Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lerstang (Røsvik)

Gårdsnummer 35, bruksnummer 4 og 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Gulbrand Thorstensen kjøpte i 1842 løpenummer 84c (del av det senere bruksnummer 4) fra bruk II (senere bruksnummer 6). Året etter kjøpte han løpenummer 84d (senere bruksnummer 8) fra det samme bruket.

Amund Eriksen Wiersdalen overtok denne eiendommen omkring 1853. I 1856 kjøpte han løpenummer 83e (del av det senere bruksnummer 4) fra bruk I (senere bruksnummer 1).

Disse delene har senere vært drevet som ett bruk (bruksnummer 4 og 8). Røsvik (bruksnummer 5 under Rørarød) ble senere lagt under de samme eierne og drevet sammen med eiendommen på Lerstang (denne eiendommen).


Amund Eriksen (1817-1888) var sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Han giftet seg i 1848 med Nilia Marie Abrahamsdatter Bergsrydningen (1824-1901).
Amund og Nilia Marie hadde disse barna:

 1. Erik, født 1849 - død 1863.
 2. Marie Annie, født 1855 - død 1930. Gift 1878 med Ole Nilsen (1851-1929) fra Stathelle i Bamble (født i Holla). Bosatt på Røsvik (denne eiendommen).
 3. Ingeborg Elise Amalie, født 1857 - død 1877.

I. C. Ramberg forteller i «Boken om Eidanger» (side 35):

«Abraham Rønningen og hans svigersønn Amund Røsvik hadde i 50-aarene sæter paa en deilig grøn slette oppe i Askedalen.» Der var det sommerfjøs og seterbu. Denne setra ble nedlagt omkring 1870.

Den samme Ramberg skriver i et kapittel om «skikke og uskikke» litt om de gamle kjøgemestrene (side 92): «I Bergsbygden fungerte Amund Røsvik, Nils Stamland og hans sønn Nicolai som kjøgemestre ved brylluper og andre større sammenkomster.»

Ramberg skriver også (side 144) at det på Rørarød i 1874 ble bygd en brigg med navn «Emanuel». Den ble bygd av byggmester Abrahamsen for O. J. Berg med flere i Brevik.

På bruket bodde i 1865 ei tjenestejente, Ingeborg Halvorsdatter (født ca. 1848), og et pleiebarn, Hans Abrahamsen (født ca. 1856). Han var satt bort på fattigkassens regning.

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at det senere bruksnummer 4 da hadde en skyld på 21 skilling. Eiendommen var på 12¾ mål åker og dyrket eng. Ved gården var det ¾ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden var på 1 tønne havre, ¼ tønne hvete og 2½ tønner poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 1 sau. Dyrene hadde ingen havn. Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Det var 1/8 mil til den rodelagte veien og lett atkomst til sjøen. Bruket ble karakterisert som alminnelig lettbrukt og dyrket. Skylden ble foreslått hevet til 1 ort og 5 skilling.
Det senere bruksnummer 8 hadde en skyld på 2 ort. Dette bruket hadde ingen dyrkbar jord, men havnehage til 1 ku. Det fantes skog til husbruk. Skylden på dette bruket ble av herredskommisjonen foreslått senket til 1 ort og 8 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 83e og 84c bruksnummer 4 under gårdsnummer 35, Lerstang, mens løpenummer 84d fikk bruksnummer 8. Skylden ble revidert til henholdsvis 67 øre og 74 øre. Bruksnummer 5 under Rørarød fikk revidert sin skyld fra 1 ort og 19 skilling til 51 øre. Den samlede skylden på Amund Eriksens eiendom kom således til å lyde på 1,92 mark.


Da Amund Eriksen døde i 1888, gikk bruket over til Ole Nilsen. Den nye eieren var svigersønn av den forrige eieren.

Ole Nilsen (1851-1929) var gift med Marie Anine Amundsdatter (1855-1930).
Ole og Marie Anine hadde disse barna:

 1. Elise, født 1878. Gift med Martin Nilsen Oksøya.
 2. Marie, født 1880 - død 1958. Gift med Marius Schilbred (1872-1911) fra Brevik.
 3. Amund, født 1882 - død 1916. Gift 1910 med Karen Jacobsdatter (1888-1975). Datter av Jacob Andreas Isachsen Oksum.
 4. Nils, født 1887 - død 1973. Gift 1915 med Marie Martinsdatter (1886-1967). Datter av Martin Sørensen Leerstang. Bosatt på Røsvik (denne eiendommen).
 5. Emanuel, født 1891 - død 1943. Styrmann. Gift 1922 med Sigrid Marie Nilsdatter (1895-1970). Datter av Nils Nikolaisen Stamland. Bosatt på Bjørkøya (bruksnummer 1), senere på Stathelle i Bamble.

Ved folketellingen i år 1900 bodde husbondens svigermor, Nilia Abrahamsdatter, på bruket. Hun var enke og levde på formuen.

Det ble bygd nytt våningshus og nytt uthus i 1908. To år senere ble det bygd et nytt hønsehus på gården. Bryggerhuset var av eldre dato. Våningshuset ble påbygd i 1921. Gården fikk elektrisk kraft i 1918. I 1931 ble det lagt inn vann i husene.

Ved en auksjon i 1916 fikk sønnen, Nils Røsvik, skjøte på bruksnummer 8 for 2000 kroner. I 1923 kjøpte han resten av eiendommen av sin mor, Marie Anine Røsvik, for 8000 kroner.


Nils Røsvik (1887-1973) giftet seg i 1915 med Marie Martinsdatter Leerstang (1886-1967).
Nils og Marie hadde ei datter:
Elise Anine, født 1915. Gift 1937 med Arne Kjeldsen (1911-1973) fra Tollnes. Bosatt på Tollnes i Solum.

Nils Røsvik reiste i yngre år til sjøs som styrmann. Etter at han gikk i land, ble det mest gårdsdrift.

Eiendommen var i 1953 på 20 dekar dyrket jord (sandjord), 150 dekar produktiv skog og 250 dekar annen utmark. På gården var det dette året 1 hest, 2 kyr, 1 gris og 12 høner.

Navn på gårdens åkrer og jorder er: Krakvika, Nordjordet, Engelskmann (her ble briggen Emanuel bygd i 1874), Oppjordet, Helleren, Brønnstad og Rødshagen. Skogen ligger langt fra gården, - mot Rødseter ved Langangsfjorden (Gravkjennskogen). Det dominerende treslaget er gran.

I 1967 gikk skjøte på eiendommene til datteren, Elise Anine Kjeldsen, for 32 200 kroner. I en ektepakt ble det slått fast at eiendommene skulle være hennes særeie.


Elise Anine Røsvik (født 1915) giftet seg i 1937 med Arne Kjeldsen (1911-1973).
Arne og Elise Anine har disse barna:

 1. Elin Marie, født 1940. Gift 1960 med Odd Andersen. Ekteskapet oppløst.
  Gift 1974 med Arne Sverdsten (født 1928). Bosatt på Skogmo i Solum.
 2. Kjell, født 1942. Gift første gang 1965 med Thorild Elisabeth Lasch (født 1947) fra Porsgrunn. Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang 1981 med Mona Eide (født 1943) fra Bærum. Datter av revisor Sverre Pedersen og Inger Eide. Bosatt på Kolbotn i Oppegård, senere i Bærum.
 3. Nils Tormod, født 1943. Gift 1963 med Bjørg Lorentzen. Bosatt på Tollnes i Solum.
 4. Arnhild, født 1950. Gift 1968 med Egil Johan Bergheim (født 1948). Bosatt på Tollnes i Solum.

I 1974 fikk den eldste sønnen, Kjell Røsvik Kjeldsen, skjøte på eiendommene uten vederlag.

Kjell Røsvik Kjeldsen (født 1942) giftet seg i 1965 med Thorild Elisabeth Lasch (født 1947) fra Porsgrunn.
Kjell og Thorild Elisabeth har disse barna:

 1. Tormod, født 1966
 2. Kjell Arne, født 1974

Kjell Røsvik Kjeldsen tok i 1977 doktorgrad i matematiske disipliner ved Universitetet i Bergen. Han har forelest ved universitetene i Oslo og Bergen. Kjell Røsvik Kjeldsen arbeider som forsker i Det norske forsvaret.

Utdrag (s. 644-647) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen