Okkupasjonsårene i Porsgrunn

1940 til 1945

Redigert av Historiekomiteen for krigstiden i Porsgrunn

Søk i boka:

Innhold

  1. Birkenes, Jon: Det millitære motstandsarbeidet i Porsgrunnsområdet (0 1703) under 2. verdenskrig
  2. Køhler, Kai Arvid: Trekk fra historien om Sivilorg i Porsgrunnsdistriktet
  3. Rafn, Finn: Eidanger Salpeterfabriker - Norsk Hydros anlegg på Herøya under krigsårene 1940 - 45
  4. Lunde, Ingeborg: Dagliglivet i Porsgrunn under krigen
    Jensen, Erik: Idrettsfronten
  5. Odberg, Vidar: Sjøfolkene fra Porsgrunn og deres innsats under den annen verdenskrig
  6. Våre falne

Redaksjonskomite:

Johan Stivimoen
Ernst W. Lund
Leiv Grundseth
Rolf Prøis Andersen
Arne J. Moen
Leif Sørensen
Ingv. Westlie
Jonas Bjaaland
Isak Jakobsen

Forord

Okkupasjonsårene 1940 - 45 har fått stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge i etterkrigstiden. Den særegne krigsepoken er derfor en viktig del ikke bare av landets, men også av vår bys historie. Dette var grunnen til at formannskapet i Porsgrunn allerede i 1947 nedsatte et utvalg, som skulle samle inn og bevare historisk materiale fra byens okkupasjonstid.

Dette utvalget utarbeidet en plan for innsamlingsarbeidet og forespurte en del personer om å skrive ned sine erfaringer fra krigsårene. Det ble samlet inn noen beretninger og enkelte opplysninger herfra er benyttet i denne boken. Stort mer fikk ikke utvalget gjort, og interessen for saken falt etterhvert bort.

I 1975 tok sekretæren i utvalget, Ernst W. Lund, initiativet til å fortsette innsamlingsarbeidet. Grunnen var at krigstiden nå var kommet på avstand, og det hastet med å få nedtegnet førstehåndsberetninger og samle inn annet materiale som ellers kunne gå tapt.

En ny historiekomite ble dannet av personer som hadde deltatt aktivt i motstandsarbeidet. I den tida denne komiteen har vært i virksomhet, har den etterhvert blitt utvidet når enkelte medlemmer av ulike årsaker har måttet redusere sin aktive deltakelse. Porsgrunn Historielag, har blant annet vært representert med et medlem de siste 5 årene. Men det meste av arbeidet har Johan Stivimoen stått for. Han har i alle år ledet og samordnet arbeidet i historiekomiteen.

Målet var først og fremst å få samlet inn mest mulig historisk stoff om motstandsarbeidet i Porsgrunn under krigen. Dessuten har vi sett det som vesentlig å få materialet oppbevart på en betryggende måte for framtiden.

Disse kildene kan bli viktige når byens historie engang skal skrives. Alt innsamlet stoff av betydning vil bli lagret i Porsgrunn Bibliotek, og en del kopier av dette materiale blir også arkivert i Norges Hjemmefrontmuseum i Oslo.

Historiekomiteen har i tidens løp fått samlet inn en mengde data og opplysninger, hovedsakelig ved å intervjue en rekke personer om deres innsats og erfaringer fra krigstiden. Dessuten har vi fått inn rapporter og intervjuer fra nå avdøde personer, skrevet under eller like etter krigens slutt. I tillegg har mange andre sendt komiteen opplysninger, billedstoff og annet materiale. Vi takker dem alle for deres bidrag.

Det innsamlede materiale har dokumentert et omfattende motstandsarbeid i Porsgrunn og nærmest omliggende distrikter. En stor del av dette vil være ukjent for folk flest, og komiteen har ment at det var viktig å få skrevet det ned allerede nå.

I 1982 ble det tatt kontakt med fagfolk, som på grunnlag av det innsamlede materiale har skrevet hvert sitt avsnitt av denne boken. Vi takker dem for deres innsats, som har skjedd innenfor rammen av de små økonomiske midler komiteen har disponert.

Forfatterne er naturligvis ansvarlige for det de selv har skrevet, men det er komiteen som har fastlagt rammen for boken. Med de begrensede muligheter en bok gir, sier det seg selv at ikke alle sider ved det militære og sivile motstandsarbeidet har kunnet bli like grundig behandlet. Vi håper at boken vil gi et godt bilde av situasjonen under krigen, og de forholdene man da måtte leve med.

Til dekning av utgifter ved arbeidet har komiteen mottatt økonomisk støtte fra Porsgrunn Kommune, Norsk Hydro - Porsgrunn Fabrikker, Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo og Den norske Creditbank - avd. Porsgrunn. Men det største bidraget har Sparebanken Grenland stått for. Boken ville aldri blitt utgitt hvis ikke Sparebanken hadde påtatt seg å betale trykkingen og stå for salget.

Komiteen takker alle som har medvirket til at utgivelsen av boken har kunnet gjennomføres.

Okkupasjonsårene i Porsgrunn. 1940 til 1945. Porsgrunn 1988. - 466 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen