Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Lillegården

Gårdsnummer 1, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Lillegårdseter

Til herregården «Birkevold» lå en seter som i dag kalles «Lillegårdseter» eller «Skogly». Setra lå i den Østre delen av skogen ved Lannerheia.

Etter at seterdriften ble nedlagt omkring midten av forrige århundre, gikk setra over til å bli en husmannsplass. Her ble det med tiden dyrket over 30 mål åker og eng.

Omkring 1860 bodde Halvor Svendsen (født 1821) på plassen sammen med sin kone, Thone Pedersdatter (født 1821), og deres barn. Begge ektefellene var født i Seljord.
Kjente barn:

 1. Svend, født 1847 i Seljord - død 1937. Skomakermester. Gift med Karen Elise Isaksdatter (født 1853). Datter av gårdbruker Isak Olsen Skjelsvik. Bosatt på Lillegårdseter, senere på Skjelsviktangen og Myrene.
 2. Peder, født 1849 i Seljord. Skomaker. Gift 1875 med Inger Karine Pedersdatter (født 1852). Datter av Peder Nilsen Kokkersvold. Bosatt på Lillegårdseter (denne plassen). Emigrerte senere til USA.
 3. Olaf, født 1850. Skomaker. Emigrerte i 1874 til USA.
 4. Aslaug, født 1851 i Seljord. Emigrerte til USA.
 5. Hans, født 1856 - død 1946. Emigrerte til USA, kom senere tilbake.
 6. Halvor, født 1862. Emigrerte til USA.
 7. Lina, født 1864. Emigrerte til USA.

Alle disse barna så nær som den eldste sønnen, reiste til USA. En yngre sønn, Hans Halvorsen, kom tilbake først på 1920-tallet. Han gav 800 kroner til lysanlegg i Eidanger kirke.

Under folketellingen i 1865 bodde Halvor Svendsen på Lillegårdseter med kone og tre barn: Aslaug, Halvor og Lina. På gården ble det fødd 2 kyr og 3 sauer. Den årlige utsæden var på 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter.


Den eldste sønnen, Svend Halvorsen, drev en tid Lillegårdseter etter faren. Senere flyttet han til Ørstvet og Myrene for å drive som skomaker. Svend Halvorsen ble etter hvert en kjent skikkelse i bygdemiljøet og en fremragende fagmann.

Svend Halvorsen (1847-1937) var gift med Karen Elise Isaksdatter Skjelsvik (født 1853).
Kjente barn:

 1. Isak, født 1876. Emigrerte til USA.
 2. Tone, født 1879. Ugift.
 3. Halvor, født 1883 - død 1960. Gift med Ragnhild Jacobsen. Datter av Kristen Jacobsen og Lovise Johannesen.
 4. Sofie Elise, født 1887
 5. Olga Marie, født 1889
 6. Georg Martinius, født 1894. Journalist. Gift.

En yngre bror av Svend Halvorsen var også bosatt på Lillegårdseter. Han het Peder Halvorsen (født 1849) og giftet seg i 1875 med Inger Karine Pedersdatter Kokkersvold (født 1852).
Kjent barn:
Peder, født 1876

Peder Halvorsen drev som skomaker. Familien emigrerte senere til USA. I Peder P. Lillegårdens tid ble det bygd nye hus på Lillegårdseter. En branntakst fra 1881 viser husenes størrelse. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 19 alen lang - 11 alen bred - 4½ alen høy, inneholdt 2 stuer, 2 kamre, 1 forstuegang, 1 kjøkken med skorstein og bakerovn. I bygningen fantes en 4-etasjes og en 2-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen høy - 1 alen tykk. Våningsbygningen ble taksert for 1350 kr, grunnmuren 50 kr. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 23½ alen lang - 11 alen bred 5² alen høy, inneholdt 2 lader og 1 låve. Uthusbygningen ble taksert for 800 kr. En stall, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 11 alen lang - 7 alen bred - 4 alen høy. Stallen ble taksert for 150 kr.


Den neste kjente bygsleren på Lillegårdseter het Gudbrand Gudbrandsen. Han var murer og gift med Inger Elise Gundersdatter Kokkersvold. De må ha bodd på plassen fra 1883. Senere flyttet de til en annen plass, «Lille Lanner». (Slektsoversikten er tatt med under denne plassen.)


Etter dem kom Anders Olsen til Lillegårdseter. Hvor lenge han bodde på plassen og drev den, vites ikke med sikkerhet. Men under folketellingen i år 1900 var plassen bebodd av en annen familie.


Elias Johansen (født 1843) var svensk. Han var gift med Karen (født 1851) som var fra Koppang i Hedmark.
Kjente barn:

 1. Matilde, født 1873 i Stor-Elvdal i Østerdalen. Gift Lund.
 2. Oscar, født 1880 i Stor-Elvdal i Østerdalen. Tømmerhogger i år 1900.
 3. Gustav, født 1884 i Langesund i Bamble
 4. Elisabeth, født 1891

I 1898 ble Lillegårdskogen med Lillegårdseter skilt ut fra Lillegården. Den tidligere husmannsplassen ble i 1912 skilt fra resten av eiendommen og solgt til selveie. Stedet fikk bruksnummer 38 og navnet «Skogly». (Se dette.)

Haslermoen og Ravnehullet

Lars Nielsen (ca. 1789-1849) var sønn av Niels Jacobsen Hasler. Han giftet seg i 1815 med Marthe Johnsdatter (1792-1854). Hun var datter av John Jacobsen Traaholt.
Kjente barn:

 1. Niels, født 1816.
 2. Jon, født 1817.
 3. Jakob, født 1820.
 4. Gunnild Marie, født 1822. Gift 1844 med Børre Eriksen (født ca. 1816) fra Hedrum. Sønn av Erik Bentsen.
 5. Anders, født 1825.
 6. Oline, født 1828. Gift 1850 med Thor Christian Olsen (født 1826). Sønn av Ole Knudsen Grønlie på Hovholt. Bosatt på Oksum.
 7. Juliane, født 1830 - død 1832.
 8. Juliane, født 1832.
 9. Amborg Marie, født 1836 - død 1836.
 10. Lars, født 1837.

Lars Nielsen fikk i 1837 festeseddel av Niels Amundsen på jordstykkene «Haslermoen og Ravnehullet» mot en årlig avgift på 10 arbeidsdager eller 1 ort og 8 skilling for hver dag. Festeseddelen gjaldt for Lars Nielsen og hustruens levetid.

Det er ikke kjent noen flere husmenn på denne plassen. Den ble etter all sannsynlighet nedlagt før 1865.

Andre husmenn og festere under Lillegården

Folketellingen fra 1801 forteller at det bodde to husmannsfamilier under Lillegården (Plassen 1 og 2). En husmann bodde enten på eller like ved hovedgården. Han var gjerne dagbetalt og hadde som oftest fri kost i onnene. Hele familien var engasjert i arbeidet.

Plassen 1 (Hasler)

Niels Jacobsen (født ca. 1741) var sønn av Jacob Olsen Qvæstad og Aaste Olsdatter. I 1768 giftet han seg med Maren Rasmusdatter (ca. 1744-1784). Hun var datter av Rasmus Olsen Hasler og Kirsten Torkjellsdatter.
Kjente barn:

 1. Jacob, født ca. 1771.
 2. Kirsti, født ca. 1776.
 3. Aaste, født 1780 - død 1835. Gift 1806 med enkemann Jacob Hansen Døvig (ca. 1750-1830). Bosatt på Lille Døvik (bruksnummer 2).
 4. Rasmus, født 1783.

Etter at den første kona var død, giftet Niels Jacobsen seg i 1787 med enke Marthe Madsdatter Døvik (1745-1813).
Kjente barn:

 1. Maren, født 1788. Gift 1810 med Ole Isachsen (født ca. 1787). Sønn av Isach Olsen Qvæstad. Bosatt på Lid i Gjerpen.
 2. Lars, født 1789 - død 1849. Gift 1815 med Marthe Johnsdatter (født 1792). Datter av John Jacobsen Traaholt. Bosatt på Ravnehullet og Haslermoen. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Birthe, født 1793. Gift 1818 med Jakob Abrahamsen Fieldbo (født 1798) fra Brunlanes. Bosatt under Lillegården.

Den andre kona til Niels Jacobsen, Marthe Madsdatter, hadde tidligere vært gift med Anders Povelsen Døvik (1743-1784). De barna som hun hadde med ham, tok hun med seg inn i det nye ekteskapet.
Kjente barn:

 1. Jacob, født 1779. Gift 1801 med Christense Syversdatter.
 2. Ole, født 1780
 3. Povel, født 1782. Gift 1865 med Berthe Maria Christophersdatter Ouen.

Plassen 2 (Herregårdstranden)

Anders Jacobsen (født 1761) var sønn av Jacob Ellefsen Ulverød og Berthe Andersdatter. Han giftet seg i 1788 med Gunhild Olsdatter Kjørholt (1762-1835).
Kjente barn:

 1. Birthe Maria, født 1789 - død 1869. Gift 1816 med Ole Pedersen (ca. 1789-1839). Bosatt på Herregårdstranden. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Anne, født 1793
 3. Maren, født 1794
 4. Inger, født 1798. Gift 1826 med Lars Knudsen (født 1802). Sønn av Knud Olsen på Grønli under Hovholt. Bosatt på Herregårdstranden, senere på Hovet under Hovholt. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Jacob, født 1798 - død 1805

Plassen 3 (Herregårdstranden)

Ole Pedersen (ca. 1789-1839) giftet seg i 1816 med Birthe Maria Andersdatter (1789-1869).
Kjente barn:

 1. Anne, født 1817. Gift 1844 med Knud Andersen (født ca. 1821) fra Gjerpen. Sønn av Anders Andersen.
 2. Anders, født 1820 - død 1898. Skreddermester. Gift 1847 med Maren Kristine Andersdatter (1825-1912). Datter av Anders Gulliksen Langangen. Bosatt på Herregårdstranden (denne plassen).
 3. Gunnild Maria, født 1822. Gift 1850 med Anders Hansen (født 1821). Sønn av Hans Isachsen Kvestad. Bosatt på Rønningen under Kvestad (bruksnummer 8).
 4. Jakob, født 1833 - død 1838

Ole Pedersen var tidligere husmann under Søndre Grava. Etter Ole Pedersens død ble det holdt en registreringsforretning. Boets masse var da på 16 spesidaler, 3 ort og 12 skilling, mens den endelige beholdningen kun utgjorde 3 ort og 18 skilling.


Den eldste sønnen, Anders Olsen (1820-1898), overtok plassen etter sin far. Han giftet seg i 1847 med Maren Kristine Andersdatter (1825-1912).
Kjente barn:

 1. Marthe Marie, født 1847 - død 1887. Gift 1865 med skipstømmermann Gunder Andreas Nilsen (1843-1930). Sønn av Nils Jensen Øvald. Bosatt på Øvald under Prestegården (bruksnummer 5).
 2. Olavus, født 1849.
 3. Anders, født 1851. Emigrerte til USA.
 4. Jacob, født 1853 - død 1867.
 5. Nicolai, født 1855 - død 1922. Gift 1881 med Sara Mathilde Larsdatter (1858-1937). Datter av Lars Christensen Røra. Bosatt på Strandjordet under Rørarød (bruksnummer 3).
 6. Anne Kristine, født 1857 - død 1859.
 7. Carl Gustav, født 1860. Emigrerte til USA.
 8. Maren Anine, født 1862 - død 1966.
 9. Christian, født 1864 - død 1930. Gift med Jonette Severine Johnsen (1871-1914). Datter av skipsbyggmester Ole Johnsen på Prestegrunnen under Prestegården.
 10. Amalie, født 1867. Gift 1882 med slusearbeider (Løveid i Solum) Syver Pedersen (født 1857) fra Vågå i Gudbrandsdalen. Sønn av gårdbruker Peder Hansen Tangstad.
 11. Jacob, født 1870.
 12. Anna, født 1870. Emigrerte til USA.

Anders Olsen var skreddermester. I 1854 festet han to jordstykker på Herregårdstranden for sin og sin kones levetid mot en årlig avgift på 4 spesidaler og 8 arbeidsdager.

På plassen som lå ved Lillegårdsbekkens utløp, bygde han hus. Disse husene var Anders Olsens personlige eiendom. Branntakst over husene ble holdt i 1856. De ble da taksert for 180 spesidaler. Ny branntakst ble holdt i 1868. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, bord- og tegltekt, bordkledd, 13 alen lang - 11½ alen bred 4½ alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein, hovedrør og bakerovn, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet der det fantes 2 kamre. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen tykk - 1 alen høy. I våningsbygningen fantes en 3-etasjes jernkakkelovn. Våningsbygningen ble taksert for 160 spd., grunnmuren 10 spd., jernkakkelovnen 10 spd. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 11½ alen lang 7½ alen bred - 3 alen høy, inneholdt 1 lade og 1 låve. Ved den nordre enden av uthusbygningen var oppført et vedskur av bindingsverk, bordtekt, bordkledd, 7½ alen langt - 4 alen bredt - 3 alen høyt. Ved den søndre enden av uthusbygningen var oppført et fehus, tømret, bord- og tegltekt, bordkledd, 7½ alen langt - 7½ alen bredt - 3 alen høyt, innredet til 2 kuer. Uthusbygningen med tilstøtende bygninger ble taksert for 20 spd.

Etter Anders Olsens død solgte enken, Maren Kristine Andersdatter, huset til en sønn, Christian Andersen (1864-1930). Han var gift med Severine Johnsen Prestestranda (1871-1914). Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Plassen 4 (Herregårdstranden)

Anders Sørensen Traaholt (1795-1874) giftet seg i 1810 med Margrethe Johnsdatter (1785-1851). Hun var datter av John Jacobsen Traaholt.
Kjente barn:

 1. Søren, født 1811.
 2. Jon, født 1816.
 3. Jon, født 1820. Skomaker. Gift med Hanna Marie Olsdatter.
 4. Maren, født 1824. Gift 1850 med Christen Nilsen Døvik (født 1825). Sønn av Nils Tollefsen Søli fra Gjerpen.

I 1837 fikk Anders Sørensen grunnseddel fra Nils Amundsen på en hustomt på Herregårdstranden mot en årlig avgift på 12 skilling. Den 22. august 1861 skjøtet Anders Sørensen sine bygninger på Herregårdstranden over på en sønn, Jon Andersen. Samme år fikk Jon Andersen og kone festeseddel på det jordstykket som faren hadde festet, mot en årlig avgift på 6 spesidaler og 4 arbeidsdager.


Jon Andersen (født 1820) var gift med Hanna Marie Olsdatter.
Kjente barn:

 1. Oluf August, født 1860
 2. Hans Andreas, født 1862

Jon Andersen var skomaker. Fem år etter at han hadde overtatt plassen, solgte han husene med tomt på Herregårdstranden videre til Tov Olsen for 100 spesidaler. (Se Døvikrydningen, bruksnummer 7.) Denne plassen har senere fått bruksnummer 82.

Plassen 5

Lars Andersen (1808-1887) var gift med Anne Mathea Andersdatter (1830-1862).
Kjente barn:

 1. Carl, født 1854 - død 1867.
 2. Anne, født 1856.
 3. Laurine Kirstine, født 1859. Gift 1879 med jernbanesmed Rikard Nilsen (født 1844) fra Moss.

I 1862 utstedte Nils Amundsen Lillegaarden grunnseddel på en hustomt og et jordstykke til smed Lars Andersen. Den årlige leien ble satt til 1 spesidaler for hustomten, mens jordstykket ble leid bort mot en årlig avgift på 2 spesidaler.

Etter at den første kona var død, giftet Lars Andersen seg i 1865 med Marie Jochumsdatter Lillegaarden (født ca. 1817). Hun var datter av Jochum Christensen fra Kongsberg.
Kjente barn:

 1. Thora Mathilde, født 1864 - død 1864
 2. Anne Marie, født 1866
 3. Laurine, født 1868

Under folketellingen i 1865 ble det holdt 4 sauer og 1 gris på plassen. Samme år ble det satt 2 tønner poteter.

Plassen 6 (Herregårdstranden)

Søren Nilsen (ca. 1828-1907) giftet seg i 1857 med Arentine Elise Arentsdatter (1836-1897). Hun var datter av Arent Lægaard.
Kjente barn:

 1. Gjertrud Marie, født 1857 - død 1930. Gift 1879 med skipstømmermann Jakob Petter Olsen (1848-1933). Sønn av Ole Mortensen fra Kvelde og Netten Iversdatter fra Langangen. Bosatt på Sundsåsen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Nils Carl Anthon, født 1859. Gift 1880 med Marie Olsdatter (født 1859). Datter av sagmester Ole Andersen på Røtua under Røra.
 3. Bernhard Adolph, født 1861. Emigrerte til USA.
 4. Ludvig Hedevald, født 1864 - død 1864.
 5. Ludvig Hedevald, født 1865 - død 1865.
 6. Sophie Emilie, født 1866 - død 1867.
 7. Severin Andreas, født 1867 - død 1938. Skipsfører. Gift med Olava Helliksen (født 1878). Datter av Ole Helliksen Røra og Hanna Mathea Gunnuldsen Prestestranda. Bosatt på Sundjordet.
 8. Nicolai, født 1870 - død 1877.
 9. Hans Martin, født 1873. Lagerformann hos J. Jeremiassen. Gift 1898 med Inger Marie Amundsdatter (født 1867). Datter av Amund Andersen Rødseter. Bosatt i Porsgrunn.
 10. Anne Elise, født 1875 - død 1883
 11. Nikoline Sofie, født 1879 - død 1953. Drev kafé. Gift 1897 med anleggsarbeider Nils Klepp (død 1963) fra Lunde. Bosatt på Prestestranda under Prestegården.

I 1857 utstedte Nils Amundsen Lillegaarden en festeseddel til Søren Nilsen og kone for dere levetid på et jordstykke i «Herregaardstrand». Årlig avgift ble satt til 3 spesidaler, 3 ort og 4 arbeidsdager. Etter festerens død skulle ½ mål rundt huset leies bort mot en årlig avgift på 1 spesidaler.

Søren Nilsen var skipstømmermann. Han arbeidet på verftene i Prestegrunnen og Nystrand.

Under folketellingen i 1865 hadde familien 4 sauer på plassen. Den årlige utsæden var på 1/8 tønne hvete og 4 tønner poteter.

Plassen 7 (Herregårdstranden)

Etter at Niels Amundsen hadde bygd sag i Lillegårdsbekken (se bruksnummer 1), bygslet de fleste av sagarbeiderne jord av ham. En av dem var Arve Jonsen fra Langangen. I 1852 festet han sammen med sin kone en tomt på 4½ mål jord mot en årlig avgift på 2 spesidaler, 4 ort og 4 arbeidsdager. Når begge ektefellene var døde, skulle jordstykket gå tilbake til Lillegården. Omkring ½ mål jord ved husene skulle mot 1 spesidaler tilfalle kommende eiere av plassen.

Arve Jonsen (født 1829) giftet seg i 1852 med Oline Ingebretsdatter (født 1827). Hun var datter av Ingebret Arvesen Langangen.
Kjent barn: Karen Marie, født 1852

Året etter at Arve Jonsen hadde festet tomta, tok han med seg kona og datteren og emigrert til USA.


Plassen ble i 1855 overtatt av John Børresen. Han var sagmester på Niels Amundsens sag i Lillegårdsbekken. John Børresen fikk den forandringen i leievilkårene at han slapp de fire arbeidsdagene mot å betale en høyere jordavgift. Den nye leien ble da satt til 3 spesidaler og 3 ort.

John Børresen (1823-1902) var gift med Karen Marie Pettersdatter (født 1829) fra Herre i Bamble.
Kjente barn:

 1. Berthe Marie, født 1857
 2. Caroline, født 1859 - død 1860
 3. Petter Boye, født 1861
 4. Johan, født 1864 - død 1865
 5. Johan, født 1866. Lektor. Ugift.
 6. Karoline, født 1869

Familien Børresen var metodister. Under folketellingen i 1865 bodde konas søster, Margrethe Pettersdatter (født 1827), på stedet. Samme år ble det holdt 1 ku på plassen. Utsæden var på 1/8 tønne hvete og 4½ tønner poteter.

I 1858 ble det holdt en branntakst over husene. De ble da taksert for 250 spesidaler. I 1868 ble våningsbygningen taksert på nytt.

Bygningen var tømret og bestod av bare en etasje. Den var bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 12½ alen lang - 10 alen bred - 4 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang, 1 spiskammer, 1 trappeoppgang til loftet der det fantes 1 lite kammer. I våningshuset fantes en 3-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunrunur av gråstein med kjeller. I forbindelse med våningshuset var et vedskur, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 6 alen langt 10 alen bredt - 4 alen høyt. Våningsbygningen og vedskuret ble taksert for 200 spd., grunnmuren 10 spd., jernkakkelovnen 10 spd.

Plassen 8

Nils Nilsen (født 1833) var sønn av Nils Jacobsen Døvikrydningen. Han giftet seg med Christine Jonsdatter (1834-1918). Hun var datter av Jon Olsen i Kjose.
Kjente barn:

 1. Nilia Marie, født 1859. Gift 1882 med Christen Pedersen (1857-1915). Sønn av Peder Andersen Hasler. Bosatt på Røtua under Røra.
 2. Josefine Mathilde, født 1860. Gift 1883 med sagarbeider Gunder Olsen (født 1860). Sønn av gårdbruker Ole Knudsen i Sauherad. Bosatt på Borgestad i Gjerpen.
 3. Carl, født 1863 - død 1880-årene. Sjømann. Omkom i Buenos Aires.
 4. Nicolai, født 1865 - død 1868
 5. Søren Severin, født 1867 - død 1883
 6. Karoline, født 1870. Gift 1892 med snekker Martin Reinertsen fra Skien. Bosatt på Hovenga i Porsgrunn.
 7. Ida Sofie, født 1874. Gift med skipsbesiktigelsesmann Kristian Kaalstad (død 1939).
 8. Nils Kristian, født 1879

I 1865 utstedte Peder Pedersen et grunnbrev til Nils Nilsen på ½ mål til hustomt mot en årlig avgift på 1 spesidaler og 2½ mål jord for levetid mot en årlig avgift på 2 spesidaler og 2 arbeidsdager. Denne plassen har senere fått bruksnummer 122.

Under folketellingen i 1865 ble det holdt 3 sauer på plassen. Utsæden dette året var på 1/16 tønne hvete og 3½ tønner poteter.

Anders Olsen giftet seg i 1886 med Sara Isaksdatter. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Utrag (s. 82-88) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen