Storgaden 127

L.matr.no. 32. Hammondgaarden

av Finn C. Knudsen

Gaarden er antagelig fra før 1700, og det er efter alt at dømme den oprindelige gaard, som endnu staar paa tomten, selv om den har undergaaet nogen forandringer. Den har oprindelig havt valm-tag og midt paa fasaden en rundbuet indgangsportal, som det fremgaar af Linaaes maleri af 1823, og er saaledes bygget i samme stil som Toldbodgaarden og Prestegaarden, som skriver sig fra før 1700-tallet. De afvalmede gavlspidse skriver sig saaledes fra tiden efter 1823. Mod gaardsrummet er der en aaben svalegang.

I 1720fik Jens Hansen Aalborg grundbrev paa tomt, hvorpaa hans hus er beliggende. Til denne gaard hørte meget store løkker, som strakte sig helt op til og med Høegheløkken, som blev fraskildt i 1843 til fergemand Jens Johnsen. Isak Andersen er eier af gaarden i nogen aar, og sælger den ca.
I 1740til kaptein Lars Bowmann, der i aarene efter ogsaa kjøbte til Ole Wigværings hauge og Jens Andersen Mørchs hauge og pladsen Toldskaugen, hvoraf særskildt svares 6 Rdl. i aarlig leie. (Jens Andersen Mørch var fuldmægtig hos Løvenskiold). Enken sælger gaarden
I 1793til Søren Rasch, samtidig leier han pladsen Toldskaugen, som Ditlef Rasch havde leiet fra 1779.
I 1797er gaarden takseret for 2,800 Rdl. Den 23de juli 1805 er der auktion over Søren Raschs hus, som kjøbes af toldinspektør Thomas Hammond for 2,500 Rdl. Hammond døde i 1828, men først
I 1833sælges gaarden til Hans Jacob Backa for 2,000 Spd.
I 1844kjøber byfoged Heyerdahl den for 700 Spd.
I 1860kjøber skibskaptein J. C. Borchsenius den.
I 1872bliver bager J. Johannessen eier, og den eies nu af sønnen, Johannes Johannessen.

Jens Hansen Aalborg,
født 1652 d. 1741, var sjømand, g. m.
Han er opført i skattelisten af 1712 og befaler i skal Rdl. 3-3-6. Enken eiede i 1767 hus i Skien, takst 300 Rdl.
Hans søn: Søren Jensen Aalborg, f. 1707 d.1754, vicitør, boede i Vestre Porsgrund, g. m. Margrethe Madsmann, f. 1711 d. 1792. Børn:

 1. Johanne, f. 1745 d. 1759.
 2. Annichen Christine, f. 1747, i 1782 g. m. organist Peter Schwarck, L.m.no. 53, Winthergaden.
 3. Jens Aalborg, f. 1748 d. 1788, ugift, uhrmager i Vestre Porsgrund.

Lars Bowmann
født 1725 d. 1764, skibsfører,
g. m. Hedvig Sivertsdatter, f. 1721 d. 1805,
Han var søn af James Bowmann og Else Brinch, førte i 1740-aarene «Margrete Benedicta», 151 c.l., tilh. Løvenskiold og Niels Aall, og i 1749 «Patientia», bestyrte Bjørntvedt gaard baade under Severin v. Løvenskiold og Chr. Ankers eie af gaarden. Hans navn træffes ofte i 60-aarene paa grundbreve udstedte for disse eiere. I 1761 paategner han det kart, som da blev optaget over cancelliraad Schnells eiendom, og som nu er opbevaret paa Borgermesterens kontor. han leiede gaarden Toldskaugen. som enken fortsatte at leie til 1779. Hun solgte gaarden i 1793. Børn:

 1. Else, f. 1751, i 1793 g. m. Svend Holst, mester ved skibsverftet.
 2. Kirsten Brinck, f. 1759.
 3. Karen Brinck, f. 1760.

Søren Rasch,
født 1752 d. 1826, kommandør og overlods,
g. m. Magdalene Charlotte Hedvig Løvenskiold, f. 1761 d. 1833.
Han var søn af Bartholomeus Rasch og hustruen datter af Bartholomeus Løvenskiold paa Borgestad. Han var først marine-officer og blev vare-, veksel. og skibsmægler, postaabner, og efter sin onkel, Ditlef Rasch, blev han overlods. Postaabneriet var i hans tid i Hammondgaarden. I 1805 gjorde han opbud, gaarden blev solgt, og han flyttede op til Osebro, hvor han i 1817 sees at eie L.matr.no. 6, senere Stiansens gaard. Denne gaard byttede han i 1822 med L.matr.no. 19, Riisegaarden, som da eiedes af Christian Kraft, af hvem han fik 500 Spd. i bytte. I ægteskabet var der ingen børn, men de havde en pleiedatter.


Thomas Hammond,
født 1760 d. 1828 kammerraad og tolder,
i 1806 g. m. Anna Adelaide Rasch, f. 1785 d. 1820, datter af tolder og etatsraad Christian Rasch.
Hammond kom til Porsgrund i 1804 som toldinspektør, havde titel af kammerraad og var sjøindrulleringsbetient. I ægteskabet var der 3 børn:

 1. Thomas Hammond, f. 1808 d. 1861 som sogneprest i Rennesø, g. m. Emma Bretteville.
 2. Adelaide, f. 1810, g. m. sogneprest Frost.
 3. Louise, g. m. kgl. fuldmægtig Peter Krohn, søn af postmester Krohn i Skien, i hvis hus begge Hammonds døtre blev optaget som pleiedøtre.

Hans Jacob Backa,
f. 1794 d. 1840, var skibskaptein.
i 1833 g. m. Henriette Andrea Vauvert, f. 1814 d. 1852.
Han var søn af Sivert Backa, og hustruen var datter af havnefoged Fredrik Vauvert. Hun blev anden gang gift med overtoldbetjent Niels Aall Rasch. f. 1818 d. 1905 i Kristiania, søn af Jacob Wilhelm Rasch paa Jønholt.


Christian Heyerdahl,
født 1801 d. 1859, byfoged,
g. m. Maren Juell Leschley f. 1795 d. 1870.
Han var byfoged her fra 1844 til 1859. Samtidig var han postmester, og postkontoret var da igjen i denne gaard. Var medlem af Porsgrunds første Havnekommission, som sammentraadte 8de januar 1845, ligesom han var en af stifterne af Porsgrunds Sparebank i 1844. Aaret efter hans død solgte enken gaarden til kaptein Borchsenius. Børn:

 1. Margarethe Johanne, f. 1825, i 1845 g. m. cand. med. Carl Hansen, f. 1817, søn af digteren Maurits Christopher Hansen, og sønnesøn af presten Carl Hansen i Porsgrund.
 2. Hilda, f. 1831, i 1851 g. m. Thoresius Arweschoug.
 3. Christian Heyerdahl, f. 1833 i Christiania, grosserer i Kjøbenhavn, g. m. sin kusine, Marie Leschly.

Johan Christian Borchsenius,
født 1833 paa Sjelland d. 1876 i Kolka, Finland,
g. m. Didricke Ulricke Fredricke Cappelen,
datter af Didrick Cappelen paa Gjemsø. Borchsenius var skibsfører. Deres søn, Hans Cappelen Borchsenius, er sorenskriver i Ytre Sogn.


Jacob Johannessen,
født 1834 d. 1919, var bager,
g. m. Josefine Olava Ditlefsen, f. 1833 d. 1897.
Han kom hid til byen fra Stavanger i 1860. Nedsatte sig her som bager og boede først i Jens Johnsens hus, L.m.no. 165 b, og senere i «Holmergaarden» nede paa skjæret; drev bageri sammen med Simon Karenius Høegh, var interesseret i Saltbodens isforretning. Kjøbte i 1872 «Hammondgaarden» i 1882 det lille hus, som laa tvers overfor «Hammondgaarden», og som Johannessen benyttede som butik. Han var medlem af Sparebankens direktion fra 1882 til 1916, og var ogsaa interesseret i seilskibsrederi, som han drev i forbindelse med iseksport. Børn:

 1. Johan, f. 1859 d. 1894, skibsfører.
 2. Olaf, f. 1862, conditor i Oslo, g. m. Antonette Andersen.
 3. Marthin Elias, f. 1853 d. 1914, jernvarehandler.
 4. Elise.
 5. Martha, Iærerinde.
 6. Jacob, skibsfører.
 7. Fredrik, ingeniør, g. m. Bergliot Kielland.
 8. Johannes, forretningsfører, g. m. Marie Maroni.
 9. Ingeborg.
Utdrag (s. 118-123) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Vis bilder av Hammondgården Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside   Søk i bokbasen