Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Viersdalen

Gårdsnummer 18, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen fra 1801 viser at det da bodde tre gårdbrukerfamilier under gården Viersdalen. Hele gården hadde en samlet skyld på 1 hud og 7 skinn. Det største bruket (denne eiendommen) hadde en skyld på 9½ skinn og ble drevet av Erich Larsen. De to andre brukene, løpenummer 47 (senere bruksnummer 5) og løpenummer 48 (senere bruksnummer 7), hadde hvert en skyld på 4¾ skinn.

Erich Larsen (ca. 1764-1829) var født på Nordalsetret. Han giftet seg første gang i 1787 med Maren Nielsdatter (ca. 1752-1803). Hun var enke etter den forrige brukeren av gården, Søren Johnsen.
Erich og Maren hadde disse barna:

 1. Søren, døpt 1788 - død 1865. Gift første gang 1817 med tjenestejente Aaste Christine Kaspersdatter (ca. 1790-1829). Datter av Kasper Barth og Aase Christensdatter på Nordal.
  Gift andre gang 1831 med Kirsten Christensdatter Dalen (ca. 1802-1840). Datter av Christen Sørensen Smaamyrene. Bosatt på Rødningen (bruksnummer 3).
 2. Lars, døpt 1791 - død 1861. Gift 1824 med gårdmannsdatter Oline Marie Amundsdatter (1803-1877). Datter av Amund Olsen Wiersdalen. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 2).
 3. Hans, døpt 1793 - død 1873. Gift 1820 med Gunild Johannesdatter (1796-1884). Datter av Johannes Povelsen på Oklungen. Bosatt på Oklungen (bruksnummer 1).
 4. Jacob, døpt 1796 - død før 1801.
 5. Jacob, døpt 1802 - død 1866. Gift 1829 med tjenestejente Karen Jensdatter (ca. 1798-1882). Datter av Jens Olsen Auen. Bosatt på Hagen (bruksnummer 4).

Under folketellingen i 1801 bodde også Niels Sørensen på bruket. Han var Maren Nielsdatters sønn fra ekteskapet med Søren Johnsen og således odelsgutt til bruket.

Soldat Niels Sørensen Wiersdalen (ca. 1781-1803) giftet seg i 1803 med Ellen Larsdatter (født ca. 1778). Hun var datter av Lars Iversen Sætre.
Niels og Ellen hadde disse barna:

 1. Niels, født Bosatt på Nordalsetret.
 2. Maria, døpt 1803

Maren Nielsdatter og hennes sønn, Niels Sørensen, døde begge i 1803. Året etter fikk Erich Larsen skjøtet på bruket fra enken etter odelsgutten, Ellen Larsdatter, med flere for 2040 riksdaler. Enkens sønn, Niels Nielsen, forbeholdt seg odelsretten når han ble myndig.

Erich Larsen giftet seg andre gang i 1804 med Amborg Margrethe Johnsdatter (1780-1846). Hun var datter av John Jacobsen Traaholt.
Erich og Amborg Margrethe hadde disse barna:

 1. Marthe Marie, født 1804. Gift 1832 med skoleholder Ole Andersen (ca. 1799-1840) fra Osebakken i Porsgrunn. Bosatt på Hegna under Solli (bruksnummer 5).
 2. Maren, døpt 1806 - død 1849. Gift 1834 med gårdbruker Jacob Jacobsen (1806-1895). Sønn av Jacob Hansen Døvig. Bosatt på Lille Døvik under Bjørkevold (bruksnummer 2).
 3. John, født 1808 - død 1874. Gift 1837 med Oline Olsdatter (ca. 1817-1874). Datter av Ole Ingebretsen Langangen. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen).
 4. Niels, døpt 1810 - død 1891. Gift 1837 med Birthe Ingebretsdatter (ca. 1812-1883). Datter av Ingebret Arvesen Langangen. Bosatt under Viersdalen. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Amund, døpt 1812 - død 1876. Gift 1835 med Maren Marie Olsdatter (1813-1893). Datter av Ole Ingebretsen Langangsrønningen. Bosatt på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 7).
 6. Gunnild, født 1815. Gift på Gjone i Hedrum.
 7. Amund, født 1817 - død 1888. Gift 1848 med Nilia Marie Abrahamsdatter (1824-1901). Datter av Abraham Nilsen Bergsrydningen. Bosatt på Røsvik under Lerstang (bruksnummer 4).
 8. Karen, født 1820 - død 1894. Gift 1850 med enkemann (svoger) Jacob Jacobsen (1806-1895). Sønn av Jacob Hansen Døvig. Bosatt på Lille Døvik under Bjørkevold (bruksnummer 2).
 9. Erik, født 1820 - død 1900. Gift første gang 1854 med Elen Marie Mathiasdatter (1827-1858). Datter av Mathias Gulliksen på Kjennåsen under Langangen.
  Gift andre gang 1861 med Gunnild Marie Sørensdatter (1827-1883). Datter av Søren Olsen Kjendalen. Bosatt på Løkka under Solli. (Se «Husmenn og festere».)

Erich Larsen nevnes som lagrettemann i 1829. Senere samme år døde han.

Skiftet etter Erich Larsen ble sluttført 26. september 1829. Gården ble taksert for 1200 spesidaler. Løsøret ble taksert for 137 spesidaler, 3 ort og 8 skilling, og solgt ved auksjon for 146 spesidaler, 4 ort og 3 skilling. Det samlede utlegget beløp seg til 325 spesidaler, 3 ort og 8 skilling.

I skiftet ble det nevnt følgende husdyr: 1 musete hest (12 spd.), 1 borkede hest, 16 år (8 spd.), 1 ku, Gulleros (10 spd.), 1 ku, Espelin (10 spd.), 1 ku, Flagerros (10 spd.), 1 ku, Stjerne (8 spd.), 1 ku, Graadona (6 spd.), 8 sauer (8 spd.) og 1 gris (2 spd.). Av innbo ble det nevnt: 1 8-dagers stueur med kasse (14 spd.), 1 kirkeslede (6 spd.) og smieredskap (5 spd.).

Stervbogården ble i skiftet utlagt enken, Amborg Margrethe Johnsdatter, og tre sønner: Søren, Lars og Jacob Erichssønner. Enken fikk halve gården, eller 4¾ skinn, for 600 spesidaler (denne eiendommen), mens sønnene delte den andre halvdelen (1 7/12 skinn på hver) for 600 spesidaler (bruksnummer 2, 3 og 4).

Amborg Johnsdatter satt med hovedbruket fram til 1835. Da skjøtet hun eiendommen over på sin eldste sønn, John Eriksen, for 500 spesidaler. Selgersken tok forbehold om bruksrett av eiendommen i sin levetid.


John Eriksen (1808-1874) giftet seg i 1837 med Oline Olsdatter Langangen (ca. 1817-1874).
John og Oline hadde disse barna:

 1. Anne Marie, født 1839 - død 1868. Gift 1861 med Nicolai Pedersen (1837-1878). Sønn av Peder Nielsen Sundsaasen. Bosatt i Porsgrunn, senere på Garveriet i Langangen (bruksnummer 2).
 2. Elen Olava, født 1841. Gift 1864 med Ole Amundsen Moland (født ca. 1839) fra Brunlanes. Sønn av Amund Christoffersen Moland.
 3. Erik, født 1843 - død 1884. Gift 1878 med Karen Sophie Andersdatter (1853-1933). Datter av Anders Amundsen Sollie. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen).
 4. Johan, født 1845 - død 1926. Gift første gang 1873 med gårdmannsdatter Anne Marie Nilsdatter (1848-1877). Datter av Nils Amundsen Solli.
  Gift andre gang 1885 med enke (svigerinne) Karen Sophie Andersdatter (1853-1933). Datter av Anders Amundsen Sollie. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen).
 5. Lars, født 1848 - død 1932. Skogsarbeider og isarbeider. Gift 1878 med Karen Sørensdatter (født 1854). Datter av Søren Chr. Pedersen fra Haken under Kokkersvold (Bjørkevold). Bosatt i Langangen.
 6. Ole, født 1850 - død 1931. Gift første gang 1884 med Inger Karoline Gudbrandsdatter. Datter av Gudbrand Olsen, Fredriksvern.
  Gift andre gang med enke Maren Andrea (1847-1934) fra Kjose. Bosatt i Langangen.
 7. Ina Olalia, født 1853 - død 1888. Gift 1879 med gårdmannssønn Christen Amundsen (1849-1916). Sønn av Amund Christensen Wiersdalen. Bosatt på Nøklegård (bruksnummer 2).
 8. Hans Martin, født 1856 - død 1927. Tømmermann og snekker. Gift 1882 med Marie Lovise Fredriksdatter (1861-1927). Datter av Fredrik Andersen på Kokkersvoldstranda under Bjørkevold. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 5).

Matrikkelen av 1838 gav matrikkelnummer 61, «Wiersdal», matrikkelnummer 19. Løpenummer 46a med John Eriksen som eier og oppsitter, fikk en ny skyld på 2 skylddaler, 1 ort og 1 skilling.

John Eriksen nevnes som lagrettemann i 1850. Han hadde en fin og sømmelig framferd, og var mye brukt som «kjøgemester».

Under folketellingen i 1865 bodde fem av de ugifte barna hjemme på gården: Erik, Lars, Ole, Martin og Olalia. De eldste sønnene hjalp faren med gårdsbruket.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at John Eriksens bruk var på 46 mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 4 mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket. Eiendommen hadde omtrent 2 mål udyrket jord som var skikket til oppdyrking.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2½ tønner havre, ½ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold bygg, 5 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 60 skippund høy.
På gården var det 1 hest, 3 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang.
Det hørte skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og litt eik utgjorde 20 spesidaler.
Gården lå ved den rodelagte veien, - 1/8 mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Eiendommen var undertiden utsatt for oversvømmelse. Med til bruket hørte en anpart i et vannfall. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 2 skylddaler og 12 skilling.

Ektefellene, John Eriksen og Oline Olsdatter, døde begge i 1874. I skiftet etter dem gikk hjemmelsdokumentet i bruket til stervbosønnen, Erik Johnsen, for 1500 spesidaler.


Erik Johnsen (1843-1884) giftet seg i 1878 med Karen Sophie Andersdatter Sollie (1853-1933).
Erik og Karen Sophie hadde disse barna

 1. Johan Andreas, født 1878 - død 1946. Gift 1899 med Marie Pedersdatter (1876-1959) fra Ringebu i Gudbrandsdalen.
 2. Oluf Karinius, født 1880. Ugift. Bosatt på Rørarød (bruksnummer 1), senere i Langesund.

I 1881 ble det holdt branntakst over husene på bruket. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 10-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 13 alen lang - 11 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet, 1 kjøkken. I bygningen fantes en 4-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1½ alen høy - 1½ alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 1320 kr, grunnmuren 80 kr, kakkelovnen 90 kr. En bryggerhusbygning, delvis tømret og delvis oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 12½ alen lang - 9½ alen bred - 4 alen høy, inneholdt bryggerhus med skorstein og bakerovn, 1 melkebod, 1 kammer. I bygningen fantes en 4-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein, ½ alen høy - ½ alen tykk. Bryggerhusbygningen ble taksert til 580 kr, grunnmuren 20 kr, jernkakkelovnen 30 kr. En uthusbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 26 alen lang - 9½ alen bred - 4½ alen høy, inneholdt 2 lader, 1 låve. På vestre side av uthusbygningen var oppført av bindingsverk en «skygge», bord- og tegltekt, bordkledd, 13 alen lang - 3 alen bred - 3 alen høy. På østre side av uthusbygningen var oppført av bindingsverk et vedskur, bord- og tegltekt, bordkledd, 7 alen langt - 4 alen bredt - 3 alen høyt. På østre side av uthusbygningen var også oppført et vognskur, bord- og tegltekt, bordkledd, 7 alen langt - 4 alen bredt - 3 alen høyt. Ved nordre ende av uthusbygningen, under fortløpende tak, stod et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 9 alen langt - 9½ alen bredt - 4½ alen høyt, innredet til 6 kuer. På søndre ende av uthusbygningen, under fortløpende tak, stod en stall, tømret, 4-Iaftet, bord- og tegltekt, 7 alen lang - 9½ alen bred - 4½ alen høy, innredet til 3 hester. Hele uthusbygningen med tilstøtende bygninger ble taksert til 1300 kr.

Erik Johnsen døde i 1884 av hjernebetennelse. Han var da bare 40 år gammel. I skiftet som fulgte, ble eiendommen utlagt stervboenken, Karen Sophie Andersdatter.

Karen Sophie Andersdatter giftet seg året etter med en bror av sin avdøde mann, Johan Johnsen, som da var enkemann. Han var i sitt første ekteskap gift med Anne Marie Nilsdatter Sollie (1848-1877).
Johan og Anne Marie hadde disse barna:

 1. Nils, Emigrerte til Amerika.
 2. Sosephine Olalia, født 1874 - død 1943. Sypike i år 1900.

Johan Johnsen (1845-1926) giftet seg i 1885 med Karen Sophie Andersdatter.
Johan og Karen Sophie hadde disse barna:

 1. Amandus, født 1886 - død 1971. Gift med Helga Kathrine Hansdatter (1892-1974). Datter av Hans Christian Nilsen Wiersdalen. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen), senere på Sagbakken under Lerstang (bruksnummer 7).
 2. Marie, født 1888. Gift med Ole Bredholdt fra Stokke i Vestfold.
 3. Selma Josefa, født 1895 - død 1944. Gift første gang med gårdbruker Anders Nilsen Siljan (1895-1925). Sønn av Nils Andersen Siljan. Bosatt på Siljan (bruksnummer 5).
  Gift andre gang 1927 med Ole Hogstad (1887-1972). Sønn av Jacob Olsen. Bosatt på Søndre Nordal (bruksnummer 1).

Matrikkelen av 1889 gav Viersdalen gårdsnummer 18. Løpenummer 46a med Karen Sophie Andersdatter som eier og bruker, fikk bruksnummer 1. Skylden på bruket ble revidert til 5,84 mark.

Det ble holdt to skylddelinger på bruket. Løpenummer 47c (senere bruksnummer 6), Viersdalen, var allerede før 1889 fraskilt med en skyld på 63 øre. I 1891 ble bruksnummer 8, «Rydningen», skilt ut med en skyld på 9 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde Karen Sophie Andersdatters far, Anders Solli, på bruket. Han var da enkemann og drev med litt gårdsarbeid. På bruket bodde dessuten fem ugifte barn: Josefine, Karenius, Amandus, Marie og Selma.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det foretatt to nye skylddelinger. I 1902 ble Sørjordet (senere del av bruksnummer 9) fraskilt med en skyld på 1,28 mark. Året etter ble bruksnummer 10, Vestskogen, fraskilt med en skyld på 64 øre. Hovedbruket hadde etter dette en gjenværende skyld på 3,20 mark.

Johan Johnsen brukte eiendommen fram til 1909. Da solgte han gården til sin eldste sønn, Amandus Johansen, for 4350 kroner.


Amandus Johansen (1886-1971) giftet seg med Helga Kathrine Hansdatter Wiersdalen (1892-1974).
Amandus og Helga Kathrine hadde ei datter:
Helen, født 1924. Gift 1941 med Kåre Johnsen (født 1921) fra Oklungen. Sønn av John Johnsen. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen).

Amandus J. Wiersdalen solgte i 1948 gården til sin svigersønn, Kåre Johnsen, for 10 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 3000 kroner og inngikk i overdragelsessummen.
Amandus Wiersdalen var svært interessert i hester og travsport. Etter salget flyttet han til sin eiendom Sagbakken under Lerstang (bruksnummer 7).


Kåre Johnsen (født 1921) er gift med Helen Wiersdalen (født 1924).
Kåre og Helen har disse barna:

 1. Gerd, født 1942. Gift 1963 med Aymar Saxrud (født 1936) fra Østfold. Bosatt i Asker.
 2. Reidun, født 1951. Gift 1969 med Sigmund T. Thorstein (født 1947) fra Brunlanes i Vestfold. Bosatt i Langangen.

I 1948 ble bruksnummer 13, Sørskogen, fraskilt med en skyld på 70 øre. Året etter solgte Kåre Johnsen hovedbruket og bruksnummer 13 til Einar Ljådal for 27 000 kroner.


Einar Ljådal (født 1919) er sønn av Egil Egilsen Ljådal og Karen Kristine Ausland fra Gjerstad. Han giftet seg i 1943 med Ingeborg Rød Heiland (1916-1967). Hun var datter av Kittil Heiland. Begge ektefellene kom fra Gjerstad i Aust-Agder.
Einar og Ingeborg har disse barna:

 1. Egil-Bjørn, født 1943. Gift 1970 med Brith Karin Hansen (født 1948). Datter av Hans Hansen og Elnor Lovise Stamland på Døvik. Bosatt på Viersdalen (denne eiendommen).
 2. Kjell, født 1946. Gift 1976 med Guri Martens fra Oslo.
 3. Arild, født 1949. Gift 1973 med Else Johanne Ree Pedersen (født 1952) fra Stavanger. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 2).

Det dyrkede jordbruksarealet på bruket var på begynnelsen av 1950-tallet på 40 dekar (morenejord). Den produktive skogen dekket 250 dekar og annen utmark 100 dekar. På bruket ble det holdt 3 hester, 5 kyr og 1 gris.

Av navn på gårdens jorder kan nevnes: Flata, Elvebakken, Løkka, Myrene og Stubbemyra. Løkka ble brukt til havn. Før i tiden hadde en all havning i skogen.

Det meste av skogen ligger i vest ved en åsli med navn «Hanekneet». Med til bruket hører dessuten to skogstykker som ligger øst for gården.

Våningshuset og uthuset er gamle. Eldhuset ble bygd i 1902. Branntaksten på husene var i 1953 på 21 000 kroner.

Husene på gården «Nordistua» stod fra gammelt av nede ved veien. De ble flyttet i 1880-årene av Erik Johnsen. En onkel av Erik, Nils Eriksen, og kona hans bodde i ei gammel stue på samme sted. Denne bygningen ble revet ved hans død i 1891. De gamle husene ble flyttet til sitt nåværende sted. Innhuset har 5 rom og kjøkken, mens bryggerhuset har 1 rom og kjøkken.


I 1975 overtok den eldste sønnen, Egil-Bjørn Ljådal, bruket.
Egil-Bjørn Ljådal (født 1943) giftet seg i 1970 med Brith Karin Hansen (født 1948).
Egil-Bjørn og Brith Karin har disse barna:

 1. Dan Egil, født 1971
 2. Linda Kristin, født 1974

Einar Ljådal har påkostet og påbygd den gamle kårbygningen med stue, soveværelse og bad.

Utdrag (s. 314-319) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen