Storgaden no. 187

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 287.
Udgaaet fra Borge under no. 54.
Vandtomten udgaaet fra Borgestad.

Det har antagelig ligget et par smaahuse paa denne tomt, som senere fik dette nummer.

Ifølge skjøde af 1709 ved skifte efter Gunder Solvesen Buers hustru laa denne gaard søndenfor løitnant Gjert Uslers, og da man ved, at de mellemliggende hus er opført senere, maa i 1709 Gjert Usler have boet paa denne tomt, og da han blev gift i 1688 har han muligens boet der fra det aar til 1726, da Knud Torkelsen bor der. Ifølge skjøde af 1746 paa Storgaden no. 191 - den nuværende Funnemark gaard - laa i det aar Anne sal. Knud Torkelsens hus her. Enten det hus er Uslers tidligere, eller et hus ved siden, kan ikke nu sees.

Ifølge skjøde af 1766 eiede Solve Isachsen Meen huset søndenfor nuværende Funnemarks hus - som han, Solve, i 1743 havde kjøbt af Christen Stephensen for 24 Rdl.

I 1769 kjøbte Christen Borge Solve Meens hus for100 Rdl.
Ifølge skjøde af 1772 eiede John Thomas Glasmester Solve Meens tidligere hus, som han da solgte til Jens Fischer for60 Rdl.
I 1763har Rasmus Fischer kjøbt en af disse tomter
1765eier Rasmus Fischer en gaard, pantsatt for1800 Rdl.
1778eier Jens Fischer gaarden, brandtakseret for1200 Rdl.
1797eier Sivert Mauritsen, brandtakseret for2400 Rdl.
1807eier Sivert Mauritsen huset er én etages 35 × 17½ al. 7 værelser med 4 ovne, 16 fag vinduer og udhus, takst3000 Rdl.
15/101811skjøde til Christopher Van Deurs
22/51825auktionsskjøde til Jacob Ottesen paa Van Deurs gaard1800Spd.
25/111840auktionsskjøde til oberstløitnant Leegaard paa Ottesens gaard 2200Spd.
1843brandtakst paa enkefru Leegaards nus2600Spd.
18/21854 skjøde fra enkefru Leegaard til Oscai Dupont paa hus med 3 engløkker og vandtomt for 1700Spd.
10/1 1856skjøde fra Oscar Dupont til Julius Plesner5000Spd.
1862brandtakst5100Spd.
27/1 1870auktionsskjøde til Første Norske Assurance-forening4050Spd.
9/111898skjøde fra Første Norske til Osebakken Byggeselskab
Eiendommen blev opstykket. Byggeselskabet regulerte og bebyggede løkkene og solgte
25000kr.
31/91899gaarden til J. N. Kofoed for17,000kr.
4/7 1917skjøde fra Julie Kofoed til O. D. Hansen36,000kr.
1/71918skjøde fra O. D. Hansen til Chr. S. Hanssen som siden har solgt hovedbygningen til en og sidebygningen til en anden eier.
25/5 1899solgte Byggeselskabet vandtomten og sjøbod L. m. no. 205 e til H. C. Hansen.
11/7 1909auktionsskjøde til Porsgrunds Kreditbank for
Banken solgte videre til L. P. Larsen som rev sjøboden, (den blev flyttet til Skien) og solgte vandtomten ved skjøde
7,500kr.
4/61912til Fred Th. Bergh for6,100kr.
4/71917skjøde fra Bergh til O. D. Hansen paa vandtomten. O. D. Hansen solgte den og den nedenfor liggende vandtomt til Chr. S. Hanssen.

Det er anmerket paa denne tomt, at Elektricitetsverket har faaet ret til at opsette en kiosk paa tomten; samt at Osebakkens beboere har adgang til det saakaldte «Fischer»slæb.

Denne vandtomt er udgaaet fra Borgestad og der betaltes i 1836 3 Rdl. 70 sk. i grundleie, medens gaarden, der ligger paa Borge grund, ifølge et grundbrev fra Hans Møller til van Deurs, betalte 4 Spd. 1 ort i grundleie. Forbeholdet om at Osebakkens indvaanere har adgang til et slæb paa tomten, maa skrive seg fra Fischers tid, 1770 eller muligens tidligere, siden slæbet benævnes Fischer-slæbet.


Gjert Usler
er omtalt i E. P. side 163. Foruden de der nævnte børn, havde han 7 børn, hvoriblandt Magdalene (Malene) f. 1691. og omtalt under Storgaden no. 176, og Jens Usler, som i 1727 boede paa Osebakken, og var ansat ved Toldboden.


Knud Torkelsen d. før 1746
g. m. Anne f. 1675 d. 1754 var i mandtallet for 1726 som matros, og i 1742 anføres at han bager brød. Han havde brugt en løkke, som grundeieren, Christen Borge, i 1746 overdrog til nabogaardens eier, Anders Christensen - nu Storgaden 191. Han er antagelig son af Torchil Knudsen, bødker, nævnt i 1700.


Solve Isachsen Meen f. 1713 d. 1796
g. m. Dorthe Eriksdtr. f. 1707 d. 1768 var søn af Isach Solvesen Meen f. 1680 d. 1744 - bror af Gunder Solvesen Buer. Eieren af Borge, Christen Brynildsen Borge var gift med Solves søster Inger f. 1721. I 1743 kjøbte Solve for 24 Rdl. Christen Stephensens hus (maa have eiet et annet hus før, da han opføres i mandtallet for 1742 "med hus, næring og hest"). I 1769 solgte han huset til svogeren for 100 Rdl. Ved døden opføres han som "legslem". Det kan ikke sees at han har havt etterkommere.


Christen Stephensen f. 1713 d. 1743
g. m. Birthe f. 1708 d. 1741. l 1740 hadde de sønnen Zacharias Christensen.


Johan Thomas Glasmester er ukjendt.


Rasmus Fischer.
Det kan ikke sees at han staar i mandtallet for 1762, men i 1763 fik han borgerskab og i 1767 var der auktion i hans opbudsbo for gjeld 5,150 Rdl. Gaarden med en stor løkke var pantsat til Peder Tønder i Kragerø for 1800 Rdl., og hans skib «Haabet» til Herman Løvenskiold for 1500 Rdl. Gaarden betaler grundleie til Borge, og for sjøboden med 4 rum og strandtomt betales grundleie til Borgestad. «Haabet» blev solgt for 1200 Rdl. og auktionen indbragte 5461 Rdl. Der blev solgt indbo og en mengde varer af alle slags: vin, mad, tøier, lær, seletøi etc. i krambod, pakhus og sjøbod. I huset var en vel indrettet krambod og der var 5 kakelovne. I udhuset var stald til 4 heste. Det oplyses ikke om hvem der kjøbte huset ved denne auktion.

Om R. Fischer vides forøvrig kun at han var i mandtallet for 1767, og var fadder her i 1771. Han kan have været far eller bror til den efterfølgende eier.


Jens Nicolai Fischer f. 1728 d. 1788
i 1769 g. m. Anne Antoinette Karhoff f. 1748, datter af forvalter paa Vold Jens Karhoff, se Storgaden no. 216. Fischer fik borgerskab i 1769. Slægten Fischers oprindelse kjendes ikke, muligens stammer den fra Tyskland. I Kragerø var der i 1683 en tolder Jens Vischer.

Om Fischer siger Barth. Løverskiold:

"I Porsgrund er Jens Fischer priviligeret gjestgiver som den første her i denne forfatning. Det første kgl. privilegium er af 18de aug. 1769, at han maa holde Herberger og Vertshus, det andet af 12te mai 1760 (?) at ingen uden han maa sælge til de reisende mad og drikke og skydsanstalterne er saaledes at strandsidderne alene skal skydse Fri-skyds, men ikke Penge-skyds. Gjestgiveren i Porsgrunn, Jens Fischer, fabriquerer selv god Lak, god og velsmagende chocolade-kager, destilerer ogsaa gode Liquerer og Aquavitter som de udenlandske. Han er en meget god landmand, den af ham opbyggede smukke gaard paa Borge i Gjerpen Sogn forøger endog blandt andet Sognets Anseelse."

Det maa saaledes være Fischer som har bygget hovedgaarden, og det fremgaar ogsaa af brandtaksterne. Traditionen vil vide, at den som var bygherre for huset vilde, at tømmerstokkene i veggene skulde boltes sammen, med den begrundelse: "Der kan endnu komme en syndflod, saa vi maa bygge godt og solid". Formodentlig har ogsaa Fischer faaet tillagt gaarden de store løkker, siden han nævnes som en meget god landmand. Han eiede ogsaa Vestre Borge. Skibsreder har han ogsaa været. Jacob Aall paa Næss siger i sine erindringer, at han gik paa danseskole der i gaarden i 1780 aarene.

Han havde 12 børn, men her nævnes kun de som ikke døde unge.

 1. Søren Fischer f. 1770.
 2. Jens Nicolai Fischer f. 1771 conf. 1787.
 3. Anne Dorothea Fischer f. 1773, i 1794 g. m. kjøbmand Friedrich Schiøtt, se E. P. side 28.
 4. Edle Amalie Fischer f. 1775, i 1812 g. m. Johannes Thuesen.
 5. Jørgen F. f. 1776 conf. 1793.
 6. Bartholomeus Sevrin f. 1783.
 7. Anton F. f. 1786, levede 1801.
 8. Anne Kirstine F. f. 1789, i 1811 g. m. skipper Hans Thuesen, Storgaden no. 197.

Sivert Mauritsen f. 1757 i Drammen, d. 1810 paa Osebakken.
i 1795 g. m. Anne Antoinette Karhoff, Fischers enke.
Sammen med enken overtog han ogsaa barneflokken og eiendommen. Han har nok været en ven af Fischer, da han i 1787 er fadder hos ham, var skibsfører, og førte i 1790 «Confidentia» for Jørgen Aall, skibet blev taget af fienden i 1799, og eiedes da af Ulrich Cappelen. Derefter førte han «Haabet» 122½, c.l. for Niels Aall. Hutruen som havde overtaget Vestre Borge, solgte denne til skipper Lars Iversen i 1802 for 3000 Rdl. Iversen havde ført skibe for Nic. Benj. Aall, var g. m. Inger Wright, datter av Lars Wright paa Vestsiden, og havde tidligere boet i Skien; datteren Anna Iversen blev i 1801 g. m. Nic. Benj. Aall jun., paa Bjørnlvedt, se E. P. side 8.Mauritsen havde ingen etterkommere her.


Christopher van Deurs f. 1769 i Kjøbenhavn
g. m. Elisabeth Birgitte Diedrichson.
Van Deurs var sjøoffiser, son af Justitsraad Jacob Christian van Deurs i Kjøbenhavn. I slaget paa Kjøbenhavns red 1801 var han chef paa «Flensburg», blev Indrulleringschef i Porsgrund og fra december 1807 chef for «Brevigs Batteri» (paa Blokhustangen). Da han i 1811 kjøbte gaarden laante han af Niels Aall 1080 Rdl., som han indfriede i 1813. Han maa have forladt stedet i 1825. 4 børn født eller confirmeret her:

 1. Christian Fredrik f. 1799, conf. her.
 2. Fredrica f. 1802.
 3. Conradia f. 1812.
 4. Gerhard van Deurs f. 1815 blev skipper, og førte i 1852-53 dampskibet «Trafik». Traditionen forteller at han var en fin herremand, der alltid opptraadte ombord i hvide handsker. Han var en tid auditør i Skien, hvor han i 1868 eiede en gaard paa Snipetorp. I 1855 førte han bark «Apollo» 147½ c.l. for C. H. Blom, Skien.

Her har tidligere levet en anden Jacob van Deurs f. 1670 d. 1750, der boede paa Vestsiden, da han findes i Solums kirkebøger. I 1711 var han tolder Arntzens fuldmægtig og betalte i det aar «parykskat». Da Arntzen i 1722 døde, blev van Deurs tolder her, til Priesenberg blev udnævnt. I 1743 er han opført som fattig og har sit underhold af tolder Friesenberg. Han var gift med Karen Pedersdatter Baar f. 1680 d. 1758, søster af kjøbmand i Skien Peder Pedersen Baar, og saaledes datter af kjøbmand paa Bragernæs Peder Jensen og Anne Pedersdatter Baar. De havde mange børn hvoraf skal nævnes:

 1. Anne Cathrine f. 1693 d. 1775, g. m. Hars Gundersen Buer f. 1694 d. 1775 og de havde fire børn, hvoriblandt Niels Hansen Buer f. 1726 d. 1785 g. m. Berthe Jensdtr, som havde tre sønner, hvoriblandt Lars Gunerius Nielsen f. 1778 - se Kjølnæs-gaden no. 5.
 2. Janniche Hedvig f. 1713, i 1740 g. m folder Adolf Jean Jacobsen Neüspitzer, søn af tolder Jacob Neüspitzer f. 1708, g. m. Margrethe Bärnholt, som eiede hus paa Bjørntvedt i Solum.
 3. Margrethe f. 1712, i 1747 g. m. Peder Stephensen.

Endvidere forekommer her en Dorthe van Deurs, som kan være en datter af tidligere ægteskab, Dorthe van Deurs var fadder her i 1719 og blev g. 1 m. tolder Anders Arntzen f. 1660 d. 1722 - se under Jønholt, E. P. side 210, i 1724 g. 2 m. capitain Friedrich von Holsten, viet i huset hos tolder Kofoed paa Jønholt, og boede i et hus under Jønholt.


Jacob Grubbe Ottesen f. 1785 d. 1836
er omtalt i E. P. side 60, var skipper og førte fra 1811 brig «Neptunus» 89 c.l. for Jacob Aall paa Borgestad, som havde indkjøbt skibet det aar. Efterat have sluttet at fare, har han drevet adskillig kjøb og salg af gaarde, hans navn vil træffes under omtalen af flere gaarde. I denne gaard som han eiede fra 1825 til 1840, har han vistnok heller ikke boet, da han i 1823 havde kjøbt «Kammerherregaarden»hvor han ihvertfall boede da han i 1832 blev gift med Fredrikke Sophie Aall, datter af Jacob Aall paa Borgestad. Han drev ogsaa skibsrederi. I 1828 sees han at have eiet brig «Neptunus», bygget i Christianssand i 1796, og ført af B. W. Bomhoff, endvidere «Norske Klippe» 120 c.l. bygget i Christianssand i 1809, ført af Halvor N. Pedersen paa Vestsiden, og «Anne Margrethe» 580 c.l. bygget paa Borøen i 1784, ført af Hans Holmboe Wright.


Michael Nicolai Leegaard f. 1773 d. 1837
g. M. Petronelle Margrehe Juell f. 1787
var oberstløitnant og blev toldinspektør her. De havde fem, muligens seks børn:

 1. Ludvig Fredrik C. Leegaard f. 1815 d. 1888, distriktslæge i Larvig, g. m. Hanna Didrikke Blom f. 1807 i Skien.
 2. Andrea Leegaard f. 1817, i 1841 g. m byfoged i Kragerø Peder Anker Krohn f. 1794, søn af major Johan Jørgen Krohn.
 3. Magdalene Christine Leegaard f. 1820, i 1853 g. m. Oscar Dupont, se nedenfor.
 4. Ulrich Fredrik Leegaard f. her 1832.
 5. Peder Nicolai Leegaard f. her 1828,

samt muligens Georg Leegaard, som var inspektør her senere.

I 1856 solgte han, sammen med Henrich O. Wiersen og Oscar Dupont koffen «Johanne» 65½ c.l. for 3,600 Spd


Oscar Dypont f. 1816 d. 1890 i Oslo,
g. m. Magdalene Christine Leegaard - ovenfor, var søn af kjøbmand og norsk-svensk consul i Calais Jaque Henry Marie Laurent Düpont t 1859 og hustru Marie Marguarite Louice Verlane. Consulen var ridder af æreslegionen og Vasaordenen og drev trælastforretning fra Norge, hvorfor sønnen blev sendt hid op. I 1856 flyttede han til Larvig hvor han fortsatte med trælastforretningen og skibsrederi. Han kjøbte «Bellevue»eiendommen ved Langestrand. Lidt senere kjøbte han gaarden «Hjelten» i Brunlaug og flyttede i 1877 til Kristiania.

Deres datter Henriette Leonie Louise f. 1854 i Porsgrund, blev g. m. Arneberg, og disses datter blev g. m. kontorchef Thomas Anclersen i Larvig, hvis søn er døpt Oscar Leon Hyacinthe Düpont - vistnok eneste direkte nedstamning. I Larvik og Jarlsberg Amtstidende findes for 24/11 1921 en artikkel om den gamle og originale franskmand.


Julius August Plesner f. 1825 d. 1870
i 1850 g. m. Josephine E. Johnsen f. 1828 d. 1909.
Plesner var søn af foged Bendix Plesner i Skien, blev skipper, og førte brig «Oeconomi», 57 c.l. for Chr. Schøning og brig «Zephyr» 60 c.l. for kjøbmand Th. Holst, blev senere fulmægtig for P. M. Petersen. I 1856 tog han handelsborgerskab og kjøbte denne gaard og drev handel og trælastforretning. De havde 7 børn.

 1. Mathilde f. 1850, g. m. apotheker paa Steinkjær Anders Jensen Høegh, søn af bankkasserer S. K. Høegh her se E. P. side 112.
 2. Benediete f. 1853, i 1885 g. m. bogh. Eivind Aaslund i Oslo.
 3. Meta Christina f. 1854, lærerinde.
 4. Hans Schermann Plesner f. 1858 d. 1905 i New York.
 5. Anna f. 1860 d. 1920, sygepleierske.
 6. Simon (Bis) Plesner f. 1865 d. 1900 paa Tonga-øerne, plantageeier.
 7. Augusta Caroline Georga f. 1869 d. 1898, g. m. lærer Johan Kildebo.

Den første Norske Assuranceforening var stiftet i 1837 af Hans Møller. Foreningen begynte vistnok sin virksomhed i "Floodegaarden" hvor den havde kontorer til den i 1870 kjøbte denne eiendom og holdt til her indtil foreningen blev opløst. Foreningens virksomhed er omtalt i Lunds "Porsgrund 1807 -1907" side 110. Dispecheur O. Holler, der i 1861 blev ansat som kasserer, boede i gaarden. Jørgen Aall Flood blev fra samme aar bestyrer, Sigvart Andresen var revisor, og Niels Weyer Aall Flood var kontorist.


Dispacheur Wilhelm Lytzow Oluf Holler f. 1820 d. 1899
g. m. Andrea Nicoline Paasche f. 1818 d. 1895 var fra Drammen og kom hid fra Svelvig. De havde børnene:

 1. Oluffa Wilhelmine f. 1848, i 1879 g. m. bankm. Kanutus Vilkins Holler.
 2. Caroline H. f. 1850, i 1870 g. m. skipper Thorvald Arweschoug, se E. P. side 63.
 3. Johan Holler f. 1854 d. 1931 i Oslo var bestyrer af dampskibsafdelingen i Første Norske, g. m. Olga Friis Johansen, se Kjølnæs-gaden no. 3.

Osebakken Byggeselskab
var et interessentskab, bestaaende af arkitekt H. Børve, Nicolai Friis o. fl. De drev byggevirksomhed og solgte etterhvert husene.


Skomager N. J. Kofoed
er omtalt i E. P. side 83. Han opførte den lille butikbygning straks ovenfor gaarden.

Utdrag (s. 105-113) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen