Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Nordal

Gårdsnummer 11, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen fra 1801 viser at Hans Andersen sammen med kone og barn var bosatt som andre familie under «Ødegaarden». Denne eiendommen er identisk med Søndre Nordal. Hans Andersen hadde i 1798 kjøpt dette bruket.

Hans Andersen Ødegaarden (født ca. 1768) var gift med Anne Larsdatter (ca. 1773-1857).
Hans og Anne hadde disse barna:

 1. Anders, født ca. 1797 - død 1889. Gift 1830 med tjenestejente Helvig Amundsdatter (født ca. 1789). Bosatt på Søndre Nordal (denne eiendommen).
 2. Karen, født ca. 1799.
 3. Maren Margrethe, døpt 1801. Gift 1829 med gårdbruker Anders Andersen Nordal (født ca. 1791).
 4. Inger, døpt 1804. Gift 1826 med enkemann, gårdmann Jakob Olsen (ca. 1792-1850). Sønn av Ole Stenersen Kjendalen. Bosatt på Kjendalen (bruksnummer 1).
 5. Lars, døpt 1806. Gift 1843 med Karen Marie Larsdatter (født ca. 1813).
 6. Niels, døpt 1809 - død 1897. Farger. Gift 1839 med Marie Oline Christiansdatter (1818-1906). Datter av Christian Olsen Leerstang. Bosatt i Brevik, senere i Holmestrand.
 7. Jacob, døpt 1811.
 8. Jacob, døpt 1812.
 9. Ellen Karine, født 1817. Gift 1840 med seilmaker Lars Larsen (født ca. 1811 i Brevik). Sønn av Lars Bleg.

«Norndal (Nordal) søndre» hadde fra gammelt av matrikkelnummer 71. I matrikkelen av 1838 ble dette nummeret forandret til 12. Løpenummer 31 med Hans Andersen som oppsitter, hadde en gammel skyld på 1 hud. Denne skylden ble i 1838 revidert til 2 daler, 2 ort og 1 skilling.


Den 15. juni 1860 ble det gitt hjemmelsbrev i skiftet etter Hans Andersen til den eldste sønnen, Anders Hansen. Han kjøpte eiendommen for 1200 spesidaler.

Anders Hansen (ca. 1797-1889) giftet seg i 1830 med tjenestejente Helvig Amundsdatter (født ca. 1789). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Under folketellingen i 1865 var Anders Hansen enkemann. Til å hjelpe seg med gårdsbruket hadde han Nils Hansen (født ca. 1823) og hans kone, Anne Hansdatter (født ca. 1826 i Holla). Det bodde for øvrig to tjenestefolk på bruket: Gunhild K. Kittilsdatter (født ca. 1846) og Peder Evensen (født ca. 1847 på Toten).

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at «Nordal søndre» var på 56 mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 1¾ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 66 skippund høy.
På gården var det 1 hest, 4 kyr og 4 sauer. Havnegangen var neppe tilstrekkelig. Det fantes skog på eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av salget på gran utgjorde 8 spesidaler.
Gården lå med lett atkomst til den rodelagte veien. Avstanden var ¾ mil til sjøen og 1 mil til Porsgrunn. Bruket var tungbrukt og alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sin beskrivelse, å senke skylden på eiendommen til 1 daler, 3 ort og 22 skilling.


I 1866 solgte Anders Hansen bruket til sin medhjelper, Nils Hansen, for 800 spesidaler. Medhjelperen gikk dermed over fra å være «inderst» til å bli «selveier».

Nils Hansen (ca. 1823-1880) var gift med Anne Hansdatter (født ca. 1826) fra Holla.
Nils og Anne hadde disse barna:

 1. Anne Kirstine, født 1860 - død 1886. Gift 1881 med jernbanearbeider Alfred Johnsen (1853-1886) fra Sverige. Bosatt på Ødegården i Bjørkedalen.
 2. Helmine Maria, født 1862. Gift med Anders Lauritz Larsen (født 1859). Bosatt på Søndre Nordal (denne eiendommen).
 3. Hans, født 1865.

Etter Nils Hansens død i 1880, gikk bruket over til enken, Anne Hansdatter. Hun solgte i 1888 eiendommen til en svigersønn, Anders Lauritz Larsen, for 6000 kroner.


Anders Lauritz Larsen (født 1859) var gift med Helmine Maria Nilsdatter (født 1862). Anders Lauritz og Helmine Maria fikk flere barn som alle døde i spebarnalderen.

Matrikkelen av 1889 gav «Nordal søndre» gårdsnummer 11. Løpenummer 31 (denne eiendommen) fikk bruksnummer 1. Det var ikke registrert flere bruk under dette gårdsnummeret. Skylden på eiendommen ble revidert til 4,96 mark.

I 1893 solgte Anders Lauritz Larsen bruket til Andreas Andersen Waskaas. Overdragelsessummen var på 6000 kroner.


Andreas Andersen Waskaas (død 1949) var født i Holla. Han giftet seg i 1888 med Trine Marie Olsdatter Brekke (1862-1939) fra Sandsvær.
Andreas og Trine Marie hadde disse barna:

 1. Ole, født 1884 i Skien. Bosatt i Porsgrunn.
 2. Halvdan, født 1887 i Skien - død 1968. Bosatt på Rjukan.
 3. Fridtjof, født 1889 i Skien.
 4. Marius, født 1892 i Skien.
 5. Alf, født 1892 i Skien.
 6. Dagmar, født 1894 - død 1898.
 7. Reidar, født 1896.
 8. Dag, født 1899 i Porsgrunn.
 9. Torleif, født 1901 i Porsgrunn. Gift med Gudrun Follaug.
 10. Dagmar, født 1904 i Porsgrunn.
 11. Josef, født 1907 i Porsgrunn. Gift med Randi Andreassen fra Oslo.

Andreas A. Waskaas drev bruket fram til 1898. Husene på gården var da i dårlig forfatning og bruket ikke så veldrevet som ønskelig. Waskaas gikk derfor trøtt av gårdsbruket. Han solgte det senere til Jacob Olsen Hogstad for 8000 kroner. Skjøtet ble datert og tinglyst i april 1903.


Jacob Olsen (1857-1934) var født på Hogstad i Siljan. Han giftet seg med Gunhild Marie Hansdatter (1850-1937) fra Island i Siljan.
Jacob og Gunhild Marie hadde disse barna:

 1. Ingeborg Marie, født 1874 i Siljan - død 1936. Gift 1897 med Ellef Kløverød (1872-1966).
 2. Helga Olava, født 1876 i Siljan - død 1964. Gift 1898 med Lars Furuvald (født 1873).
 3. Nella Julie, født 1878 i Siljan - død 1963. Gift 1899 med Sigvart Tveitan (1873-1954) fra Gjerpen.
 4. Mathilde Gunelia, født 1880 i Siljan - død 1913. Gift 1911 med Hans Haraldsen (1884-1936).
 5. Inga Berthine, født 1882 i Siljan - død 1951. Gift 1905 med Rudolf Larsen (1881-1944).
 6. Hilda Helene, født 1884 i Siljan - død 1975. Gift 1913 med Isak Halvorsen (1887-1979). Sønn av Halvor Nicolai Isaksen Kvestad. Bosatt på Kvestad (bruksnummer 3).
 7. Ole, født 1887 i Siljan - død 1972. Gift 1927 med enke Selma Josefa Johansdatter (1895-1944). Datter av Johan Johnsen Wiersdalen. Bosatt på Søndre Nordal (denne eiendommen).
 8. Georg, født 1889 i Siljan. Gift 1918 med Julie Margit Kjendalen (født 1897). Datter av Johan Martin Larsen Kjendalen. Bosatt på Hvalstad under Bjørntvet (bruksnummer 3).
 9. Ida Mathea, født 1891 i Siljan. Gift 1919 med Olaf Flogstad (1888-1968). Sønn av Jacob Olsen Flogstad. Bosatt på Flogstad (bruksnummer 1).
 10. Petra, født 1893 i Siljan. Gift 1922 med Jacob Kjendalen (født 1895). Sønn av Gullik Hansen Kjendalen. Bosatt i Oklungen.
 11. Hans, født 1897 i Siljan - død 1949. Gift 1922 med Hjørdis Siljan (1899-1967). Datter av Nils Siljan. Bosatt på Gudsfred under Nordre Lunde (bruksnummer 5).

Da gården var i forfall, satte Jacob Hogstad alle krefter inn i arbeidet for å få gården i god stand. Han bygde i 1901 nye uthus og nytt våningshus fire år senere. Etter hvert kom gården i god hevd og ble godt dyrket.

Jacob Hogstad drev bruket fram til 1921. Han skjøtet det da over på en sønn, Ole Hogstad, for 27 500 kroner hvorav 10 000 kroner ble betalt for løsøret, og tok sammen med sin kone føderåd på gården. I føderådet het det at selgeren skulle ha rett til to værelser ovenpå. Dersom han fant på å måtte innrede et nytt værelse, skulle omkostningene deles likt mellom kjøper og selger. Selgeren forbeholdt seg videre tilsyn og pleie, fri adgang til forskjellige rom, ved, poteter, smør m.v. Så lenge selgeren og hustru levde, skulle kjøperen ikke ha rett til å selge eiendommen til andre enn selgerens to andre sønner, Georg og Hans Hogstad.


Ole Hogstad (1887-1972) giftet seg i 1927 med Selma Josefa Johansdatter Wiersdalen (1895-1944). Hun var enke etter Anders Nilsen Siljan.
Ole og Selma Josefa hadde disse barna:

 1. Jacob, født 1928. Gift med Karin Andersen (født 1927) fra Larvik. Bosatt på Søndre Nordal (denne eiendommen).
 2. Helge, født 1935.

Det dyrkede jordbruksarealet under Søndre Nordal utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 60 dekar (blandingsjord). Annet jordbruksareal dekket 20 dekar, mens den produktive skogen var på 300 dekar. På bruket var det 2 hester, 7 kyr, 1 ungdyr og 2 griser. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 83 000 kroner.

I 1956 skjøtet Ole Hogstad bruket over på sin eldste sønn, Jacob Hogstad, for 25 000 kroner. I denne summen var medregnet redskap og besetning samt delvis innbo for 10 000 kroner. Med på handelen fulgte også bruksnummer 2 under Nordre Nordal. Selgeren tok etter dette føderåd på bruket sammen med sin kone. De skulle ha «livsvarig fritt husvær, ved, kjeller, samt rom til gris og rett til å holde høns, samt 2 liter melk om dagen, samt rett til å hugge ved i skogen til husbehov». Den femårige verdien av føderådet ble satt til 3000 kroner.

Jacob Hogstad (født 1928) er gift med Karin Andersen (født 1927) fra Larvik. Det er ingen barn i dette ekteskapet.

I 1966 ble den første skylddelingen avholdt på Søndre Nordal. Da ble bruksnummer 2, Gro-bo, skjøtet over på Per E. Marker for 500 kroner. Denne eiendommen hadde et areal på 508,9 m².

Utrag (s. 202-205) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen