Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Heistad

Gårdsnummer 69

av Per Chr. Nagell Svendsen

Alt i 1661 bodde det noen husmenn eller strandsittere på Heistad. Fra 1725 kjennes plassene Blekebakken og Trosvik. Disse to plassene ble trolig ryddet på 1600-tallet. På 1800-tallet ble de innlemmet i Brevik som i 1845 fikk bystatus.
En rekke husmannsplasser ble ryddet på Heistads grunn mellom 1801 og 1865. Omkring 1870 ble de gjort om til festetorater. Oppsitterne på dem betalte fra da av vanlig festeavgift og hadde ikke lenger noen husmannsplikter.

Blekebakken

I 1837 fikk Anders Olsen grunnseddel på denne plassen for sin egen, hustruens og barnas levetid mot en årlig avgift på 6 spesidaler. Blekebakken ble i 1845 innlemmet i Brevik som samme år fikk bystatus.

Heistadbukta

Søren Hansen (født 1792) var født på Grobstok i Bamble som sønn av Hans Gundersen. Han giftet seg første gang i 1811 med Anne Johnsdatter (1782-1826). Hun var datter av John Arnesen Kjørholt.
Kjente barn:

 1. Marthe Mathea, født 1814 - død 1888. Gift første gang 1838 med Jon Jakobsen Sandøen (1786-1848). Sønn av Jakob Halvorsen Oxum.
  Gift andre gang 1853 med Torsten Halvorsen (født 1820 i Sauherad). Sønn av Halvor Tronsen Sandøen. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 2).
 2. Anne Helene, født 1818 - død 1843. Gift 1842 med Tron Halvorsen (1817-1896). Sønn av Halvor Tronsen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Jon, født 1822 - død 1822.

Skiftet etter Anne Johnsdatter utgjorde brutto 72 spesidaler, 1 ort og 6 skilling, mens nettoinntekten beløp seg til 47 spesidaler, 2 ort og 16 skilling. Av husdyr nevntes 1 ku med navn «Velkommen» og 2 sauer. Kua ble verdsatt til 8 spesidaler og sauene til 2 spesidaler.

Etter at den første kona var død, giftet Søren Hansen seg i 1827 med Kirstine Nielsdatter (ca. 1795-1838).
Kjente barn:

 1. Anne Sørine, født 1828 - død 1889. Gift 1851 med låsesmed Lars Isachsen (1828-1872). Sønn av Isach Larsen Bakke. Bosatt på Ørvik. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Inger Maria, født 1831 - død 1839.
 3. Nikoline, født 1836 - død 1838.

Skiftet etter Kirstine Nielsdatter viste en bruttobeholdning på 73 spesidaler, 2 ort og 4 skilling, mens nettobeholdningen viste 19 spesidaler, 4 ort og 2 skilling. Stervboet eide et hus på plassen. Huset ble taksert til 40 spesidaler.

Etter at også den andre kona var død, giftet Søren Hansen seg i 1839 med Margrethe Gundersdatter Lunde (ca. 1799-1861). Hun var datter av Gunder Heisholt.
Kjent barn:
Gunder, født 1839. Sjømann. Gift 1870 med Anne Karoline Andersdatter (født 1842) fra Omborsnes i Bamble. Datter av Anders Hansen.

I 1874 skjøtet Søren Hansen sitt nyoppbygde hus med tomt beliggende på Heistads grunn til en svigersønn, Torsten Halvorsen Sandøen. Prisen som ble betalt, var 70 spesidaler.

Den yngste sønnen til Søren Hansen, Gunder Sørensen, var en riktig hardhaus. Han var fisker og ikke redd for å ta et tak med årene. Om dette skriver O. P. Grava under kapitlet «Fiskeri» i «Festskrift for Eidanger» (side 235):

«Han hentet i mange år fisken borte ved Nevlunghavn. Han reiste da fra Heistad almindelig ved 1-2 tiden om natten, måtte seile eller ro dit bort. Når han så hadde fått fisken, var det å seile eller ro tilbake, så farte omkring hele dagen med fisken, ikke, bare rundt Eidangerfjorden, men undertiden helt op, til Herre. Ofte blev klokken både 8 og 9 om kvelden før han kom hjem. Det blev således lite søvn, men allikevel holdt han det gående hele fisket. Dette drev han på med i mange år. Dette fisket gav iår et forholdsvis bra utbytte.»

Husmenn og festere under bruksnummer 1

Lars Christophersen (1794-1852) var sønn av Christopher Sørensen Bakke. Han giftet seg i 1819 med Anne Arvesdatter (født ca. 1788).
Kjente barn:

 1. Christopher, født 1819. Gift første gang 1852 med Sara Hansdatter (1818-1859). Datter av Hans Auensen Lunde.
  Gift andre gang med enke Aase Lavransdatter (født ca. 1820). Bosatt på Heistad (denne plassen).
 2. Berthe Kirstine, født 1820 - død 1911. Gift 1842 med Ole Olsen (ca. 1800-1876). Sønn av Ole Pedersen Skavrager. Bosatt på Heistad (bruksnummer 12).
 3. Arve, født 1822. Gift 1847 med Olea Marie Svendsdatter fra Berg i Brunlanes. Datter av Svend Olsen.
 4. Anne Margrethe, født 1825. Gift 1853 med matros Isach Andreassen Grava (født 1825). Sønn av Andreas Michelsen på plassen Hvalsrønningen under Hvalen.
 5. Aase Marie, født 1825
 6. Lars, født 1829 - død 1838
 7. Elen Marie, født 1833 - død 1834
 8. Elen, født 1835 - død 1838

Lars Christophersen var tidligere bosatt på Sundsåsen. Han fikk i 1846 grunnseddel på plassen for egen og hustruens levetid mot en årlig avgift på 2 spesidaler. Etter mannens død gikk plassen over til en sønn.


Christopher Larsen (født 1819) var første gang gift med Sara Hansdatter Lunde (1818 -1859).
Kjente barn:

 1. Lars, født 1855 - død 1855
 2. Lars Johan, født 1856 - død 1888. Skipper.
 3. Hans Saresius, født 1859

Etter at den første kona var død, giftet Christopher Larsen seg med enke Aase Lavransdatter (født ca. 1820). Hun hadde et barn fra et tidligere ekteskap:
Helene Hansdatter, født 1845 i Bamble

Christopher Larsen var sjømann. Han hadde ingen husmannsplikter etter omkring 1870. Fra da av betalte han vanlig festeavgift. Tidligere hadde grunnleien som var på 1 spesidaler, blitt betalt i form av arbeid.

Festere under bruksnummer 3

Jens Nilsen (født 1832) var gift med Ellen Evensdatter (ca. 1826-1868).
De hadde et fosterbarn: Maren Thorstensdatter, født ca. 1857 i Brevik
Jens Nilsen var sjømann. Han forsvant omkring 1865 fra skipet som da var i Amerika, og vendte aldri tilbake.

Husmenn og festere under bruksnummer 4

Plassen 1 (Breviksåsen)

Thomas Nielsen (ca. 1805-1890) var gift med Gunhild Marie Olsdatter (ca. 1812-1886). Begge ektefellene kom fra Lunde i Telemark.
Kjente barn:

 1. Ole, født ca. 1832 i Lunde. Dagarbeider i 1865.
 2. Anne, født ca. 1837 i Lunde.
 3. Frederik, født ca. 1847 i Brevik.
 4. Ellen, født ca. 1850 i Brevik. Gift 1875 med enkemann Nils Jørgen Olsen Breviksaasen.

Thomas Nielsen var tømmermann ved siden av at han drev plassen. Husmannspliktene opphørte omkring 1870.

Plassen 2

Jørgen Nielsen (født ca. 1837 i Bamble) var gift med Maren Halvorsdatter (født ca. 1834 på Nes i Sauherad).
Kjente barn:

 1. Amund, født 1857.
 2. Johan Hedevard, født 1863. Gift 1885 med Siri Nilsdatter.
 3. Ingeborg Elise, født 1864. Gift 1885 med sjømann Johan Peter Backman fra Finland.

Jørgen Nielsen var tømmerhogger. Han hadde ikke husmannsplikter etter om lag 1870 og betalte fra da av bare vanlig festeavgift. Under folketellingen i 1865 bodde en losjerende sjømann på plassen. Han het Simon Nielsen (født 1842 i Bamble).

Plassen 3 (Breviksåsen)

Hans Christensen (født ca. 1814) var gift med Inger Gurine Aasmundsdatter (ca. 1814-1882) fra Brevik.
Kjente barn:

 1. Ingeborg Kirstine, født 1841 - død 1841.
 2. Anne Kirstine, født 1842. Gift 1864 med matros Isak Torjussen (født 1835). Sønn av Torjus Isachsen Ørstvedt.
 3. Ingeborg Elise, født 1844. Gift 1870 med styrmann Thoresius Sørensen (født ca. 1843 i Byevik). Sønn av Søren Hansen i Brevik.
 4. Hans Christian, født ca. 1846 - død 1856. Falt i sjøen og druknet da han skulle gå ombord i et skip.
 5. Aasmund, født 1849. Sjømann i 1865.
 6. Ole Andreas, født 1852.
 7. Severin, født 1855. Skipstømmermann. Gift 1882 med Anne Kirstine Tellefsdatter.

Hans Christensen var bosatt under Ørvik først på 1840-tallet. Han var matros og innerst. Senere arbeidet han som skipstømmermann. På plassen under Heistad bodde under folketellingen i 1865 husfarens svigermor, Ingeborg Sørensdatter (født ca. 1784).

Plassen 4 (Breviksåsen)

Hans Hansen (født ca. 1833) var gift med Sibilia Halvorsdatter (født ca. 1835). Begge ektefellene var født i Hedrum.
Kjente barn:

 1. Birte, født ca. 1858 i Brevik
 2. Hans, født 1862
 3. Hanna, født 1865

Hans Hansen var tømmerhogger. Han hadde ingen husmannsplikter etter omkring 1870 og betalte senere vanlig festeavgift.

Plassen 5 (Breviksåsen)

Halvor Tjøstolfsen (ca. 1811-1873) var gift med Inger Thorbjørnsdatter (født ca. 1808). Begge ektefellene var født på Nes i Sauherad.
Kjente barn:

 1. Maren, født ca. 1832. Gift 1863 med Nils Jørgen Nilsen (født ca. 1836). Sønn av Nils Nilsen Høen fra Bamble.
 2. Tjøstolf, født ca. 1835 på Nes i Sauherad. Gift med Kirsten Andrea Halvorsdatter (født ca. 1838) fra Bamble. Bosatt på Breviksåsen (denne plassen).
 3. Ellen, født ca. 1837. Gift 1864 med arbeidsmann Jacob Johannesen (født ca. 1841) fra Langangen. Sønn av Johannes Abrahamsen.
 4. Ingeborg, født 1847 - død 1847.
 5. Hans, født ca. 1849.
 6. Johan Olavus, født 1852.

Halvor Tjøstolfsen var tømmerhogger. Han ble husmann på Heistad omkring 1840. En sønn, Tjøstolf Halvorsen, overtok senere plassen etter ham. Under folketellingen i 1865 bodde en tømmerhogger på plassen, Jacob Johannesen (født 1841). Han var enkemann.


Tjøstolf Halvorsen (født ca. 1835 på Nes) var gift med Kirsten Andrea Halvorsdatter (født ca. 1838) i Bamble.
Kjente barn:

 1. Halvor, født 1861.
 2. Inger, født 1863.
 3. Andrea, født 1865.
 4. Elen Marie. Gift 1887 med sjømann Kristen Bertelsen fra Høen i Bamble.

Tjøstolf Halvorsen var tømmerhogger. Han hadde ingen husmannsplikter lenger enn til omkring 1870 og betalte fra da av vanlig festeavgift.

Plassen 6 (Dalskleven)

Andreas Halvorsen (født ca. 1817 i Kjose) var gift med Kirsten Johnsdatter (født ca. 1823 i Brunlanes).
Kjente barn:

 1. Anne Kirstine, født ca. 1848 i Brunlanes. Gift 1870 med matros Elias Johan Carlsen (født ca. 1848 i Kragerø). Sønn av Carl Frederik Ellingsen fra Kragerø.
 2. Ellen, født ca. 1850 i Brunlanes.
 3. Anders, født 1855.
 4. Anna, født 1859.
 5. Olalia, født 1862.
 6. Halvor, født 1865.

Andreas Halvorsen var tømmermann. Han ble husmann på Heistad omkring 1855. Husmannspliktene falt bort omkring 1870, og Andreas Halvorsen betalte fra da av bare vanlig festeavgift.

Plassen 7

Jens Madsen (født ca. 1788 i Holla) var gift med Maren Isaksdatter (født ca. 1781 i Gjerpen). I 1865 ble Jens Madsen fattigunderstøttet.

Mikkelsrønningen (Senere Bruksnummer 5)

Denne husmannsplassen lå inn under det senere bruksnummer 4, Ytre Heistad, helt fram til 1853. Da ble plassen solgt til selveie (senere bruksnummer 5).

Halvor Nielsen fikk grunnseddel på Mikkelsrønningen i 1832. I 1847 skjøtet han husene under plassen over på en sønn, Niels Halvorsen, for 50 spesidaler. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære for resten av sin levetid.

Etter sønnens død solgte faren i 1852 husene til Anne Serine Jacobsdatter for 180 spesidaler. Halvor Nielsen forbeholdt seg fritt husvære og tilsyn for resten av sin levetid. Anne Serine Jacobsdatter skjøtet året etter husene over på den nye eieren av Mikkelsrønningen, losoldermann C. Barchlay, for 130 spesidaler.

Under folketellingen i 1865 bodde Jacob Nicolai Halvorsen (født ca. 1835 i Brevik) på Mikkelsrønningen. Han var sønn av Halvor Olsen i Brevik og giftet seg i 1864 med Anne Margrethe Andersdatter (født 1844). Hun var datter av Anders Nilsen fra Sagbakken under Lerstang.
Kjent barn: Anne, født 1865

Under folketellingen i 1865 bodde det ei tjenestejente på plassen. Hun het Anne Thorstensdatter (født ca. 1854).

Jacob Nicolai Halvorsen var senere gift med Marie Oline Johnsdatter (1857-1880).
Kjent barn: Anna Marie, født 1879
Jacob Nicolai Halvorsen var sjauer. Han hadde ingen husmannsplikter etter om lag 1870.

Plassen 1

James D. Bull (ca. 1797-1873) kom fra Hedmark. Han var gift med Karen Stoltenberg (født ca. 1807 i Tønsberg).
Kjent barn: Susanne, født ca. 1828 i Brevik - død 1874
James Bull var innerst og kontorist.

Plassen 2 (Heistadhaugen)

Svend Svendsen (1821-1888) var sønn av Svend Olsen. Han giftet seg i 1856 med Anne Johanne Arnesdatter (1816-1892). Hun var datter av Arne Johnsen Kjørholt. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.
Svend Svendsen var sjømann. Han hadde ingen husmannsplikter etter om lag 1870.

Plassen 3

Kristen Rønniksen (1828-1881) var gift med Gunnhild Marie Andersdatter (født ca. 1826 i Gjerpen).
Kjente barn:

 1. Marianne, født 1858 i Porsgrunn. Gift 1892 med grøftegraver Nils Johan Haraldsen fra Sverige.
 2. Elise, født 1861 i Gjerpen.
 3. Carl Martinius, født 1864 - død 1885. Ugift.
 4. Regine Margrethe, født 1866 - død 1870.

Kristen Rønniksen ble husmann på Heistad omkring 1862. Han arbeidet som snekker. Etter 1870 hadde han ingen husmannsplikter, men betalte fra da av vanlig festeavgift.

Plassen 4

Gunder Olsen (født 1835 i Gjerpen) var gift med Ingeborg Eriksdatter (født 1832 i Risør). Olsen drev som sjauer.

Husmenn og festere under bruksnummer 12

Plassen 1

Hans Jakob Nilsen (1836-1866) var sønn av Niels Larsen Traaholt. Han giftet seg i 1861 med Maren Sørine Iversdatter (født 1828). Hun var datter av Iver Sørensen Sølverød. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.
Nilsen drev som skomaker og tømmerhogger. Under folketellingen i 1865 bodde det en losjerende sjømann på plassen. Han het Gunder Sørensen (født 1839) og var sønn av Søren Hansen på Heistad.

Plassen 2

Knut Berntsen (ca. 1823-1901) kom fra Bamble. Han var gift med Aase Marie Larsdatter (ca. 1825-1884).
Kjente barn:

 1. Anne Benedicte, født 1847 - død 1857.
 2. Lars, født 1848 - død 1868.
 3. Bernhard, født 1850.
 4. Ellen Marie, født 1851 - død 1853.
 5. Amund, født 1853.
 6. Isak, født 1855.
 7. Elias, født 1856. Skipsfører. Gift 1884 med Inger Marie Johnsdatter.
 8. Anders, født 1858 - død 1899. Styrmann. Gift 1885 med Sofie Amalie Larsdatter (1858-1946). Datter av Lars Andersen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere ».)
 9. Carl Martin, født 1860. Matros. Gift 1883 med Elise Marie Nilsdatter. Datter av Nils Petter Eriksen Aas.
 10. Åsold, født 1862 - død 1893. Omkom ved drukning på Brevik havn.
 11. Jacob, født 1864 - død 1928. Sjømann. Gift 1889 med Maren Anne Jacobsdatter (1865-1958). Datter av Jacob Pedersen fra Vikene på Håøya. Bosatt på Heistad.
 12. Anna Tolvine, født 1866
 13. Laura Benedichte, født 1870

Det første barnet ble født på Ørvik, mens familien bodde der. Knut Berntsen var tømmerhogger ved siden av sine husmannsplikter. Etter omkring 1870 betalte han vanlig festeavgift.

Plassen 3 (Heistadhaugen)

Niels Larsen Havnås (født ca. 1796) var gift med Boel Marie Jensdatter (ca. 1802-1868). (Se dessuten Ødegården under Bjørkevold, bruksnummer 27.)
Kjente barn:

 1. Birthe Marie, født 1840. Gift 1865 med Ole Martin Andersen (født ca. 1839) fra Stathelle i Bamble. Sønn av Anders Olsen.
 2. Nils, født 1844. Sjømann i 1865.
 3. Marie Anne, født 1848. Gift 1874 med sjømann Johan Karenius Larsen (født ca. 1853) fra Bamble. Sønn av Lars Kristian Knudsen.

Niels Larsen var tømmerhogger og husmann med jord. Etter 1870 betalte han vanlig festeavgift.

Plassen 4

Knud Abrahamsen (født ca. 1786) var sønn av Abraham Eriksen på Nedre Lunde. Han giftet seg første gang i 1813 med Inger Kristine Selander. Hun var datter av Jonas Petter Sellander på Lille Tveten under Nordre Tveten.
Kjente barn:

 1. Jonas Petter, født ca. 1814 - død 1884. Gift 1850 med Andrea Christophersdatter (1823-1901) fra Holla. Datter av Christopher Andersen. Bosatt under Heistad. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Anne Maria (Anne Kirstine), født 1817 død 1830

Etter at den første kona var død, giftet Knud Abrahamsen seg i 1847 med Helene Abrahamsdatter (ca. 1811-1899) fra Kjose. Hun var datter av Abraham Isachsen.
De hadde en fostersønn: Andreas Isaksen, født 1853

Knud Abrahamsen ble husmann på Heistad før 1818. Under folketellingen i år 1865 bodde det to losjerende på plassen. Det var tømmermann Ole Christoffeysen (født 1843) og skomaker Anton Christoffersen (født 1848). De to leieboerne var begge født i Kjose.

Plassen 5

Jonas Petter Knudsen (ca. 1814-1884) giftet seg i 1850 med Andrea Christophersdatter (1823-1901) fra Holla.
Kjente barn:

 1. Inger Nicoline, født 1851. Gift 1876 med arbeidsmann Nils Christian Hansen fra Kragerø. Bosatt under Nedre Lunde. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Anne Caroline, født 1855.
 3. Knudhilde Helene Serine Margrethe, født 1858.
 4. Anna Selandrine, født 1862 - død 1945. Gift 1886 med Christen Anundsen (1865-1947). Sønn av Anund Eriksen. Bosatt på Hagen under Øvre Lunde (bruksnummer 4),
 5. Knud Johan, født 1867.

Jonas Petter Knudsen var snekker ved siden av at han drev plassen. Fra om lag 1870 betalte han vanlig festeavgift. Familien var i en periode bosatt under Nedre Lunde.

Andre beboere under Heistad

Torkil Asbjørnsen (ca. 1776-1841) var første gang gift med Ragnhild Halvorsdatter (ca. 1775-1821).
Kjente barn:

 1. Aasilla, født 1814 - død 1814.
 2. Halvor, født 1815. Gift 1844 med Anne Berthe Jakobsdatter (født 1816). Datter av Jacob Larsen på en plass under Heistad.
 3. Amund, født 1819.

Etter at den første kona var død, giftet Torkil Asbjørnsen seg i 1823 med tjenestejente Groe Jensdatter Heiestad (ca. 1789-1873).
Kjente barn:

 1. Jens, født 1824 - død 1824.
 2. Ragnhild, født 1825.
 3. Jens, født 1827.
 4. Ole, født 1831 - død 1838.
 5. Torkil, født 1834 - død 1841.

Svend Olsen (ca. 1784-1821) var også husmann under Heistad. Han giftet seg med Sesilie Marie Andersdatter (født ca. 1795).
Kjente barn:

 1. Anne, født ca. 1815 - død 1818.
 2. Anne Marie, født 1817 - død 1817.
 3. Svend, født 1821 - død 1888 Gift 1856 med Anne Johanne Arnesdatter (1816-1892). Datter av Arne Johnsen Kjørholt. Bosatt på Heistadhaugen. (Se «Husmenn festere».)

Familien hadde tidligere bodd som husmenn under Berg.


Arve Haraldsen Solberg (ca. 1791-1839) giftet seg i 1830 med enke Marie Andersdatter (født ca. 1795).
Kjente barn:

 1. Johanne, født 1826
 2. Johannes, født 1828 - død 1828
 3. Hanna Marie, født 1829 - død 1840
 4. Maren, født 1831 - død 1838
 5. Nils, født 1832 - død 1837
 6. Hans, født 1834
 7. Lars, født ca. 1835 - død 1838
 8. Nilia, født 1837

Arve Haraldsen forarget bygdefolket da han tok inn hos enke Marie Andersdatter og bosatte seg der. Etter at de hadde fått tre barn sammen, giftet de seg i 1830 og ble erklært for rette ektefolk å være.

I 1828 ble det fra fogden blant annet sendt følgende brev i sakens anledning:

Lensmann Hans Andersen 1716 1828.
Lensmannen skal i følge med vitner på politimesterens vegne strengt advare enken Marie Andersdatter Heiestad og den til henne i huset innflyttede Arve Haraldsen Solberg, at de holder seg fra hverandre, og at han ufortøet flytter fra Hus og samvær med Marie, eller vil de begge pådra seg alvorlig tiltale og straff for sitt forargelige samliv. Arve skal straks møte for presten Steenbuch for å handle med ham.

Til pastor Steenbuch 4/8 1828.
Da lensmannen ikke har foretatt seg noe som helst angående ordren (se ovenfor) og fogeden har fått en ny anmeldelse fra pastor Esmark angående disse personers skammelige samliv, bes Steenbuch befordre en og åpen ordre til lensmannen angående forholdene (se nedenfor).

Til lensmann Hans Andersen 4/8 1828.
Da lensmannen intet har berettet om oppfyllelse av foregående ordre blir den gjentatt med tillegg at Arve Solberg dersom han ikke har innfunnet seg hos Steenbuch skal transporteres dit under vakt. Er det så at enken bare bor til leie på Heistad skal huseieren belyde sin plikt om å våke over at Arve ikke besøker eller bor hos enken. I mangel av oppsyn med dette blir også han satt under tiltale og arrest for å bli trykket til ansvar. Når lensmannen har oppfylt dette, kan han vente nærmere ordre om å ta Arve i arrest på lensmannsgården.


Jacob Larsen (ca. 1781-1841) var gift med Anne Hansdatter.
Kjente barn:

 1. Lars, født 1815 - død 1820.
 2. Anne Berthe, født 1816. Gift 1844 med Halvor Torkildsen (født 1815). Sønn av Torkil Asbjørnsen på en plass under Heistad.
 3. Maren, født 1818.
 4. Laurine, født 1821.

Jacob Larsen var husmann og innerst under Heistad.


Rasmus Martinius Olsen var gift med Ingeborg Olea Olsdatter.
Kjent barn: Ole, født 1855
Rasmus Martinius Olsen ble omtalt som gårdmann under Heistad. Det vites imidlertid ikke hvilken gård han satt med.

Utdrag (s. 546-554) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen