Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Strandjordet og Rødshaugene

Gårdsnummer 38, bruksnummer 3 og 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Strandjordet ligger nede ved Eidangerfjorden og strekker seg fra Rørabekken og sørover. Stedet var opprinnelig strandsted og tømmerplass for Rørarød-gårdene.

Løpenummer 96c (denne eiendommen) ble ved en skylddeling i 1875 fraskilt løpenummer 96b (senere bruksnummer 2) med en skyld på 15 skilling. Skjøte gikk samme år fra Søren Hansen til Jacob Iversen for 300 spesidaler.

Jacob Iversen (født 1817) kom fra Solum. Han var medeier i Røra mølle (senere bruksnummer 11 under Røra) og bosatt der sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Etter kjøpet av Strandjordet flyttet Jacob Iversen dit. Folketellingen fra 1875 omtaler ham som enkemann og snekker ved Røra bruk. På Strandjordet bodde også to av barna, Carl og Christine Marie. Til å hjelpe seg på bruket hadde familien ei tjenestejente, Laura Andersdatter (født 1860).

Den samme folketellingen forteller at det ble holdt 1 ku og 1 gris på bruket. Det ble sådd ¼ tønne rug, 1/8 tønne grønnfôr, 1/8 tønne vikker og satt 3 tønner poteter.

Jacob Iversen kjøpte også løpenummer 97b, Rødshaugen. Dette var en eiendom som i 1856 var skilt ut fra løpenummer 97a (senere bruksnummer 7) med en skyld på 4 skilling.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at Jakob Iversen da satt som eier av Rødshaugen. Den omtrentlige størrelsen på brukets åker og dyrkede eng var 2 mål. Ved gården var det 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 3 skippund høy.
På bruket var det 2 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det var ikke skog på eiendommen.
Eiendommen lå med lett atkomst til den rodelagte veien og til sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å skrive opp skylden på eiendommen fra 4 til 5 skilling.

I 1878 skjøtet Jacob Iversen halvdelen av det han og sønnen, Carl Jacobsen, eide av våningshus og uthus på stedet til en annen sønn, Herman Arnt Jacobsen. Tre år senere fikk samme mann skjøte fra farens konkursbo på Strandjordet og Rødshaugen for 800 kroner.


Herman Arnt Jacobsen (født 1846) var tidligere bosatt under Røra bruk. (Slektsoversikten er tatt med under Røra, bruksnummer 11.)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 96c, Strandjordet, bruksnummer 3 under gårdsnummer 38, Rørarød. Skylden på bruket ble revidert til 16 øre. Løpenummer 97b, Rødshaugen, fikk bruksnummer 4. Skylden på denne eiendommen ble revidert til 12 øre.


I 1891 gikk skjøte på de to eiendommene til Niels Nikolaisen Stamland for 1600 kroner. Niels Nikolaisen (1871-1960) eide bruksnummer 1 under Stamland. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Tre år etter at Niels Nikolaisen hadde overtatt Strandjordet og Rødshaugen, solgte han disse eiendommene til Kristian Amundsen Ørjevik for 1850 kroner. Denne eiendomsoverdragelsen ble tinglyst i 1896.

I 1899 ble bruksnummer 3 og 4 skjøtet over på Nicolay Andersen Herregaardstranden for 2300 kroner. Kristian Amundsen flyttet senere til Ørjeviken under Lerstang (bruksnummer 15). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)


Nicolay Andersen (1855-1922) var sønn av Anders Olsen Herregaardstranden. Han giftet seg i 1881 med Sara Mathilde Larsdatter (1858 -1937). Hun var datter av Lars Christensen på plassen Vissevåg under Røra.
Nicolay og Sara Mathilde hadde disse barna:

 1. Anders Martinius, født 1882. Emigrerte til USA.
 2. Hans, født 1884 - død 1922.
 3. Jacob, født 1887 - død 1975. Gift 1916 med Signy Nærum (1889-1959) fra Gjerpen. Datter av lærer Ole Johan Isaksen Nærum og Hansine Marie Pedersdatter Meen. Bosatt på Røra (bruksnummer 1).
 4. Nils Selmer, født 1889 - død 1943. Emigrerte til USA. Bosatt i Sitka i Alaska, USA.
 5. Olaf, født 1892 - død 1943. Gift med Margit Kvernes (født 1909). Datter av Gunnar og Kristine Kvernes.
 6. Amandus, født 1894 - død 1960. Gift med Otilde Hasler (født 1897). Datter av Nils Carl Anton Hansen og Amalie Gulliksdatter Nøklegaard.

Nicolay Andersen drev mye med isarbeid. Det var flere isforretninger i nærheten, og Nicolay Andersen fikk mye å gjøre med vedlikehold og annet forefallende arbeid på ishusene.

Under folketellingen i år 1900 bodde hele familien på bruket. De to eldste sønnene, Anders og Hans, drev med isarbeid.


Det bodde en familie til på bruket. Lars Johansen (1877-1954) var sønn av veivokter Johan Peter Johansen Tangen. Han giftet seg med Trine Andersen Kalberg (1877-1952) fra Lardal i Vestfold.
Lars og Trine hadde disse barna:

 1. Johan Tidemann, født 1898. Misjonær. Gift 1929 i Kina med Margaret Julie Hansen (født 1899) fra Fredrikstad. Bosatt i Kina og på Taiwan, senere i Bergsbygda.
 2. Ragna, født 1900. Barnepleier. Gift 1932 med Oskar Tveit fra Åseral i VestAgder.
 3. Tordis, født 1903 - død 1980. Hjelpepleier. Gift 1924 med pastor Olaf Hervik-Larsen (død 1981) fra Skien.
 4. Ruth, født 1906. Husmorvikar. Gift 1971 med Bjarne Eng (død 1974) fra Bjørkelangen i Akershus.
 5. Alf, født 1908. Byggmester. Gift 1934 med Nora Aske fra Brunlanes.
 6. Harry, født 1911. Formann på Norsk Hydro, Herøya. Gift 1939 med Sylvia Devik fra Porsgrunn.
 7. Karl, født 1916. Gift 1947 med enke Margit Rimstad (født 1912). Bosatt på Berg (bruksnummer 1).
 8. Valborg, født 1918. Hjelpepleierske. Gift 1943 med Frank Fredriksen fra Porsgrunn.

Like etter århundreskiftet kjøpte Lars Johansen eiendommen Asen under Røra. Navnet på dette bruket ble senere forandret til Norheim. (bruksnummer 44). Lars Johansen drev med isarbeid og skogsarbeid. Etter første verdenskrig begynte han med snekkerarbeid og drev i mange år bygningsarbeid på egen hånd.

Nicolay Andersen døde i 1922. Enken, Sara Mathilde, overtok da bruksretten til eiendommene.

I 1951 gikk hjemmelen over til arvingene. De skjøtet sine deler over på sin medarver, Jacob Nicolaysen, for 7500 kroner. Jacob Nicolaysen var bosatt på bruksnummer 1 under Røra. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) En yngre bror av den nye eieren, Amandus Nicolaysen, forbeholdt seg livsvarig rett for seg og sin hustru til bruksretten av eiendommen mot å betale løpende utgifter samt vedlikehold og lignende.

De fire barna til Jacob Nicolaysen fikk i 1966 skjøte på Strandjordet og Rødshaugen uten vederlag. Året etter skjøtet de eiendommene over på Skien kommune for 120 000 kroner. Eiendommene ligger til Røra badeplass og kan ikke uten departementets samtykke nyttes til annet enn friluftsformål.

Rødshaugen ble i 1970 sammenføyd med Strandjordet til en eiendom ifølge begjæring og attest. På Strandjordet står det i dag et våningshus. Uthuset og et mindre bryggerhus er revet.

Utdrag (s. 713-715) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen