Byer i emning

av Kaare Svalastoga

Innholdsoversikt

  Innledning
  Forskningshistorikk. Kjeldeanalyse. Sitatregler. Forkortelser

 1. Seksjon I. Oppkomst
  1. Definisjon.
  2. Trekk av Skiensvassdragets geografiske struktur.
  3. Trelasthandelens ekspansjon.
  4. Oppkomsten av ladesteder i Skiensfjorden.
  5. Ladestedene i Skiensfjorden før 1660.
  6. Borger mot bonde.
  7. ToIlforhold.
 2. Seksjon II. Økonomi
  1. Trelastnæringen. Teknologiske og sosiologiske kulturformer. Skogsdrift. Fløting. Sagbruk. Sesong. Eiendomsretten til skogen. Trelasthandel. Utskiping. Engelskmenn og hollendere på havnene i Skiensfiorden. Trelasthandelens fordeling i fjorden.
  2. Jerneksport.
  3. Tolloppsyn i Skiensfjorden 1660-1740.
  4. Skipsfart.
  5. Industriell virksomhet.
  6. Fiskeri.
  7. Byjordbruk. Kapitalkonsentrasjon.
 3. Seksjon III. Generelle elementer i bydannelsesprosessen
  1. Folkemengden. Materiale. Metode. Befolkningens territorialfordeling i 1661. Befolknningsutvikling. Innflytting. Utvandring.
  2. Sosiale gruppeer og sosial differensiering. Kapitialistklassen. Mellomklassen. Arbeiderklassen. Relativ størrelse. Yrke. Levestandard. Fattigdom. Skattebyrde. Strandsitterbetegnelsen. Trekk av ladestedenes sosiale strurktur.
  3. Kommunikasjonsintensitet. Kommunikasjoner i Skiensfjorden. Vannveiens betydning. Losvesen. Skyss. Post. Brevik som Skiensfjordens postsentrum. Framveksten av et uoffisielt postkontor i Porsgrunn.
  4. Maktutvidelse. Bysamfunn mot bondesamfunn.
  5. Kommunalisering.
 4. Seksjon IV. By og ladesteder
  1. Skien. Størrelse. Institusjoner. Byen som kultursentrum. Geografisk forhold til lladestedene. Handelsdistrikt.
  2. Skiens magistrat. Det store skifte i magistratens struktur.
  3. Byskatt.
  4. Takserborgere.
  5. Andre kommunale funksjoner.
  6. Borgerviljen.
  7. Laug.
  8. Tilknytning til bondesamfunnet.
 5. Seksjon V. By mot ladesteder.
  1. Ladestedspolitikk 1660-1730.
   Handelsrett på Skiensfjorden. Skiens borgerskap og ladestedene. Konsumsjon. Skiens laug og ladestedshåndverkerne. Enkeltmannsmonopoler. Skien i ladestedsopinionen. Selvstendighetstendenser i Porsgrunn.
  2. Striden om losseretten 1735-1737
 6. Seksjon VI. Byer i emning.
  1. Porsgrunn. Sosal geografi. Kommunalisering. Kapell på Vestsida. Skolevesen. Amtmann Christian Berghs innsats. Utredningen «Porsgrunds opkomst».
  2. Brevik. Sosial geografi. Kommunalisering. Kirke. Kirken som kommunaliseringsfaktor. Kirken som differensieringsfaktor. Menigheten. Kommunal innflytelse. Skole. Ytre og indre organisasjon. Økonomi. Undervisningens fag, metode og mal. Elevsosiologi. Skolesøkning og skoleinteresse.
  3. Langesund. Sosal geografi. Kommunalisering. Kirkegård. Tilknytning til Brevik kirke. Skole.
  4. Om kultur.
 7. Resyme
 8. Kjelder og merknader
 9. Bibliografi

Søk i boka:

Forord

Denne bok inneholder en utvidet og til dels omarbeidet utgave av min utrykte magistergradsavhandling fra 1940.

Jeg takker alle de velvillige menn i Oslo og Skiensfjorden som på forskjellig vis har hjulpet meg. En spesiell takk skylder jeg Riksarkivets og Statsarkivets alltid imøtekommende personale. Jeg står også i stor taknemlighetsgjeld til Nansenfondets styre, Norsk Hydro og generaldirektør Axel Aubert for deres sjenerøse finansielle støtte.

Til slutt en hjertelig takk til mine lærere, professor Sverre Steen og dosent Johan Schreiner. Uten deres stimulerende og aktive interesse vilde dette artbeid aldri blitt fullført.

Kaare Svalastoga: Byer i emning : Porsgrunn, Brevik og Langesund 1660-1740. - Oslo 1943. - 264 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen