Storgaden 158

L.matr.no. 14. Dr. Nielsens hus

av Finn C. Knudsen

Paa denne tomt blev der i 1720 udstedt grundbrev, men man ved ikke til hvem det blev udstedt, da det ikke er opbevaret men kun nævnes i et nyt grundbrev af 1804. Den første eier man træffer i Bjørntvedts jordebøger er i 1761, Hans Christian Smed (Arweschoug).

I 1778kjøber Rasmus Nielsen smed huset, som i det aar er takseret for 600 Rdl.
I 1794kjøber Niels Lund det.
Det nye grundbrev af
I 1804er udstedt «til velædle mand Christen Hansen som nuværende eier af Johannes Jacobsens hus».
I 1807er Christen Hansen Arweschoug eier af huset, som da beskrives som én etages, 18 × 10½ alen, 2 værelser med 2 kakkelovne, sidebygning og pakbod. Takst 1,000 Rdl.
I 1817staar han ogsaa som eier, og taksten er da nede i 600 Spd.
I 1840faar hans søn Halvor Arweschoug skjøde paa huset.
I 1871solgte Arweschoug huset til Dr. Søren Munch.
I 1907solgte Munchs arvinger huset til Dr. Anders Nielsen.


Hans Christian Christensen Arweschoug,
født 1708 d. 1783, var mestersmed,
g. I. m. Elisabeth Willumsdatter, f. 1690 d. 1770,
i 1771 g. II. m. enke Kirsten Nielsdatter Juul, f. 1723 d. 1778, tidligere gift med smed Halvor Abrahamsen.
Børn: Elisabeth. f. 1735 d. 1740.
Arweschoug familien ser ud til først at være kommet til Skien hvor man først paa syttenhundretallet træffer Job Christensen og Christopher Christensen, og der har antagelig været en tredje broder, Christen Christensen, som var fader til Hans Christian smed, En fjerde broder, Daniel Christensen var lensmand i Eidanger i 1709. I skatteligningen for 1743 er anført, at «Hans Christian smed har lidt handel, men været nogen tid fra forstanden, og derover geraaden i en slet tilstand, saa han ei formaar at betale noget».
Af auktionsprotokollen sees, at der i 1743 er auktion udi Hans Christian Arweschougs hus under Borge gaard i Gjerpen. Auktionspengene erlegges til tolder Friesenberg. Huset kjøbtes af Helge Lie.
Han maa senere være kommet til magt igjen, da han er den fra bygningen af baade Øst- og Vestsidens kirker kjendte Hans Christian smed, som forærte spiret til Vestsidens kirke i 1758, og tegnede sig for 30 Rdl. bidrag til Østsidens kirke, hvortil han udførte alt smedearbeidet.


Rasmus Nielsen, f. 1735 d. 1795,
var ogsaa smed, og nævnes i taksten af 1778 som tidligere eier af parykmager Collings hus.


Niels Lund,
født 1754 d. 1817, politibud,
har kun eiet huset en kort tid, ihvertfald ikke Iængere end til 1804. Han byggede derefter L.matr.no. 90 paa Kirkehaugen, og eiede dette hus til det i 1811 blev indkjøbt til Skolehus og paabygget - det nuværende «Gamlehjem». Samtidig kjøber han L.matr.no. 99 paa hjørnet af Kirkebakken og Sverres gade.


Christen Hansen Arweschoug,
født 1774 d. 1833, var skibskaptein,
g. m. Anne Sophie Halvorsdatter. f. 1784 d. 1845.
Han var søn af matros Hans Christian Arweschoug Halvorsen, og hustruen var datter af seilmager Halvor Michelsen. Enken overdrog i 1840 huset til sin søn, Halvor Arweshoug. Af deres børn kjendes:


 1. Hanna Christine, f. 1805.
 2. Halvor, f. 1807, se nedenfor.
 3. Hans, f. 1809 d. ung.
 4. Karen, f. 1811 d. 1827.
 5. Hans Christian, f. 1813, se under L.matr.no. 182.
 6. Christine Marthe Sophie, f. 1817.
 7. Thoresius, f. 1822 d. 1871, i 1851 g. m. Hilda Heyerdahl, f. 1831 d. 1901. Han var kjøbmand og boede i L.matr.no. 301 ved Osebro. (Berthel Andersens gaard).


Halvor Arweschoug,
født 1807 d. 1894, var skibsfører og havnefoged,
gift med Hanna Marcelie Christensen, f. 1808 d. 1877.
Arweschoug blev skipper i 1834 og førte i adskillige aar skibe for Møllerne, hvoretter han blev havariagent for Første Norske Assuranceforening. I 1843 førte han emigrantskibet «Kronprins Oscar», og i 1844 førte han briggen «Beliona», 104 c.l., tilhørende Hans Cappelen, Skien. I 1847 var han blandt stifterne af Sjømandsforeningen. l 1871 blev han ansat som havnefoged, og denne stilling skjøttede han med stor dygtighed. Særligt udførte han et godt arbeide under planlæggelsen af broen over elven. Han kunde være noget glemsom, særlig naar det gjaldt navne, og det fortælles, at en gang, da han af Assuranceforeningen var sendt ind til Kristiania for at udføre en forretning, telegraferede han fra Kristiania til kontoret i Porsgrund og spurgte, hvad det var, han skulde gjøre der inde! Børn:

 1. Christian Olaves, f. 1835.
 2. Elisabeth, f. 1838, g. m. kjøbmand Johan Friis, se L.matr. no. 165 A.
 3. Thorvald, f. 1841, blev kaptein og g. m. Caroline Holler, f. 1850, datter af dispacheur O. Holler i Første Norske. Han eiede en tid L.matr no. 170 paa Kirkehaugen. Deres søn, Hjalmar, f. 1871.
 4. Johan Fredrik, f. 1843, blev kaptein og g. m. Anna Johanne Gregersen, f. 1845, søster af Hans J. Gregersens hustru.

Baade Thorvald og Johan udvandrede til New York og døde der,


Søren Munk,
født 1840 d. 1907, var læge.
Han var søn af trælasthandler og skibsreder Søren Munk, f. i Stavanger i 1799 d. i Skien 1847, g. m. Marie Pauline Plesner, f. 1812 d. 1872. De boede paa Store Follestad.
Munk begyndte at praktisere ber i 1867, fra hvilket aar han var fattiglæge og sundhedskommissionens ordfører. Han var meget anseet og afholdt af sine patienter.

Utdrag (s. 61-64) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen