¼ mil fra hovedveien og ved sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 9 skilling.

Under folketellingen som fant sted samme år som herredsbeskrivelsen ble foretatt, bodde Isak Jacobsen på Gravastranden sammen med sin kone og deres barn. Tre år senere, i 1868, fikk han skjøte på eiendommen for 200 spesidaler.

Branntakst over husene på bruket ble holdt 1884. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 6-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 13 meter lang - 6,3 meter bred - 2,9 meter høy, inneholdt 2 stuer, 1 kammer, 1 forstuegang, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør fra grunnen. Et bryggerhus med skorstein, hovedrør og bakerovn. I bygningen en 3-etasjes og en 2-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 0,3 meter høy - 0,7 meter tykk. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 6 meter lang - 4,7 meter bred - 2,8 meter høy, inneholdt 1 lade og 1 låve. På venstre side av uthusbygningen var oppført et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 4,6 meter langt - 2,2 meter bredt - 2,8 meter høyt, innredet til 2 kuer. Uthusbygningen og fehuset bIe taksert til 200 spd.

I 1889 utkom en ny matrikkeloversikt for Eidanger. Her fikk Søndre Grava gårdsnummer 65. Løpenummer 168b fikk bruksnummer 2, og skylden på bruket ble revidert fra 6 skilling til 21 øre.

Isak Jacobsen overtok i 1892 bruksnummer 9, Ødegården, under Søndre Ås etter sin svigerfar, Christoffer Amundsen. Familien flyttet dit og bosatte seg der. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Under folketellingen i år 1900 bodde den eldste sønnen, Jacob Andreas Isaksen, på Gravastranden sammen med sin kone og deres første barn. I 1906 fikk han skjøte på denne eiendommen fra sin mor og sine medarvinger for 2000 kroner.


Jacob Andreas Isaksen (1861-1937) giftet seg i 1898 med Else Bolette Nilsdatter (1862-1951). Hun var datter av Niels Amundsen Aas.
Jacob Andreas og Else Bolette hadde disse barna:

  1. Klara Ingvarda, født 1900 - død 1977. Gift 1945 med enkemann Leo Amundsen (født 1907). Sønn av Carl Martin Amundsen på Solvik under Bjønnes. Bosatt på Gravastranden (denne eiendommen).
  2. Jenny, født 1904. Ugift.

Jacob Andreas Isaksen oppgav under folketellingen i år 1900, «sjømand» som sitt viktigste yrke. Ved siden av drev han med jordbruk. Han var dessuten iseksportør og hadde parter i flere skuter.

I 1954 fikk den eldste datteren, Klara Ingvarda Amundsen, skifteskjøte på Gravastranden for 10 000 kroner. Dette skjøtet ble datert 3. juni og dagbokført dagen etter.


Klara Ingvarda Gravastrand (1900-1977) giftet seg i 1945 med enkemann Leo Amundsen (født 1907). Det var ingen barn i dette ekteskapet, men Leo Amundsen hadde to barn fra sitt første ekteskap med Anne Amundsen Solvik (1911-1938).

  1. Rolf, født 1931 - død 1977.
  2. Oddbjørn, født 1935. Gift med Inger Lise (født 1938).

Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 8 dekar (leirmold og sandmold). På bruket var det 1 ku, 2 griser og 12 høner.
Våningshuset på gården fikk et tilbygg omkring år 1900. I 1928 ble det reist et uthus på bruket.

Det ble i 1963 foretatt en skylddeling på Gravastranden. Bruksnummer 14 ble da skilt ut fra hovedbruket med en skyld på 1 øre. I 1977 ble bruksnummer 107, Soltoppen, fraskilt.

Klara Ingvarda Amundsen døde i 1977. Hjemmelen til eiendommen gikk året etter til enkemannen, Leo Amundsen. Samme år skjøtet han bruket over på Oddbjørn og Inger Lise Amundsen for 150 000 kroner. Et målebrev som ble avholdt i 1979, viser at eiendommen da var på 8570 m².

Utdrag (s. 493-495) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen