Fra: Okkupasjonsårene i Porsgrunn

Trekk fra historien om Sivilorg i Porsgrunnsdistriktet

av Kai Arvid Køhler

Innhold:

  Forord. Innledning.
 1. Evakueringsnevnda 1940.
 2. Tidlig organisert motstand.
  Den antinazistiske gruppa.
 3. Noen tidlige organiserte aksjoner.
  Margarinsaken. Ny aksjon mot Christen Knudsen. Quislingsmøtet i Porsgrunn 21. juni 1940.
 4. Oppløsningen av den antinazistiske gruppa.
  Angiveriet i august 1940. Opprullingen av «Alt for Norge» 1941.
 5. «Alt for Norge»
 6. Politiet
 7. Lærerfronten (korrektur)
 8. Fagbevegelsen (korrektur)
 9. Nazifiseringen av kommuneadministrasjonen (korrektur)
 10. Sivorg blir etablert. (korrektur)
 11. Sivorgs kontaktutvalg. (korrektur)
 12. Dekningssteder i Porsgrunn. (korrektur)
 13. «Pålsro» og andre dekningssteder utenfor Porsgrunn. (korrektur)
 14. Skauguttaksjonen i 1944. (korrektur)
 15. Mer om flyktningerutene. (korrektur)
 16. Forsyninger til Milorgs celle i Vallerdalen (korrektur)
 17. Sivorgs etterretning (korrektur)
 18. De illegale avisene (korrektur)
 19. Materiell og økonomisk støtte til vanskeligstilte. (korrektur)
 20. Kriselagre. (korrektur)
 21. Forberedelse til freden. (korrektur)

  Etterskrift (korrektur)

  Kilder:
 1. Trykte
 2. Utrykte
 3. Muntlige
[Noter]

Forord

Denne fremstillingen av Sivorg i Porsgrunnsdistriktet og av begivenheter som førte frem til etablering av denne organisasjonen - eller snarere dette kontaktpunktet - bygger på avisreferater, intervjuer, rapporter, memoranda, straffesaker i forbindelse med rettsoppgjøret, brev og samtaler med enkelte av aktørene fra den gang. I tillegg er brukt gjengse publiserte fremstillinger av okkupasjonen i Norge. Endel lokallitteratur, som bedriftshistorier og foreningshistorier, er også brukt. (Se oversikt under «Kilder».)

Intervjuene er i det vesentlige gjort av Jon Birkenes, men noen er også gjort av Johan Stivimoen og Helge Næs.

Undertegnede har samtalt med noen av intervjuobjektene om enkelte punkter i intervjuene og dokumentene. Når det gjelder det upubliserte materialet, som intervjuer osv. finnes det meste i Historiekomiteens eie. (Her forkortet HKA = Historiekomiteens Arkiv). Dette vil etter hvert bli overlevert til Porsgrunn Bibliotek og Hjemmefrontmuseet i Oslo.

Men en del dokumenter er også utlånt til undertegnede av Jonas Bjaaland fra hans personlige eie. I den grad det har vært mulig, er opplysningene kontrollert ved å sammenholde hva de ulike dokumentene sier om de samme ting.

Fremstillingen er blitt til ved at undertegnede laget et førsteutkast, som ble sendt rundt til personer som en forventet kjente til saken. De kommentarer som da ble gjort, er blitt tatt hensyn til ved omarbeidelsen av det endelige rnanuskiptet.

Innledning

Denne beretningen er kalt «Trekk fra historien om Sivorg i Porsgrunndistriktet». Denne tittelen skal forklares nærmere.

Først uttrykket «Trekk fra historien». Undertegnede forfatter tror ikke at denne fremstillingen har klart å avdekke alle sider av Sivorgs virksomhet. Ikke engang alle aspekter ved de virksomheter som her er forsøkt belyst. Men noe av Sivorgs virksomhet tror undertegnede at han i noen grad har greid å belyse - på rimelig sikkert kildegrunnlag.

Med uttrykket «Porsgrunnsdistriktet» skal det her påpekes at Sivorgs virksomhet foregikk ikke bare innenfor grensene av Porsgrunn by, men også i byens umiddelbare nærhet. Derfor er denne diffuse, geografiske betegnelsen brukt. I tillegg til Sivorgs virksomhet i Porsgrunnsdistriktet tar denne fremstillingen sikte på å kaste lys over noen av de begivenheter som førte til at Sivorg ble dannet. Her må det legges vekt på ordet «noen», slik at hvis leseren skulle savne andre hendelser, organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner, som var viktige i sammenheng med etableringen av Sivorg, så bør ordet «noen» huskes på.

Sagt med andre ord: Denne fremstillingen forsøker å belyse enkelte sider av Sivorgs virksomhet i Porsgrunnsdistriktet og enkelte begivenheter som førte frem til etablering av denne organisasjonen eller snarere: dette kontaktpunktet.

Sivorg var nemlig et kontaktpunkt for samarbeid mellom endel illegale grupper. Når det her er brukt uttrykket «organisasjon», må leseren forestille seg et kontaktpunkt for illegalt samarbeid mellom forskjellige organisasjoner eller grupper. Dette er viktig å huske på.

Utdrag (s. 161-293) fra:
Okkupasjonsårene i Porsgrunn. 1940 til 1945
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen